Page 5

%eeveece=le

MeefkeÌleMeeueer Deew<eefOe nw `ceveceveeYeJe' DevegYeJe ³ener keÀnlee nw efkeÀ efpeleveer Yeer ceve keÀer yeerceeefj³eeB nQ ®eens keÀece nes, ke´ÀesOe nes, ueesYe nes, ceesn nes, DenbkeÀej nes, F&<³ee& nes, veHeÀjle nes, yeoues keÀer YeeJevee nes, Fve meye keÀe Fueepe efkeÀmeer mLetue Deew<eefOe mes veneR nes mekeÀlee~ Fve ceeveefmekeÀ J³eeefOe³eeW kesÀ efueS ®eeefnS ceve keÀe Fueepe~ ceve keÀe Fueepe Jener keÀj mekeÀlee nw efpemekeÀe DeHevee ceve efkeÀmeer keÀeue ceW, efkeÀmeer efmLeefle ceW vee YeìkeÀlee nes, pees meoe ceve keÀe ceeefuekeÀ nes, ceve keÀer MeefkeÌle keÀe YeC[ej nes~ Ssmee lees SkeÀ efHelee Hejceelcee ner nw pees meyekesÀ YeìkeÀles ceveeW keÀes efþkeÀevee osves Jeeuee nw~ Jen keÀece-Heerefæ[leeW keÀes ceveceveeYeJe keÀer MeefkeÌleMeeueer Deew<eefOe oslee nw efpememes Jes Fme ]penj mes cegkeÌle nes meceepe kesÀ meY³e, Meeueerve, efoJ³e Dee®ejCe JeeueeW keÀer HebefkeÌle ceW Keæ[s nes mekeÀles nQ~ veejs ueieevee, Meesj ce®eevee, keÀevetveeW kesÀ peKeerjs Keæ[s keÀjvee, efkebÀkeÀÊe&J³eefJeceæt{ nes peevee, Fme mecem³ee keÀe meceeOeeve veneR nw~ FmekesÀ efueS DeeJeM³ekeÀ nw Fme He´keÀej keÀe JeeleeJejCe yeveeves ceW men³eesie osvee leeefkeÀ ueesie F&MJej-GvcegKe nes mekeWÀ~ Gme meJeex®®e keÀece-Deefj keÀer ceerþer, He´sceYejer mce=efle mes DeHeves Yeerlej efíHes Fme efHeMee®e keÀe mecetue veeMe keÀj mekeWÀ~ Deiemle 2013

Mejerj nw neæ[-ceeBme keÀe efKeueewvee efkeÀmeer Yeer He´keÀej keÀer DeeefOe DeLee&led ceeveefmekeÀ efJeke=Àefle kesÀ GlHevve nesves keÀe cetue keÀejCe nw mJe³eb kesÀ mJeªHe keÀer efJemce=efle~ peye ceeveJe mJe³eb kesÀ Deelce mJeªHe keÀes Yetue osn kesÀ Yeeve ceW jnves ueielee nw lees GmeceW keÀece, ke´ÀesOe Deeefo efJekeÀejeW keÀe pJeej Gþves ueielee nw~ FmekesÀ Meceve kesÀ efueS yeej-yeej mJe-mJeªHe keÀer mce=efle DeeJeM³ekeÀ nw~ íesìs ye®®eeW kesÀ Kesueves kesÀ efueS nce DekeÌmej keÀHeæ[s kesÀ Ieesæ[s, iegefæ[³ee, neLeer Deeefo yeveeles nQ~ FvnW yeveeves kesÀ efueS Henues uekeÀæ[er keÀe {eb®ee uesles nQ, THej mes ªF& ueHesìles nQ Deewj efHeÀj ªF& kesÀ ®eejeW Deesj keÀHeæ[e ®eæ{e osles nQ, FmekesÀ yeeo ®ecekeÀoej ®eerpeeW mes GmekeÀe Íe=bieej keÀj osles nQ~ Fme Mejerj keÀer yeveeJeì Yeer Fmeer He´keÀej keÀer nw~ n·er keÀs THej ceebme ®eæ{e nw, GmeceW mes jkeÌle keÀer HeleueerHeleueer efMejeSB yen jner nQ Deewj GÀHej mes lJe®ee keÀe DeeJejCe ®eæ{e efo³ee ie³ee nw~ Devlej efmeHe&À Flevee nw efkeÀ efKeueewvee ®euelee-efnuelee veneR nw Hej ceeveJe Mejerj nj efke´À³ee keÀjlee nw ke̳eeWefkeÀ FmeceW efoJ³e keÀjbì Deelcee nw~ keÀF& efKeueewves Yeer yeìve oyeeves mes ®eue Heæ[les nQ ke̳eeWefkeÀ GveceW efyepeueer keÀe íesìe keÀjbì [euee peelee nw~ ceveg<³e efKeueewvee lees yevee mekeÀlee nw Hej GmeceW Deelcee veneR [eue mekeÀlee, Deelcee ve yeveeF& pee mekeÀleer nw,

ve efceìeF& pee mekeÀleer nw, ³en Decej, Depej, DeefJeveeMeer, MeeMJele Deewj meveeleve nw~ nj peæ[ Jemleg ®esleve kesÀ GHeYeesie kesÀ efueS nesleer nw~ Mejerj Yeer peæ[ nw Deewj Deelcee ®esleve nw~ Deelcee Mejerj keÀes meeOeve kesÀ ªHe ceW He´³eesie keÀjleer nw~ pewmes SkeÀ Hesvìj legefuekeÀe keÀe He´³eesie keÀjlee nw, SkeÀ uesKekeÀ keÀuece keÀe He´³eesie keÀjlee nw, SkeÀ iee³ekeÀ JeeÐe³ev$e keÀe He´³eesie keÀjlee nw, Gmeer He´keÀej, Deelcee Yeer Fme Mejerj ªHeer ³ev$e keÀe He´³eesie keÀjleer nw DeHeves Devoj kesÀ iegCe Deewj MeefkeÌle³eeW keÀes He´keÀì keÀjves kesÀ efueS~ jepe³eesie DeLee&led Fefvê³eeW mes v³eeje nesvee Deelcee Fefvê³eeW kesÀ ceeO³ece mes yeenjer peiele keÀes osKeleer, megveleer, mHeMe& Deeefo keÀjleer nw~ Jen efpeleveer p³eeoe Fefvê³eeW mes pegæ[er jnleer nw, Gleves p³eeoe yeenjer peiele kesÀ ¢M³e, yeeleW, OJeefve³eeB Devoj He´JesMe keÀjles jnles nQ Deewj Deelcee Hej He´YeeJe [eueles nQ~ Deepe kesÀ leceesiegCeer mebmeej ceW Fefvê³eeW mes Devoj peeves Jeeues DeefOekeÀlej efJe<e³e Yeer leceesiegCeer nesles nQ Deewj Deelcee Hej leceesiegCeer He´YeeJe [euekeÀj Gmes leceesiegCeer keÀce& keÀjves kesÀ efueS GÊesefpele keÀjles jnles nQ~ Fmemes ye®eves keÀe GHee³e jepe³eesie nw~ jepe³eesie kesÀ DeY³eeme Üeje Deelcee, Fefvê³eeW keÀe peªjle kesÀ mece³e He´³eesie keÀjkesÀ efHeÀj Gvemes v³eejer

mJe³eb keÀer Gvveefle ceW DeefOekeÀ mece³e oWies lees otmejeW keÀer efveboe keÀjves keÀe mece³e veneR efceuesiee

7

Gyanamrit august 2013  
Gyanamrit august 2013  
Advertisement