Page 27

%eeveece=le

veeryet, Deceªo, otOe-Heveerj-veeefj³eue Heeveer pewmeer ®eerpeW os mekeÀles nQ~ GvnW DeHevee Jepeve Yeer legjvle þerkeÀ keÀj uesvee ®eeefnS~ efJeMJe mJeemL³e mebieþve Deewj Devleje&<ì^er³e ceOegcesn HesÀ[jsMeve keÀe keÀnvee nw efkeÀ peye lekeÀ ceOegcesn pewmeer peeveuesJee yeerceeefj³eeW kesÀ yeejs ceW meYeer keÀes HetCe& DeJeiele veneR keÀje³ee pee³esiee leye lekeÀ FmekesÀ og<He´YeeJe mes ye®ee veneR pee mekesÀiee~ FmeefueS Fve mebmLeeveeW keÀe mueesieve nw ö Educate, Educate and Educate. iueesyeue ne@eqmHeìue kesÀ cewvesefpebie ì^mìer Jeefj<þ Ye´elee efveJezj peer Deewj ceOegcesn efJeMes<e%e [e@.Þeercevle peer, [e@.efiejerMe Heìsue peer ves peve peeie=efle nsleg pees Heeve keÀe yeeræ[e Gþe³ee nw Gmemes DeeMee kesÀ meeLe HetCe& efJeMJeeme nes jne nw efkeÀ osMe kesÀ DeveskeÀ meceepe mesJeer mebieþve, He´evleer³e mejkeÀejW Deewj ceeref[³ee kesÀ meYeer ceeO³ece ceOegcesn pewmeer yeerceeefj³eeW keÀes mecHetCe& jerefle mes meceeHle keÀjves ceW cenlJeHetCe& YetefcekeÀe efveYee³eWies~ ceOegcesn kesÀ jesieer ceW leveeJe, ogëKe ³ee osn DeefYeceeve Deeves mes GmekeÀer He´ke=Àefle Hej yegje He´YeeJe Heæ[ves ueielee nw~ peye Jen mekeÀejelcekeÀ ef®evleve keÀjlee nw lees GmekesÀ MegYe mebkeÀuHeeW keÀe meejs ner Mejerj Hej De®íe He´YeeJe Heæ[ves ueielee nw~ HeÀuemJeªHe, meblegefuele peerJeve nes peeves mes Jen me®®es megKeMeeeqvle keÀe DevegYeJe keÀjves ueielee nw~ Fme He´efke´À³ee kesÀ efueS menpe Deemeve Hej Kegues ves$eeW mes yewþkeÀj Oeerjs-Oeerjs MJeeme ueW Deewj íesæ[W~ ceve ner ceve keÀce mes keÀce ome yeej ß Meeeqvle Oeerjs Hej uecyes mJej ceW yeesueW~ efHeÀj Ye=kegÀìer kesÀ yeer®e DeHeves keÀes ®ewlev³e MeefkeÌle Deelcee DevegYeJe keÀjles ngS Fme He´keÀej ef®evleve keÀjW ö ceQ He´keÀeMece³e efmeleeje, meled-ef®eled-Deevevo mJeªHe Deelcee Fme Mejerj keÀer ceeefuekeÀ ntB~ Hejce MeefkeÌle, %eevemeeiej, Hejceelcee efHelee efvejekeÀej nesles ngS Yeer me=eq<ì kesÀ me=pevenej nQ~ ceQ GvekeÀer efHe´³e mebleeve ntB FmeefueS cegPe Deelcee ceW GvekeÀer mecHetCe& MeefkeÌle³eeB, Deevevo, megKe, Meeeqvle keÀer efkeÀjCeW He´JesMe keÀjleer pee jner nQ~ ceQ Yeer GvneR keÀer lejn megKe-Meeeqvle-Deevevo mes Deiemle 2013

YejHetj nes MeefkeÌleMeeueer He´YeeceC[ue mes peie keÀes Deendueeefole keÀjleer pee jner ntB~ megKeoeef³eveer-Meeeqvleoeef³eveer efkeÀjCeW cesjs Mejerj kesÀ ®eejeW lejHeÀ HewÀueleer pee jner nQ~ Jes SkeÀef$ele nes cesjs Deiv³eeMe³e (Hewveefke´ÀDeepe) Hej Yeer Heæ[ jner nQ~ Fvmegefueve cesjs Deiv³eeMe³e mes GlHevve nesves ueiee nw~ Mejerj kesÀ SkeÀ-SkeÀ keÀesMe ceW Fvmegefueve HengB®ekeÀj, peneB Ketve ceW Metiej p³eeoe nw Gmes Yeer þerkeÀ keÀj jne nw~ Oeerjs-Oeerjs Metiej nj peerJekeÀesMe ceW pee jner nw efpememes Mejerj kesÀ efueS ]peªjer GÀpee& Yeer lew³eej nes jner nw~ HeÀueleë cesjs Mejerj keÀer Megiej menpe ner meeceev³e nesleer pee jner nw~ ceQ mJe³eb keÀes yengle ner MeefkeÌleMeeueer He´HegÀefuuele Deelcee cenmetme keÀj jne ntB~ efve³eefcele ªHe mes efove ceW oes-leerve yeej Fme O³eeve He×efle keÀe ueieve mes DeY³eeme keÀjles jnW~ v

oeoer He´keÀeMeceefCe ye´ïeekegÀceej efJeJeskeÀ, HeeC[Je YeJeve (ceeGCì Deeyet) neB Jees H³eejer oeoer Leer, Heefj³eeW keÀer Men]peeoer Leer~ met³e&-meer ®ecekeÀleer Leer, ceOegyeve ceC[ue ceW, H³eej keÀe meeiej efueS, MJesle DeeB®eue ceW~ nef<e&le ®esnje, DeHevesHeve keÀer keÀneveer efueS, ceerþer cegjueer keÀer yenej, megneveer efueS~ ceOegj cegmkeÀeve efueS, Jees íefJe ceve-YeeJeve, GvekeÀer JeeCeer mes yejmelee Lee, meoe megKe meeJeve~ DeeYee DeueewefkeÀkeÀ, efueS peerJeve-cegefkeÌle, owJeer HeefjJeej keÀes mebie, ues ®eueves keÀer ³egefkeÌle~ vewveeW mes yejmeleer Leer Dece=leOeeje, Deeves Jeeueer ogefve³ee keÀe ªHe Lee Jees H³eeje~ keÀYeer MeefkeÌle mJeªHee, keÀYeer ye®®eeW-meer Yeesueer, keÀYeer efHekeÀefvekeÀ, keÀYeer Deece, keÀYeer ceerþer ìesueer~ YeieJeeve ves pewmes Kego DeÓgle keÀefjMcee yevee³ee nes, DeHeves efvepe mJeªHe keÀes, oeoer peer ceW oesnje³ee nes~ neB Jees ceerþer oeoer Leer, ®ewlev³e HetÀueeW keÀer megvoj Jeeoer Leer~~

peneB cesjeHeve Deelee nw, JeneB yegef× keÀe HesÀje nes peelee nw FmeefueS cesjs keÀes lesjs ceW HeefjJele&ve keÀjes

29

Gyanamrit august 2013  
Gyanamrit august 2013  
Advertisement