Page 106

Doğrusu şu ki Kur’an’ın Araplarla ilgili söylemlerinin yarattığı sıkıntıya bir tepki olarak geliştirildiği anlaşılan bu yaklaşım kaş yaparken göz çıkarmıştır Ne yazık ki bu tavır Arap dili sözlüklerinin birçoğunda yer almaktadır (Örnek olarak bk Đbn Manzûr; Lişamil-Arab. arb maddesi) Sonraki dönemlerin bu söylemi esas alınırsa, Kur an da şehirli Araplar hangi sözcükle ifade edilmiştir? sorusu sorulur ve tabiî cevapsız kalır Đşin gerçeğini Kur’an dilinin aşılmamış ustası Isfahanlı Râgıb söylemiştir: Ona göre Kur’an’da kullanılan a'rab sözcüğü Arap ırk ve insanını tümden ifade eden sözcüktür Şöyle diyor: Arab Đbrahim in oğlu Đsmail in zürriyetinin adıdır A rab kelimesi de esasında bu arab kelimesinin çoğuludur

(R gıb el-Müfredat, arb. maddesi)

Bunu kaydeden Râgıb a rab sözcüğünün daha sonraki zamanlarda b diye Araplarını ifadede kullanıldığını söylemektedir ki bizim biraz önce değindiğimiz gayretin bir sonucudur Kur’an Arap ırkını veya Arap toplumunu ifade için başka bir kelime kullanmadığına göre a'rab sözcüğü Arap ırkına mensup insanların tümünü ifade edecektir Öteki iddiaların bilimsel tarihsel bir tutarlılığı olamaz Kur'an'da a'rab kelimesi geçtiği 10 yerin biri hariç daima olumsuzluğun kötülüğün

ikiyüzlülüğün cimriliğin, kaypaklığın taşıyıcısı olarak kullanılmaktadır Şimdi bu kullanımlara bir göz atalım: 1. Tevbe 90: Bazılarının seferden kaçmak için yalan söyleyerek yerlerinde oturdukları bazılarının da birtakım özürler ileri sürerek izin alıp sefere katılmamak için uğraştığı anlatılıyor Bedevilerin özür bahane edenleri kendilerine izin verilmesi için geldiler; Allah a ve resulüne yalan söyleyen-lerse oturdular Onların küfre sapanlarına korkunç bir azap erişecektir 2. Tevbe 97: Küfür nifak (bölücülük ikiyüzlülük) ve Allah’ın indirdiğini tanımama bakımından en şiddetli insanlar oldukları gösteriliyor: Bedeviler; küfür parçalanma/ikiyüzlülük yönünden daha şiddetli; Allah ın resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar 3. Tevbe 98: Bağışta bulunmayı paylaşımı bir angarya saymakla iman sahiplerinin başına belalar gelmesini istemekle suçlanarak en büyük belaların onların başına geleceği bildiriliyor: Sayfa 106

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement