Page 232

birleşmeleri üzerinde ciddiyetle durulması gereken ve geleceğe yönelik reçeteler çıkarmada insanlığa ipuçları sunan bir gelişmedir. Bu gelişme özellikle Türkiye gibi bir ülkede ve özellikle siyasal Đslam iktidarının laiklik eksenli değerlerle dinmek bilmez bir boğuşma içinde olduğu günlerde Türk basınının temel gündem maddesi olması gerekirdi Ama olmamıştır olamamıştır Yapılmamıştır yaptırılmamıştır Đki devlet başkanının söylemleri bize göstermektedir ki mutlu ve aydınlık bir dünyanın kurulmasında yaşatılmasında olmazsa olmaz değerlerin başında laiklik gelmektedir. Chirac bunun felsefî-sosyolojik dayanaklarıyla tarihsel gelişimini ve maruz kaldığı zorlukları laikliğin beşiği bir devletin başkanına yakışır bir derinlik ve güzellikte ifadeye koymuştur Đslam-Doğu’nun büyük devletlerinden birinin Müslüman başkanı Hatemî ise, konunun Đslam’la bağlantısını uyuşumunu yine filozofik derinliği dikkat çeken bir devlet adamı sıfatıyla göstermiştir Şimdi biz bu anlayış ve algılayışla benimseyip takdir ettiğimiz o iki konuşmanın ana cümlelerini vererek bu konudaki sözlerimizi noktalayacağız Fransız Devlet başkanı Jacques Chirac, kısa bir özetini vereceğimiz tarihsel konuşmasında laikliğin yerini, anlamını önemini biraz da tanımını şu satırlarla belirliyor: Anayasamızın temel direği laikliktir Laiklik ilkesi saygı diyalog ve hoşgörü içinde beraberce yaşama isteğimizi ifade etmektedir Laiklik bilinç özgürlüğünü garantiler Đnanma veya inanmama özgürlüğünü korur Her birimize; inancını; huzurlu özgür diğer inançlar tarafından baskı yapılması tehlikesi olmaksızın ifade etme ve uygulamayı sağlar Laiklik açık ve cömerttir Her bireyin, ulusal topluluğa en iyiyi getirmesi için bir karşılaşma ve alışveriş alanıdır Laiklik farklı dinlerin uyumlu birlikteliğini sağlayan kamu alanı tarafsızlığıdır Ortak kurallar tartışma konusu yapılamaz Laiklik ilkesine saygınlık kazandıran da işte bu yüzyıllardır sabırla inşa edilmiş ince değerli ve hassas dengedir." Büyük ideolojilerin ortadan kalktığı günümüzde aydınlık düşmanlığı ve fanatizm dünya üzerinde kendisine yer bulmaya çalışmaktadır Cumhuriyet kanun ve ilkelerine dinsel özgürlük perdesi altında itiraz edilmesi hoş görülemez Laiklik Cumhuriyetin büyük fetihlerinden biridir Sosyal barışın Sayfa 232

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement