Page 1

bkkcmissie e, doel en am bities


Wij geloven in kunst en cultuur. Wij geloven dat kunstenaars ondernemend zijn. En ondernemers creatief. Wij weten dat kunst ons verrijkt in ervaring. En de vonk is voor debat en vernieuwing. Wij zien dat cultuur een stad wereldser maakt. En een provincie persoonlijker. Waar kunst en cultuur zijn, daar willen we wonen. Waar we graag wonen, daar floreren de zaken. Kunst en cultuur brengen welzijn en welvaart. En daarom zijn wij er voor kunst en cultuur. Wij zijn er voor mensen die maken. Die uitdagen, troosten, verleiden, verbazen. Die durven te pionieren. Wij zijn er voor mensen die investeren. Die ruimte, geld of tijd vrijmaken. Ambassadeurs met visie. Wij zijn er voor mensen die tonen. Die een podium bouwen om hun vondsten te delen. Wij zijn er voor mensen die kijken. Die zien hoe hun werkelijkheid nieuw is geworden. Wij bundelen hun krachten, we brengen ze bij elkaar. Makers, investeerders, vertoners, kijkers. We stropen de mouwen op en slaan de handen ineen. We maken de waarde van kunst en cultuur tastbaar. We zijn een levend netwerk. Een broedplaats voor talent. We laten kennis stromen, maar ook middelen en werk. Wij zeggen niet: “Ik probeer het.” Wij zeggen: “Dat doen we!” Wij zijn bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur.


Een bewogen jaar, dat was 2012 voor bkkc. Omdat ons voor de periode 2013 - 2016 een bezuinigingsdoelstelling van ruim 25% is opgelegd, was een ingrijpende reorganisatie in de loop van 2012 onvermijdelijk. Per 1 januari 2013 namen we afscheid van zeven medewerkers. In de komende jaren zullen nog drie medewerkers vertrekken die wij niet zullen vervangen. Financieel trekt de reorganisatie een zware wissel op ons weerstandsvermogen en daarmee op onze mogelijkheden om ondernemend op te treden. Tegelijkertijd mogen we met tevredenheid constateren dat bkkc de reorganisatie goed heeft doorstaan. We hebben onze koers scherper weten uit te zetten en in harmonie afscheid kunnen nemen van de vertrekkende medewerkers. Bij het bepalen van de bezuinigingskoers vormde ons beleidsplan 2013-2016 het kompas, met als vier windstreken de rollen van bkkc: kenniscentrum, adviseur, makelaar en financieel expert. Ook hebben we in het beleidsplan drie kerntaken geformuleerd: bevorderen van talentontwikkeling en creatief ondernemerschap, verbeteren van de omgevingskwaliteit (ruimtelijk en sociaal) en ontwikkelen van de culturele markt. Het aanscherpen van onze positionering kreeg vorm in ons manifest, onze missie (bkkc maakt de waarde van cultuur zichtbaar) en het najaarssymposium over de waarde van cultuur.

de grootste misvatting is dat kunstsubsidie het doel heeft de kunstsector van middelen te voorzien. Subsidie wordt verstrekt in het belang van de gemeenschap, niet in het belang van de medewerkers in de culturele sector Maxim Februari We verstevigden onze positie in het culturele veld. We speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de C10, het overleg van Brabantse culturele instellingen, en bij de hervatting van het overleg tussen de in de C10 verenigde culturele instellingen en de Provincie. In het voorjaar van 2012 stelden we samen met de provinciale Adviescommissie Kunsten een rapport op over knelpunten in de Brabantse culturele infrastructuur. Voor Provinciale Staten was dit rapport aanleiding om voor de jaren 2013 - 2016 € 6 miljoen extra te reserveren voor professionele kunsten: de voorjaarsnotagelden. Over de besteding van die middelen overlegden we intensief met C10 en Provincie. Deze besprekingen en de rol die bkkc daarin kon nemen leidden er uiteindelijk toe dat bkkc begin 2013 opdracht kreeg om als intendant de besteding te regisseren van het totaal aan impulsgelden (de voorjaarsnotagelden plus de ‘oude’ verdeelsubsidies, samen € 2,15 miljoen). Een nieuwe rol voor bkkc, passend binnen het nieuwe financiële landschap: van subsidiënt naar regisseur. In dit jaarverslag doen wij een greep uit onze activiteiten. Wilt u meer weten over bkkc of de Brabantse makers? Op onze site www.bkkc.nl is veel informatie te vinden. Maar u kunt ons natuurlijk ook nog steeds bellen of mailen voor een afspraak. Bezuiniging of geen bezuiniging.

Met vriendelijke groet,

Chris van Koppen directeur-bestuurder bkkc


motor voor vernieuwing

symposium de waarde van cultuur

Bezuiniging

De waarde van cultuur wordt tastbaar in vele vormen. Zoveel werd duidelijk tijdens het symposium dat we op 1 november 2012 organiseerden. Het symposium was goed bezocht, met zo’n 200 mensen in de zaal en 250 die elders online meekeken. Sprekers waren Maxim Februari, Maarten Doorman, Lex ter Braak, Cas Smithuijsen, Martin Zebracki, Arno Boon, Clemens Bolhaar en Bastiaan Vinkenburg. Doel van het symposium was om kunst en cultuur in de volle breedte zichtbaar te maken, met verschillende soorten waarde voor verschillende sectoren.

bkkc moest van de Provincie bezuinigen: ruim 25% over de jaren 2013 - 2016. Een ingrijpende reorganisatie was dan ook onvermijdelijk. Aan het eind van het jaar namen we afscheid van zeven collega’s. Het ging daarbij om vier gedwongen ontslagen en drie niet verlengde contracten. De komende jaren zullen nog eens drie collega’s vertrekken voor wie we geen opvolgers aan zullen nemen. Natuurlijk heeft dat ook gevolgen voor de mensen die blijven. Zo is het Bureau Subsidies opgeheven en hebben we de afdelingen Kunstinstellingen & Makers en Overheden, Maatschappelijke Instel-

lingen en Bedrijfsleven samengevoegd tot één afdeling Advies, met daarbinnen vier programmagroepen: Kenniscentrum, Talentontwikkeling & Ondernemerschap, Omgevingskwaliteit en Culturele markt. De kleinere organisatie dwingt ons scherpere keuzes te maken in wat we doen. Om met dat kleinere aantal activiteiten toch meer impact te kunnen maken, zetten we zwaarder in op marketing en communicatie.

Waarde:

Sector:

Economisch Sociaal Identiteitsvormend Innovatief

Zorg en welzijn Ruimtelijke ordening Sociale zaken Recreatie en toerisme Bedrijfsleven

1 miljoen en 116 duizend euro

aan toegekende subsidies, voor 67 projecten

C10, het nieuwe overleg De C10 is het overleg van Brabantse culturele instellingen. bkkc is geen lid van de C10, maar biedt onderdak en verzorgt het secretariaat. We stimuleerden de totstandkoming van de C10, omdat wij het essentieel vinden dat de dialoog tussen cultureel veld en Provincie na het mislukken, in 2011, van het BrabantBod op een solide manier wordt hervat. En het gaat de goede kant op: de C10 ontwikkelt zich tot een gesprekspartner die door overheid en veld wordt gezien als spreekbuis van de culturele sector. We verwachten dat die positie nog sterker wordt zodra de C10 als vereniging verder gaat.

bkkc als intendant In opdracht van Provinciale Staten stelden we samen met de provinciale Adviescommissie Kunsten in het voorjaar van 2012 een rapport op over knelpunten in de Brabantse culturele infrastructuur. Op basis van dit rapport besloot Provinciale Staten voor de periode

2013-2016 € 6 miljoen extra te reserveren voor professionele kunsten: de voorjaarsnotagelden. Over de besteding van die middelen overlegde bkkc intensief met C10 en Provincie. We zochten daarbij aansluiting bij de alternatieven voor het subsidieverdeelsysteem, zoals wij die al verkenden in ons Beleidsplan 2013-2016. Het denken ontwikkelde zich al snel in de richting van een investeringsprogramma waarbij bkkc niet langer optreedt als subsidiënt maar als intendant, participant en investeerder. Daarbij was meteen duidelijk dat de inzet van de voorjaarsnotagelden en van het budget dat tot voor kort beschikbaar was voor verdeelsubsidies met elkaar in lijn moesten worden gebracht. Begin 2013 werd de opdracht om als intendant de besteding te regisseren van het totaal aan impulsgelden (€ 2,15 miljoen) aan ons gegund.

het belang van cultuur wordt in deze tijd schromelijk onderschat. Als Europa zijn vitale cultuur verliest, zullen andere sectoren die neergang niet kunnen compenseren, ook niet in economische zin Maxim Februari


kenniscentrum en ontmoetingsplek

bkkc is het centrum voor informatie en debat over kunst en cul-

Exposities

tuur in Brabant. We zijn de ontmoetingsplek voor cultuurprofessionals en we delen de kennis die we vergaren. Niet alleen door symposia, presentaties en lezingen te organiseren, maar bijvoorbeeld ook door een goed gevulde en toegankelijke database te onderhouden en onze website te blijven verrijken. In 2012 hebben we onze huisstijl aangescherpt, onze website vernieuwd en het bkkc manifest opgesteld, waarin we vertellen wat we doen en waarom we dat doen.

Daar waar mensen elkaar ontmoeten is er ruimte om kennis en ervaring te delen, te verrijken en te vernieuwen. Daarom organiseren we in ons pand aan de Spoorlaan onder andere exposities en lezingen. Een van de exposities in 2012 was ‘Uitgeschreven ruimte | Literatuur en beeldende kunst in het publieke domein’. Aan zeven schrijvers en zeven kunstenaars vroegen we: wat gebeurt er als jullie vanaf het allereerste begin samenwerken aan een kunstwerk voor de openbare ruimte? Een uitdaging die 100% aansluit op een van onze drie kerntaken: het verbeteren van de kwaliteit van onze omgeving. De bijzondere resultaten waren tijdens de expositie in en om ons gebouw te zien en zijn vastgelegd in een boekje (te bestellen via www.bkkc.nl).

Sectoranalyses In mei 2012 heeft bkkc sectoranalyses gemaakt voor de provinciale Adviescommissie Kunsten. We brachten kansen en knelpunten in kaart voor de clusters podiumkunsten en beeldcultuur en vroegen aandacht voor de letteren. Een rode draad in de verschillende inventarisaties is dat veel van het Brabantse cultureel leven kleinschalig is en de uitstraling ervan buiten de provinciegrenzen bescheiden. Brabants cultuurbeleid zou gezamenlijk beleid moeten zijn van de Provincie en de B5 en tot stand moeten komen in samenhang met economisch en ruimtelijk beleid. De Adviescommissie heeft onze aanbevelingen meegestuurd met haar eigen adviesrapport. De ontvangst was positief, en leidde uiteindelijk tot het beschikbaar komen van extra middelen voor kunst en cultuur. Voor ons alle reden om de komende jaren deze sectoranalyses een vervolg te geven.

En verder - Vernieuwde database > meer info, makkelijker zoeken, etalage voor nieuws van makers - Vernieuwde website > gerichte info, relevant voor bezoeker - Social media > bkkc gaat de dialoog aan op Facebook, twitter en LinkedIn - Klanttevredenheid > we meten tevredenheid over al onze activiteiten - Culturele Atlas > brengt culturele spelers in de B5 in kaart - Zorg en cultuur > afstudeeronderzoek naar creatieve dienstverlening in de zorgsector

de toekomst heeft de kunsten misschien nog wel meer nodig dan de kunst een toekomst

Maarten Doorman

2710 bezoekers exposities


talentontwikkeling en ondernemerschap

193 loopbaangesprekken

bkkc ziet de culturele sector als een waardevolle vorm van maatschappelijke bedrijvigheid. Wij helpen makers om hun zakelijke creativiteit te ontwikkelen en we ondersteunen organisaties en instellingen bij het invullen van creatief ondernemerschap. Dat doen we op verschillende manieren: t"EWJFTHFSJDIUFBEWJFTHFTQSFLLFO [PQFSTPPOMJKLFOTQFDJýFL mogelijk; t-PPQCBBOCFHFMFJEJOH��OPGNFFSWFSIFMEFSFOEFHFTQSFLLFO met een speciaal daarvoor opgeleide adviseur; t5SBJOJOHCLLDIFFGUJOFFOVJUHFCSFJEBBOCPETBNFOHF steld in de vorm van cursussen, workshops en lezingen. Dit sluit aan op het loopbaanbegeleidingstraject en op vragen die makers en instellingen ons de afgelopen jaren hebben gesteld.

Loopbaanbegeleiding Nadat we in 2011 onze loopbaaninstrumenten hadden ontwikkeld, zijn we in 2012 daadwerkelijk van start gegaan met bkkc loopbaanbegeleiding. In een pilotfase hebben we het instrumentarium verder verfijnd, ontwikkelden we verschillende diensten en formuleerden we een verkoopstrategie. In het laatste kwartaal van 2012 waren we klaar om met onze loopbaanbegeleidingsproducten naar buiten te treden. In totaal hebben we 385 testen afgenomen en 193 loopbaangesprekken gevoerd met 77 makers.

Training De trainingen van bkkc richten zich met name op vakmanschap, ondernemerschap en productiviteit. Een greep uit het aanbod van 2012: cursus werken in opdracht, cursus internationalisering i.s.m. SICA, de Kunstopdracht, masterclass van Leonard Retel Helmrich, workshop pitchen, workshop crowdfunding en de startersspecial (loopbaangesprek + cursus Focus, maak werk van je Talent) Daarnaast hebben we lezingen en colleges gegeven voor het kunstvakonderwijs, onder andere voor Fontys Dans, AKV St. Joost en Fontys IEMES. Bovendien organiseerden we in oktober een startersdag waar zo’n 100 alumni van de Brabantse kunstvakopleidingen en startende makers konden netwerken met professionals, informatie opdeden op de kennismarkt en workshops volgden.

Talentontwikkeling In 2012 hebben we verschillende maatwerk pakketten ontwikkeld, afgestemd op interne en externe talentontwikkelingstrajecten.

Gloednieuw De afgelopen jaren is een waardevol overleg tot stand gekomen met podia en werkplaatsen uit het zuiden van Nederland. Centrale vraag is: “Hoe laten we het reguliere theaterpubliek kennismaken met avontuurlijke dans- en theaterproducties van nog onbekende jonge makers?� Begin 2012 resulteerde dat in een bijzondere pilot, het minifestival Gloednieuw. Vijf steden,

vier voorstellingen, een uitgebreid randprogramma, collectieve marketing en een ontwikkeltraject voor de talentvolle makers.

Schrijf&Schrap 2011-2012 Uit een groep van twintig kandidaten werden begin 2012 vijf talentvolle schrijvers gekozen. Zij krijgen een jaar lang zakelijke begeleiding door een van de loopbaanontwikkelingsadviseurs van bkkc en inhoudelijke begeleiding door een schrijver: - Anneke van Wolfswinkel (begeleid door Esther Gerritsen) - Nic Castle (begeleid door Ester Naomi Perquin) - Mijke Pol (begeleid door Jasper Henderson) - Femme van de Berg (begeleid door Mario van Brakel) - Hessel Rippe (begeleid door Henk van Straten) Een verhaal van Anneke van Wolfswinkel werd geplaatst op de website van het gerenommeerde literaire tijdschrift De Revisor. Pokerface, de eerste jeugdroman van Buddy Tegenbosch, talent uit Schrijf&Schrap 2010-2011, verscheen in juni 2012 bij Uitgeverij Van Goor. Het debuut van Mijke Pol verschijnt in het najaar van 2013 bij Uitgeverij De Geus.

Brandstof Begin 2012 hebben we programmeurs van podia en festivals opgeroepen om muziektalenten voor te dragen voor coaching op artistiek en zakelijk gebied. Vijf talenten begonnen aan een individueel traject: - componist Aart Strootman (begeleid door Bert Palinckx) - saxofonist Joris Posthumus (begeleid door Mike del Ferro) - componist Nicoline Soeter (begeleid door bkkc in verschillende trainingen) - rapper Fotosynthese (begeleid door Wilfried Damman) - rockband The Jacks (begeleid door bkkc, met name artistiek-inhoudelijk)

New Jacks Voor het Incubate festivalonderdeel New Jacks 4.0 selecteerden we samen met Incubate vijf jonge kunstenaars: Jordy Koevoets, Erik van Liere, Robert Lombarts, Petra van Noort en Angela de Weijer Voor New Jacks 4.0 maakten ze nieuw werk voor de expositieruimte bij bkkc. Ook kregen de kunstenaars een loopbaanbegeleidingstraject aangeboden, inclusief een persoonlijk advies over de mogelijkheden om zich binnen hun beroepspraktijk verder te ontwikkelen.


werken aan hogere omgevingskwaliteit

71.700 ontvangers van 23 nieuwsbrieven

Als de openbare ruimte aangenaam is, strijken mensen en organisaties er graag voor lange tijd neer. Kunst en cultuur hebben grote invloed op het creëren van zo’n prettig leef- en werkklimaat. bkkc zoekt dan ook altijd naar kansen om kunstenaars op verschillende manieren te betrekken bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Makers kunnen bijvoorbeeld meedenken over de fysieke inrichting van de openbare ruimte, het gebruik van de ruimte door bewoners en bezoekers stimuleren, of de identiteit van een regio versterken via storytelling en het verbeelden van immaterieel erfgoed.De Provincie Noord-Brabant voert op dit punt al jaren een helder beleid, nog eens bevestigd in het huidige bestuursakkoord Tien voor Brabant. bkkc speelt binnen dit beleid een belangrijke rol als initiator en projectleider van grootschalige projecten. Dit doen wij om kansen te zoeken en te creëren: - pilotprojecten organiseren die de meerwaarde van cultuur bij gebiedsontwikkeling zichtbaar maken; - partijen en sectoren bij elkaar brengen die zich bezighouden met ontwikkeling, beheer en gebruik van de ruimte, uitnodigen tot samenwerking en kennisuitwisseling; - overheden en maatschappelijke organisaties adviseren over integraal cultuurbeleid; - potentiële opdrachtgevers stimuleren om makers in te schakelen bij de gebiedsontwikkeling en inrichting van de openbar ruimte; - makers uit alle artistieke disciplines trainen om in opdracht te werken, met publiek en in de publieke ruimte.

Landkunst 2012 Het Brabantse concept Landkunst vertelt over de geschiedenis van een plek en denkt mee over veranderingen. In 2012 koppelden we dit aan het themajaar van de Historische Buitenplaatsen. Een mooie springplank om Landkunst provinciebreed in te zetten, in samenwerking met Erfgoed Brabant.

Leegstand en herbestemming Wat doen we met grote erfgoedlocaties, industriecomplexen, winkelpanden en kantoorruimtes die leeg komen te staan? Herbestemmingsprojecten worden steeds belangrijker in het actuele beleid voor gebiedsontwikkeling. In 2012 heeft bkkc de eerste experimentele projecten in gang gezet om in kaart te brengen welke kansen dit thema biedt voor de culturele sector. Zo zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg, de Noordkade in Veghel en de Piushaven in Tilburg. Bovendien organiseerden we op 31 januari 2012 de inspiratiemiddag Leegstand als kans voor cultuur in Den Bosch. Ruim 60 vertegenwoordigers uit de culturele en zakelijke sector kwamen bij elkaar voor verschillende workshops rond de culturele kansen bij leegstand: - inspiratie halen uit het plan rond de De Gruyterfabriek; - brainstormen over de Kazerne & Loods in Eindhoven; - mogelijkheden voor tijdelijk gebruik; - herbestemming van monumenten.

Kunst en Cultuur in de zorg De zorgsector is sterk in beweging, onder invloed van thema’s als vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en marktwerking. Welke rol kan creatieve dienstverlening spelen binnen het veranderende zorglandschap? Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat bkkc in 2012 heeft uitgevoerd. We presenteerde de veelbelovende resultaten aan de sector, waarbij gastsprekers Kees Theeuwes en Djenny Brugmans inspirerende voorbeelden en kansen lieten zien. Kunst en cultuur helpen om een prettige zorgomgeving te creëren. Bovendien is het een manier voor zorgaanbieders om hun eigen identiteit en onderscheidend vermogen te benadrukken.

de deelnemende buitenplaatsen:

de deelnemende kunstenaars:

Moretusbos (Putte), Kasteel Heeswijk, Kasteel Bouvigne (Breda), Oude Buisse Heide (Zundert/Achtmaal), Kasteel Geldrop, Kasteel Heeze, Landgoed Velder (Liempde), Zorgboerderij Dommelhoeve (Sint-Oedenrode), Moestuin van Céline en Flip Rutten (Vught), Biologische varkensboerderij Jofrahoeve, (Esch) en Straten (Oirschot).

Gunther Moriau, Tineke Schuurmans, Jason van der Woude, Ronald de Winter, Jef Faes, Klaas Bullynck, Denise Collignon, Tinka Pittoors, Florian de Visser, Maurice Meewisse, LeineRoebana, Dansnest, Iris Bouwmeester, Maartje Wortel, Anne Geene, Lucia Luptáková, A.L. Snijders, Lobke Burgers, Matthijs Bosman, Willem Claassen, Tim Hoefnagels, Anita Hrni , Folke Janssen, Joost Jansen, Diego Sindbert, Ellen Rijk, Lara de Greef, Wineke Gartz en Roos Terra.


werken aan een gezonde culturele markt In de rol van makelaar gaat bkkc ver. We brengen niet alleen vraag en aanbod samen. We stimuleren de vraag bij potentiële opdrachtgevers en ontwikkelen het aanbod van professionele makers. Om afnemers te prikkelen, ontwikkelen we gerichte informatie en producten, waarbij we focussen op het belang van cultuur voor economische ontwikkeling, sociale cohesie, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en zaken als corporate identity.

Database We onderhouden een uitgebreide database met professionele makers van alle disciplines. Zowel onze eigen medewerkers als potentiële opdrachtgevers kunnen hiermee de juiste maker vinden. Makers kunnen hun exposities, voorstellingen, publicaties en optredens in de etalage zetten. Sinds 2012 is de database te raadplegen via de website, met aan het eind van het jaar zo’n 500 beeldend kunstenaars. Begin 2013 nodigen we ook schrijvers en muzikanten uit om hun profiel compleet te maken. Makers uit de audiovisuele discipline zijn te vinden op het online platform KONKAV.

Financiering

van 10% van het beoogde bedrag, plus gerichte adviezen om crowdfunding tot een succes te maken. In 2012 werden op deze manier € 11.500 geïnvesteerd in 20 projecten die een totale omzet hadden van ruim € 115.500. Het slagingspercentage van Brabantse projecten is ruim 90%, een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Kunstroutes Brabant Met Kunstroutes Brabant worden fietsers en wandelaars langs eigentijdse kunst, natuur, cultuur, landschap en erfgoed geleid. Via smartphone of tablet maken zij kennis met kunstwerken, verhalen, animatiefilms, muziek en gedichten. In april 2012 lanceerde bkkc de website Kunstroutes Brabant, met bijbehorende app voor Android en Apple. Er blijken veel potentiële partners te zijn die mee willen doen aan de Kunstroutes. De eerste nieuwe routes van externe partijen worden in het voorjaar van 2013 gelanceerd. bkkc werkt voor de promotie van de Kunstroutes nauw samen met Vrijetijdshuis Brabant. Alle routes worden ook aangeboden via de website Routes van Brabant en in december 2012 was de kunstroute Zicht op de Noordwaard route van de maand, wat leidde tot een piek van zo’n 120 downloads.

bkkc geeft financieel advies waar het gaat om subsidieaanvragen, het opstellen van een ondernemingsplan of het aanvragen van een lening. Daarnaast brengen we met het platform voordekunst.nl makers en instellingen in contact met publiek, bedrijfsleven en andere financiers die kunstprojecten mogelijk willen maken via crowdfunding. Brabantse makers die hun projecten op deze manier willen financieren, krijgen van bkkc een startbijdrage

5.737 bezoekers bij 255 filmvertoningen

bkkc@ddw | Materials XL: licht

Buitenpodium!

Een van onze jonge klassiekers is de lezingenreeks Materials, waarmee makers geïnspireerd worden door een bedrijf dat werkt met een bepaald soort materiaal. Tijdens de Dutch Design Week 2012 (DDW) presenteerden we Materials XL: licht, een serie lezingen over werken met licht. Dat deden we in samenwerking met het Dialogues House van ABN AMRO, hoofdsponsor van de DDW. De bijeenkomst was een groot succes. In totaal waren er ruim 100 deelnemers en we bereikten een bredere doelgroep dan we gewend waren.

In samenwerking met Vrijetijdshuis Brabant organiseerde bkkc in de zomer van 2012 Buitenpodium!: verrassende openluchtvoorstellingen van Brabantse makers op acht campings en horecagelegenheden. Met Buitenpodium! brengen we twee werelden bij elkaar die elkaar kunnen verrijken, kunst en toerisme. Buitenpodium! trok ongeveer 1.000 bezoekers. Zowel makers, ondernemers als publiek reageerden positief. We onderzoeken of er een verdienmodel is waarmee Buitenpodium! in 2013 een vervolg kan krijgen.


2013 en verder Begin 2013 viel het besluit dat bkkc verantwoordelijk wordt voor de besteding van de impulsgelden. Dit vraagt, minder dan drie maanden na onze reorganisatie, opnieuw om een heroriĂŤntatie. Het impulsgeldenprogramma beoogt vernieuwing en is nadrukkelijk geen subsidieregeling. Dit brengt bkkc in de positie van ‘motor voor vernieuwing’: bkkc als regisseur en intendant van het investeringsprogramma. Doel is daarbij het draagvlak voor kunst & cultuur te versterken en te verbreden, zodat een andere maatschappelijke context ontstaat voor het gesprek over financiering.

Activiteiten ook, waarin culturele instellingen samenwerken met elkaar en met partijen buiten de culturele sector. Tegen deze achtergrond hebben we het aantal programmagroepen uitgebreid van vier naar zeven. Zes groepen (Talentontwikkeling, Coproductie, Omgevingskwaliteit, Collectieve marketing, Dans en Beeldcultuur) hebben besteding van de impulsgelden als kerntaak. Voor deze programmagroepen geldt dat de eigen activiteiten grotendeels worden getemporiseerd of, waar mogelijk, in aangepaste vorm ondergebracht bij derden.

lange adem

Programmagroepen

In de marge van het impulsgeldenprogramma heeft de programmagroep Kenniscentrum volop ruimte voor eigen activiteiten. En die ruimte zullen we natuurlijk ten volle benutten.

bkkc heeft dus de opdracht inhoud te geven aan het impulsgeldenprogramma voor 2013. Maar vernieuwing vraagt om een lange adem. Wij gaan er dan ook vanuit dat we de kans zullen krijgen om deze rol onder de huidige condities in ieder geval tot en met

bkkc zal financieel participeren in activiteiten die vernieuwend zijn als het gaat om artistiek aanbod, publieksbereik en financiering.

