Page 26

ceOegcesn ([e³eefyeìer]pe) keÀe mecHetCe& efveoeve =ye´ïeekegÀceej jeceueKeve, MeeeqvleJeve

me cHetCe&

mJeemL³e kesÀ efueS lees MenjeW ceW 30 He´efleMele lekeÀ ueesie Jew%eeefvekeÀ npeejeW lejerkesÀ DeHevee jns nQ~ FmekesÀ DeeieesMe ceW leæ[He jns nQ~ efJeMJe iueesyeue neeqmHeìue SJeb DevegmebOeeve kesÀ 37 keÀjesæ[ ueesie Fmemes HejsMeeve nQ~ kesÀvê, ceeGvì Deeyet ceW Deye nj meeue SkeÀ keÀjesæ[ mes DeefOekeÀ Jew%eeefvekeÀlee kesÀ meeLe DeeO³eeeqlcekeÀlee ceOegcesn jesefie³eeW keÀe FpeeHeÀe neslee pee keÀes Yeer men³eesieer yeveeves mes ceOegcesn pewmes jne nw~ 6.5 keÀjesæ[ jesefie³eeW kesÀ meeLe peeveuesJee jesieeW kesÀ efveoeve kesÀ Yeejle, efJeMJe ceW ceOegcesn keÀer jepeOeeveer ®ecelkeÀeefjkeÀ HeefjCeece He´eHle nes jns nQ~ yeveves pee jne nw~ meved 2011 ceW 10 jepe³eesie kesÀ DevegYeJeer Deewj ceOegcesn ueeKe ueesie Fme cenekeÀeue kesÀ ieeue ceW efJeMes<e%e [e.Þeercevle peer cesef[efmeve kesÀ mecee ie³es~ ye®®eeW mes ueskeÀj yetæ{eW ceW efpeme meeLe cesef[ìsMeve kesÀ He´³eesie mes npeejeW ieefle mes ³en yeerceejer yeæ{ jner nw, YeefJe<³e cejer]peeW keÀes mJemLe keÀj ®egkesÀ nQ~ meve ceW FmekeÀe og<HeefjCeece Deefle Ye³eeJen nes 2012 ceW Yeejle kesÀ efJeefYevve He´evleeW ceW mekeÀlee nw~ ³en DeevegJebefMekeÀ kesÀ meeLe peekeÀj 40 [e³eefyeìer]pe efMeefJejeW kesÀ peerJeve Mewueer peefvele yeerceejer nw~ efHeíues Üeje ueeKeeW ueesieeW ceW HetCe& peeie=efle ueeves oes-leerve oMekeÀeW ceW Yeejle kesÀ meeLe meejs ceW meHeÀue ngS nQ~ DeeO³eeeqlcekeÀ peerJeve mebmeej keÀer peerJeve Mewueer ceW Deecetue Mewueer kesÀ %eeve mes meodefJe®eej, He´eke=ÀeflekeÀ yeoueeJe Dee ie³ee nw~ efJe%eeve ves megKeeW Deenej-efJenej-J³eJenej keÀer mecHeoe kesÀ meeOeve oskeÀj ceveg<³e keÀes keÀce&þ keÀer menpe ner efceue peeleer nw~ JewÐeveeLe efMeJe yepee³e Deeuemeer-efJeueemeer yevee efo³ee Hejceelcee Hej SkeÀeie´ nesves mes HejKeves, nw~ MeekeÀenejer, He´eke=ÀeflekeÀ Yeespeve keÀer efveCe&³e keÀjves pewmeer MeefkeÌle³eeW keÀe yepee³e ef j HeÀeFv[-js M eeef J ener v e, efJekeÀeme neslee peelee nw, HeÀuemJeªHe, ceebmeenejer pebkeÀ HetÀ[ keÀes mesJeve keÀjves nce F&<³ee&-Üs<e-Deeuem³e-Ie=Cee pewmes JeeueeW keÀer mebK³ee efove otveer, jele ®eewiegveer efJekeÀejeW mes ye®es jnles nQ~ Ssmes efJekeÀejeW yeæ{ jner nw~ efove ceW keÀF& yeej Keeles jnves keÀe leveeJe ner ceOegcesn keÀe efveefceÊe Jeeues mLetue keÀe³ee Jeeues Ssmeer yeerceeefj³eeW DeeOeej yevelee nw~ keÀes yegueeJee osles jnles nQ~ HeÀueleë nj ceneceejer keÀer lejn HewÀueleer ngF& Jeie& Je Dee³eg kesÀ ueesie leveeJe, ef®evlee, ceOegcesn keÀer yeerceejer 40 meeue Henues peuoyee]peer kesÀ keÀejCe jesie-MeeskeÀ mes cee$e 1 He´efleMele ueesieeWs ceW ner Leer~ Deepe efIejles pee jns nQ~ DevegmebOeeveeW kesÀ ie´eceerCe #es$eeW ceW 15 He´efleMele kesÀ keÀjerye Devegmeej 60 He´efleMele mes Yeer DeefOekeÀ 28 efJe®eejeW mes ner nce Gþles nQ Deewj efJe®eejeW mes ner nce efiejles nQ

yeerceeefj³eeB pewmes efkeÀ ceOegcesn, G®®e jkeÌle®eeHe, Ëo³e jesie, keQÀmej Deeefo DeeOegefvekeÀerkeÀjCe kesÀ leveeJe mes yeæ{leer ner pee jner nQ~ iueesyeue kesÀ He´yevOekeÀ Deewj ef®eefkeÀlmekeÀ ``meJee¥ieerCe GHe®eej'' nsleg He´sefjle keÀjles ner jnles nQ~ oJee kesÀ meeLemeeLe ³eneB ceOegcesn pewmeer yeerceeefj³eeW kesÀ efueS DeeO³eeeflcekeÀ peerJeve Mewueer DeHeveeves nsleg He´efMe#eCe efo³ee peelee nw~ ³en He´esieece [e@.Þeerceble Deewj GvekeÀer ìerce Üeje yeKetyeer ®euee³ee pee jne nw~ HeeB®e efoJemeer³e ³en He´esie´ece jesieer kesÀ meeLe SkeÀ men³eesieer keÀes Jee[& ceW Yeleea keÀje keÀj efkeÀ³ee peelee nw~ Ketve-HesMeeye, DeeBKe-oeBle, Ëo³e-Hewj Deeefo keÀer mecHetCe& ®esefkebÀie kesÀ yeeo megyen-Meece ³eneB c³etefpekeÀue J³ee³eece efmeKee³ee peelee nw~ [e@.Þeerceble peer cejerpeeW keÀes J³eefkeÌleiele efnefuebie ì®e osles nQ~ Fmemes jesieer, peerJeve peerves keÀer DeeO³eeeflcekeÀ keÀuee meerKe keÀj mecHetCe& leveeJe cegkeÌle nes peeles nQ~ jkeÌle Meke&Àje Je jkeÌle ®eeHe keÀer yeerceeefj³eeB menpe ner otj Yeeie peeleer nQ~ efnlekeÀejer YeeJevee³eW Je Deenej, Fvmegefueve neceexve keÀes þerkeÀ keÀj osles nQ~ ceOegcesn kesÀ jesieer keÀes Glevee Yeespeve DeJeM³e uesvee ®eeefnS efpeleveer kewÀueesjer Gmes DeeJeM³ekeÀ nes~ GvnW metiej He´Àer efceþeF³eeB, HeHeerlee, ueewkeÀer, keÀjsuee, Je<e& 49 / DebkeÀ 02

Gyanamrit august 2013  
Gyanamrit august 2013  
Advertisement