Page 14

%eeveece=le

GmekeÀs THej eJfeMe<se O³eeve jnlee Lee~ keÀbOes keÀs oo& keÀs eufeS peye ceQ oMseer oJeeF& keÀjkeÀs JeeHeme Dee³ee lees oeoer peer ves Heí t e, keÀwmes ne?s cevQes keÀne, oeoer pee,r keÀbOes 95 Hee´lfeMele þekreÀ n~Q ceeþrer oeoer peer ves keÀne, Hejte þekreÀ keÀjkeÀs ner ueeìwvee Lee vee~ Flevee SkeÀ-SkeÀ keÀe O³eeve jKeleer Lee~r yee®re-yee®re ceW keuÌeeme ceW ner Heí t leer Lee,r meYeer keÀer leeyfe³ele þekreÀ nw vee? eHfeÀj keÀnleer Lee,r oeoepreer keÀer leeyfe³ele Yeer De®íer n~w ³en mevgekeÀj meYeer KeMgeer mes leeeufe³eeB yepeeles Le~s efMe#ee Je meeJeOeeveer oeoerpeer peye Yeer YeesuesveeLe kesÀ YeC[ejs ceW Deeleer Leer lees DeJeM³e Hetíleer Leer, Deepe Yeespeve ke̳ee yevee nw? ceQ meerOeer Yee<ee ceW keÀnlee Lee, oeoer peer, oeue, ®eeJeue, meypeer, jesìer Je HekeÀewæ[e Yeer nw~ oeoer peer nBmekeÀj keÀnleer Leer, Ssmes yeleeles nQ efkeÀ meHesÀo cetBie oeue, ieesYeer keÀer meypeer Deewj Deeuet keÀe HekeÀewæ[e, yeekeÀer ®eerpeW lees nesleer ner nQ, Jees yeleeves keÀer peªjle veneR nesleer~ H³eej mes efMe#ee Deewj meeJeOeeveer osleer Leer efkeÀ Yeespeve Hejesmeles mece³e yengle p³eeoe veneR [eue osvee, Yeues ner ogyeeje uesves Dee³eW, cevee veneR keÀjvee, yeeyee kesÀ ³e%e keÀe He´meeo J³eLe& veneR peevee ®eeefnS, DeepekeÀue meypeer yengle cenbieer nes ie³eer nw~ keÀYeerkeÀYeer lees yeæ[er keÌueeme ceW meYeer keÀes keÀnleer Leer, osKees, Deepe SkeÀ yetæ{er ceelee cesjs Heeme Dee³eer Deewj ome Hewmes, HeeB®e Hewmes 16

keÀer ieþæ[er cegPes oer Deewj yeesueer, oeoerpeer, ³en cesjer meeue Yej keÀer keÀceeF& nw, Keeme yeeyee keÀer YeC[ejer kesÀ efueS FkeÀìdþs keÀjleer ntB... cesjer DeebKeeW ceW DeeBmet Dee ieS~ osKees, nceW yeeyee kesÀ ³e%e keÀe keÀCee-oevee efkeÀleves H³eej mes Keevee ®eeefnS! SkeÀ oevee Yeer J³eLe& veneR peevee ®eeefnS~ Jewmes lees ye´ïee Yeespeve kesÀ efueS osJelee Yeer lejmeles nQ, Ssmeer yeeleW yeleekeÀj ³e%e kesÀ He´efle H³eej Hewoe keÀjleer Leer~ yeeyee kesÀ efoue ceW oeoer peer meved 1991 keÀer yeele nw, SkeÀ efove oeoer peer keÀer íeleer ceW megyen 6 yepes peesj mes Demenveer³e oo& ngDee~ ceOegyeve leye íesìe-mee Iej Lee, legjvle meYeer keÀes Helee ®eue ie³ee~ ceQ Yeer oeoerpeer kesÀ keÀcejs kesÀ yeenj HengB®e ie³ee~ [e@keÌìj Je yeæ[s YeeF&-yenveeW kesÀ He´³eeme ®eue jns Les, nce lees íesìs Les, nceW Devoj keÀewve peeves oslee? ceQ oes efceefveì kesÀ yeeo JeneB mes meerOee yeeyee kesÀ keÀcejs ceW ie³ee, cesjer DeeBKeeW mes DeeBmet yen jns Les~ ceQves yeeyee keÀes keÀn efo³ee, yeeyee, cesjer ceeB keÀes kegÀí veneR nesvee ®eeefnS~ leYeer ceQves SkeÀ ¢M³e osKee, yeeyee kesÀ efoue ceW oeoerpeer cegmekeÀje jner Leer Deewj yeeyee Yeer cegmekeÀje jns Les~ yeeyee cegPes keÀn jns Les, ceeB keÀes kegÀí veneR nesiee~ ceQ legjvle DeHeves keÀes nuekeÀe cenmetme keÀjves ueiee Deewj yeeyee kesÀ keÀcejs mes efvekeÀue YeC[ejs ceW mesJee keÀjves ®euee ie³ee ke̳eeWefkeÀ yeeyee Üeje efoS ieS DevegYeJe Hej cesje Hetje

