Page 4

[advertentie]

culturele a atlas brabant monitor professionele kunsten 2016

‘Debat en besluitvorming over cultuurbeleid, zowel op (inter-)

Om de koppeling tussen politiek-bestuurlijke visies en de

nationaal als regionaal niveau, zijn gebaat bij een goede

dagelijkse praktijk te kunnen bewaken. En om het gesprek

kennisbasis’, aldus de Raad voor Cultuur in zijn Agenda

te kunnen voeren op basis van dezelfde feiten. Daar is

Cultuur 2017-2020 en verder. ‘Beleidsmakers, en -adviseurs,

onderzoek voor nodig. Niet voor de cijfers an sich, maar om

politici, journalisten en culturele organisaties moeten zich

bepaalde onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

kunnen verlaten op objectieve en informatieve analyses en deugdelijke evaluaties – en het cultuurdebat moet worden

Deze Monitor professionele kunsten 2016 biedt feiten

gevoed door prikkelende verkenningen en adviezen.’

en cijfers uit de jaren 2011, 2013 en 2014 met betrekking tot de professionele kunsten in Noord-Brabant en signaleert

Zo schrijft de provincie Noord-Brabant in haar

daarmee trends en ontwikkelingen die in deze periode

uitvoeringsprogramma cultuur. Wij denken daar

hebben plaatsgevonden. De Culturele atlas Brabant.

met deze Culturele atlas Brabant. Monitor

Monitor professionele kunsten 2016 is een uitgave van

professionele kunsten 2016 een bijdrage aan te

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur in

kunnen leveren. Om onderbouwde signalen te kunnen

samenwerking met De Kunst van Brabant.

afgeven. Om verkeerde aannames uit de wereld te krijgen.

Kijk voor meer informatie op www.cultureleatlasbrabant.nl | www.bkkc.nl | www.dekunstvanbrabant.nl

Profile for bkkc

MEST #14  

Bekijk de volledige veertiende editie van MEST magazine!

MEST #14  

Bekijk de volledige veertiende editie van MEST magazine!

Profile for bkkc
Advertisement