Page 188

ise Suriye Yıldırım Orduları Komutanı yapıldı Kısacası 1913 te Đstanbul a gelen askerî ıslahat heyeti 1 Dünya Savaşı sırasında bir komuta heyetine dönüşmüş ve Osmanlı ordusuna el koymuştu (Rathmann anılan eser 13-14) Bu tezg hın baş aktörü Alman Đmparatoru II Wilhelm, 1898'de kendisini ‘Đslam’a sarsılmaz dostluk bağlarıyla bağlı’ bir büyük Müslüman dostu ilan ederek zaten sarsılmış bulunan Müslüman kitlelerin yüreğinin yağını eritmiştir II. Wilhelm'in, mazlum Müslüman ülkeleri okşayan demeçleri art arda sıralandı 1905’te ziyaret ettiği Kuzey Afrika ülkelerinde Müslümanların Halifesi unvanı taşıyan Osmanlı Padişahı’ndan daha çok itibar gördüğü söyleniyordu Osmanlı nın Đttihatçı paşaları ise teslimiyet havasına tam girmişlerdi Enver paşa bıyıklarını Wilhelm’inkinin aynısı yapmış 1913’te kurduğu Teşkilat-i Mahsûsa (diğer adı Umûr-i Şarkiye Dairesi) adlı gizli servisi Alman istihbarat örgütünün Doğu Đşleri Şubesi olarak hizmet ettirmişti Cengiz Özakıncı çok güzel özetliyor: Şam da Emeviyye Camii ni ve Selahaddin Eyyubî nin mezarını ziyaret eden mezarın bakımı ve düzenlenmesi için ödenek sağlayan anısına plaket çaktıran II Wilhelm, kendisini karşılayanlara şunları söylüyordu: Burada gelmiş geçmiş en yürekli asker Sultan Sela-haddin in mezarı önündeyim Majesteleri Sultan Abdül-hamid e konukseverliği için teşekkür ederim Majeste Sultan ve halifesi olduğu dünyanın her yerindeki üç yüz milyon Müslüman bilsinler ki Alman Đmparatoru onların en iyi dostudur "Alman Kayzeri II. Wilhelm'in bu konuşması Arapça ve Türkçe olarak basılıp dağıtılmış ve onun gizli bir Müslüman olduğu yalanı bütün Müslümanlara yayılmıştı (Özakıncı Türkiye nin Siyasî Đntiharı, 133-134) Alman Kayzeri bu söylevinin ardından Müslümanlar arasında ‘Hacı Wilhelm' olarak adlandırıldı Öyle ya gizlice Müslüman olmuş gizlice de hacca gitmişti O artık ‘Đslam’ın Dostu ve Koruyucusu Hacı Wilhelm' idi. Benzeri bir şeytanî aldatma oyunu günümüzde Đngiltere Kraliyet Ailesi lehine oynandı Bu son oyunun Allah ile aldatma ustası ise Kıbrıslı Şeyh diye tanınan Nakşı Şeyhi Nazım Efendi’dir Türk basınında bir Đngiliz ajanı olduğu Đngiliz gizli servisinden maaş aldığı birçok kez yazılan bu şeyhin Türkiye ile ilgili temel söylemi şudur: Osmanlı ya dön laikliği kaldır Federe Kürt-Đslam Devletini kur!

(bk. Özakıncı

a.g.e., 470-479) Sayfa 188

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement