Page 245

Başlığın altına koyduğumuz söz Đstiklal Marşı şairi ve Đslam’ın büyük vicdanlarından biri olan Mehmet Akif indir (bk Muhittin Nalbantoğlu’ndan naklen Vural Savaş AKP Çoktan Kapatılmalıydı, 164) Mehmet Akif’in Atatürk konusunda geldiği son nokta budur Ona yakışan bir idrakin getirdiği noktadır bu Allah ile aldatanların Akif’i Atatürk’e karşı gibi gösterme gayretleri çok yoğun olmuştur Bir yandan Akif aleyhine Çanakkale'de çarpışan Türk askerlerini Peygamberimizin Bedir Harbi şehit ve gazilerine benzettiği için Đslam-dışılık’ fetvası çıkaranlar öte yandan onu Atatürk’e karşı kullanabilmenin yolunu aramış ve bu uğursuz çabalarına yine Akif’in dindarlığını let etmişlerdir Yani yine Allah ile aldatmış yine dini kullanmışlardır Akif’in şiir sanatının anıtlarından biri olan ama aynı zamanda bir tür ‘kısa Kur’an tefsiri’ hüviyeti de taşıyan Safahat’ındaki Đslam anlayışıyla Atatürk’ün Đslam anlayışı yüzde yüz örtüşmektedir Temiz bir vicdan h lis bir iman Akif’i Atatürk’e karşıtlığın değil Atatürk’ün yanın-dalığın kanıtı olarak değerlendirebilir Akif Kurtuluş Savaşı’nda gayretleriyle Atatürk’ün yanındaydı Đslam konusunda da düşünceleriyle onun yanındadır Bu gerçek bugüne kadar layıkıyla ortaya konmamışsa bu Allah ile aldatanların oyunlarından çok kendilerini ‘Atatürkçü’ olarak tanıtanların lakaytlıkları yüzünden olmuştur Çünkü onlara göre de “Akif bir yobazdı “ Akif de yobaz ise geriye kim ve ne kalıyor? Allah ile aldatanlar Atatürk’e düşmanlıklarına destek sağlamak için sürekli değerler yozlaştırması’na gittiler Biz buna sadece karşıtlık veya düşmanlık demiyoruz nankörlük diyoruz Namertlik diyenler de var Çünkü düşmanlık size zararlı görseniz de temelde mert bir tavır alış olabilir Ama namertlik ahlaksız karşı çıkışın adıdır hıyanettir Namertliğe dost olanlar da namerttir Kur’an "Sakın hainlere yardakçı olma” demektedir. Allah ile aldatanlar, Mustafa Kemal bahsinde derece derece gafil nankör namert veya kahpe bir tavır izlemektedirler. Komünizm geliyor

yaygarasıyla Türkiye’yi ürkütüp yarattığı Yeşil Kuşak Đslamı ile

bizi Demir Perde’ye karşı bedava şövalye olarak kullanan Haçlı Batı şimdi aynı şeyi ‘Ilımlı Đslam’ slogan ve projesiyle yapıyor Tek fark Türkiye'nin bu kez, gayrı Müslimlere karşı değil doğrudan doğruya Đslam lemine karşı kullanılmasıdır

Sayfa 245

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement