Page 1

bkkcmissie e, doel en am bities


Over de waarde van kunst en cultuur wordt veel en verschillend gedacht. Nog afgezien van ieders persoonlijke interpretatie van wat mooi is, wat uitdaagt, wat pijn doet, wat schuurt, is er een neiging om het belang uit te drukken in termen van direct economisch rendement. Maar de waarde van louter kunst en cultuur reikt veel verder dan dat. Kunst en cultuur geven vorm aan de normen en waarden die individuen en groepen verbinden. Ze geven ruimte aan diversiteit en schragen daarmee onze democratie. Ze voeden onze verbeeldingskracht, waardoor we greep krijgen op de werkelijkheid en eraan kunnen ontsnappen. Kunst en cultuur geven lucht aan de samenleving en wijzen ons op het nut van het schijnbaar nutteloze.

bkkc maakt de waarde van kunst en cultuur zichtbaar. Wij laten zien hoe kunst en cultuur bijdragen aan de identiteit, de sociale cohesie, het welzijn en de welvaart in Noord-Brabant. Ook in 2011. Het was een cruciaal jaar voor onze nog jonge organisatie. De nieuwe subsidieregeling kwam tot stand, met belangrijke incentives voor cultureel ondernemerschap. Samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst maakten we een zeer succesvol begin met crowdfunding. In samenwerking met Cultuur-Ondernemen en Learnworks ontwikkelden we loopbaanbegeleidingsinstrumenten die kunnen bijdragen aan verdere professionalisering van de culturele sector. Samen met Kunstbalie en Erfgoed Brabant deden we een onderzoek naar gemeentelijk cultuurbeleid, op basis waarvan we ons aanbod aan kleinere en middelgrote gemeenten verder ontwikkelen. We worden in toenemende mate de spin in het web die we willen zijn, de schakel tussen samenleving, provincie en veld. Heel zichtbaar is dat in ons pand aan de Spoorlaan in Tilburg, die steeds meer functioneert als een volwaardige culturele ontmoetingsplek. Tegelijkertijd waren we intensief met de provincie in gesprek over de bezuinigingsdoelstelling die ons is opgelegd. Een doelstelling die ingrijpend is en gerealiseerd moet worden onder moeilijke financiĂŤle omstandigheden. De discussies over de in 2012 onvermijdelijke reorganisatie kleurden de ontwikkeling van onze marketingstrategie en de gesprekken over onze positionering. Het resulteerde in het aanscherpen van onze focus. Eind 2011 formuleerden we vier kernrollen, vier manieren waarop we ons de komende jaren zullen profileren: als kenniscentrum, makelaar, adviseur en financier. En die rollen zullen we met name spelen op vier gebieden: het bevorderen van talentontwikkeling, het stimuleren van ondernemerschap, het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het ontwikkelen van de culturele markt. Dit jaarverslag is een rondgang met zevenmijlslaarzen, langs wat we in ons werkplan 2011 als speerpunten voor dat jaar definieerden. Wilt u meer weten, kijk dan op www.bkkc.nl of stel ons uw vragen.

Met vriendelijke groet, Chris van Koppen Directeur-bestuurder bkkc


vier kernfuncties In 2011 hebben we vastgesteld dat we vier essentiĂŤle rollen hebben in het Brabants cultureel veld. bkkc treedt op als: kenniscentrum - bkkc is het centrum voor informatie en debat, een ontmoetingsplaats voor mensen die beroepshalve te maken hebben met kunst en cultuur. makelaar - bkkc promoot de Brabantse culturele sector en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Samen met provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties formuleren we vraag. En in overleg met makers versterken we het aanbod.

adviseur - bkkc is voor makers, podia en het kunstvakonderwijs een katalysator voor talent en ondernemerschap. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven adviseren we over cultuurbeleid en inrichting van de publieke ruimte. financier - bkkc adviseert in financieringsvraagstukken en verstrekt subsidies. We vinden partners die willen investeren in een cultureel florerend Brabant.

vijf speerpunten voor 2011 Ons werkplan voor 2011 zette vijf thema’s in de spotlight. Het zijn vijf speerpunten waar we het afgelopen jaar vol energie aan hebben gewerkt:

In dit jaarverslag komen lang niet alle projecten aan bod. Wel laten we steeds met een paar voorbeelden zien hoe we aan ieder speerpunt concreet invulling hebben gegeven.

1. makers stimuleren in professionaliteit en talentontwikkeling 2. dienstverlening aan afnemers uitbouwen 3. nieuwe netwerken vormen, bestaande versterken 4. kennispositie versterken 5. marketing en communicatie versterken


speerpunt 1

makers stimuleren in professionaliteit en talentontwikkeling Als je als maker een succesvolle carrière ambieert, heb je meer nodig dan artistieke inhoud. Het gaat ook om ondernemerschap, om creatieve zakelijkheid. Ook in 2011 zocht bkkc naar manieren om studenten, starters en gevorderde makers daarin te ondersteunen. We sloegen veelbelovende nieuwe wegen in.

Coaching en loopbaanbegeleiding Cultureel ondernemerschap vraagt om gerichte loopbaanondersteuning. Om die te kunnen bieden hebben we in 2011 samen met Cultuur-Ondernemen en Learnworks unieke tests ontwikkeld,

we eis tegenover: co-financiering. Een project moet voor minimaal 50% door andere partijen gefinancierd worden. Zo stimuleren we makers in hun cultureel ondernemerschap. Een andere vorm van financiering waarbij de inzet van makers en instellingen een cruciale rol speelt, is crowdfunding. In september lanceerde bkkc de Brabantse editie van het crowdfundingplatform voordekunst, een initiatief van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Op www.voordekunst.nl/brabant kunnen makers en culturele instellingen hun projecten aanprijzen.

1 miljoen en 116 duizend euro

aan toegekende subsidies, voor 135 projecten

speciaal voor de kunst- en cultuursector. Loopbaanbegeleidingsinstrumenten zoals we die kennen uit het bedrijfsleven kunnen in deze specifieke vorm ook hun waarde bewijzen voor individuele makers en kunstinstellingen. Zij kunnen zichzelf nu op verschillende punten toetsen. Het resultaat van onze nieuwe benadering: meer maatwerk, betere adviezen. En meer makers die zich geprikkeld voelen om aan hun professionele ontwikkeling te werken. In 2011 organiseerden we verschillende succesvolle trajecten voor talentontwikkeling, waaronder De Kunstopdracht, Popsport, Gloednieuw en Schrijf & Schrap. Makers die we voor deze trajecten selecteerden, maakten ook gebruik van de nieuwe instrumenten. Zo kregen deze projecten een nieuwe impuls.

Nieuwe financieringsvormen In de loop van 2011 is een nieuwe subsidieregeling in werking getreden. Dankzij de nieuwe regeling kunnen we hogere subsidies geven, tot een maximum van € 25.000,-. Daar staat wel een nieu-

Met een startkapitaal van 10% bieden wij de projecthouder een financiële bodem. Maar belangrijker nog: we begeleiden makers en instellingen bij het vinden van de crowd. Makers en instellingen boren nieuwe bronnen aan en weten meer draagvlak voor hun werk te creëren. In 2011 bereikten alle 6 deelnemers hun streefbedrag. Dankzij 481 gulle gevers haalden zij in totaal € 67.987,- binnen.

Schrijf & Schrap In 2011 organiseerden we 6 masterclasses voor schrijvers en dichters. Van de 37 auteurs die een masterclass volgden, hebben we er 5 geselecteerd voor een individueel begeleidingstraject. Een jaar lang werden zij gecoacht in het ontwikkelen van hun schrijverstalent en werd hun ondernemersgeest geprikkeld. Een van deze vijf veelbelovende schrijvers, Buddy Tegenbosch, bracht inmiddels al zijn debuutroman uit.


speerpunt 2

dienstverlening aan afnemers uitbouwen Kunst in optima forma is kunst die beleefd wordt. Gezien, gehoord, gevoeld, gedeeld. Maar hoe vinden makers hun kopers? Waar ontstaat de ontmoeting tussen kunst en kijker? Welke rol speelt cultuur in het bedrijfsleven? En in gemeentelijk beleid? Wat kan bkkc doen om de interesse in kunst en cultuur aan te wakkeren? Om deze en andere vragen te beantwoorden, lieten we in 2011 een aantal onderzoeken uitvoeren. Met verhelderende resultaten.

Marktverkenningen In het voorjaar van 2011 voerde LAgroup in opdracht van bkkc een digitaal cultuuronderzoek uit. Ruim 4000 bedrijven en maatschappelijke organisaties kregen een online enquête. Er kwamen er 400 volledig ingevuld terug. De resultaten samengevat: bedrijven en instanties zijn het meest geïnteresseerd in inspirerende bijeenkomsten. Een belangrijk aspect is dat zij daarbij de kans krijgen om te netwerken. Respondenten gaven aan dat zij bkkc zien als de partij die hen in contact kan brengen met creatieven, kunstenaars en culturele instellingen.

Van november 2010 tot maart 2011 vond het onderzoek integraal gemeentelijk cultuurbeleid plaats. In opdracht van bkkc nam onderzoeksbureau IVA 63 middelgrote en kleine Brabantse gemeenten onder de loep. In 2012 geven we een vervolg aan het onderzoek en gaan we met gemeenten in gesprek over de uitkomsten.

Opdrachten Ook in 2011 wisten gemeenten en maatschappelijke organisaties ons te vinden voor advies over de inrichting van de openbare ruimte en het begeleiden van 59 kunstopdrachten. Verder leverden we input voor cultuurnota’s en stelden we onderhoudsplannen op voor kunstcollecties. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met verschillende partijen plannen en ontwerpen voor 10 grootschalige kunstprojecten in de openbare ruimte. Dit resulteerde in prachtige beeldende kunst, teksten, films, gedichten en composities die speciaal werden gemaakt voor verschillende plekken, verspreid over de hele provincie.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de gezondheidssector behoefte heeft aan creatieve en culturele diensten. Daarom kijkt bkkc in 2012 hoe het hier concreet op kan inspelen.

kunst en cultuur brengen welzijn en welvaart en daarom zijn wij er voor kunst en cultuur


59

opdrachten voor kunst in de openbare ruimte


4

bijeenkomsten in het kader van 2018Brabant


speerpunt 3

nieuwe netwerken vormen, bestaande versterken bkkc is zich goed bewust van zijn positie in de dynamische Brabantse markt. Wij zijn bruggenbouwers, we leggen verbanden tussen domeinen die niet altijd van nature met elkaar communiceren, maar elkaar wel nadrukkelijk kunnen verrijken. Op die manier gaan ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs, economie hand in hand met een bloeiende kunst- en cultuursector.

Samenwerkende steunfuncties In 2011 hebben we veel samengewerkt met andere Brabantse steunfuncties. Denk aan het Vrijetijdshuis Brabant, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, PON en andere instanties. We hebben regelmatig overleg en er zijn verschillende gezamenlijke initiatieven ontstaan. Om een paar voorbeelden te noemen: Buitenpodium! - samen met het Vrijetijdshuis Brabant en met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds ont- wikkelden we een interessant aanbod voor de toeristische sector. Het zomerprogramma start in mei ’12. historische buitenplaatsen - in 2011 hebben we met Erfgoed Brabant de voorbereidingen getroffen voor het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. onderzoek cultuurbeleid gemeenten - onze partners hierin waren de Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Overheden en andere instanties We zochten onze samenwerkingspartners in 2011 niet alleen onder collega-steunfuncties. Zo deden we met theaters, productiehuizen en theatermakers aan collectieve marketing voor het project Gloednieuw. En zaten we aan tafel met natuurorganisaties, streekraden, wegenbouwers, projectontwikkelaars en zorginstellingen. Als reactie op de aangekondigde landelijke bezuinigingen op cultuur formuleerden de Provincie en de vijf grote Brabantse steden samen met de Brabantse culturele sector een voorstel: BrabantBod. Hierin gaat het om een compacte, slagvaardige infrastructuur die voor theater, muziek en beeld een samenhangende keten waarborgt - onderwijs, makers, productie, podia, publiek, festivals. Het trefwoord is krachtenbundeling, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De koers is gericht op het creëren van ruimte voor talentontwikkeling, research & development, internationale excellentie en creatief ondernemerschap. Maar ook voor educatie en een breed publieksbereik. BrabantBod vormt nu, ook nadat het Rijk het voorstel heeft afgeslagen, het uitgangspunt voor het provinciaal cultuurbeleid na 2013. bkkc speelt in het overleg een

cruciale rol: we bieden onderdak, voeren het secretariaat en brengen partijen steeds weer bij elkaar. De gezamenlijke focus op samenwerking zien wij als de grote winst van het overleg.

Bedrijven bkkc wilde in 2011 een gezond relatienetwerk opbouwen binnen het bedrijfsleven. Een ambitieuze doelstelling, een belangrijke ook in het kader van het aanboren van nieuwe bronnen voor makers. Er waren bruisende Portfoliomiddagen, waarin makers hun werk konden pitchen bij het bedrijfsleven. En het project Materials, waarbij bedrijven nieuwe materialen en mogelijkheden presenteerden aan makers. Toch hebben onze inspanningen in breder verband nog lang niet genoeg opgeleverd. Onder bedrijven heerst nog geen gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor kunst en cultuur als onderdeel van een gezonde Brabantse infrastructuur. Hier hebben we nog een wereld te winnen.

2018Brabant In 2018 ligt de Culturele Hoofdstad van Europa ergens in Nederland. BrabantStad, het samenwerkingsverband van Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en de provincie, heeft zich kandidaat gesteld onder de naam 2018Brabant. Het leidend thema van 2018Brabant is de kunst van het samen leven. bkkc heeft een actieve rol in de organisatie van 2018Brabant. We trokken met 2018Brabant op in de Call for Ideas. We organiseerden bijeenkomsten en spreekuren voor het culturele veld om ideeën aan te dragen voor het bidbook. Bovendien sluiten veel bkkc-projecten perfect aan op de koersnota en profiteerden zij ook in 2011 al van de nieuwe synergie.

Landkunst Landkunst is een jaarlijkse zomermanifestatie en vriend van 2018Brabant. Het is een gezamenlijk initiatief van bkkc, het Frans-Duits-Nederlandse samenwerkingsverband Euro Land Art en Streekraad Het Groene Woud en De Meierij. In het kader van Landkunst nodigden we beeldend kunstenaars, schrijvers, geluidskunstenaars, filmers en fotografen uit om in Nationaal Landschap Het Groene Woud de identiteit van het gebied tastbaar te maken en om nieuwe ontmoetingsplekken te creëren. Hun kunst ging in dialoog met de omgeving, met ondernemers uit het gebied en met bezoekers.


wij weten dat kunst ons verrijkt in ervaring en de vonk is voor debat en vernieuwing


speerpunt 4

kennispositie versterken Een van de vier kernrollen van bkkc is die van kenniscentrum. Nee, we hebben niet de ambitie om een onderzoeksbureau te worden. Wel zijn we altijd gespitst op nieuwe kennis en inzichten. We formuleren vragen waar onderzoekers mee aan de slag gaan. Bovendien brengen we de uitkomsten op een begrijpelijke manier bij elkaar. Zodat alle medewerkers, makers en andere relaties er vrijelijk uit kunnen putten.

Onderzoek Als kenniscentrum werken we altijd samen met gerenom-

De belangrijkste conclusies: er wordt niet of nauwelijks samengewerkt waar het gaat om kunst en cultuur. Het ontbreekt de gemeenten vaak aan mankracht en kennis. Bovendien blijkt dat de dagelijkse praktijk sterk af kan wijken van wat er in de beleidsnota staat. Er is veel ruimte voor verbetering. Toch zijn er ook succesverhalen. bkkc heeft deze verhalen samen met de resultaten gebundeld in een publicatie die is verspreid onder gemeenten, provincie Noord-Brabant en betrokken partijen. Het boek laat voorbeeldprojecten in

888 honderd ontvangers van 48 nieuwsbrieven meerde onderzoeksinstituten. Onder onze partners zijn PON, IVA (gelieerd aan de Universiteit Tilburg), LAgroup en anderen. Naar aanleiding van een van de onderzoeksprojecten ging het afgelopen jaar de eerste editie van de Culturele Atlas van Brabant online, een initiatief van bkkc in samenwerking met de provincie en de vijf grote Brabantse steden. Via www.cultureleatlasbrabant.nl is de atlas te raadplegen.

Gemeentelijk cultuurbeleid Van november 2010 tot maart 2011 nam onderzoeksbureau IVA, in opdracht van bkkc, 63 middelgrote en kleine Brabantse gemeenten onder de loep. We wilden weten welke speerpunten en toekomstplannen zij hebben op het gebied van cultuurbeleid. Ook waren we benieuwd in hoeverre hun beleid stuurt op samenwerking tussen vakgebieden, gemeentes en sectoren als ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

de openbare ruimte zien, waarbij bkkc samenwerkte met verschillende partners. Denk dan aan kunst op recreatieterreinen of aan fiets- en wandelroutes langs plekken die natuur- of cultuurhistorisch interessant zijn.

Website Veel van onze kennis delen we online, via onze website. Sinds mei 2011 plaatsen we elke week cultureel nieuws, opinies, trends en ontwikkelingen op de nieuwspagina van onze website. We versturen dit nieuws ook via verschillende themanieuwsbrieven. Daarnaast hebben we in 2011 stappen gezet om ons netwerk van makers beter toegankelijk te maken. In 2012 zijn Brabantse makers te vinden in de nieuwe database en kunnen ze in de Etalage bijzondere projecten laten zien.


wij zeggen niet: ‘ik probeer het’ wij zeggen: ‘dat doen we!’ wij zijn bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur


speerpunt 5

marketing en communicatie versterken Waar vind ik mijn potentiële publiek? Hoe verhoudt mijn werk zich tot het werk van andere kunstenaars? Hoe vergroot ik de zichtbaarheid van mijn voorstellingen? Steeds meer kunstenaars en culturele instellingen zien het belang van marketing in. Voor bkkc ligt er een taak hen op dit gebied te ondersteunen. Wij reiken kunstinstellingen en makers instrumenten aan voor succesvolle communicatie en we verzorgen collectieve marketing voor podia.

KONKAV | audiovisueel netwerk brabant In december 2011 lanceerden we KONKAV, een digitaal platform van en voor de Brabantse audiovisuele sector. De audiovisuele sector in Brabant is groot, creatief, sterk en bijzonder. Maar ook onzichtbaar. Daarom ontwikkelde bkkc samen met provincie, Playgrounds, AVEC Brabant en the Cre8ionLab een platform waarop alle organisaties, bedrijven, onderwijs en makers samenkomen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Beter zichtbaar

Collectieve marketing

Goede marketing en communicatie zijn ook voor bkkc van groot belang. Daarom hebben we in 2011 grote stappen gezet in onze marketingstrategie en zijn we veel zichtbaarder geworden. Om dat te bereiken, hebben we eerst onze positionering en ons merkenbeleid geanalyseerd en aangescherpt. Het scherpere profiel werd niet alleen zichtbaar in de projecten waar we aan werkten. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nieuwe website, publicaties in landelijke en regionale kranten en vakbladen, aandacht van Omroep Brabant en onze aanwezigheid op twitter en facebook. Een van de resultaten is dat ons pand, vlak bij NS-station Tilburg, veel beter te vinden is als een inspirerende plek, waar onze relaties elkaar kunnen ontmoeten. Onze huisexposities creëren een culturele ontmoetingsplek en brengen ons in contact met het veld. Zie bijvoorbeeld de MidwinterPicknickweken, waarbij bedrijven en andere organisaties vergaderden in een inspirerende omgeving.

bkkc ondersteunt (film)theaters, productiehuizen en theatermakers door projecten te initiëren die buiten de reguliere programmering vallen. Voor de individuele podia zijn deze kwetsbare programma’s kostbaar en tijdrovend. Maar met gezamenlijke promotie trekken deze bijzondere projecten een breder publiek en worden ze levensvatbaar. bkkc werkt al een aantal jaren samen met Brabantse filmtheaters aan projecten zoals buitenfilmvoorstellingen, het festival Kinderfilmfeest en de Filmklassiekers. En met succes. Met het project Gloednieuw werd aanstormend Brabants theatertalent in de schijnwerpers gezet. Vier theatermakers zetten vier bijzondere producties neer, met vernieuwende dans en brutaal toneel. De tournee ging langs vier steden en wervelde als een waar minifestival.

9.698 bezoekers bij 311 filmvertoningen


vooruitblik 2012 (en verder) Met ingrijpende bezuinigingen in het vooruitzicht, moeten we nog scherpere keuzes maken. Met ingang van 2012 legt bkkc de focus daarom op vier thema’s: talentontwikkeling - bkkc helpt makers om het beste uit zichzelf te halen. Dat begint al bij het ontdekken van je talent. En dat gaat door, een heel creatief leven lang. cultureel ondernemerschap - bkkc stimuleert makers en kunstinstellingen om een sterke positie te veroveren als creatief ondernemer. Daarom bieden we loopbaan- begeleiding en een breed scala aan cursussen, trainingen, workshops en lezingen.

omgevingskwaliteit - bkkc ziet hoe kunst en cultuur de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen, in visueel, ruimtelijke en sociaal opzicht. We brengen regionale en lokale overheden in contact met makers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren. culturele markt - bkkc brengt aanbieders en afnemers van cultuur bij elkaar. We stimuleren het tot stand komen van concrete opdrachten en we helpen makers om vraaggericht te werken.


concrete plannen Verder professionaliseren van onze diensten rond loopbaanontwikkeling, met een goed uitgewerkt aanbod van adviesgesprekken, loopbaanbegeleiding en cursussen. Onze partners hierin zijn het kunstvakonderwijs, festivals, productiehuizen, gemeenten, UWV en anderen. Nieuwe financieringsvormen aanbieden, waaronder een borgstellingsfonds en een investeringsfonds. Evaluatie regionale en sectoroverschrijdende projecten, samen met Kunst & Cultuur Overijssel en Kunstenlab Deventer. We maken de balans op van vijf jaar grootscha- lige projecten en stellen ons de vraag: hoe kunnen kunst- en cultuurplannen ook in praktijk een wezenlijk onderdeel

worden van gebiedsontwikkeling? En hoe meet je de toe gevoegde waarde van kunst en cultuur in dit verband? Landelijk symposium over de economische en identiteitsvormende waarde van kunst en cultuur, in het najaar van 2012. Waardevolle informatie nog beter toegankelijk maken, zowel voor onze relaties als voor onszelf. Bijvoorbeeld door een aantal databases te koppelen, door ‘mijn bkkc’ te introduceren en door iDeal in te voeren voor het beta- len van cursussen en trainingen. Daarmee wordt het nog eenvoudiger voor al onze relaties om zich in te schrijven.


bkkc in cijfers

12

aantal cursussen en lezingen

8.3

481

103 257 bezoekers startersdag

totaal aantal donateurs voordekunst

10 78 adviesgesprekken makers

beoordeling financieringsdag

300 4 707 108

59 €6.110 begin 2011 tot

routes

begin 2012

POI’s

fans facebook

kunstroutes brabant

grootschalige projecten in de regio opdrachten aan makers

4

aantal opdrachten kunst in de openbare ruimte

investering bkkc in voordekunst projecten

€67.987

500 totale opbrengst voordekunst projecten

aantal publicaties gemeentelijk cultuurbeleid verspreid en verkocht

120 begin 2011 tot

aantal exposities

878 1.653 begin 2012

volgers twitters

bezoekers expo midwinterpicknickweken


74 9.698 aviesgesprekken culturele instellingen

60

bezoekers minisymposium landkunst in st. oedenrode

48

2

bezoekers filmvoorstellingen

12 bedrijven

39 architecten en vormgevers

70

portfoliomiddagen

verzonden nieuwsbrieven

39.000 89.254 50 bezoekers website 2010

bezoekers conferentie gemeentelijk cultuurbeleid

bezoekers website 2011

bezoekers

aantal bezoekers bkkc website over 2010 en 2011

6

sprekers inspiratiedag leegstand als kans voor cultuur

o.a.

BN de Stem Eindhovens dagblad Brabants dagblad (alle edities) NRC next Diverse vakbladen

229 adviesgesprekken gemeenten

78 bezoekers materials

omroep Brabant (radio, tv, internet) TV 10 bkkc in de media

1.891 unieke weergaves

prijs brabantse letteren meest bekeken project op site

88.800

38 ontvangers nieuwsbrieven

aantal bands/makers die een loopbaanontwikkelingstraject hebben gevolgd

204 nieuwsberichten op de website

756 311 bkkc in de media

beeldend kunstenaars in database

aantal filmvoorstellingen

BKV-regeling directe investering 0,5 miljoen spin-off > 3,8 miljoen

verdeelsubsidies directe investering 1,15 miljoen spin-off > 7,5 miljoen


colofon beeld Hanneke van Oostaijen Stinkfinger Christian Hemmen Jelena Kostic Rob Hogeslag met dank aan Edhv Herman Kuijer Elmo Vermijs Hunting The Robot Bram Braam Stefany Karghoti met dank aan de provincie Noord-Brabant

grafische vormgeving Studio Kluif bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur spoorlaan 21 i-k 5038 cb tilburg 013 750 84 00 info@bkkc.nl www.bkkc.nl @bkkc_nieuws /brabantskenniscentrumkunstencultuur bkkc


bkkc jaarverslag 2011  

bkkc maakt de waarde van kunst en cultuur zichtbaar. Wij laten zien hoe kunst en cultuur bijdragen aan de identiteit, de sociale cohesie, he...

bkkc jaarverslag 2011  

bkkc maakt de waarde van kunst en cultuur zichtbaar. Wij laten zien hoe kunst en cultuur bijdragen aan de identiteit, de sociale cohesie, he...

Advertisement