Page 24

Bunların çoğu insanların mallarını patlayasıya yerler de insanları Allah ın yolundan alıkoyarlar." (Tevbe Suresi, 34) Kitle bunların ya dirilerine kul-köle olmakta yahut da türbe ve fosillerine tapmakta

ALLAH ĐLE ALDATMANIN TEMEL DAYANAĞI: DĐNE YALAN SÖYLETMEK

Burada dinle Đslam’ı kastediyorum Dinin gerçek buyruklarını öne çıkardığınızda Allah ile aldatmanız mümkün olmaz Bunun içindir ki Allah ile aldatanlar sürekli bir biçimde dine yalan söyletirler; söyletmek zorundadırlar Bu yalanlardan biri olan

Kuran solculuğu ve solcuları din dışı ilan ediyor

yalanı

yüzünden bu ülkenin en vatanperver evlatlarından bir kısmı yine en vatanperver evlatlarından diğer biri kısmını "Bunlar solcu, dinsiz" diyerek kurşunladılar Tabii ki o kurşunlananların taraftarları da “Bunlar sağcı-faşist kapitalist uşağı” diyerek ötekileri kurşunladılar Sonuç binlerce Türk çocuğunun bir hiç uğruna toprağa düşmesi oldu Tarihin en büyük günahlarından biri olan bu zulmün birinci dereceden sorumluları hiç kuşkumuz yoktur ki dine yalan söyleten Allah ile aldatma ekip ve zihniyetidir Onlar bu kötülüğü yaparken bu ülkenin bin yıllık düşmanı Haçlı emperyalistlerle işbirliği ve dayanışma içinde olmak gibi bir zilletin de taşıyıcısı oldular Yani süper Haçlı güç ABD çizdi onlar oynadılar. Aynen bugün yaptıkları gibi Allah ile aldatmacıların bu 'solculuk' iddialarına mesnet yapmaya kalktıkları Vakıa Suresi 8, 9, 27, 38, 41, 90, 91. ayetleri sağcı-solcu ayrımına dayanak yapılamaz (Geniş bilgi için bizim Kurandaki Đslam adlı kitabımızın Vakıa Suresi bölümüne bakılabilir) Kur’an politikacıların yapıp yaşattıkları bir ayırıma onay vermekten arınmıştır Ayetlerin böyle bir ayırımla hiçbir ilgisi yoktur Kullanılan deyimler ashâbu l meymene ashâbu I-meş eme ashâbu I-yemîn ve

ashâbu ş-şimal dir. Meymene

veya yemin; uğurlu bereketli demektir Meş eme ise Türkçe’ye de geçmiş bulunan Sayfa 24

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement