Page 126

Bu tür faaliyetler de Cin 18’e çarpar Bu çağrıların politik çıkar para toplamak veya mezhep tarikat liderlerini övmek maksadıyla yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi, Allah dışında birileri için çağrı kapsamına girer Şeyhülislam Đbn Teymiye (ölm 728/1328) Cin 18’deki ilkeyi işleterek şunu teklif edebilmiştir: Medine'deki Mescid-i Nebevi (Peygamber Mescidi), Peygamberimizin kabriyle bitişiktir; bu doğru değildir Mescidin Resul kabrinin uzağında bir yere götürülmesi gerekir (Đbn Teymiye; Resâil, 5/96-97) Đbn Teymiye’ye göre tevhit mabedi olan bir mekânda peygamber de olsa bir beşerin mezarının yer alması Cin Suresi 18 e aykırıdır. “Çünkü diyor Đbn Teymiye böyle bir şey şirke doğru yol

aldıran bir uygulamadır Đbn Teymiye bu uygulamayı A'raf Suresi ayet 29'a da aykırı bulmaktadır Đslam ın temel kabullerine zıt unsurların sokulduğu mescitlerde namaz kılmak dinen-fıkhen caiz değildir Gerçek muvahhit bir mümin bu unsurlardan birini gördüğü camide namaz kılmamak bununla da yetinmeyerek durumu protesto etmelidir. Olabilir ki bu protestosu ona kılacağı namazdan daha fazla sevap kazandırır Sahabenin bazıları örneğin bir camide vaaz veren kişinin halkı heyecanlandırmak için hik ye anlattığını gördüklerinde kılınacak namaz Cuma bile olsa camiyi terk edip giderlerdi. Hadis otoritesi Đbn Hemmam (ölm 211/826) çok ilginç örnekler vermektedir (bk Đbn Hemmam; el-Musannef, 3/219 - 223)

ALLAH ĐLE ALDATMANIN BAŞ MAĞDURU: KADIN Allah ile aldatma zulmünün en ağırları kadın ve kadın hakları konusunda işlenmektedir Đslam dünyası bu bakımdan bir cehennem manzarası arz ediyor demek bir abartma olmaz Türkiye de bugün kadın özellikle örtünme meselesinin istismarı aracılığıyla Allah ile aldatan zümrelerin bir tür ana maddesi temel eşyası ve aracı gibi öne çıkarılmaktadır Đslam tarihinde vücut verilen sapma ve saptırmaların en acımasızları hatta en zalimleri kadınlar ve kadın haklarıyla ilgili olanlardır En verimli yol olarak hadis uydurma yolu seçilmiştir Putperest veya yarı putperest kadın düşmanı Arap örflerini dinleştirmek için akıl almaz yalanlar söylenerek bunlar 'hadis' adı altında Hz Peygamber’e m l edilmiştir Bununla da yetinilmemiş Kur'an ayetleri üzerinde anlam kaydırmalarına gidilmiş yorum adı altında ayetlere ekleSayfa 126

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement