Page 112

Arapça okuma-yazma bilmeyen tüm insanları ümmî kabul edecek kadar zalim-leşen bu anlayış Allah ile aldatan tezg hın Arapçı takımı tarafından fıkıh kitaplarında h l yaşatılmaktadır Bu akıl ve din dışı savların geçerli kılınması için yüzlerce hadis uyduruldu Bu uydurma hadislerle Emevî hanedanlığının yönetimini ve Arap ırkının üstünlüğünü kutsal-laştırıp kökleştirecek hemen her şey yapıldı Bugünkü Đslam bilgi mirasının özellikle fıkıh ve kelam (Đslam teolojisi) kaynaklarının hemen her sayfası bu yozlaştırma ve Araplaştırmanın ürünleriyle doludur Ve Kur’an’ı değil de bu ürünleri din olarak kutsal tutmak isteyen zihniyetler akıl almaz oyunlar sergileyerek insanımızı aldatmakta ve sömürmektedir Osmanlı Đmparatorluğu da görünüşte Arapları yönetiminde tutmasına rağmen bu kutsallaştırılmış Arabizmin kültür hegemonyası altında farkında olmadan Arap esaretine girmiştir Osmanlı kendine âdeta bir self-emperyalizm uygulamıştır Kendilerine kutsal ırk diye hizmet ettiğimiz Araplar bizi emperyalist olarak suçlarken biz onların kültürlerinin dillerinin köleleri olduk Bu köleliğin yaşatılması için hep yozlaştırılan din kullanıldı Böylece ne Đslam’dan yararlanabildik ne de kendi varlığımız ve kültürümüzden Bu durum dini ve kutsal duyguları sömürülerine araç yapmak isteyen zihniyetlerin de işine geldiği için onlar da Kur’an’ın büyük halk kitlelerince okunmaması yolunda gayret sarf etmişlerdir Arapça bilmeyenlerin Kur’an’a el süremez hale gelmesi sömürücülerin din üzerinde kurdukları baskıyı kutsal-laştırmış ve Müslüman kitleyi onlara teslim olmaya mecbur ve mahkûm etmiştir Din onların elinde istediklerini istedikleri kalıba dökmek istediklerini almak istediklerini engellemek için kutsal-dokunulmaz bir araç olmuştur

DĐL MĐ KUTSAL, MESAJ MI?

Din meselesinin en ciddi sorularından biri de budur Dil mi kutsal mesaj mı? Allah ile aldatanlar hesapları öyle elverdiği için sürekli olarak dili kutsal göstermiş mesaja özgü kutsallık ve yüceliği sürekli dile vermişlerdir. Eğer dil kutsal sayılırsa bu kutsallığa bağlı olarak o dilin toplumu ırkı coğrafyası kültürü art arda kutsallaştırılır Ve bunca kutsallığın altında dilin taşıdığı mesaj ezilir

Sayfa 112

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement