Årsmelding 2021 Blå Kors Fredrikstad

Page 1

ÅRSMELDING 2021 For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad


Forord

Innholdsfortegnelse

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har en lang og rik historie som ideell, profesjonell tjenesteleverandør. I over 100 år har vi vært en betydelig samfunnsaktør og en sosial entreprenør. Vårt verdigrunnlag er sterkt forankret blant våre ansatte og kommer til syne i tjenestene vi leverer og i menneskemøtene. Stiftelsen består av ni virksomheter med 170 ansatte som jobber med tjenester innen forebyggende innsats, opplæring, veiledning og omsorg med høy faglig kvalitet. Gjennom arbeidet bidrar vi til at mennesker i sårbare livssituasjoner opplever økt livskvalitet og mestring. Som et viktig supplement og en merverdi i våre tjenester har vi omtrent 200 frivillige, det vi i Blå Kors kaller Tidgivere. Det frivillige engasjementet gir oss også muligheten til å søke om midler til aktiviteter og tilleggsprosjekter utover det som ligger i avtalen med samarbeidspartnerne våre. I årsmeldingen gir vi et innblikk i tilbudet på virksomhetene og omfanget av arbeidet i 2021. Året har fortsatt vært preget av pandemi og smittevernhensyn. Det har påvirket vårt tilbud, samtidig som vi har lært mye gjennom to år med mer eller mindre unntakstilstand. Til alle medarbeidere: Tusen takk for deres stå-på-vilje, fleksibilitet og evnen til å finne gode løsninger. Tross ustabile omgivelser har våre virksomheter vært tilgjengelige gjennom hele pandemien. Det har vært en trygghet og avgjørende for menneskene vi er til for. Til våre Tidgivere: Tusen takk for at dere bruker tid på å gi andre en bedre og mer meningsfull hverdag. Til lokalbefolkningen og næringslivet: Tusen takk for at dere gir oss gaver og engasjerer dere i vårt arbeid. Deres bidrag er med på å skape verdifulle øyeblikk og varige resultater. Til kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg og NAV og Viken fylkeskommune: Takk for godt samarbeid i året som har godt. Til Blå Kors Norge: Takk for fellesskap og samarbeid.

Hva trenger du fra meg nå? Barnas Stasjon Krise- og incestsenteret Plankebyen Frivilligsentral Varmestua Ilaveien Bosenter og Kulåssenteret Steg for Steg Jobbkonsulentene Seiersborg videregående skole Arrangementer Prosjekter og nye tilbud Hvor lenge skal vi markere 8. mars? Avisutklipp Årsberetning Konsernregnskap Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Kontakt

s. 5 s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 20 s. 22 s. 24 s. 26 s. 27 s. 29 s. 34 s. 38 s. 45 s. 47 s. 51

På bildet over: Bilde fra Kulåsgata i Sarpsborg med 24 nye boenheter

I 2021 har vi mottatt økonomiske tilskudd fra blant andre Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Hvaler kommune, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold og Akershus, Stiftelsen Dam, Konfliktrådet, Gjensidigestiftelsen og Domkirken Diakonat.

På bildet til venstre: Kulåssenteret markerte 40-årsjubileum og åpning av nytt treningsrom i kjelleren.

I fremtiden skal vi fortsette vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi skal engasjere oss og engasjere andre gjennom å dele vår kompetanse og erfaringer. Vi skal jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt. På den måten skal finne gode løsninger på samfunnsflokene i samspill med andre.

På bildet under: Barnas Stasjon fylte 15 år og inviterte til foredrag med Peder Kjøs på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Medmenneskelighet - Verdighet - Kvalitet - Egenkraft

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

Runo Lilleaasen Styreleder

2

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Ingunn K. Skaara Administrerende direktør

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Postboks 585, 1612 Fredrikstad Telefon: 69 30 18 40 E-post: bk.fredrikstad@blaakors.no

Årsmeldingen er trykket hos Møklegaard Print Shop AS. Papiret, MultiArt® Silk, er miljøgodkjent for Svanen.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

3


Hva trenger du fra meg nå? For å forstå hverandre og være til nytte for andre, må vi minne oss selv på følgende: Der noen av oss kun møter humper på livets vei, møter andre mennesker utfordringer store som fjell, i en uendelig fjellkjede. Hege Stormorken, virksomhetsleder Barnas Stasjon Debatt i Fredrikstad Blad 11.10.2021

4

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

5


2006

BARNAS STASJON ble etablert i Fredrikstad, som den første stasjonen i Norge, og er nå 1 av 9 stasjoner på landsbasis. Barnas Stasjon er et gratis lavterskeltilbud for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0 - 12 år. Alle familiene kommer til oss på eget initiativ, og man trenger ingen henvisning for å registrere seg ved Barnas Stasjon. Vi har lav terskel for å komme inn og høy kompetanse på innsiden. Barnas Stasjon er et tiltak som skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. I tillegg tilbyr vi et trygt møtested for barnefamilier der barnets helse, utvikling og velferd står i fokus. Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi tar utgangspunkt i barnets perspektiv, men jobber med foreldrene for å nå familiens mål. I tillegg til 1:1 oppfølging og familieveiledning kan brukerne av Barnas Stasjon Fredrikstad delta i faste gruppeaktiviteter som ukentlige middager, familiegrupper, pappagrupper, språk-kafé, matkurs, drop-in, Cos-p kurs, samt ferie-, fritids- og helgeaktiviteter. På Familiesenteret tilbyr vi timebaserte avtaler for barnevern og Bufetat, blant annet som tilsynsførere i støttede og beskyttede samvær. I tillegg har vi åpen barnehage, et gratis tilbud hvor det ikke er faste plasser. Drift og finansiering Barnas Stasjon mottar tilskudd via Bufdir for å støtte og styrke småbarnsfamilier i sårbare situasjoner. Vi har et godt samarbeid med både politikere og administrasjonen i Fredrikstad kommune. Hvert år søker vi midler fra deres tilskuddsordning til ideelle og frivillige organisasjoner innen helse og velferdområdet. Vi søker også mindre beløp fra kommunens fattigdomsfond til aktiviteter for familier med vedvarende lavinntekt Dette er midler som brukes til fritidsopplevelser, ferier, høytider og faglige tilbud. I 2021 har vi økt kapasiteten på faste ansatte med 40 %, samt sikret 1 midlertidig stilling til 100 % fast. En endring i rammeverket for vår primære tilskuddsordning med tilhørende forskrift (Inkluderingsmidler Bufdir), har gitt behov for en gjennomgang og noe justering av alle aktiviteter og oppfølging hos oss. Våre ansatte har hovedsakelig høgskoleutdannelse som barnevernspedagog, førskolelærer, sosionom og/eller master i psykologi og familierterapi. Året 2021 Barnas Stasjon er stadig i vekst, og vi følger opp et økende antall familier hvert år. Vi opplever at familiene 6

Barnas Stasjon

Antall ansatte: 13 Individuell familieoppfølging: 894 økter Gruppeaktiviteter: 1293 deltakere Aktiviteter helg/ferie: 740 deltakere Antall individuell oppfølging: 988 Overnattinger: 525 Tidgivernes bidrag: 450 timer hos oss har mer sammensatte hverdagsutfordringer enn for bare noen år siden, og det gjøres et omfangsrikt og variert arbeid i den enkelte familie. Ytterligere implementering og bruk av verktøyet FIT (Feedback Informed Threatment) har vært prioritert i 2021. Tross nedstegning og smitterestriksjoner på grunn av pandemi har vi hatt brukeraktivitet gjennom hele året. Vi har vært fleksible og kreative for å løse familienes oppfølgingsbehov i tråd med smittevernshensyn, og vi har hatt flere arrangementer med færre deltakere. Vi har også hatt mulighet til å tilby økt aktivitet etter økt Covidtilskudd for å redusere ensomhet og isolasjon.

Brobygger´n Fritid Fredrikstad, Moringen og Home Start. Samarbeidsprosjektet med Krise- og incestsenteret «Et trygt sted å bo» har pågått gjennom 2021. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dette har vært et et tilbud om familieoppfølging for voldsutsatte familier med fokus på hverdagsmestring, økt foreldrekompetanse og traumesensitiv omsorg, for å styrke barnas rammevilkår for en bedre oppvekst. Synlighet Barnas Stasjon har løpende aktivitet og engasjement på Facebook. Gjennom året har vi både hatt egne innlegg og redaksjonell omtale i lokal presse flere ganger. Hva skjer i 2022? I 2022 skal vi igangsette drift av anbudet med Bufetat om støttet tilsyn i våre lokaler og i private hjem. Vi utvider kapasitet på familiesenteret med en fast stilling (100 %) fra 2. kvartal. Sammen med Plankebyen Frivilligsentral ser vi på nye tilbud og prosjekter hvor frivillige kan bidra med en sentral rolle.

«Det var en glede å kjøre rundt og levere ut dette til våre familier. Gøy å se gleden over å kunne gi barnet sitt en fin julegave og slippe å bruke desember-lønn på havregryn, tacolefser og kaffe.» Ansatt i barnevernstjenesten etter utlevering til jul «Vil si tusen takk for klær til ungene, nå er de varme.» Mor med 3 barn «Tusen takk for fin julaften for meg og barna, de er glade enda.» Mor med 2 barn «Jeg har ikke familie her, dere er familien min.» Mor med 2 barn, uten oppholdstillatelse Norge «Så mye god mat og drikke, nå skal vi ha fin frokost.» Mor med 3 barn og ektefelle

Gjennom 2021 fulgte vi opp 380 personer fordelt på 132 familier. Vi har arrangert foreldrekurset Circle of Security og Kokk & le i 3 runder av 8 uker. Vi har også innført Tuning into kids som et nytt foreldrekurs. Med hensyn til smittevern og med færre deltakere har vi hatt gruppetilbud som middager, familiegrupper, mestringsgrupper for barn, helge- og familieturer for familier og for de eldste barna. Barnevernstjenesten i Fredrikstad kommune har økt vårt oppdrag innen timebasert oppfølging og samvær. Høsten 2021 vant vi anbud med Bufetat om støttet samvær med tilsyn i våre lokaler og i private hjem i Østfold. Barnas Stasjon feiret 15 års jubileum med familiedag på huset og fagdag med foredrag av Peder Kjøs på Litteraturhuset i Fredrikstad. Jula 2021 ble det delt ut matkasser og julegaver i samarbeid med barneverntjenesten i Fredrikstad kommune. minJul ble arrangert på restauranten VÆRK i Gamlebyen i samarbeid med Plankebyen Frivilligsentral. Samarbeidspartnere, støttespillere og prosjekter Vi har hatt solid støtte fra lokale bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i 2021. Det kommer til stor nytte og glede og er av et slikt omfang at det gir oss ekstra faglige muligheter. Vi har for eksempel fått støtte fra Kiwanis og Sanitetsforeningen til ferieaktiviteter og matutdeling. Andre samarbeidsaktører er blant andre Hjørgunn Gård, Barnas Stasjon

7


1979

KRISE- OG INCESTSENTERET i Fredrikstad har et tilbud til personer som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Dette inkluderer akutt og midlertidig botilbud, dagtilbud, råd og veiledning og oppfølgning i reetableringsfasen. Vi gir personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud bestående av råd, veiledning og bearbeidingssamtaler. Krise- og incestsenteret er et samordnet tiltak og gir tilbud både til volds- og incestutsatte. Virksomheten er døgnbemannet med 9,4 årsverk og er åpen hele året. Virksomheten har en driftsavtale med Fredrikstad og Hvaler kommune. Grunnlagsdokumenter - Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova) og veilederen til Krisesenterloven. - Retningslinjer for støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og Ressurssentre mot voldtekt Tilbud og metode Virksomheten driver målrettet og individtilpasset miljøterapeutisk arbeid for personer som til enhver tid benytter senterets tilbud og i henhold til lov og retningslinjer. Vi møter brukeren med empati og forståelse og motiverer brukeren til å fatte egne avgjørelser ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp. Alt arbeid som utføres er basert på faglighet og bygger på respekt og likeverd. Botilbudet består metodisk av en modell som inneholder kriseintervensjon, kartlegging, vurdering av behov, løsningsalternativer, tiltak og evaluering. Alle brukere i botilbudet får en primærkontakt som har ansvar for koordinering av tjenestene. Vi har rutiner for oppfølgning av barn på lik linje som for voksne beboere. En tredjedel av barna har hatt tidligere opphold på krisesenter. Krise- og incestsenteret er pålagt opplysningsplikt til barnevernet etter Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova). Vi tilbyr grupper for bearbeiding: to grupper for mennesker utsatt for incest, og to grupper for mennesker utsatt for vold. Vi tilbyr enkeltsamtaler med råd, veiledning og bearbeiding på både incestsenteret og på krisesenteret. Tilbudet er også for pårørende. Året 2021 2021 har har vært preget av pandemi og smitteverntiltak. Krise- og incestsenteret er definert som samfunnskritisk aktør og har utført lovpålagte oppgaver tilpasset gjeldende smittehensyn og i samråd med brukerne. Driftsavtalen med kommunene gikk ut 31.12.2021. Etter en anbudsprosess fikk vi i juni 2021 tildelt kontrakt på videre drift av krise- og incestsenter med Fredrikstad og Hvaler kommune. Avtalen gjelder for 6 år, med mulighet 8

Krise- og incestsenteret

Antall ansatte: 15 Antall beboere: 48 barn, 46 kvinner og 11 menn Totalt antall døgn: 2098 voksne og 1762 barn Antall dagbrukere: 110 Antall samtaler: 887 Antall telefoner/henvendelser: 451 for forlengelse på inntil fire år. Ny kontrakt gir oss mulighet til å øke bemanningen. Samarbeidspartnere, støttespillere og prosjekter Vi har videreført prosjektet «Mandagsmiddag» i 2021. Prosjektet har vært et miljøterapeutisk tilbud med fokus på gode opplevelser og relasjoner. Prosjektet er finansiert av fundraisingsmidler fra Blå Kors Norge.

Synlighet Vi har vært synlige i lokalmedia med artikler og innlegg. I tillegg har vi deltatt i ulike fagpaneler og appeller. Hva skjer i 2022? Sammen med Barnas Stasjon skal vi jobbe med International Child Development Programme (ICDP). Det er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Vi skal utarbeide retningslinjer og samarbeid med hensyn til ivaretakelse av kjæledyr. For dyreeiere som opplever vold i nære relasjoner, kan hensynet til dyret gjøre det vanskeligere å oppsøke hjelp. I mai arrangerer vi fagdag med tema incest og seksuelle overgrep med påfølgende messe for verdighet. Dette er et samarbeid med Fredrikstad domkirke, Vake, Kirkens SOS og Kirkens Bymisjon Østfold.

I 2022 vil vi gjenoppta det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner, som har hatt en pause under pandemien.

Gjensidigstiftelsens sommer – og juleaksjon ga oss muligheten til å bidra til aktivitet og hyggelige opplevelser til 82 familier med 149 barn. Samarbeidsprosjektet med Barnas Stasjon, «Et trygt sted å bo», har pågått gjennom hele 2021. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dette har vært et et tilbud om familieoppfølging for voldsutsatte familier med vekt på hverdagsmestring, økt foreldrekompetanse og traumesensitiv omsorg, for å styrke barnas rammevilkår for en bedre oppvekst. Prosjektet vedrørende reetablering for krisesenter i Østfold har pågått i 2021. Prosjektet er støttet av Konfliktrådet. Sivilretten har bidratt med midler til advokatvaktordning en gang i uken. Krise- og incestsenteret samarbeider med og har et kompetanseutveksling med ProFem i Tsjekkia. ProFem er en NGO (ikke-statlig organisasjon) i Tsjekkia som har som formål å eliminere vold mot kvinner. Det er innvilget EU midler til prosjektet «Center for Victims of Sexual Violence», hvor vi er en samarbeidspartner. Vi har samarbeidet med Redd Barna om aktiviteter for barnefamilier. Vi har også et samarbeid med Soroptimistene om et sosialt lunsjtilbud for beboere.

Bilde til høyre: Glade ansatte etter at vi vant anbudet i Fredrikstad Krise- og incestsenteret

9


2017

Plankebyen Frivilligsentral har lokaler i 2. etasje på Varmestua og i Mosseveien 37. Vi rekrutterer Tidgivere som bidrar med sin tid på virksomhetene våre, ulike arrangementer og i forbindelse med høytider. Tidgivere er en ekstra ressurs i tillegg til ansatte. De bidrar med praktiske arbeidsoppgaver og medmenneskelighet. Gjennom familie, venner, tidgiver.no, frivillig.no og sosiale medier henvender folk i Fredrikstad seg med et ønske om å gjøre noe meningsfullt. Alle som melder sin interesse blir møtt med en 1:1 prat. I denne samtalen blir motivasjon og ønske kartlagt. Tidgiveren får informasjon om våre virksomheter, aktiviteter og prosjekter. På den måten finner vi sammen ut hvordan den enkelte kan bidra. På virksomhetene blir nye Tidgivere møtt av en ansatt som forteller mer om virksomheten og hva som skal gjøres. Tidgivere bidrar i ulikt omfang, alt fra faste ukentlige aktiviteteter til ett arrangement i året, for eksempel BlåMarked eller MinJUL. Plankebyen Frivilligsentral arrangerer også egne møteplasser. Gjennom produktet Blå Omtanke har vi en syklubb som treffes jevnlig for å produsere handlenett, sitteunderlag og andre fine produkter. Drift og finansiering Plankebyen Frivilligsentral søker midler fra Fredrikstad kommune gjennom helse og velferdsområdet. Vi mottar også statlige tilskuddsmidler som er en støtteordning til frivilligsentralene i Norge. Nytt fra juli 2021 er at virksomheten har søkt og fått midler fra Helsedirektoratet til å lønne en Tidgiverkoordinator. Året 2021 I 2021 var det 125 mennesker som meldte interesse for frivillig arbeid i Blå Kors Fredrikstad. Av disse var det 92 som skrev under kontrakt. Tallene viser at vi får flest henvendelser gjennom frivillig.no og tidgiver.no, men også mange får vite om oss via bekjente. I utgangen av 2021 hadde vi registert 212 Tidgivere. I 2021 har vi samarbeidet med Fredrikstad kommune, hvor vi rekrutterer Tidgivere til kommunale tjenester og virksomheter. Dette gjelder aktivitetene Sterk og stødig, koret CATCH, Selvhjelpsgrupper og Kom-og-Jam. Vi har også stilt med Tidgivere for å bistå kommunen med pakking av hurtigtester. Vi har hatt to fagsamlinger for våre Tidgivere. I september fortalte lege og forsker Gunnar Tellnes om livskvalitet og hvordan frivillige krefter kan bidra til økt livskvalitet i møte med brukere. I november hadde coach Emad Salha et foredrag om relasjonens kraft og hvilken rolle vi 10

Plankebyen Frivilligsentral

ViminJUL: skal satse mer på å være synligei samarbeid i bybildet, både Bleenda for sjette gang arrangert gjennom utstillingsvinduer, stand og i sosiale medier. Vi med Barnas Stasjon på VÆRK restaurant i Gamlebyen. har også etpå ønsker om å starte opp flere møteplasser, da Julefest City: Julemiddag for alle Tidgivere. Denne vikvelden ser at dette harvirksomhetsledere stor verdi for de som deltar. var det som serverte Tidgiverne på sin virksomhet. Det var god mat, underholdning, julegaver og mandel i desserten. Blå Omtanke syklubb: Annenhver uke møtes en gjeng damer og har det først og fremst veldig hyggelig. I tillegg sys det Blå Omtanke produkter. Dette er en åpen møteplass for alle som ønsker å delta i et fellesskap. Yoga: I 2021 har Tidgiver hatt yoga for alle som ønsker i lokalene i Mosseveien. Det har også vært et eget tilbud for beboerne på Ilaveien Bosenter. har i møte med andre mennesker. Gjennom året har vi hatt ulike aktiviteter og stunt for å synliggjøre og rekruttere nye Tidgivere. Vi har laget filmer og andre innlegg til sosiale medier, og vi har hatt et åpent informasjonsmøte på St. Croix. Vi har stått på stand på Høgskolen i Østfold og snakket med studenter. Der opplevde vi at flere er opptatt av å melde seg som frivillig for å utvikle en god CV. I høst delte vi også ut kaffe i morgenrushet med budskap om at vi ønsker oss flere frivillige. I desember stilte Tidgivere opp på julemarkedet i Gamlebyen og solgte Blå Omtanke produkter. Inntektene går tilbake til aktiviteter for brukerne. I desember bidro flere Tidgivere til pakking av matkasser og julegaver som ble delt ut til barnefamilier. Plankebyen Frivilligsentral har ansvar for matvarelageret i stiftelsen. Dette er overskuddsmat og andre dagligvareprodukter som vi får fra samarbeidsaktører. To Tidgivere koordinerer og organiserer det som kommer inn og det som fordeles ut til virksomhetene. Dette er en god ressurs internt i stiftelsen som bidrar til å redusere matsvinn, samtidig som vi kan hjelpe beboere, familier, gjester, elever og andre.

I 2021 gjennomførte vi en brukerundersøkelse for første gang. Vi fikk gode tilbakemeldinger og innspill som vi skal jobbe videre med. Dette kommer til å bli en årlig undersøkelse som gjennomføres hver høst. Til tross for nok et år der pandemien har satt sine begrensninger har Plankebyen Frivilligsentral hatt tilnærmet normal drift. Hva skjer i 2022? 2022 er frivillighetens år. Dette er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. Lørdag 10. september skal det være en markering i Fredrikstad. Dette blir en hyllest til alle frivillige i byen og planen er å sette verdensrekord i vaffelsteking. Overordnede mål med Frivillighetens år 2022: • Få flere nye med i frivilligheten • Gjøre flere arenaer tilgjengelige • Skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet

I løpet av 2022 vil vi vi tilby tre fagsamlinger for alle Tidgivere i Blå Kors Fredrikstad. Målet er å gi dem faglig og sosialt påfyll. I tillegg skal vi har sommer- og julefest. Høsten 2022 blir det gjennomført en ny brukerundersøkelse. Plankebyen Frivilligsentral vil også i 2022 være involvert i arrangementene BlåMarked i august og minJUL i desember.

«Godt å kunne gjøre noe for andre, det gir så mye tilbake.» «Opplevelsen av takknemlighet, solidaritet og meningsfull aktivitet.» «En vinn vinn-situasjon. Ved å bidra til å gjøre livet enklere for en annen, får jeg en god feedback tilbake.»

Seiersborg Videregående Skole AS Plankebyen Frivilligsentral

11


2002

Blå Kors Varmestua er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus. Varmestua er ett av seks gatenære lavterskeltilbud drevet av Blå Kors i Norge, og er en viktig møteplass og fristed for byens rusavhengige. Her kan gjestene komme og gå som de vil, og vi har fokus på å være tett på miljøet. Varmestua har åpent seks dager i uka. Tilbudet til våre gjester er tredelt: - Mat og omsorg: Vi tilbyr våre gjester gratis mat. Gjennom samtaler og tilstedeværelse opplever gjestene også omsorg og trygghet. - Aktiviteter: Hver uke arrangerer vi mange forskjellige aktiviteter, både inne på Varmestua og i vårt lokalmiljø. Gjennom våre aktiviteter ønsker vi å bidra til opplevelsen av mening og mestring. Deltakelse er gratis. - Miljøtjenesten: Tjenesten består av en miljøterapeut og et miljøteam med Tidgivere. Miljøtjenesten følger opp enkeltpersoner og individuelle utfordringer. I tillegg er tjenesten en del av miljøet, hvor de veileder og har samtaler med hele gjestegruppa. Tidgivere i miljøteamet får opplæring, oppfølging og veiledning i «Motivasjonssamtalen» for å jobbe mer metodisk og systematisk med motivasjon og samtaler. I dag er det ni Tidgivere i miljøteamet. Drift og finansiering Varmestua søker årlige midler fra Fredrikstad kommune gjennom helse og velferdsområdet til drift av Varmestua. Fra Helsedirektoratet får vi tilskudd til miljøtjenesten og aktivitetstilbudet. Det er totalt 1,5 årsverk på Varmestua. Tidgivere er med på å drifte Varmestua sammen med ansatte. Året 2021 Pandemien har også preget Varmestua dette året. Smittevernstiltak har medført noen endringer i drift, men vi har hatt et tilpasset tilbud til vår målgruppe i hele perioden. I april fikk to ansatte opplæring i å ta PCR tester og hurtigtester og kunne dermed teste mange av våre gjester. Vi har også fulgt gjestene i forbindelse med vaksinering. Varmestua er virksomheten med flest Tidgivere. Tilgangen til frivillige er kritisk for at vi kan levere et variert tilbud med dagens åpningstider. Ved utgangen av 2021 hadde vi 54 registrerte Tidgivere som jobbet med Mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten. Våre Tidgivere får opplæring 1:1 og i gruppe fire ganger i året. Med miljøtjenesten har vi fokus på tilgjengelighet, fleksibilitet og brukerstyring. Vi har fått en stasjonær datamaskin som kan brukes av våre gjester med hjelp av en i miljøteamet eller en ansatt. Vi har også et hyggelig samtalerom som blir brukt av miljøteamet og gjestene. Erfaringer viser betydningen av å være bindeleddet mot 12

Varmestua

Antall ansatte: 3 Antall gjester: 4466 Antall gjester som har deltatt på aktiviteter: 414 Utdelte jakker: 141 Antall liter kaffe: 1287 liter kaffe i løp av året Antall Tidgivere: 54

«Dere er en oase i ørkenen!»

«Jeg synes dere er supre»

«Jeg bruker Steg for Steg, men Varmestua har reddet livet mitt i 2015-2017»

det øvrige hjelpeapparatet og hvor unikt det er å drive sosialt arbeid på brukerens arena. Gjestene oppsøker Varmestua frivillig og de benytter seg av miljøtjenesten fordi de ønsker det selv. Det er ikke et krav for å oppnå et gode eller en forpliktelse som følger med en tjeneste. Vi setter opp faste aktiviteter gjennom uka. Dette for å skape en forutsigbarhet og en mulighet til å planlegge hva gjestene ønsker å delta på. Vi har blant annet musikkafe, turdag, kino, quiz, brettspil og hobby- aktiviteter. I tillegg har vi aktiviteter som frisørtime, spise på restaurant, Escape Room, veterinærbesøk med mer. Samarbeid og støttespillere I 2021 ble Varmestua trukket ut som en av vinnerne av NIPAS-dagen. En konkurranse i regi av byggentreprenøren NIPAS, som ga bort en arbeidsdag til veldedig formål. I august kom seks ansatte fra NIPAS og lagde plassbygde benker i bakgården. De kjøpte også inn ny grill, planter og lyslenker. I samarbeid med FASVO har vi fått vårt eget Varmestuabrød. For hvert solgte brød får Varmestua en femmer. Vi får også tre ferske brød av FASVO hver dag som vi serverer gjestene våre. Sammen med andre virksomheter i stiftelsen deltok Varmestua i markeringen av Verdens Overdosedag. Vi var også en del av arbeidsgruppa og hadde særlig ansvar for synlighet i bybildet og sosiale medier i forkant. Hva skjer i 2022? I 2022 skal Stallen tas i bruk. Stallen er et rom i bakgården på Varmestua som er innredet som et verksted og flerbruksrom. Med innspill fra gjester og Tidgivere skal vi sette i gang med aktiviteter. Samtidig skal vi ferdigstille bakgården og skape en hyggelig uteplass som vi kan benytte hele året. Vi vil utvikle tilbudene og aktivitetene i tråd med tilbakemeldinger fra gjester, Tidgivere og samarbeidspartnere. Vi forsetter med brukerundersøkelser og brukermøter som gir mye verdifull input til drift og utvikling. Frivillighetens år 2022 skal også markeres på Varmestua. Varmestua

13


2003

1981

Antall ansatte: 15 og 15 Antall boenheter: 30 og 37 Ilaveien Bosenter og Kulåssenteret drives på oppdrag fra henholdsvis Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Begge er et bo- og boveiledningstilbud til mennesker med rusavhengighet, psykiske utfordringer og annen psykososial problematikk. I tillegg har Kulåssenteret et midlertidig botilbud til bostedsløse. Personalgruppa på begge steder utgjør et mangfold av kompetanse og bakgrunn, og de aller fleste har lang erfaring fra arbeid med rusproblematikk. Personer med rusavhengighet og/ eller psykiske lidelser mangler ofte et fast sted å bo. En bolig er et viktig grunnleggende behov som må dekkes før man kan jobbe med andre livsutfordringer. I botiden følges den enkelte beboer opp gjennom boveiledning, praktisk bistand, tilbud om sosiale møteplasser og tilrettelegging av aktiviteter på og utenfor huset. For å lykkes med dette er det viktig at beboernes individuelle behov vektlegges, og at de selv er med i prosessen og på den måten opplever mestring. Vi jobber med positive endringsprosesser hvor det langsiktige målet er et liv uten rus. For noen av våre beboere er det mer realistisk å holde et stabilt rusmisbruk som ikke eksalerer. Vi har mål om å skape innhold, struktur og bedre livskvalitet. Vi ønsker å tilby reparererende relasjoner, i tråd med recoverybasert tilnærming. Drift og finansiering Det har vært felles virksomhetsleder på begge bosenterner siden januar 2019. I forbindelse med dette har det blitt ansatt to teamkoordinatorer, en på hvert bosenter. Denne rollen er viktig for å veie opp mindre fysisk tilstedeværelse av virksomhetsleder og for samhandlingen mellom bosenterne, blant hva gjelder ansatte, rutiner, turnusordning og felles kurs-/ kompetansedager. Denne organiseringen har vært positiv både med hensyn til økonomi og drift av botilbudene. ÅRET 2021 Pandemien har hatt konsekvenser også i 2021, både for beboere og ansatte. Samtidig har vi etablert gode interne rutiner og samhandlingen med kommunene har vært god. Det har naturlig nok vært et år hvor det har vært mindre aktiviteter på huset, og mange av beboerne har vært mye i egne leiligheter. Ansatte har derfor hatt fokus på å vise ekstra oppmerksomhet til hver enkelt i en periode som for mange har vært preget av ensomhet og bekymring. Frokost og mattilbud har vært et tilbud under pandemien, men felles måltider har blitt byttet ut med matpakker og utdeling av mat til beboerne. I stedet for aktiviteter innendørs har vi vært på tur ute med beboerne i nærmiljøet. I 2021 markerte Kulåssenteret 40-årsjubileum sammen med beboere, ansatte, samarbeidspartnere og andre. Samarbeid og støttespillere Det tette samarbeidet med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har vært svært viktig i året vi har vært igjennom. Vi har hatt jevnlig dialog med kommuneoverlegene vedrørende smittesituasjonen. Faste fysiske møter har blitt flyttet til digitale plattformer. Vi samarbeider med Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken og har hatt flere studenter i praksis hos oss gjennom året. Samarbeid med virksomheter i stiftelsen og andre ideelle aktører er viktig, for eksempel Varmestua i Sarpsborg, Kirkens Bymisjon og flere andre. Gjennom året har vi mottatt overskuddsmat fra bedrifter, arrangementer og privatpersoner som vi kan servere våre beboere. Vi har også faste samarbeidspartnere som bidrar med mat til frokost og middag. HVA SKJER i 2022? Avtalen mellom Ilaveien Bosenter og Fredrikstad kommune. løper til januar 2023. Videre drift vil være avhengig av forventet anbudsprosess. Vi ser fram til å ha felles frokostserverering og lørdagsmiddag uten å ta hensyn til pandenien. Vi planlegger også å sette i gang med faste aktiviteter for beboerne som tur til Sverige, treningsgruppe, bingo, quiz og kunstprosjekt. På Ilaveien er drivhuset en verdifull aktivitet for flere, og vi håper at hønsehuset vil gi tilsvarende glede. På Kulåssenteret har de fått et velutstyrt treningsrom i kjelleren med faste treninger. De planlegger også å ruste opp uteområdet og skjerme mer for innsyn. På begge bosenterne har vi faste aktiviteter med Tidgivere som gåtur og vaffeltreff.

14

Ilaveien Bosenter og Kulåssenteret

Ilaveien Bosenter og Kulåssenteret

15


2019 Recoveryorientert oppfølging er sentralt i Steg for Steg Fredrikstad. Vi støtter i dag 42 deltakere med rus- og avhengighetsutfordringer i sin personlige tilfriskningsprosess. Stadig søker nye deltakere seg inn hos oss. Støtten hos oss er individuelt tilrettelagt og deltakerne lager, i samarbeid med veiledere eller Tidgivere, sin egen plan med mål og delmål. Veilederne jobber utelukkende med fokus på styrkebasert tilnærming. Vi ser etter ressursene hos den enkelte deltaker som et bærende element i deltakerens utvikling. Vi retter oppmerksomheten mot hele mennesket, dets kontekst og hva som fremmer helse. 33 % av de som i dag er aktive hos oss har tatt kontakt på egenhånd. De forteller at de har hørt om oss fra andre deltakere og blitt anbefalt å ta kontakt. Gruppen kjennetegnes ved at flere ikke er mottakere av andre tjenester fra hjelpeapparatet. Etter kartleggingssamtaler med deltakerne vurderes behovet for støtte fra oss. Vi kobler også på hjelpeapparatet der vi ser det er avgjørende for å nå deltakerens mål. Steg for Steg tilrettelegger for sosiale møteplasser og nettverksbygging med hjelp av Tidgivere. Tidgiverne er en sentral støtte i deltakernes bedringsprosesser og fungerer som brobyggere inn i aktiviteter. Dette er både aktiviteter i intern regi eller aktiviteter i nærmiljøet. Tidgiverne bistår også deltakere med praktiske oppgaver som omhandler økonomi, bolig, arbeid, fritidsaktiviteter og ikke minst ved å dele sin hverdagskompetanse. ÅRET 2021 I 2021 fikk Steg for Steg Fredrikstad midler fra lokalsamfunnsfondet i Fredrikstad kommune. Midlene skulle bidra til at deltakerne hos oss skulle få muligheten til å bli med på organisert aktivitet i sitt lokalsamfunn som et ledd i nettverksbyggingen.

Antall ansatte: 2 Antal deltakere: 46 Deltakere kommer fra: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Råde og Halden Antall Tidgivere: 25

Steg for Steg tilbyr hjelp og støtte som jeg hadde savnet om de ikke hadde eksistert, og er et fantastisk tilleggstilbud til kommunens tjenester.

I tillegg samarbeider vi tett med interne virksomheter og prosjekter om deltakere, som blant andre Varmestua, og prosjektene Samordnet mottak for løslatte og Ambulerende sosionomtjeneste. Vi har et spesielt fokus på brukerstyring gjennom vårt deltakerråd. God kvalitet og innhold i tjenesten forutsetter at ansatte kjenner godt til deltakernes erfaringer og synspunkter. På denne måten tar vi deltakernes ønsker og behov på alvor. HVA SKJER I 2022? I 2022 tilbyr vi Hverdagskompetanseprogrammet hos oss. Programmet legger til rette for at deltakere skal få støtte i sin personlige tilfriskingsprosess med utgangspunkt i egne styrker og ressurser. Underveis i programmet lager deltakere konkrete planer på områder som bolig, nettverk, økonomi, arbeid/aktivitet, fritid og fysisk aktivitet. Programmet legger til rette for utforsking av egne verdier og styrker, samt hvordan man kan bruke seg selv på best mulig måte. De fleste deltakere søker støtte til flere områder samtidig. Behovene endrer seg i løpet av deltakelsen hos oss og deres plan er levende. Vi møter deltakere der de er og støtter de på det som er aktuelt her og nå. Nettverk og relasjoner tar tid og er et område som vi jobber med over lengre tid.

I 2021 fikk vi også tildelt midler fra Helsedirektoratet til aktivitet og ferietilbud som våre deltakere ikke har økonomi til å delta på. I løpet av året har vi gjennomført to turer med deltakere, ansatte og Tidgivere. Den første turen gikk til Sjoa der deltakerne blant annet fikk prøve seg på rafting. Deretter dro en gjeng til Nøsen Yoga og fjellhotell. Flere av deltakerne har fortsatt å praktisere yoga etter undervisningen på Nøsen. Felles for begge turene var det sosiale felleskapet og minnene som ble skapt ved å få delta på nye aktiviteter og opplevelser. SAMARBEID OG STØTTESPILLERE Vi har et tett samarbeid med Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og Fredrikstad kommune. Det er avgjørende for å skape gode prosesser slik at deltakerne når sine mål. Vi samarbeider også tett med Friomsorgen, Marin Omsorg og Origo Senteret. 16

Steg for Steg

Steg for Steg

17


1978

JOBBKONSULENTENE er en arbeids- og inkluderingsbedrift med målsetting om å bidra til å få mennesker ut i jobb eller utdanning. Vi arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV. Vi gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for å styrke den enkeltes mulighet for å få ordinært arbeid. Virksomheten er lokalisert i Fredrikstad og Sarpsborg. I 2021 hadde Jobbkonsulentene avtale med NAV Østfold om å gjennomføre tiltaket «Arbeidsforberedende trening» (AFT) Vi jobber målrettet med kartlegging og vurdering av arbeidsevne, opplæring, arbeidstrening og formidling til jobb og utdanning. Jobbkonsulentene fokuserer på brukermedvirkning og selvbestemmelse, og jobber med muligheter fremfor begrensninger. I samarbeid med den enkelte opparbeides kunnskap om jobbsøkernes egne muligheter, ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Kompetanse

Jobbkonsulentenes faglige plattform er forankret i fagteorien Supported Employment (SE) samt oppfølgingsmodellen Individual Placement and Support (IPS). IPS er en evidensbasert tilnærming til SE. Det er for Jobbkonsulentene ikke mulig å gjennomføre en fullskala IPS eller SE metodikk, som følge av AFT tiltakets rammer og kravspesifikasjon. Metoden har vi derfor tilpasset tiltaket AFT, både organisatoriske og tekniske tilpasninger. Hver lokasjon består av et arbeidsrettet team og et ressursteam som jobber med kartlegging og opplæring, og det er gjort systemtilpasninger i digitalt fagsystem. Interne arbeidstreningsarenaer Jobbkonsulentenes interne arbeidsutprøvingsarenaer,

Antall ansatte: 35 Antall deltakere Fredrikstad: 63 Antall deltakere Sarpsborg: 63 Måloppnåelse: 46 % i begge kommuner Tante Blå Gjenbruk, Suverent Vaskeri og transportavdelingen blir primært benyttet i kartleggingsfasen, men er også en tilrettelagt mulighet for deltakere som er i behov av en skjermet arbeidsutprøving. Dagens avdelinger er nærmest selvfinansierende, og de gir god arbeidsutprøvning i forhold til tiltakets kravspesifikasjon. Samarbeid Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er en forutsetning for at jobbsøkere med sammensatte utfordringer skal få riktig hjelp til rett tid, samt gode opplærings-/treningssituasjoner. Vi samarbeider med etatene som til enhver tid er riktig for den enkelte jobbsøker, som psykisk helsevern, kommunale tjenester, frivillige organisasjoner, opplærings- og utdanningsetater, hjelpemiddelsentralen med flere. Samarbeidet med NAV både lokalt og på fylkesnivå er godt, både den daglige kontakten på veiledernivå og samarbeidsmøtene på ledernivå. NAV stiller med en representant i vår styringsgruppe i begge byer. Deres rolle er å følge implementeringen av vår metodikk. NAV Markedsforum er et samarbeid mellom NAV og Jobbkonsulentene vedrørende markedsarbeid i Østfold. Hensikten er å sikre tettere samarbeid og koordinering av markedsarbeidet for å gi deltakere flere muligheter til arbeid og dekke arbeidsgiveres kompetansebehov. Det er avtalt minimum 4 markedsmøter per år. Som medlem i Læringsnettverket til bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering får vi bistand i metodeutvikling og kompetanseheving. Vi samarbeider med de andre arbeid- og inkluderingsbedriftene i Blå Kors som tilbyr tilsvarende tjenester som oss. ÅRET 2021 Året ble nok et år med noen endringer i forhold til vanlig drift. LIkevel har vi, i godt samarbeid med NAV og andre samarbeidspartnere, fått til gode prosesser med deltakeren i fokus og med god måloppnåelse.

I 2021 har vi fortsatt den digitale satsingen både med utstyr, kompetanseheving og nytt fagsystem. En økning i antall plasser i både Sarpsborg og Fredrikstad har medført til at vi har utvidet vårt fagmiljø med flere ansatte. HVA SKJER I 2022? I 2022 skal vi fortsette å utvikle oss faglig for å levere gode tjenester til våre deltakere. Vi skal korrigere og spisse organisasjonen, og fortsette satsingen på gode digitale løsninger for både ansatte og deltakere. Vi skal være en foretrukket leverandør av tjenester innen AFT tiltaket og levere gode resultater på overgang til arbeid og utdanning.

Gjennom 2021 har vi jobbet målrettet med å videreutvikle det arbeidet vi startet i 2019 med vårt IPS inspirerte konsept Blå Kors Jobb Pluss. Det har tidvis vært utfordrende å få til fysiske møter med bedriftene, men dette er en langsiktig satising som vil gi resultater over tid. 18

Jobbkonsulentene

Jobbkonsulentene

19


1976

SEIERSBORG VIDEREGÅENDE SKOLE ble etablert i 1976 som en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. I 2006 ble skolen organisert som et AS, og er et heleid datterselskap i stiftelsen. Seiersborg videregående skole er en friskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i en mindre skole. Skolen er godkjent etter Friskoleloven §2-1 f ), og elevene må ha et dokumentert behov for å kunne bli vurdert inntatt. Skolen har hele landet som inntaksområde, men har flest elever fra Nedre Glomma-regionen. I løpet av årene har endringer i skolereformer, endringer i Friskoleloven og endring i faglig kompetanse vært med å prege skolens utvikling. Blå Kors sin diakonale tankegang og tro på mennesket har gjennom alle årene vært toneangivende i måten skolen har utviklet seg. Skolens hovedmål er elevenes mestring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal kunne mestre ut fra sine forutsetninger. Vi har tro på at relasjonen mellom mennesker danner grunnlaget for trygghet, trivsel og mestring. Skolen er godkjent for å ta imot 156 elever innenfor programområdene: Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg2 Helsearbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg1 Salg, service og reiseliv Vg2 Salg og reiseliv Vg1 Teknologi og industrifag Vg2 Industriteknologi Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg2 Frisør Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Tømrer Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse Drift og finansiering Seiersborg videregående skole mottar midler til å drive opplæring for målgruppen gjennom det offentlige. Det vil si at skoleplassen er gratis for alle elever. Elevene har rett til støtte fra lånekassen og til skoleskyss på lik linje som øvrige elever i de fylkeskommunale skolene. Året som har gått Det har vært et par spesielle skoleår som følge av pandemien. Vi startet heldigvis opp på grønt nivå etter sommerferien 2021. Det innebar vanlig organisering av klassene og en tilnærmet ordinær skolehverdag. Vi har hatt fokus på tilrettelegging for god opplæring, opplevelse av mestring og høy grad av trivsel ut fra de gjeldende rammene under hele perioden med pandemi i samfunnet, og elevene har hele tiden blitt fulgt tett 20

Seiersborg videregående skole AS

Antall ansatte: 54 Antall elever tatt inn i august 2021: 138 Antall elever avsluttet i juni 2021: 108 elever opp av lærere og miljøarbeidere. Skolen startet opp med Vg2 tømrer i august 2021 i tillegg til de øvrige programområdene. Gjennom å bidra til trygge rammer for elevene, tilstedeværende, erfarne lærere og miljøarbeidere, samt alternativ og praksisnær opplæring, ser vi at elevene utvikler både fagkunnskap, holdninger og verdier som bidrar til en tro på framtiden. Vi har i år investert i nytt relevant utstyr på helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag og salg, service og reiseliv. Mange av elevene som velger å søke Seiersborg videregående skole har hatt stort fravær fra både grunnskolen og den videregående skolen. Dermed er utgangspunktet for mange av disse et annet enn for mange av elevene i den ordinære videregående opplæringen. Med små klasser i et mindre skolemiljø blir det lettere å følge opp at hver enkelt elevs trivsel og deltakelse i undervisningen. Skolen jobber aktivt for å få alle elevene med på opplæringen hver dag. Miljøarbeidere og lærere samarbeider med foresatte og med hjelpeapparatet for å få etablert rutiner og hjelpemidler slik at tilstedeværelsen kan holdes høy. I forbindelse med pandemien har elevene opplevd en spesiell skoletid, og skolen har derfor kartlagt trivsel og utbytte av skoleåret 2020/2021. Tilbakemeldingene fra elevene er positive, og viser at de tross alt har hatt et fint skoleår.

Synlighet For å legge til rette for økningen av antallet elever har skolen økt innsatsen med å gjøre skolen mer synlig i nærområdet og å gi god informasjon om hvilket tilbud som finnes på Seiersborg videregående skole. Det har vært viktig at elever som har behov for å gå på en skole som vår får kjennskap til vårt tilbud. Det har vært utfordrende å få til fysiske besøk, men i november hadde vi åpen dag slik at elever og foresatte kunne komme på omvisning på skolen. Gjennom året har vi vært mer synlig i sosiale medier for å få flere søkere. Vi har også vist reklamefilm på Fredrikstad kino.

kampanjer i lokale medier, på hjemmesiden og i sosiale medier.

Skolen er svært opptatt av at elevene skal få god overgang til nytt tilbud etter endt utdanning. Mange får nye erfaringer og faglig kompetanse som gjør elevene i stand til å fortsette mot meningsfulle tilbud etter endt skolegang. Arbeidet med videreformidling handler om å legge til rette, både for de som skal gå mot et ordinært læreløp, kandidater som går for grunnkompetanse og elever som skal videre på påbygg som gir generell studiekompetanse. For alle elevene tror vi at møte med skolens ansatte bidrar til elevenes sosiale og personlige utvikling som gjør dem i stand til å møte utfordringer senere i livet på en god måte.

I juni 2021 ble Seiersborg videregående skole godkjent som Dysleksivennlig skole. Det viser at skolen er et godt sted å være for elever med ulike lærevansker, og bidrar til at alle elevene opplever god opplæring og mestring. Det å være en dysleksivennlig skole forplikter skolen til å utvikle god praksis for å ivareta elevgruppa, og dette arbeidet involverer alle ansatte ved skolen.

Sommeren 2021 startet arbeidet med ny utbygging ved skolen. Dette arbeidet er planlagt å være ferdig i mai 2022. I det nye bygget vil det bli klasserom, grupperom, garderober, arbeidsplasser for ansatte og oppgradert gymsal. Fagfornyelsen som trådde i kraft på Vg1 august 2020 ble i august 2021 innført på Vg2, og arbeidet med innføringen på Vg3 i august 2022 er i gang.

Skolen satser som tidligere år på skolemiljø med forebyggende aktiviteter og trivselstiltak, og vi viderefører gode tiltak som bidrar til både høyt faglig og sosial kompetanse for alle våre elever.

Planer i 2022 Fram til søknadsfristen 30. april jobbes det for å få søkere til de forskjellige programområdene. Vi iverksetter tiltak for å styrke skolens synlighet i lokalmiljøet ved

Hver dag serveres det gratis frokost og lunsj til elevene. Miljøarbeiderne starter dagen sammen med elevene til frokost, og de er også engasjert i fellesområdene i lunsjen. Tilbudet har vært organisert i tråd med smittevernrutinene, og vi er fornøyde med at vi har funnet gode løsninger på dette. Tidligere har det vært en fin tradisjon at elevene har reist på turer til utlandet som en avslutning på skoleåret, men på grunn av reiserestriksjonene i samfunnet gjennomførte vi ikke utenlandsturer i 2020 og 2021. Klassene dro i stedet på turer til forskjellige steder i Norge som Oslo, Tromsø, Lillehammer, Rjukan, og til steder i nærmiljøet. Det ble også arrangert ulike aktiviteter innenfor hvert programområde. Det er viktig for skolen å legge til rette for praktiske og interessante prosjekter som både gjør skoledagene mer spennende, men også orientert mot det arbeidslivet som elevene skal ut i når de er ferdige med skoleårene på Seiersborg videregående skole.

Seiersborg videregående skole AS

21


Arrangementer BlåMarked ble arrangert fjerde gang 21. august. Dette arrangementet har til hensikt å synliggjøre vårt arbeid og invitere innbyggerne til en dag med aktiviteter og underholdning for barn og voksne. Alle inntektene går til virksomhetene. Denne gangen til oppgradering av bakgården på Varmestua og til nytt lekeapparat på Kriseog incestsenteret i Fredrikstad. BlåMarked 2021 ble gjennomført i noe mindre omfang enn tidligere, grunnet usikkerhet med hensyn til smitte.

Vi kunne likevel invitere folk i Fredrikstad til lykkehjul, bøttelotteri og vafler. Lokalt næringsliv hadde sponset med premier. Vi hadde også besøk av to klovner fra Mous Musikk- og underholdningsservice. De malte fantastiske kunstverk i form av ansiktsmaling og køen ble lengre og lengre ettersom ryktet spredde seg i byen. Det ble en fin dag med god stemning, masse giverglede og glade barn.

minJUL er en julefeiring for barn og unge og deres nærmeste, og for de som ikke har mulighet til å feire jul grunnet økonomi eller andre forhold. minJUL er et gratis, åpent og rusfritt arrangement, og det er Tidgivere i Blå Kors Fredrikstad som bidrar til gjennomføringen. Feiringen finansieres av støtte, gaver og sponsing fra nasjonale, lokale og private samarbeidspartnere. minJUL inneholder det som mange av oss forbinder med julefeiringen, som julemat, julesanger og å gå rundt juletreet, julegaver og sosialt samvær. Samtidig skal minJUL være en ekstra positiv opplevelse barna bærer med seg videre i livet. minJUL 2021 ble arrangert på restauranten Værk i Gamlebyen. Det var lenge knyttet usikkerhet til om arrangementet kunne gjennomføres på grunn av smittesituasjonen. Ekstra gledelig var derfor å kunne invitere 50 barn og voksne til julefeiring. 15 Tidigivere hjalp til på selve dagen, sammen med ansatte på Vært. I tillegg har Tidgivere bistått med julegaver og andre forberedelser i forkant. 22

Arrangementer

”For første gang var barna glad på julaften, jeg også»

Mor med 3 barn – minJUL 2021 Arrangementer

23


Prosjekter og nye tilbud Samordnet mottak for løslatte Finansiert av Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus Varighet juni 2020 - juni 2022

Ferie- og fritidsaktiviteter for ungdom Finansiert av Blå Kors fundraising og Fredrikstad kommune Varighet skoleåret 2020/21+ skoleåret 2021/22

I pilotprosjektet jobber ideell sektor og kommune side om side, i team, for å finne nye, effektive strukturer og arbeidsformer som bidrar til å tette hullene i tilbakeføringsarbeidet. Målgruppen for vårt arbeid er løslatte som skal bosettes i Fredrikstad kommune. Blå Kors Fredrikstad sin rolle i prosjektet er en forløpskoordinator som jobber tett sammen med et team bestående av koordinerende enhet ved Tildelingskontoret, etat Friskliv og mestring og NAV. Samhandlingsmodellen, eller hybridmodellen som vi har valgt å kalle den, har åpnet for et bredere og mer gjennomgripende samarbeid. Kvaliteten på tjenestene vi leverer til målgruppa blir bedre og ressursutnyttelsen mer effektiv. Samtidig utvikles gode relasjoner, tillit og kompetanse på tvers av sektorer og fag. I prosjektet samarbeider vi også tett med fengsler og Friomsorgen.

Prosjektet startet opp i 2020, men har blitt utsatt på grunn av pandemi og at det til tider har vært krevende å gjennomføre med hensyn til smittevern. Ettermiddagstilbudet har vært rettet mot ungdom som er elever på Seiersborg videregående skole. Formålet med aktivitetene har vært å tilby noe meningsfullt på fritiden, samtidig som det bidrar til å utvikle hverdagskompetanse og sosiale ferdigheter. I løpet av prosjektperioden har det både vært aktiviteter på skolen, kino, bowling, digital quiz og andre aktiviteter som elevene selv har vært med å bestemme.

Vi har fått midler fra Konfliktrådet til kriminalforebyggende kompetanse. Vi har sett behovet for å øke kompetansen på områder som kriminalitet som avhengighet og kriminalitet som destruktiv kraft i rehabilitering. Dette er nødvendig for å lykkes bedre med tilbakeføring etter fengsel. I oktober hadde vi derfor et fagseminar med tematikken med deltakere fra ideell sektor, kommune og kriminalomsorgen.

Ambulerende sosionomtjeneste Finansiering fra Stiftelsen Dam Varighet januar 2021 - januar 2023 Formålet med prosjektet er å tilby personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse lett tilgjengelig oppfølging og hjelp. Tilbudet er brukerstyrt og den enkelte bestemmer selv målet med oppfølgingen ut i fra behov. Ambulerende sosionomtjeneste skal tilby et lokalt tilpasset samarbeid som et supplement til de forskjellige tjenestene i hjelpeapparatet, ideell sektor og tilbud i lokalmiljøet. Tjenesten fungerer som en lavterskel ”oppfølgingslos” til personer som trenger sammensatte tjenester, hjelp på flere områder i livet og som er i behov for skreddersydd oppfølging. Samtidig bidra til til til at den enkelte opplever at det er en bro mellom tjenestene som blir gitt og at oppfølgingen ivaretar personlige mål samtidig.

Prosjektet skal bidra til å styrke rammevilkårene for ungdommenes inngang til voksenlivet. Gjennom aktiviteter og møteplasser er målet å gi ungdommene styrket sosial- og hverdagskompetanse og opplevd mestring. Rekrutteringen vil foregå internt fra stiftelsens egne virksomheter, men også i samarbeid med aktører som barnevernstjenesten, helsestasjon for ungdom, ungdomsteamet i kommunen og andre. Et trygt sted å bo - Livsmestringstilbud for familier Finansiering fra Bufdir Varighet januar 2021 - januar 2022 I prosjektet har vi gitt et helhetlig livsmestringstilbud til de mest utsatte familiene. Et tilbud om bistand til både hverdagsmestring og traumesensitiv omsorg, samt å styrke barnas rammevilkår for en «god nok» oppvekst gjennom styrket foreldrekompetanse og hverdagsmestring hos de voksne.

Vi har også hatt et prosjekt i samarbeid med Prosperastiftelsen hvor vi har sett på hvordan vi kan få næringslivet til å ansette løslatte. Vi vet at det å komme i jobb kan være avgjørende for å unngå tilbakefall til kriminaliteten, og vil se på mulighetene for å denne konkrete problemstillingen videre, i tett samarbeid med Samordnet mottak for løslatte. Prosjektet har varighet ut mai 2022 og videreføringsarbeidet vil være viktig fremover.

livssituasjoner, på institusjon eller alene med oppfølging av barnevern- tjenesten.

Forsterket oppfølging av ungdom Finansiert av Stiftelsen Dam Varighet januar 2022 - februar 2024 Prosjektet er et miljøterapeutisk fritidstilbud for ungdom i alderen 16 - 23 år, i grupper og individuelt. Tilbudet har mestringsfokus, og vi ønsker å styrke motivasjonen og og muligheten hos den enkelte for å skape endring i eget liv på lengre sikt, innenfor områdene utdanning og jobb. Mange av ungdommene bor i familier i sårbare

Seiersborg videregående skole Follo Med 40 års erfaring har stiftelsen lang tradisjon med å drive undervisning og tilrettelegge for opplæring for elever som ofte ville falt ut av den ordinære skolen. Behovet for et skoletilbud som dette, forventet befolkningsvekst i Ås kommune, samt gode kommunikasjonsforbindelser er grunn til at stiftelsen valgte Ås som ønsket lokasjon for en ny videregående skole.

Krisesenterdrift Halden kommune Etter anbudsprosess ble det avgjort at vi overtar krisesenterdriften i Halden kommune. Inntil lokaler er sikret har Halden kommune avtale med Sarpsborg om midlertidige krisesentertjeneste. VI håper at både lokaler og ansatte er på plass innen 01.07.2022, men datoen kan skyves fram ved behov.

Med nok søkere innen 30. april 2022 starter skoletilbudet august 2022.

24

Prosjekter og nye tilbud

Prosjekter og nye tilbud

25


Hvor lenge skal vi markere 8. mars? Det er en langt større andel kvinner som blir utsatt for vold og overgrep enn menn. Å gå fra vold og overgrep kan oppleves som mer krevende enn å leve med det. Vi mennesker er tilpasningsdyktige, vi blir vant til og trygge med våre livssituasjoner. Et liv med vold og overgrep kan for den enkelte oppleves som normalt. Retten til et liv uten vold skal vi kjempe sammen. Hvor mange år til skal vi markere den 8. mars? Det skal vi gjøre så lenge det trengs.

Marie Lindén, virksomhetsleder Krise- og incestsenteret Debatt i Fredrikstad Blad 08.03.2021

26

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

27


28

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Årsberetning 2021

29


30

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021

31


Årsberetningen er signert elektronisk

32

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021

33


Konsernsregnskap

34

Konsernregnskap

Konsernregnskap

35


Årsberetningen er signert elektronisk Årsregnskapet er signert elektronisk

36

Konsernregnskap

Konsernregnskap

37


Noter

38

Noter

Noter

39


40

Noter

Noter

41


42

Noter

Noter

43


Kontantstrømanalyse

44

Noter

Kontantstrømsanalyse

45


Revisors beretning

46

Kontantstrømanalyse

Revisors beretning

47


Revisors beretning

48

Revisors beretning

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

49


Kontaktinformasjon: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad (administrasjonen) Postadresse: Postboks 585,1612 Fredrikstad Besøksadr.: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Telefon: 69 30 18 40 E-post: bk.fredrikstad@blaakors.no Adm. direktør: Ingunn K. Skaara Barnas Stasjon Besøksadr.: Freskoveien 1, 1605 Fredrikstad Epostadr.: bs.fredrikstad@blaakors.no Telefon: 69 31 48 66

Kulåssenteret Besøksadr.: Kulåsgata 44, 1721 Sarpsborg Epostadr.: kulassenteret@blaakors.no Telefon: 69 11 32 90

Virksomhetsleder: Hege Stormorken

Virksomhetsleder: Remi Andreas Jensen

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad Besøksadr.: Sandveien 15, 1613 Fredrikstad Epostadr.: krisesenteret@blaakors.no Telefon: 69 95 55 60

Steg for Steg Besøksadr.: Mosseveien, 1607 Fredrikstad Epostadr.: selma.therese.huth@blaakors.no Telefon: 412 24 260

Virksomhetsleder: Marie Lindèn

Virksomhetsleder: Selma Therese Huth

Plankebyen Frivilligsentral Besøksadr.: Farmannsgate 20, 1607 Fredrikstad Epostadr.: post@plankebyen.frivilligsentral.no Telefon: 902 88 357

Jobbkonsulentene Fredrikstad: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Sarpsborg: Torggata 12, 1707 Sarpsborg Epostadr.: jobbkonsulentene@jobbkonsulentene.no Telefon: 69 30 18 10

Virksomhetsleder: Jorid D. Bertelsen Varmestua Besøksadr.: Farmannsgate 20, 1607 Fredrikstad Epostadr.: varmestua@blaakors.no Telefon: 69 39 02 42 Virksomhetsleder: Jorid D. Bertelsen

Virksomhetsleder: Atle Engsmyr Seiersborg videregående skole AS Besøksadr.: Soliveien 56, 1666 Rolvsøy Epostadr.: epost@seiersborg.vgs.no Telefon: 69 35 47 00 Rektor: Harald Becken

Ilaveien Bosenter Besøksadr.: Ilaveien 110, 1605 Fredrikstad Epostadr.: ilaveien@blaakors.no Telefon: 69 36 74 60 Virksomhetsleder: Remi Andreas Jensen

42 50

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Kontakt

51


www.blaakors.no @blaakorsfredrikstad @blaakorsfredrikstad