Page 23

%eeveece=le

Ieesj efvejeMee kesÀ lece keÀes He´keÀeMe ceW HeefjJeefle&le keÀjkesÀ DeHeves veece He´keÀeMeceefCe keÀes meekeÀej keÀjves Jeeueer oeoer He´keÀeMeceefCe peer keÀe pevce efmevOe-nwojeyeeo ceW Gme mece³e ngDee peye veejer meeceeefpekeÀ kegÀjerefle³eeW, HeeKeb[eW, keÀce&keÀeC[eW keÀer yesæ[er ceW yengle yegjer lejn pekeÀæ[er ngF& Leer Deewj efJekeÀejeW keÀe ]peesj Lee~ cee$e 14 Je<e& keÀer DeuHee³eg, efpemeceW meeceev³eleë keÀv³ee³eW Kesueleer-ketÀoleer nQ, DeeHe leHem³ee keÀer Deesj GvcegKe ngF¥~ keÀceue Heg<He meceeve efKeuee ngDee ®esnje Deepe peyeefkeÀ ®eejeW Deesj peeefle Yeso, jbieYeso, JeCe&Yeso keÀer Deeie ceW mebmeej peue jne nw, DeeHekeÀe Fve meYeer yeeleeW mes He=LekeÀ meowJe nef<e&le jnves Jeeuee ®esnje DeveskeÀeW Goeme, DeMeevle, HejsMeeve, LekeÀer ceveg<³eelceeDeeW kesÀ peerJeve keÀes KegefMe³eeW mes Yejves keÀer mesJee ceW efove-jele lelHej jnlee Lee~ He´eleë ye´ïecegntle& ceW peeiejCe, ³eesiemeeOevee, efJeefYevve %eeve-³eesie keÀ#ee³eW uesvee, DeveskeÀ mLeueeW keÀe Ye´ceCe, mewkeÀæ[eW He$eeW keÀe peJeeye He´efleefove osvee SJeb jeef$e ceW ³eesie Deewj %eeve cegjueer kesÀ HeM®eeled ner efJeÞeece~ Ssmeer J³emle efove®e³ee& kesÀ HeM®eeled He´eleë Jener efKeuee ngDee keÀceueHeg<He meceeve ®esnje yeæ[er Dee³eg ceW Yeer ³egJeeDeeW keÀes kegÀí keÀj ieg]pejves keÀer He´efleefove He´sjCee He´oeve keÀjlee jnlee Lee~ Yeues ner DeeHe meekeÀej ceW nceejs ceO³e ceW Deepe veneR jner Hejbleg DeeHekeÀer ªneefve³ele nce ye´ïeeJelmeeW keÀes ye´ïee yeeyee meceeve efvejekeÀejer, efvejnbkeÀejer Deewj efveefJe&keÀejer yeveves keÀer He´sjCee osleer jnsieer~ v Deiemle 2013

Vh{oXb g{ ewoH«$`m IwXm Xm{ñV ye´ïeekegÀceej mel³ece, jeoewj (nefj³eeCee)

pe ye ceQ 3 Je<e& keÀe Lee leye cegPes efMeJe yeeyee pewmee oesmle efceue ie³ee~ Ssmee oesmle pees nj JekeÌle, nj Heue, nj Ieæ[er cesjs meeLe jnlee nw~ Deepe cegPes ueewefkeÀkeÀ Je DeeueewefkeÀkeÀ HeefjJeej ceW, mketÀue ceW, peneB Yeer ceQ peelee ntB meJe& DeelceeSB yesno H³eej keÀjleer nQ~ Jes cesjer mcejCe MeefkeÌle, DeelceefJeMJeeme leLee Meevle mJeYeeJe mes yesno He´YeeefJele nesleer nQ~ Hej cegPes Ssmee yeveeves Jeeuee lees mJe³eb HejceefHelee Hejceelcee efMeJe nw~ ceQ Gvemes yengle-yengle H³eej keÀjlee ntB FmeefueS ner meye ceveg<³e Yeer cegPes yengle H³eej keÀjles nQ~ megyen Gþles ner meyemes Henues H³eej mes yeeyee keÀes ieg[cee@efve¥ie keÀjlee ntB~ yeeyee keÀes keÀnlee ntB, yeeyee, pees ntB, pewmee ntB, DeeHekeÀe ntB.., H³eejs yeeyee, cesje (mesJee ceW) He´³eesie keÀjes~ ceQ meyekeÀes megKe Je KegMeer osves kesÀ ner efveefcele yevetB... DeeHe nj JekeÌle cesjs meeLe jnvee~ efHeÀj cegPes cenmetme neslee nw efkeÀ yeeyee ves DeHevee neLe H³eej mes cesjs efmej Hej jKee Deewj keÀne, ceQ lees meoe lesjs meeLe ntB.... efJepe³eer YeJe~ ceQ veneles ngS, ieeæ[er ceW mketÀue peeles ngS, Heæ{les ngS, mìspe Hej yeesueles ngS, ®eueles ngS, Keeles ngS yeeyee keÀes meeLe jKelee nBbt Deewj keÀnlee ntB, DeeDees yeeyee.. ³es keÀjW~ ceQ keÀYeer cegjueer efceme veneR keÀjlee~ ªneveer Deewj efpemceeveer oesveeW mketÀueeW keÀer Heæ{eF& meeLe-meeLe keÀjlee ntB~ Deepe cesjs Heeme ome ì^e@HeÀerpe, 5 cew[ume Deewj yengle meejs meefì&efHeÀkesÀìdme nQ~ efpeueeOeerMe Üeje Yeer mecceeve efo³ee ie³ee nw~ nj #es$e ceW He´Lece Deelee ntB~ meyekeÀes ueielee nw, ceQ efJeMes<e cesnvele leLee Heg©<eeLe& keÀjlee ntB Hej me®e ceW, cegPes lees keÀYeer cesnvele ueieer ner veneR~ ceQ lees efyeukegÀue nukeÀe jnlee ntB~ Ssmee ueielee nw pewmes yeeyee ves meye kegÀí keÀj efo³ee, ceQves lees kegÀí efkeÀ³ee ner veneR~ yeeyee meeLeer nesves mes keÀesF& Yeer keÀe³e& ceW cesnvele veneR ueieleer yeefukeÀ KegMeer nesleer nw~ meejer meHeÀuelee, meejs H³eej Je ceeve keÀe nkeÀoej lees cesje yeeyee nw, pees meye kegÀí keÀjkesÀ veece cesje keÀj oslee nw~ Ssmes oesmle keÀes HeekeÀj efoue yeej-yeej keÀnlee nw, legPes HeekeÀj ceQves peneB Hee efue³ee nw, peceeR lees peceeR, Deemeceeb Hee efue³ee nw~

SkeÀ yeej efoue mes DeeHe Yeer Gmes DeHevee meeLeer yeveekeÀj lees osKees, DeeHekeÀe efoue Yeer ³ener iee³esiee~ v

Meerleue ef®eÊe Deewj ceOegj JeeCeer mes Hejceelce H³eej Pebke=Àle neslee nw

25

Gyanamrit august 2013  
Advertisement