Op het programma staan onder andere: Symposium Internationalisering, in november MEST, een nieuw tijdschrift over cultuur in Brabant, in samenwerking met Erfgoed Brabant, Kunstbalie, Cubiss, PON, Vrijetijdshuis Brabant, 2018Eindhoven|Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Noord-Brabant en AKV|St. Joost de doorontwikkeling van de Culturele Atlas

2016 te vervullen. We vertrouwen erop dat die rol wordt beschreven in de Cultuuragenda Brabant, die voor de zomer van 2013 zal worden vastgesteld.


bkkc in cijfers

37

adviesgesprekken makers

7.2 7 aantal cursussen en lezingen

707 222 Beoordeling startersdag

begin 2012 tot

345 87

routes

POI’s

10 113 opdrachten aan makers

5

aantal opdrachten kunst in de openbare ruimte

totaal aantal donateurs voordekunst projecten

begin 2012 tot

1732 €115.500

investering bkkc in voordekunst projecten

aantal exposities

2710 bezoekers expositie

begin 2013

1100 totale opbrengst voordekunst projecten

200 312 2 aviesgesprekken culturele instellingen

bezoekers filmvoorstellingen

149 bezoekers materials

Bezoekers symposium Waarde van cultuur

begin 2013

fans facebook

229 5.737

35 170 grootschalige projecten in de regio

943 €11.500 878

1052

kunstroutes brabant

bezoekers startersdag

volgers twitters

Aantal verspreide publicaties land en kunst en buitenplaatsen, waarvan 300 via afsluitende manifestatie kasteel Geldrop

profielen en

12 56 bedrijven

architecten en vormgevers

portfoliomiddagen

71.700 431 23 30 bezoekers

77 251 projecten in database Konkav

verzonden nieuwsbrieven

sprekers

89.254 78.431 bezoekers website 2011

bezoekers website 2012

aantal bands/makers die een loopbaanontwikkelingstraject hebben gevolgd

330 aantal bezoekers bkkc website over 2011 en 2012

beeldend kunstenaars in online database

ontvangers nieuwsbrieven

aantal filmvoorstellingen

220

nieuwsberichten op de website

BKV-regeling directe investering € 120.000 spin-off > € 600.000

verdeelsubsidies directe investering 1,12 miljoen spin-off > 6,3 miljoen


colofon beeld Hanneke van Oostaijen Erik van der Burgt/Verbeeld Erwin van Amstel Koen Dijkman met dank aan Aart Strootman Denise Collignon Diego Sindbert De Kwekerij De Kathedraal op Wielen Lucia Luptรกkovรก Maarten Doorman Maxim Februari met dank aan de provincie Noord-Brabant

tekst Xenia Wassenbergh grafische vormgeving Studio Kluif bkkc bezoekadres Spoorlaan 21 i-k 5038 CB Tilburg bkkc postadres Postbus 72 5000 AB Tilburg T +31 (0)13 750 8400 F +31 (0)13 750 8499 info@bkkc.nl www.bkkc.nl @bkkc_nieuws /brabantskenniscentrumkunstencultuur bkkc


Wij geloven in kunst en cultuur. Wij geloven dat kunstenaars ondernemend zijn. En ondernemers creatief. Wij weten dat kunst ons verrijkt in ervaring. En de vonk is voor debat en vernieuwing. Wij zien dat cultuur een stad wereldser maakt. En een provincie persoonlijker. Waar kunst en cultuur zijn, daar willen we wonen. Waar we graag wonen, daar floreren de zaken. Kunst en cultuur brengen welzijn en welvaart. En daarom zijn wij er voor kunst en cultuur. Wij zijn er voor mensen die maken. Die uitdagen, troosten, verleiden, verbazen. Die durven te pionieren. Wij zijn er voor mensen die investeren. Die ruimte, geld of tijd vrijmaken. Ambassadeurs met visie. Wij zijn er voor mensen die tonen. Die een podium bouwen om hun vondsten te delen. Wij zijn er voor mensen die kijken. Die zien hoe hun werkelijkheid nieuw is geworden. Wij bundelen hun krachten, we brengen ze bij elkaar. Makers, investeerders, vertoners, kijkers. We stropen de mouwen op en slaan de handen ineen. We maken de waarde van kunst en cultuur tastbaar. We zijn een levend netwerk. Een broedplaats voor talent. We laten kennis stromen, maar ook middelen en werk. Wij zeggen niet: “Ik probeer het.” Wij zeggen: “Dat doen we!” Wij zijn bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur.


Bkkc jaarverslag 2012  
Bkkc jaarverslag 2012  
Advertisement