efJeMJeeme Lee~ me®eceg®e 20-25 efceefveì kesÀ yeeo mecee®eej efceuee efkeÀ oeoerpeer keÀer leyeer³ele þerkeÀ nw~ Gcebie-Glmeen nj megyen keÀer jesMeveer kesÀ meeLe oeoer peer Gcebie Yejer veF&-veF& yeeleW meyekesÀ efoueeW ceW Yej osleer Leer~ oeoer peer kesÀ efoue ceW meoe ner jnlee Lee, yeeyee keÀer He´l³e#elee kesÀ efueS kegÀí ve³ee keÀjW~ keÀYeer cegjueer keÌueeme ceW keÀnleer Leer, `SkeÀ yeele megveeTB-megveeTB, nw lees He´eFJesì uesefkeÀve DeeHe lees Iej kesÀ ye®®es nes, Deepe oeoerpeer keÀes ³en mebkeÀuHe Dee³ee efkeÀ ueeKeeW keÀer meYee nesveer ®eeefnS, leYeer yeeyee keÀer He´l³e#elee nesieer~ oeoerpeer kesÀ Fmeer mebkeÀuHe kesÀ HeÀuemJeªHe efJeMeeue keÀe³e&ke´ÀceeW keÀe Dee³eespeve He´ejcYe ngDee~ oeoer keÀesF& Yeer yeele DeHeves efoue ceW veneR jKeleer Leer, legjvle meYeer kesÀ meeLe yeeBì osleer Leer, Fmeer keÀejCe meYeer kesÀ Devoj GcebieGlmeen Deelee Lee Deewj mesJee keÀer veF&veF& ³eespeveeSB meHeÀue nesleer LeeR~ meYee kesÀ yeer®e mesJeeOeeefj³eeW keÀe Heefj®e³e peye keÀYeer cejgueer keÀs yee®re ceW Oeeysee,r keÀeHeìXj, ìusej, Hevsìj, keÀvmìk^eMÌeve Deeeof keÀe veece Deelee lees oeoepreer Gve #e$seeW mes mecyeevfOele meJseeOeeejf³eeW (yeeyee keÀs ye®®ee)W keÀes keuÌeeme keÀs yee®re ceW Gþelee~r GvekeÀe Heejf®e³e olseer lees GvekeÀer KeMgeer keÀe eþfkeÀevee veneR jnlee~ SkeÀ eofve cejgueer ceW

keÀYeer Yeer He´ke=Àefle DeLee&led Mejerj kesÀ oeme veneR yevevee, oeme yeveves mes Goeme nes pee³eWies Je<e& 49 / DebkeÀ 02

Gyanamrit august 2013  
Gyanamrit august 2013  
Advertisement