Page 110

ALLAH ĐLE ALDATMANIN ARAPÇACILIK AYAĞI

Allah ile aldatmanın bu ayağı Arap dilini kutsal ilan etmek için dini kullanma şeklinde yürütülen bir zulümdür Arap dili ‘Allah’ın dili’ ilan edilip onsuz ibadet yapılamayacağı dayatması dinleştirilmiştir Üstelik dinde dokunulmaz kılınan birçok fakîhin aksini söylemesine rağmen Yani Arapça yı kutsallaştırma yoluyla yürütülen Arap kültür emperyalizmi önünde hiçbir engele yaşama hakkı tanımamıştır Engizisyon papazlarından alınma bu zulüm kendisini bütün insanlığın bütün zamanların dini olarak tanıtan Đslam’ı sadece Arapların dini haline getiren vahim zulümlerden biridir ve Allah ile aldatanlar tarafından asırlarca din diye yutturulmuştur Bu zulümden en büyük zararı gören kitle ise Türk halkı olmuştur Tarihin en büyük insanlık suçlarından biri olan bu zulüm bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin sekiz bakanlık bütçesi kadar parayla beslenen Diyanet Đşleri tarafından h l yaşatılmaktadır Bu din ve akıl dışı dayatmayı aşmak için bu satırların yazarı tarafından verilen mücadele Türk halkının belleklerinde h l canlı olsa gerektir Bu mücadelede en büyük kahrı Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal din kurumu olan Diyanet Đşleri Başkanlığından çektik Daha ibret verici olanı aynı Diyanet bu tavrını birkaç yıl sürdürdükten sonra Tarabya’da topladığı bir şûrasında Kur’an’ı Türkçe okuyarak da namaz kılınabileceğini hükme bağladı (Herkesin kendi diliyle ibadet etmesinin Đslam’a uygun olduğu konusunda bk Öztürk; Ana Dilde Đbadet Meselesi) Şimdi gelelim işin esasına: Kur'an-ı Kerim’in açıkça bildirdiğine göre her peygamber hitap ettiği toplumun diliyle konuşmuş vahiy almıştır Bunun sebebi peygamberin getirdiği mesajın hitap ettiği toplum tarafından rahatça anlaşılmasını mümkün kılmaktır (Đbrahim 4) Yine Kur’an’a göre istisnasız tüm toplumlara bir peygamber gönderilmiştir Bunun din bahsinde zorunlu sonucu şudur: Hiçbir dil dinsel anlamda ötekine göre daha kutsal veya daha üstün değildir Kutsal olan Allah’ın gönderdiği buyruklar vahyettiği gerçeklerdir Dil bu gerçekleri iletmenin bir aracıdır Bu anlamda tüm diller Allah’ın ayetleri cümlesindendir ve hepsi eşittir (Rûm 22)

Sayfa 110

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge