Page 1

9e jaargang, #1, februari 2014 

#1

relatiemagazine van allround ingenieurs- en adviesbureau BK Groep

BK Breed gaat digitaal! Lees meer op pagina 2.

BK werkt aan Utopia

Kennisverrijking voor Buiten naar toezichthouders4 binnen halen

Zorg voor Curaรงao 6 7


bk breed

De kracht van kennis BK Groep heeft door de jaren heen sterk ingezet op het verwerven en versterken van kennis. Het is niet overdreven om te stellen dat ons bedrijf op die kennis is gefundeerd. Wij maken er letterlijk werk van en doen dat vanuit het besef dat kennis niet zozeer macht als wel kracht is. Kracht die het mogelijk maakt om uitdagingen aan te gaan en kansen af te dwingen. Dat doen wij als het ook maar even kan graag sĂĄmen met onze opdrachtgevers. In deze BK Breed worden voorbeelden van succesvolle kennisoverdracht belicht. Als opdrachtgever en opdrachtnemer over het delen van kennis goede afspraken maken, hebben zij er beiden baat bij. De tijd van het vooral voor jezelf houden van inzichten, ervaring en kennis is voorbij. Binnen een goed geconstrueerde samenwerking of partnership valt er voor iedereen veel te winnen. BK Groep is als het om de kracht van kennis gaat van oudsher een

Goed jaar voor BK ondanks crisis

gretig bedrijf. In dat verband noem ik onze seminars en cursussen

Ondanks de economische crisis was 2013 voor BK Groep

waar BK-specialisten op uiteenlopende vakgebieden hun verhaal

een goed jaar. Het resultaat kwam hoger uit dan in 2011

doen. En omdat het belang van kennis in de toekomst steeds groter

en 2012. In die jaren werd een winst van ongeveer vijf ton

wordt, besteden wij ook veel aandacht aan het bieden van sta-

geboekt. De vooruitzichten voor 2014 zijn bemoedigend.

geplaatsen voor jongeren. Zelf ben ik tien jaar voorzitter van het Col-

Er lijkt steeds meer beweging in de markt te komen. Een

lege van Deskundigen met betrekking tot Bodemsanering geweest

gevolg van die positieve ontwikkeling is een toename van

en ik schrijf voor de Arbeidsinspectie mee aan nieuwe richtlijnen en

het aantal vacatures binnen BK Groep.

wetgeving. Ook zijn BK-ers actief in adviesorganen op het gebied van normering en standaarden.

EĂŠn van de manieren om de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, is een actieve acquisitie. BK Groep

De voortdurend veranderende wet- en regelgeving dwingt alle

heeft daar in 2013 sterk op ingezet, onder meer met de lan-

bedrijfsonderdelen van BK Groep om vooruit te kijken en de toe-

cering van de nieuwe labels BK Maritiem en BK Duurzaam-

komst te verkennen. Die ontwikkeling gaat gepaard met heel wat

heid. Die werden succesvol in de markt gezet en wisten

procedures, protocollen en papier-

zich al kort na de lancering een goede positie en uiteenlo-

werk. Maar wat onverminderd

pende opdrachtgevers te verwerven.

overheerst, is het gevoel dat er op basis van een gedegen kennis van

Veel sectoren hadden in 2013 te kampen met stilstand. Maar

zaken voor ons en onze opdracht-

die negatieve trend lijkt meer en meer te worden doorbroken.

gevers een wereld te winnen valt.

Ook BK Groep merkt dat er sprake is van meer beweging. Bedrijven en bijvoorbeeld ook corporaties die lange tijd een

*

Bert Zijl

pas op de plaats maakten en terughoudend waren met het

Directeur BK Groep

verstrekken van opdrachten, gaan er weer stevig tegenaan. Die opgaande lijn vertaalt zich voor BK Groep in bemoedi-

Vanwege onze visie en overtuiging op het gebied van

gende vooruitzichten. En ook in een toename van het aan-

duurzaamheid, zal de BK Breed voortaan digitaal verschijnen.

tal vacatures. We hebben binnen diverse van onze labels

Een klein aantal exemplaren blijft in print beschikbaar. Wilt u de

plaats voor circa tien goede en gemotiveerde vakmensen.

BK Breed in gedrukte vorm blijven ontvangen, stuurt u dan een bericht

Het betreft functies voor bodemadviseurs, ervaren asbe-

naar communicatie@bkgroep.nl.

stadviseurs en junior veldwerkers. Ze zijn te vinden op onze website: http://www.bkgroep.nl/werken-bij-bk

2

#1 februari 2014


bk breed

Niet alleen bij grote projecten (zoals de realisatie van wegen), maar ook bij kleinere wordt in de aanbesteding steeds meer ruimte geboden om de klus op basis van eigen inzichten en kennis te klaren.

Ondernemende BK-mentaliteit past goed bij vrijer aanbesteden Tien jaar geleden koos Rijkswaterstaat bij aanbestedingen voor een nieuwe sys-

reaus. Aannemers nemen nu behalve

tematiek. Niet langer werd gedetailleerd voorgeschreven hoe een werk gereali-

de uitvoering ook het ontwerpproces

seerd diende te worden. Aannemers en ingenieursbureaus kregen de vrijheid om

voor hun rekening. Het gebeurt steeds

de klus op basis van eigen inzichten en kennis te klaren. Inmiddels kiezen ook

vaker dat BK Civiel & Sport daarbij

gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers steeds vaker voor deze

wordt ingeschakeld. Danny Zwart: “Wij

aanpak, die een ondernemend bureau als BK op het lijf geschreven is.

leveren bijvoorbeeld een verifieerbaar ontwerp met een berekening

In het verleden verliepen aanbe-

een weg wilde aanleggen, werd

hoe dik een wegdek moet zijn om

stedingen door overheden volgens

bepaald hoe dik het asfalt moest zijn,

een bepaalde verkeerscapaciteit

een vast stramien, aldus projectleider

hoeveel kuub zand daaronder diende

aan te kunnen. Maar behalve speci-

Danny Zwart van BK Civiel & Sport: “De

te worden aangebracht, welke type

fieke onderdelen kunnen wij ook de

opdrachtgever omschreef alles tot

trottoirband gewenst was en hoeveel

totale werkvoorbereiding doen. Of bij

achter de komma. Als een gemeente

lichtmasten men langs die weg wilde

gemeenten de hele procesbegelei-

plaatsen.“

ding, inclusief EMVI (Economisch Meest

Rijkswaterstaat koos voor een con-

Voordelige Inschrijving) en SCB (Sys-

tractvorm die meer vrijheid geeft.

teemgerichte Contractbeheersing).“

‘Op tijd en op maat’

Die is vastgelegd in de zogenoemde

Een voordeel voor de opdrachtgever is

Het ingenieursbureau van het

Uniforme Administratieve Voorwaar-

dat dankzij de UAV-GC ontwerp en uit-

Hoogheemraadschap Holland

den – Geïntegreerde Contracten

voering vaker in elkaar worden gescho-

Noorderkwartier besteedde in 2012

(UAV-GC). Aannemers en ingenieurs-

ven, wat bij grotere projecten tijdwinst

op basis van de UAV-GC de bouw

bureaus kregen de kans om meer te

oplevert. Om maar weer het voorbeeld

van zes waterbergingen natio-

doen dan het domweg uitvoeren van

van de weg te nemen: bij de aanleg

naal, onderhands en meervoudig

een dichtgetimmerd contract. Danny

wordt de grond alvast gedurende

aan. Eén van de zes klussen werd

Zwart: “Het abstractieniveau ging

een half jaar voorbelast. Ondertussen

gegund aan aannemer Sneekes

omhoog en er werd functioneler naar

werkt men aan het definitieve ontwerp,

uit Schagen, die BK Civiel & Sport

een klus gekeken. In het geval van die

zodat na de voorbelasting meteen

de engineering liet doen. Volgens

voor de gemeente aan te leggen weg,

met het asfaltwerk kan worden begon-

projectleider Ernst Moerman van

kregen bedrijven te horen dat zij zelf

nen. De vrijheid in deze contracten

het Hoogheemraadschap verliep

met ideeën over ontwerp en uitvoering

bevalt BK Civiel & Sport uitstekend, zegt

de samenwerking goed. Mede op

konden komen, met in achtneming

Danny Zwart: “Onze kennis en onder-

grond van de in de basisovereen-

van randvoorwaarden op het gebied

nemende mentaliteit sluiten goed op

komst opgenomen vraagspecifica-

van bijvoorbeeld veiligheid, capaciteit,

deze aanpak aan.”

ties zorgde BK Civiel & Sport volgens

kosten en fasering.”

hem ‘op tijd en op maat’ voor een

BK Civiel & Sport werkt op basis van

Meer weten? Neem contact op

uitvoeringsontwerp, knelpunten-

UAV-GC landelijk voor aannemers,

met Danny Zwart: 088-3212520 of

analyses, een kwaliteitsplan en een

overheden en collega-ingenieursbu-

danny.zwart@bkgroep.nl

verificatieplan en werd ‘een mooi eindresultaat’ gerealiseerd.

#1 februari 2014

3


bk breed

Kennisverrijking voor toezicht Om hun werk goed te kunnen uitvoeren, moeten bodemtoezichthouders van omgevingsdiensten goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving op hun vakgebied. Zowel de controle op bodemsanering en de juiste toepassing als het ontgraven van grond is specialistenwerk. Daarom biedt BK Milieuadvies een coachingstraject voor toezichthouders en plantoetsers aan om deze kennis op te halen en uit te breiden en bij te spijkeren. “Ik heb weliswaar een hbo-

ming uitgebreid aan de

lijkse werk. Daarom is het

om tafel zit en tijd hebt om

opleiding gedaan op het

orde kwam”, zegt cursist

goed om mijn kennis weer

uitgebreid over het werk te

gebied van bodem waarin

Jan Welink, “maar bodem-

eens op te frissen.” Welink

praten. Dat is leerzaam en

de Wet bodembescher-

sanering is niet mijn dage-

is toezichthouder binnen

bovendien goed voor de

het team bodem, water en

samenwerking.”

natuur bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en

De praktijk

Vechtstreek. “Onze omge-

Trainer Henk Vorsteveld van

vingsdienst is 1 januari 2013

BK Milieuadvies werkt veel

gestart. Zo’n samenvoeging

met casussen. “Natuurlijk

van gemeente- en provin-

behandelen we ook de

cieambtenaren is een hele

relevante theorie, maar

overgang maar heeft veel

de cursus moet zo goed

voordelen. Het plezierige

mogelijk aansluiten op de

aan deze cursus is dat je

dagelijkse praktijk van de

met je nieuwe collega’s

opdrachtgever.” “Onze

Digitaal V&G-plan: efficiënt en Twee of drie keer per week boog Rody van Kessel, projectlei-

Het ontwikkelen van het

de veiligheid en gezondheid

der en KAM coördinator bij aannemings- en transportbedrijf

digiplan nam wel meer tijd

van de medewerkers aan

H.H. van Egmond B.V. zich over het opstellen van een veilig-

in beslag dan aanvankelijk

een project te waarborgen.

heids- en gezondheidsplan voor grondwerken en bodemsa-

gedacht. Verantwoorde-

Het webbased plan bevat

nering. Daarbij zag hij herhaaldelijk dezelfde vragen en opties

lijk BK-veiligheidskundige

daarvoor projectgerichte

voorbijkomen. “Dat moet simpeler kunnen”, dacht Van Kessel.

en -adviseur Annemieke

Hij vroeg BK Arbo, Veiligheid & Opleidingen om een format

Bantema: “In eerste instan-

te ontwikkelen dat repeterende handelingen overbodig zou

tie probeerde ik met een

maken. Zo’n tweeënhalf jaar later is het V&G Digiplan een feit.

format in Word te werken, maar dat werd toch te

“Bij ingewikkelde werken

is dat wanneer een plan

complex. Toen besloten we

was je al gauw vier tot zes

gecontroleerd moet wor-

dat er een webbased versie

uur bezig met het opstellen

den, je die optie gewoon

moest komen. Maar zoiets

van een V&G-plan”, vertelt

kunt aanvinken in het digi-

heeft wel wat voeten in de

Van Kessel. “Met het digi-

plan. BK was toch al onze

aarde. Een gericht V&G-

plan is dat teruggebracht

vaste controleur; nu is dat

plan is natuurlijk niet zomaar

tot hooguit anderhalf uur.

proces aanmerkelijk vereen-

een invuloefening: het moet

Een handige bijkomstigheid

voudigd.”

nauwkeurig gebeuren om

4

#1 februari 2014


bk breed

houders

BK minisymposia: Kennis delen in kleine kring Sinds een jaar of twee organiseren BK Civiel & Sport en BK Arbo Veiligheid & Opleidingen met enige regelmaat minisymposia voor externe relaties. Bijvoorbeeld over kabelen leidingprojecten, bodemverontreiniging en veiligheid, en recent over EMVI, oftewel Economisch Meest Voorde-

eigen inbreng krijgt voor-

vanwege de praktische

lige Inschrijving. Voor dit laatste onderwerp is erg veel

rang”, beaamt Welink.

insteek. Wetten en regels

belangstelling, ontdekte BK-adviseur Dennis Elbers.

“Als er een vraag uit de

veranderen nogal eens,

praktijk wordt ingebracht,

dus is het van belang om

“Het EMVI minisymposium hebben we inmiddels al geor-

maakt Henk daar meteen

goed op de hoogte te

ganiseerd in onze vestigingen in Helmond, Houten en

een casus van, zodat we

blijven. We gaan ook een

IJmuiden. Je merkt dat dit onderwerp enorm speelt in de

er gezamenlijk over gaan

bodemsaneringscontrole

wereld van de aanbestedingen, nu het voor aanbeste-

nadenken. Dat werkt erg

uitvoeren in de praktijk. Dat

dende diensten wettelijk verplicht is gesteld om te gunnen

goed. Hoewel hij soms

lijkt me erg leerzaam.” Het

op de optimale prijs-kwaliteitverhouding. In no time zit zo’n

geneigd is om iets te snel

coachingstraject bestaat

ochtend volgeboekt, zowel met gemeenten als met aan-

antwoord te geven. ‘Laat

uit zeven trainingsdagen

nemingsbedrijven. We werken bewust met kleine groepen

ons nog maar even aan-

en twee praktijkdagen,

van zo’n man of tien, zodat iedereen de ruimte krijgt voor

modderen’, denk ik dan.”

afhankelijk van de wensen

vragen en inbreng. Bovendien verbetert die kleinschalig-

Welink kan andere omge-

van de opdrachtgever en

heid het onderlinge contact.”

vingsdiensten de cursus

het kennisniveau van de

zeker aanraden. “ Vooral

deelnemers.”

De kosteloze bijeenkomsten beslaan maximaal één dagdeel, dat meestal wordt ingeleid door een presentatie

n doeltreffend

door een BK-adviseur. Elbers: “We proberen onze relaties natuurlijk echt iets nieuws te vertellen. Maar nog belangrijker vinden we de interactie die ontstaat tussen de deelnemers. Daar leren wij zelf ook veel van.”Deelnemers aan de

vragen, die de gebruiker

Kessel. Hij ziet nog volop ont-

symposia vinden het plezierig om hun eigen struikelblokken

garanderen dat het plan

wikkelmogelijkheden in het

en uitdagingen te herkennen bij hun conculega’s.

aan alle eisen voldoet.”

digiplan: “Je zou het kun-

Door intensieve samenwer-

nen doorontwikkelen voor

Maar ook de kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers en

king met Van Egmond en in

V&G-/uitvoeringsplannen

opdrachtnemers werkt bij de EMVI-symposia opmerkelijk

tweede instantie ook met

voor sloopwerkzaamheden

goed, volgens Elbers. “Er wordt veel tijd gestopt in aanbe-

andere BK-opdrachtgevers

conform de SVMS -007, of

stedingstrajecten, maar relatief weinig in het leren kennen

uit de branche, werden de

voor startwerkoverleg. Of je

van ‘de tegenpartij’. Daar is tijdens het minisymposium

kinderziektes uit de software

kan het toespitsen op ISO-

volop ruimte voor en er wordt enthousiast gebruik van

gehaald. GWW-aannemers

of VCA-certificeringen door

gemaakt. ” BK-vestiging te Helmond heeft naar aanleiding

krijgen na een proefabon-

koppeling van bepaalde

van het EMVI-symposium een LinkedIn-groep opgezet voor

nement een eigen inlog-

bijlages. Mogelijkheden

geïnteresseerden, onder de naam EMVI Helpdesk. Zie ook:

code om van het digiplan

genoeg!”

www.bkgroep.nl | nieuws

bijkomend voordeel is dat

Voor meer informatie over het

Uiteraard biedt BK Groep ook nog steeds trainingen, cur-

BK wijzigingen in wet- en

Digitaal V&G-plan, of het aan-

sussen en trajectbegeleiding op het gebied van EMVI.

regelgeving direct in het

vragen van een proefaccount:

plan verwerkt”, zegt Van

annemieke.bantema@bkgroep.nl

gebruik te maken. “Een

#1 februari 2014

5


bk breed

2000 keer veilig wonen

de inventarisatie voor iedereen toegankelijk, zodat er een goed beeld is

Het is algemeen bekend dat asbest gevaar kan opleveren voor de gezondheid.

van de asbestsituatie op de plek waar

Het verwerken van asbest of asbesthoudende producten is dan ook al enige

de werkzaamheden moeten plaatsvin-

jaren bij wet verboden in Nederland. Maar in veel oudere woonvoorzieningen is

den. Denk aan co-makers zoals onder-

nog asbest aanwezig.

aannemers of aan overheden.’

Bij sloop of renovatie is het sinds 1993

ders te kunnen waarborgen.

‘Naast inventarisaties verzorgen we

dan ook verplicht om op voorhand

Simon Ras is vanuit BK betrokken bij

desgewenst ook het saneringsplan en

een nauwkeurige asbestinventarisatie

het grootschalige project. ‘We werken

de advisering of begeleiding bij een

te maken. Zo heeft BK Asbest onlangs

vaker voor woningbouwcorporaties of

sanering. Dat zijn klussen waarbij nauw-

een grootschalige inventarisatie uitge-

andere partijen waarvoor een groot

keurigheid en kwaliteit voorop staan.

voerd voor 2000 woningen, in opdracht

aantal objecten binnen een complex

Vanwege de wet- en regelgeving en

van Maasdelta. Deze woningbouwcor-

geïnventariseerd moet worden. Daarbij

het gezondheidsaspect, maar ook om

poratie uit de regio Rotterdam heeft

verwerken we alle gegevens in een

imagoschade en onnodige kosten te

in haar beleid vastgelegd dat alle

database. Zo krijg je enerzijds inzicht

voorkomen. Als er asbest vrijkomt is de

woningen vrij dienen te zijn van risico’s

in de historische ontwikkeling met

schade vaak niet te overzien. Reden

op het gebied van asbest om zo een

betrekking tot asbest en asbestrisico’s.

genoeg om tijdig alle bronnen te sane-

veilige leefomgeving voor haar huur-

Anderzijds maak je de resultaten van

ren die een risico kunnen opleveren.’

Buiten naar binnen halen

projecteren. Erg handig als ondersteuning in een presentatie. Ook krijg je zo direct een beeld van de toekomstige

Bij infrastructurele projecten is het van belang om de werklocatie goed in beeld

situatie en dus van eventuele conflic-

te hebben. Veldwerkzaamheden en het inventariseren van de locatie zijn daarbij

terende zaken, zoals objecten die in

onmisbaar, maar tegelijkertijd is het zaak om onnodige locatiebezoeken te

de weg staan. Het is daarmee tevens

voorkomen. De software van CycloMedia biedt hiervoor uitkomst.

een extra controle op landmeetkundige metingen en veldinventarisaties.

Een van de diensten van CycloMedia

bouwjaar van een pand. Ook zijn alle

Je krijgt snel inzicht in de omgeving,

is het programma GlobeSpotter, dat

archieffoto’s in het systeem opgesla-

bijvoorbeeld bij het bepalen van

het beste is te omschrijven als zakelijk

gen, waarmee de historische ontwikke-

(omleidings)routes voor het verkeer.

alternatief voor Google Maps. Binnen

ling van een locatie in beeld is.’

GlobeSpotter heeft voor ons een grote

BK wordt al drie jaar gebruikgemaakt

‘We kunnen op de computer snel

meerwaarde en onze klanten zijn er

van GlobeSpotter. Het programma

een globale inventarisatie uitvoeren

zeer over te spreken. We halen buiten

geeft toegang tot een database van

zodat we direct inzicht hebben in de

naar binnen en dat is voor ons nu al

ruim 37 miljoen actuele lucht- en straat-

bestaande situatie van de locatie.

een onmisbare tool in de werkvoorbe-

foto’s waarmee jaarlijks de volledige

Daarnaast kunnen we hoogte- en

reiding.’

openbare weg in Nederland in kaart

oppervlaktemetingen doen. Verder

Meer weten? Neem contact op

wordt gebracht. ‘Met GlobeSpotter

biedt het programma de mogelijkheid

met Sander Jonker: 088-3212520 of

hebben we op elk gewenst moment

om 3D-ontwerpen in het straatbeeld te

sander.jonker@bkgroep.nl

toegang tot locatie-informatie’, vertelt Sander Jonker van BK Civiel & Sport. ‘Daardoor hoeven we minder buitenbezoeken te doen, wat tijd en reiskosten scheelt. Het programma is bovendien gekoppeld aan informatie als het postcoderegister, de hoogte van het terrein ten opzichte van NAP en eventuele historische data zoals het 6

#1 februari 2014


bk breed

CEGE Caribbean verzorgt geotechnisch onderzoek voor bouw ziekenhuis

Zorg voor Curaçao In Willemstad, Curaçao, opent eind 2016 het Nos Hospital Otrobanda haar deuren. Met de bouw van het moderne ziekenhuis worden de faciliteiten en voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg sterk verbeterd. Tegelijkertijd moet het ziekenhuis een belangrijke rol gaan spelen in het verbeteren van het zorgstelsel op het eiland. CEGE Caribbean, een dochteronderneming van BK Groep en Wiertsema & Partners, is betrokken bij de bouwvoorbereidingen.

Het nieuw te bouwen ziekenhuis zal

bestaat de bodem hier niet uit veen,

zakelijke sloopwerkzaamheden.’

alle specialismen van het huidige,

zand of klei zoals in Nederland, maar

Een belangrijk kenmerk van CEGE

verouderde, Sint Elisabeth Hospitaal

veelal uit rots. We verrichten daarom

is de combinatie van kennis van de

huisvesten, waaronder enkele topkli-

zogenoemde kernboringen met een

gehele BK Groep met die van lokale

nische functies. Daarnaast vindt een

diamantboor voor het verkrijgen van

specialisten. Platell: ‘Je kunt een bedrijf

uitbreiding van het zorgaanbod plaats.

monstermateriaal. We onderzoeken en

hier niet één-op-één runnen zoals in

Het ziekenhuis krijgt 300 bedden, bij

fotograferen de monsters vervolgens

Nederland. Om te beginnen is het kli-

een omvang van circa 40.000 vier-

in ons lab, waar ook de sterkte en de

maat natuurlijk anders, we kennen hier

kante meter. Ook komt er

geen vorstverlet. Ook zijn

een ondergrondse parkeer-

de culturele verschillen erg

garage voor 535 auto’s.

groot en merk je met name op de bovenwindse eilan-

De realisatie van het project

den Sint Maarten, Saba en

is in handen van Ballast

St. Eustatius de Amerikaanse

Nedam, dat medio 2012 op

invloed. De eilanden van

basis van design/build de

de voormalige Nederlandse

internationale aanbesteding

Antillen zijn erg klein. Zo is er

won. CEGE werd door Bal-

op St. Eustatius bijvoorbeeld

last ingeschakeld om een

maar één pinautomaat. En

verkennend geotechnisch

dat vormt een uitdaging als

onderzoek uit te voeren. Met vesti-

draagkracht van de diverse steenla-

je pas het niet doet. De sfeer is gemoe-

gingen in Suriname en op Curaçao

gen in kaart worden gebracht. Daar

delijk en je hebt elkaar en soms ook je

bedient BK Groep het hele Caribische

kunnen de geotechnisch adviseur en

conculega’s hard nodig. Daar moet

gebied. Daarbij worden alle diensten

de constructeur van het consortium

je voor open staan. Het is noodzakelijk

geboden die BK Groep ook in Neder-

weer verder mee aan de slag.’

om voldoende kennis van de lokale

land levert. Bovendien beschikt CEGE

situatie te hebben om hier goed te

over een modern en volledig uitgerust

De boringen namen zo’n negen

betontechnisch-, civieltechnisch- en

weken in beslag, onderbroken door de

geotechnisch laboratorium.

bouwvak. Vooralsnog is de rol van BK in

kunnen functioneren.’

dit project uitgespeeld, al hoopt Platell Mark Platell leidt als General Manager

ook bij het vervolg betrokken te wor-

van CEGE het onderzoek. ´Er worden

den: ‘In het eerste kwartaal van 2014

door ons op een zestiental locaties

worden alle plannen verder uitgewerkt

boringen verricht tot maximaal twintig

tot een definitief voorstel. Ik kan me bij-

meter diepte´, vertelt Platell. ´Aan

voorbeeld voorstellen dat we worden

de hand van die boringen worden

ingeschakeld op milieukundig gebied,

de geotechnische eigenschappen

of op het gebied van asbestinventari-

van de ondergrond bepaald. Nu

satie ter voorbereiding van de nood#1 februari 2014

7


bk breed

Door samenwerking één

BK werkt aan Utopia Het televisieprogramma Utopia draait om een

gingen, omvatten in totaal 9.000 vierkante meter.

groep mensen die een jaar lang op een afge-

Het ging om 10.000 ton puin, 500 ton staal, 250

sloten terrein leeft. In dat jaar werken zij aan

ton hout, 200 ton bouw- en sloopafval, 200 ton

een nieuwe, ideale samenleving. Het Talpa-pro-

teerhoudende dakbedekking en 40 ton asbest.

gramma wordt sinds januari van dit jaar uitge-

Een aardig detail is dat er tijdens de sloop een

zonden op SBS6. Voordat de opnames van start

toepasselijke muurschildering van achter een

konden gaan, was BK Civiel & Sport op het terrein

houten voorzetwand tevoorschijn kwam met de

aanwezig om de benodigde sloopwerkzaamhe-

tekst ‘Door samenwerking één’.

den af te ronden. Een belangrijk aspect in het project was, dat de

U

topia speelt zich af in Kamp Crailo in Laren.

sloopwerkzaamheden in een kort tijdsbestek

De locatie valt binnen twee gemeente-

opgeleverd moesten worden in verband met

grenzen, te weten die van Laren en Hilver-

de start van het programma. Op 6 oktober 2013

sum. Op de oude legerplaats, die jaren dienst

werd het voornemen tot gunning van de sloop-

deed als asielzoekerscentrum, moesten zestien

opdracht na openbare aanbesteding gegund

gebouwen worden gesloopt. In opdracht van

aan RGS Slooptechniek, nadat vier slopers had-

Provincie Noord-Holland heeft BK Civiel & Sport

den ingeschreven op dit project op basis van

de gehele voorbereiding en uitvoeringsbegelei-

prijs/kwaliteits verhouding. De periode waarin

Alle ruimte om te slopen.

De verschillende materiaalstromen.

ding verzorgd. In de voorbereidingsfase bleek dat

belanghebbenden bezwaar konden maken

naast de reguliere werkzaamheden aanvullend

verliep op 5 november. De sloopaannemer had

bodemonderzoek, asbest-in-gebouwen-onder-

daarmee nog een kleine zes weken om de klus te

zoek en flora- en faunaonderzoek uitgevoerd

klaren. De directievoering en het civieltechnisch

moesten worden. Verder heeft BK de sloopmeldin-

toezicht zijn door BK verzorgd. Het werk is zonder

gen verzorgd.

noemenswaardige problemen uitgevoerd en kon worden opgeleverd op 18 december, precies op

Vanwege de historie van de locatie bestond een

tijd. Welkom in Utopia.

kans dat rondom de gebouwen Niet Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE) aanwezig waren. Die sloop diende vanwege de NGCE onder specifieke voorwaarden te worden uitgevoerd. Hiervoor is door specialisten een speciaal protocol opgesteld dat door BK vertaald is in het bestek. De zestien gebouwen die tegen de vlakte 8

#1 februari 2014

Door samenwerking één

Hoofdkantoor bk Groep Dokweg 17a Postbus 264 1970 AG IJmuiden T 088 321 25 20 F 088 321 25 29 E info@bkgroep.nl I www.bkgroep.nl Colofon bk Breed is een uitgave van BK Groep en verschijnt 2 à 3 keer per jaar Productie De Coalitie Haarlem Fotografie Michel van Bergen e.a. Ontwerp en druk GBU grafisch compleet www.gbu.nl

BK Breed - februari 2014  

De nieuwe editie van ons relatiemagazine 'BK breed' is weer verschenen. Het eerste nummer van 2014 staat weer boordevol met artikelen over b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you