Page 7

œ `He$e' mebHeeokeÀ kesÀ veece cee®e&, 2013 DebkeÀ ceW, `efJeosMe ceW F&MJejer³e mesJee keÀe He´ejcYe-4' uesKe kesÀ Üeje `yeeyee' kesÀ ®ecelkeÀej kesÀ mee#eele oMe&ve ngS nQ~ Ssmee ueielee nw efkeÀ yeeyee ves mesJee keÀes Hetje keÀjeves kesÀ efueS meejer HeefjefmLeefle³eeB Kego ner efveefce&le keÀeR~ `%eeveece=le' Heef$ekeÀe keÀe Hetje keÀuesJej %eeveJeOe&keÀ SJeb He´sjCeemHeo nw~ ö jeOeeefkeÀmeve Kesleeve, iJeeefue³ej

%eeveece=le Heef$ekeÀe ves DeveskeÀeW kesÀ peerJeve keÀes yeouee nw~ ceF&, 2013 DebkeÀ ceW He´keÀeefMele ``meMekeÌle keÀuece'' mes peerves keÀer veF& keÀuee efceueer~ jcesMe YeeF& kesÀ uesKe efoue keÀes ít peeles nQ~ Deepe cesjer pees MegYe mees®e yeveer nw GmekeÀe DeeYeej %eeveece=le Heef$ekeÀe keÀes osvee ®eentBiee~

nw~ efomebyej, 2012 DebkeÀ ceW `ceve peerles peielepeerle' ceve keÀer YeìkeÀve leLee J³eLe& efJe®eejeW mes cegefkeÌle Heeves ceW yengle mene³ekeÀ nes jne nw~ Jewmes lees ceve keÀes YeìkeÀve mes ye®eevee yengle ner keÀefþve nw Hejvleg efpeme mejue {bie mes uesKe ceW ö ye´.kegÀ.ceesefnle, mecePee³ee ie³ee nw, yengle mejenveer³e nw~ efnC[ewve efmeìer (jepemLeeve) Fmemes yenve-YeeF³eeW keÀes ceve keÀes SkeÀeie´ DeHe´wue, 2013 DebkeÀ ceW keÀF& keÀjves ceW leLee Hejceelcee mes ³eesie ueieeves He´YeeJeMeeueer uesKe Heæ{ves keÀes efceues pewmes ceW keÀeHeÀer mene³elee efceuesieer ö Sce.Sue.Dejes[e, efkeÀ `efJeosMe ceW F&MJejer³e mesJee keÀe keÀjveeue (nefj³eeCee) He´ejcYe', `me®®eer ceoe&veieer', `melkeÀceeX mes otj keÀjlee nw Deeuem³e', `%eeve petve, 2013 kesÀ DebkeÀ ceW He´keÀeefMele efceuee, J³emeve ítìs' Deeefo-Deeefo~ uesKe ``®eke´ÀJ³etn mes meeJeOeeve'' `pewmeer ¢eq<ì, Jewmeer me=eq<ì' uesKe JeemleJe ceW DeeBKeW Keesueves Jeeuee nw~ ³en ceeveJeer³e ¢eq<ìkeÀesCe keÀes Gpeeiej yeele 100 He´efleMele mener nw efkeÀ ìer.Jeer. keÀjlee nw, megvoj mees®e keÀes oMee& jne kesÀ meeceves yewþles nQ efmeHe&À mecee®eej nw~ Fmemes j®eveelcekeÀlee keÀes mecyeue osKeves kesÀ GodosM³e mes uesefkeÀve keÀye efceuelee nw~ ³en uesKe megme=eq<ì kesÀ cee³ee ®egHekesÀ mes neLe mes efjceesì íerve efvecee&Ce ceW ³eesieoeve DeJeM³e osiee~ uesleer nw Deewj nce ogefve³ee kesÀ jbie-efyejbies, ö Delej efmebn, metjpeHegj, Deueerieæ{ (G.He´.) Jeeefn³eele, yeslegkesÀ OeejeJeeefnkeÀ osKeosKekeÀj mebiece³egie keÀer Deveceesue %eeveece=le Heef$ekeÀe kesÀ nj Hespe kesÀ Ieefæ[³eeW keÀes ve<ì keÀj osles nQ~ DeeMee nw efkeÀ nce meye Fme Del³evle yengcetu³e uesKe veer®es pees ueeFveW efueKeer nesleer nQw kesÀJeue mes He´sjCee uesles ng³es DeHeves ceW megOeej GvnW ³eeo keÀjkesÀ DeHeves ceve ceW Gleej ueW uee³eWies~ ceQves efHeíues 16 meeue mes Deepe lees meeje peerJeve ner megKe ceW yeoue lekeÀ ìer.Jeer. Hej mecee®eej, cew®e, mekeÀlee nw~ pees Fve ueeFveeW keÀes yeveeles meerefj³eue, ®eueef®e$e Deeefo efyeukegÀue Yeer SJeb íeHeles nQ GvnW Oev³eJeeo~ ö efJeMeeue ``osMeYekeÌle'' meje³e veneR osKes nQ~

%eeveece=le kesÀ uesKe %eeveJeOe&keÀ nesles nQ~ Heæ{keÀj ceve nuekeÀe Je Meevle nes peelee nw~ DeHe´wue kesÀ DebkeÀ ceW mecHeeokeÀer³e yengle He´YeeJeMeeueer jne~ uesKekeÀ ves yelee³ee efkeÀ ceve keÀes kewÀmes efmLej keÀjW~ jepe³eesie Üeje Hegjeves mebmkeÀejeW keÀes kewÀmes meceeHle keÀjW Deewj jepe³eesie keÀes efJeMJekeÀu³eeCe kesÀ efueS kewÀmes He´³eesie keÀjW~ uesKe `melkeÀceeX mes otj keÀjlee nw Deeuem³e' yengle De®íe ueiee~ JeemleJe cesW Deeuem³e Yeer SkeÀ efJekeÀej nw pees nceejs Heg©<eeLe& ceW ©keÀeJeì [euelee nw~ uesKe Heæ{keÀj Deeuem³e keÀes otj keÀjves ceW keÀeHeÀer mene³elee efceuesieer~ veJecyej, 2012 kesÀ DebkeÀ ceW `mece³e keÀer Hen®eeve' yengle He´Mebmeveer³e Lee leLee ceve keÀes ít ie³ee~ Helee ®euee efkeÀ mebiece³egie ceW mece³e keÀe meogHe³eesie kewÀmes keÀjW~ mece³e lees efvejvlej ®euelee jnsiee~ nceW ner Heg©<eeLe& leLee nkeÀerce, Deueerieæ{ (G.He´.) ö ye´.kegÀ.mebpeerJe keÀHetj, ueKeveT De®ís keÀece keÀjkesÀ GmekesÀ meeLe ®euevee 9 Deiemle 2013 %eeve mebpeerJeveer yetìer nw, cee³ee mes cetefí&le ceveg<³e Fmes HeekeÀj megjpeerle neWies

Gyanamrit august 2013