Page 135

Đsa yaşadığı sürece ona hep kötülük eden ölümünden sonra ise Đsa nın dinine girerek bu dini teslise oturtmayı başaran Yahudi asıllı Pavlus kadının başkaları içinde konuşmasını bile yasaklıyordu Đslam dünyasına bulaştırdıkları rahibe usulü baş kapatmayı da kadının ev dışına çıkmamasını da dinleştiren Pavlus’tur Şöyle diyor: Kiliselerde kadınlar sükût etsinler; çünkü onlara söz söylemek için izin yoktur; ancak şeriatın da dediği gibi tâbi olsunlar Eğer bir şey öğrenmek isterlerse evde kendi kocalarına sorsunlar

(I. Korintoslular, 14/34-35)

Müslüman dünyanın kadına bakışı özellikle siyasal Đslamcıların türban anlayışı Pavlus paralelinde bir anlayıştır Kadın erkeğin h kimiyeti altında olduğunun simgesi ve belgesi olarak başını örtecektir; anlayışın esası budur Pavlus bu anlayışını dile getirirken kadına karşı deta sadist bir aşağılama ifadesiyle şöyle diyor: Başı örtüsüz olarak dua eden bir kadın başını küçük düşürür Eğer kadın örtünmüyorsa saçı kesilsin Fakat saç kesmek veya tıraş olmak ayıp ise örtünsün Erkek kadının sureti ve izzeti olduğu için başını örtmemelidir; fakat kadın erkeğin izzetidir Çünkü erkek kadından değil kadın erkektendir Erkek kadın için değil kadın erkek için yaratıldı Bunun için kadın başı üzerinde erkeğin hâkimiyet alâmetine sahip olmalıdır

(Korin-toslulara I. Mektup, 11/5-10)

Örtünmenin şekline desenine rengine inceliğine kalınlığına ait beyanların hiçbirinin dinle Kuranla sünnetle ilgisi yoktur Bu mealdeki sözlerin tümü sonraki devirlerin ulema fetvalarıdır Özetlersek: Müslüman kadın başı yüzü dirseklere kadar kolları bileklere kadar ayakları dışındaki vücut bölgelerini zamanı-zemini iş şartlarını iklim ve coğrafyanın özelliklerini dikkate alarak kapatır Nûr 31 kapatılacak bölgelerde de açık kalabilecek yerler müstesna kaydıyla değişik zemin zaman ve şartlara kısacası örfe bir pay bırakmıştır Müslüman kadın yaşadığı yerin örfünü de dikkate alarak elbette ki o paydan da yararlanır Anılan ayetteki ‘Đstisna edilen kısımlar hariç ifadesi Müslüman kadının önünde bir esneklik alanı açarak onun rahatlamasını sağlamaktadır Bu istisna edilen kısımların nereler olabileceğini gösteren en güzel ifade bizce Kaff l’in (ölm 365/975) şu sözüdür:

Açılabilecek kısımlar müstesnadır ifadesinin anlamı insanın

yürürlükteki âdetlere göre açabileceği kısımlar demektir

(bk R zî; Tefsir, 23/206)

Kaff l (Ebu Bekr Muhammed b Ali eş-Ş şî Büyük Kaff l diye anılır Müfessir Sayfa 135

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement