Page 1

Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Wat: werken aan de toekomst Vakmanschap voor vakmanschap. Dat is de kern van het Convenant Bouwen én Opleiden. Binnen deze afspraak maken vakmannen en -vrouwen van nu zich sterk voor vakmensen van de toekomst. Kennis en kunde overdragen aan jong talent doen zij door letterlijk spijkers met koppen te slaan. Dit en meer gebeurt op verschillende leerling(bouw)plaatsen in regio Holland Rijnland. De praktijk is immers de beste leerschool. In dit Jaarverslag Bouwen én Opleiden geven de ondertekenaars de gezamenlijke ambities weer, delen zij praktijkvoorbeelden en presenteren zij de resultaten tot nu toe.

Februari 2014

Pagina 1 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Waarom: kennis, vakmanschap en werkgelegenheid stimuleren Meer opleidingsplaatsen in de bouw en infra realiseren. Dat is het doel van het Convenant Bouwen én Opleiden. Hiermee bieden de ondertekenaars een podium voor twee ontwikkelingen: het creëren van een sterkere aantrekkingskracht van bouw- en infraopleidingen en meer opleidingsplaatsen in de bouw en infra. Fundament voor vakmanschap De instroom van nieuwe leerlingen bij bouw- en infra-opleidingen loopt terug. Belangrijke oorzaak: de economische (bouw)recessie. Dit convenant moet de aantrekkingskracht van de bouw- en infraopleidingen versterken, zodat toekomstige vaklieden gemotiveerder zijn om een opleiding te starten of hun opleiding af te maken. Met een diploma op zak doen ze minder snel een beroep op een uitkering bij de gemeentelijke sociale dienst. Het maatschappelijke belang is dus groot. Ook anticipeert het convenant op de grote uitstroom door vergrijzing in de bouwsector en het groeiende tekort aan goed geschoolde specialisten. Deskundigen verwachten vanaf 2015 een structureel gebrek aan goed opgeleid bouw- en infrapersoneel in Zuid-Holland. Dankzij het convenant behouden en stimuleren ondergetekenden kennis, vakmanschap en werkgelegenheid in de bouw en infra. Roep van leerlingen Een extra motivatie voor dit convenant was de inzet van een groep leerlingen van Bouwmensen Leiden (voorheen Bouwopleiding Rijnland). In een vergadering van 9 november 2011 met alle wethouders van economische en sociale zaken in de regio vroegen zij om aandacht voor stageplekken, zodat zij een diploma kunnen behalen. Praktijkervaring is immers een essentieel onderdeel van hun opleiding. De

Wethouder De Haas in gesprek met twee leerlingen en

afspraken in dit document zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en praktijk in de bouw en infra.

Februari 2014

Pagina 2 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

‘Dit convenant is van economisch en maatschappelijk belang’ ‘Ik ben diep onder de indruk van het enthousiasme van de jongeren die op een leerling(bouw)plaats werken. Deze jongeren voelen zich niet thuis in het reguliere onderwijs en werken veel liever met hun handen. Via de leerling(bouw)plaatsen worden ze op praktische wijze klaargestoomd voor het werk in de bouw. Op deze manier werken ze aan regelmaat en leren ze een vak. Bovendien krijgen ze de kans om via een stageplek bij een aannemer aan de slag te gaan, met uitzicht op een vaste baan. De bouwsector trekt weer aan. Over een jaar of vijf ontstaat een tekort aan goed geschoold bouwpersoneel. De jongens en meiden die we nu opleiden vullen straks de gaten op die bij ondernemers ontstaan. Net als voor gemeenten is dit convenant ook voor ondernemers van economisch belang. De betrokkenheid van ondernemers is dan ook een belangrijke succesfactor. Ze zijn bereid om jongeren in de praktijk te begeleiden en leveren zo een bijdrage aan de samenleving. Ze zien het belang in en ook steeds vaker dat van hunzelf: ze leiden hun eigen personeel van de toekomst op.’ Jan Uit den Boogaard, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken ‘Opleidingsbedrijven mogen streepje voor krijgen’ ‘Bouwmensen Leiden werkt voor en door aannemers uit de regio. We zorgen ervoor dat de juiste leerling op de juiste plek komt. Als opleidingsinstituut vragen we gemeenten of we kunnen bijdragen aan het zichtbaar maken en succesvol invullen van leerling(bouw)plaatsen. Ook houden we samen met de Commissie Bouwen én Opleiden scherp in de gaten of we op de goede weg zitten en of we op bestuurlijk niveau nog zaken in gang moeten zetten. Een school of woningproject bouwen zonder dat een leerling op dat project kan leren, is voor ons ondenkbaar. Juist dán kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid en kans pakken. Bovendien is regio Holland Rijnland een achtergebleven regio als het gaat om jongeren opleiden op gemeentelijke bouwprojecten. In andere delen van Nederland is dit meer gemeengoed. Voor ons een goede drijfveer. Aannemers leiden op vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt. ‘Het houdt ons scherp en verhoogt onze kwaliteit’, zeggen ze. De gemeentelijke afdeling Inkoop kan het maken of breken. Bedrijven die investeren in de opleidingsmogelijkheden van jongeren mogen wat ons betreft een streepje voor krijgen bij gemeenten. Het is namelijk een gemiste kans als ze die investering niet in echt voordeel kunnen verzilveren. Daarom ben ik blij te horen dat de bouw van de brede school in Valkenburg (gemeente Katwijk) is gegund aan bedrijven met leerlingbouwplaatsen. Over een tijd verrijst daar een pand, helemaal gemaakt door bouwbedrijven mét leerlingen. Prachtig!’ Swanette Jukema, directeur Bouwmensen Leiden

Februari 2014

Pagina 3 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Wie: samen optrekken in de uitvoering Twintig ondertekenaars zetten op 19 september 2012 hun handtekening onder het Convenant Bouwen én Opleiden. Terwijl zij (samen) invulling geven aan de uitvoering, krijgen ze ondersteuning van Holland Rijnland, Fundeon en de Commissie Bouwen én Opleiden. Ondertekenaars als rolmodel Ondertekenaars van het Convenant Bouwen én Opleiden zijn de samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland, koepelorganisatie Bouwend Nederland en de opleidingsbedrijven Bouwmensen Leiden, SPB Rijn-Gouwe, Bouwmensen Midden-Holland, SPG Zuid-Holland en Restauratie Opleidingsprojecten district Zuidwest. Gemeenten als initiator Afgesproken is dat elke deelnemende gemeente een vaste contactpersoon aanwijst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het convenant en daarop de regie voert. Deze ziet erop toe dat de ruimtelijke afdelingen bij het opstellen van de bouwbestekken rekening houden met het creëren van opleidingsplaatsen. De sociale afdelingen hameren op het belang van het plaatsen van leerlingen. Dit gaat voortijdig schoolverlaten tegen. Goede onderlinge afstemming is dan ook essentieel. Daarnaast nemen gemeenten bij bouwopdrachten boven de € 200.000 een bepaling in het bestek op die bouwbedrijven verplicht om leerling(bouw)plaatsen te realiseren. Op deze manier realiseren gemeenten sociaal rendement in de bouw- en infrasector.

Februari 2014

Pagina 4 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Holland Rijnland als aanjager Om de regionale economie te stimuleren werkt de regio Holland Rijnland samen met het onderwijs en ondernemers. Onder andere op het terrein aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen. Zodoende faciliteert Holland Rijnland partijen in de uitvoering van het Convenant Bouwen én Opleiden. Onder andere door voor bestuurlijk draagvlak te zorgen, (secretariële) ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het convenant en het onderwerp te agenderen tijdens portefeuillehoudersoverleggen. Holland Rijnland stimuleert dat gemeenten hun actieve rol als opdrachtgever bij nieuwbouwof renovatieprojecten oppakken. Op deze wijze bewaakt Holland Rijnland de voortgang. Fundeon als ondersteuner Fundeon legt de contacten tussen de aannemer en het opleidingsbedrijf. Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap verzorgt Fundeon de erkenning van leerbedrijven en leerlingbouwplaatsen om vakmanschap in de bouwsector te behouden. De adviseur opleidingsbeleid van Fundeon ondersteunt bij het aanvragen van een erkenning van een leerlingbouwplaats. Een leerlingbouwplaats is een volwaardig bouw- of infraproject waar leerlingen, die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren, BBL) volgen, zelf bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. Zij werken onder leiding van gecertificeerde leermeesters die in dienst zijn van het uitvoerende bedrijf. Naast nieuwbouwprojecten kunnen ook verbouw-, renovatie- en restauratieprojecten leerlingbouwplaatsen zijn. Erkent Fundeon zo’n bouwplaats als leerlingbouwplaats, dan kan het uitvoerende bedrijf een beroep doen op subsidies. Is een project niet erkend als leerlingbouwplaats, maar doen leerlingen er vaardigheden en ervaring op, dan spreken we over een beroepspraktijkvormingsplaats (leerlingplaats). Commissie als regisseur Monitoring op de uitvoering van het convenant is in handen van de Commissie Bouwen én Opleiden. Deze commissie staat onder voorzitterschap van Jan uit den Boogaard, de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktbeleid & Economie van Holland Rijnland. Verder bestaat de commissie uit de opleidingsbedrijven, Bouwend Nederland en de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland (zie bijlage 2). De commissie is in de verslagperiode (1/1/2013 tot en met 31/12/2013) tweemaal bijeen geweest.

Februari 2014

Pagina 5 van 15


Convenant Bouwen ĂŠn Opleiden Jaarverslag 2013

Hoe: eerste stappen zijn gezet Het Convenant Bouwen ĂŠn Opleiden dient als smeerolie voor kennis, vakmanschap en werkgelegenheid in de regio. Maar daarmee is de klus nog niet geklaard. Het is aan alle spelers om werk te maken van de afspraken. En daadwerkelijk leerling(bouw)plaatsen in de regio te realiseren. Concrete initiatieven Uit het eerste jaar na ondertekening van het convenant blijkt dat nog niet elke gemeente zich aan de afspraak houdt om een vaste contactpersoon aan te wijzen. Ook het plaatsen van leerlingen bij bouwprojecten komt nog onvoldoende aan de orde. Geregeld zijn dit projecten die onder de werking van het convenant vallen en waar de gemeente direct bij betrokken is. Voor de opleidingsbedrijven was dit een reden om direct contact te leggen met de contactpersonen van opdrachtverlenende afdelingen. Zo deed Bouwmensen Midden-Holland, een loket voor opleiding en scholing in de bouw, dat met de gemeenten Teylingen en Lisse. En Bouwmensen Leiden met de gemeenten in de Leidse regio. Vruchtbare afspraken Die actieve aanpak werpt zijn vruchten af. Door deze interventies zijn de gemeentelijke opdrachtverlenende afdelingen beter op de hoogte van de bepalingen in het convenant. En zijn er inmiddels afspraken gemaakt over het realiseren van leerlingplaatsen bij de volgende projecten: de realisatie van de brede school Leiderdorp-West, het project Kustversterking Katwijk, de projectontsluiting Bio Science Park in Leiden en de realisatie Levendige Waag in Leiden. De gemeente Noordwijkerhout heeft al 3 leerlingbouwplaatsen gerealiseerd bij de bouw van basisschool de Egelantier en het nieuwe dorpshuis de Duinpan, beide in De Zilk. De gemeente Katwijk realiseert leerlingbouwplaatsen bij de bouw van de nieuwe brede school in Valkenburg en bij de nieuwbouw van een zwembad.

Februari 2014

Pagina 6 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Werk aan de winkel Op 21 november 2013 vond in De Zilk in de gemeente Noordwijkerhout een bijeenkomst plaats voor vertegenwoordigers van gemeenten, bouwopleidingen, bouwbedrijven en Fundeon. Zij spraken daar over de voortgang en resultaten van één jaar Convenant Bouwen én Opleiden. Met de ondertekening, intenties en eerste afspraken met gemeenten is er een basis gelegd voor uitvoering. Toch is er nog veel werk aan de winkel om het convenant goed in de praktijk te brengen. De recessie in de bouwsector blijkt van grote invloed op het realiseren van leerling(bouw)plaatsen. Faillissementen, reorganisaties en afslankingen komen veel in deze sector voor. Ook geven bouwbedrijven en aannemers aan dat er geen capaciteit is om leerlingen te plaatsen. Bouwmensen Leiden nam daarom het initiatief om na te gaan of leermeesters die hun baan hebben verloren mogelijk een rol kunnen spelen in de begeleiding van leerlingen.

Februari 2014

Pagina 7 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Resultaten: 42 leerlingbouwplaatsen De eerste stappen zijn gezet, sommige hindernissen zijn weggenomen. Wat is het resultaat van 1 jaar Convenant Bouwen én Opleiden? Op het overzicht in bijlage 1 van Fundeon zijn alle tot nu toe gerealiseerde opleidingsplaatsen te zien. Bij al die plekken zijn bouwbedrijven uit de regio Holland Rijnland betrokken. Hieruit blijkt dat in de verslagperiode 42 leerlingbouwplaatsen tot stand zijn gekomen. Daaronder valt een beperkt aantal leerlingen van buiten de regio Holland Rijnland. Hoewel het aantal leerlingbouwplaatsen niet toe te schrijven is aan het Convenant Bouwen én Opleiden, zijn de afspraken hieruit wel ondersteunend. Ook de inzet van Fundeon en de gemeenten is van groot belang. Daarnaast zijn er in de verslagperiode een aantal leerlingplaatsen voor leerlingen van betrokken ROC’s gerealiseerd. Hier vindt geen centrale administratie van plaats. Dit is een mooi resultaat, maar zoals onderstaande aandachtspunten laten zien, valt er nog veel meer winst te behalen. ‘Mix van vakmensen en leerlingen’ ‘Jonge mensen opleiden in de bouw is een must. De jeugd is de toekomst. Daarom werkt Meijer Bouw al twintig jaar samen met opleidingsbedrijf Bouwmensen Midden-Holland. We geven invulling aan het convenant door in overleg met de opleidingscentra de juiste leerlingen te plaatsen op onze bouwprojecten. En dit ook af te stemmen met onze onderaannemers. Zo leveren we dit voorjaar de basisschool de Egelantier in De Zilk op, gemaakt met behulp van twee leerlingtimmerlieden. Het ontbreekt allrounders vaak aan specialisme. Daarom is het goed hier aandacht aan te schenken. Uit ervaring kunnen we zeggen dat Bouwmensen Midden-Holland leerlingen levert die goed inzetbaar en leergierig zijn. Met hun opleiding en de ervaring die ze in de praktijk opdoen beschikken ze over voldoende capaciteiten om in de bouw aan het werk te komen en door te groeien. Dat kunnen we zelf bevestigen: veel van onze huidige collega’s, van timmerman tot vestigingsmanager, zijn oud-leerlingen. Het Convenant Bouwen én Opleiden is onmisbaar voor de continuïteit van de bouwsector. Ons advies aan collega-bouwbedrijven: leidt leermeesters tijdig op. Met een mix van vakmensen en leerlingen is het werk goed te maken en krijgen de leerlingen een betere opleiding.’ - Henk Messemaker, bedrijfsleider Meijer Bouw

Februari 2014

Pagina 8 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Toekomst: aandachtspunten voor 2014 In één jaar tijd 42 nieuwe opleidingsplaatsen, het is een mooi aantal. Maar het kan beter. Wat zijn de aandachtspunten voor 2014? Veel partijen bij een opdracht Bij de realisatie van een bouwproject zijn veel partijen betrokken: de gemeente als opdrachtgever, een projectontwikkelaar, een aannemer en een onderaannemer. Dat vraagt veel onderlinge communicatie. En maakt het soms lastig te bepalen over welk deel van de aanneemsom de bepalingsverplichting geldt. 

Oplossing: Het komende jaar buigen ondertekenaars zich hierover.

Eisen aan de leerlingbouwplaats Regels uit de bouwsector zijn van invloed op de realisatie van een leerlingbouwplaats. Zo moet een werk een bepaalde diversiteit/complexiteit hebben en moet er voldoende begeleiding zijn. 

Oplossing: In overleg met Fundeon en de betrokken aannemers is het in het afgelopen jaar bij verschillende projecten gelukt om hier flexibel invulling aan te geven. Zoals bij de bouwprojecten in De Zilk en bij de bouw van de brede school in Leiderdorp.

Relatie met social return Steeds meer gemeenten binnen de regio Holland Rijnland geven invulling aan social return. Volgens het Convenant Bouwen én Opleiden is het realiseren van leerling(bouw)plaatsen ook een vorm van social return. Het is dan ook van belang dat de inzet op social return parallel loopt met inzet vanuit het convenant. Dit voorkomt dat opdrachtgevers te maken krijgen met eisen die niet op elkaar afgestemd zijn. 

De gemeentelijke contactpersonen vervullen hierin de sleutelrol. Zij zijn verantwoordelijk voor afstemming. Komend jaar bespreken de ondertekenaars dit met de contactpersonen. Ook is dit onderwerp in de Commissie Bouwen én Opleiden aan de orde geweest.

Februari 2014

Pagina 9 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Conclusie: doorpakken In het succes van het convenant hebben gemeenten een bijzondere rol. Zij zijn een belangrijke opdrachtgever voor infrastructurele werken, nieuwbouw van publieke voorzieningen, zoals scholen, sportfaciliteiten, buurtcentra, en groot onderhoud. Is een bouwof renovatieproject geschikt, dan is het raadzaam om bij de aanbesteding in het bestek aan te geven dat het uitvoerende bedrijf de verplichting heeft leerlingen in te zetten door een leerlingplaats of leerlingbouwplaats te realiseren. Zo is het convenant binnen de gemeente Noordwijkerhout een succes doordat de afdelingen Maatschappelijke ontwikkeling, Ruimte & Bouwen en Inkoop samenwerken. De afdeling Inkoop toetst alle aanbestedingen boven de € 200.000 aan naleving van het convenant. Daarnaast werkt deze afdeling aan een maatschappelijk inkoopbeleid dat ook zaken als duurzaamheid en social return meeneemt. Dit betekent dat de gemeente Noordwijkerhout in de toekomst alle inkopen aan deze maatschappelijke voorwaarden toetst. Door vroeg in het proces de eisen voor een geschikte opleidingsplaats mee te nemen in het project, is het straks vanzelfsprekend dat op alle bouwplaatsen leerlingen meewerken. Ondanks enkele aandachtspunten en de economische recessie werpen de inspanningen van het Convenant Bouwen én Opleiden de eerste vruchten af. Er is een behoorlijk aantal leerlingplaatsen gerealiseerd. Het convenant bevindt zich in het eerste jaar in de startfase. In de afgelopen maanden zijn op meerdere projecten leerling(bouw)plaatsen gerealiseerd. Dit betekent dat de ondertekenaars steeds meer invulling aan het convenant geven. Het is nu aan de convenantpartijen om barrières weg te nemen en op de gelegde basis verder te bouwen. Het aantal opleidingsplaatsen kunnen we met iets meer ambitie en daadkracht opschroeven.

Februari 2014

Pagina 10 van 15


Convenant Bouwen ĂŠn Opleiden Jaarverslag 2013

Het convenant in de praktijk:

Herstructurering De Zilk Wat: De herstructurering De Zilk omvat de nieuwbouw van basisschool de Egelantier en de renovatie van dorpshuis De Duinpan in de gemeente Noordwijkerhout. Oplevering: april 2014 basisschool de Egelantier, maart 2014 De Duinpan. Aantal leerlingbouwplaatsen: 3 jongeren die bij Meijer Bouw stage lopen vanuit de timmeropleiding en de opleiding bouwmanagement en vastgoed en 1 jongere die werkt bij bouwbedrijf Schaap vanuit de timmeropleiding. Website: www.duinpandezilk.nl en www.rkbsegelantier.nl

Het convenant in de praktijk:

Kustversterking Katwijk Wat: Bij de Kustversterking Katwijk worden de duinen opgehoogd en versterkt met behulp van zandsuppletie. Ook omvat dit project de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Oplevering: kustversterking en parkeergarage eind 2014 Aantal leerlingbouwplaatsen: In de offerte-aanvraag voor de bouw van het nieuwe zwembad wordt de eis voor leerlingbouwplaatsen opgenomen. Aantal leerlingplaatsen: 6 bij de kustversterking Katwijk en de bouw van de parkeergarage. De leerlingen in deze projecten komen van de opleidingen bouw, installatie en techniek. Website: www.kustwerkkatwijk.nl

Februari 2014

Pagina 11 van 15


Convenant Bouwen ĂŠn Opleiden Jaarverslag 2013

Het convenant in de praktijk:

Flats Boshuizerkade Wat: Dit project omvat de nieuwbouw van twee appartementencomplexen met ieder 18 seniorenwoningen aan de Boshuizerkade in Leiden op initiatief van woningcorporatie Ons Doel. Hiervoor is eerst een bestaand complex gesloopt. Daarnaast zijn er aan de Willem Klooslaan 18 wooneenheden gerealiseerd voor Stichting De Haardstee, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Oplevering: In het voorjaar van 2013 zijn alle woningen opgeleverd. Aantal leerlingbouwplaatsen: 6 leerlingen van de opleidingen bouw, installatie en techniek. Website: www.vinkbouw.nl/projecten/wonen/54_appartementen_boshuizerkade_te_leiden

Bijlagen

Februari 2014

Pagina 12 van 15


Convenant Bouwen ĂŠn Opleiden Jaarverslag 2013

1)

Overzicht leerlingbouwplaatsen Fundeon

2)

Samenstelling Commissie Bouwen ĂŠn Opleiden

Februari 2014

Pagina 13 van 15


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Totaal aantal weken

2

26

52

2010 2011

17 25

1 1.7

42

1116

ME2_C TI2_C TI3_C

1 1 2

42

168

2012

28

1.4

28

1240

54 woningen Boshuizerkade te Lieden Leiden

Woningstichting Ons Doel

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Labbaci

36

3.1

14-02-12 12-03-12

P 04-13

AU4 TI2_C TI3_C

1 2 2

55

275

2012 2013

111 26

3.7 2.2

137

1313

nieuwbouw Swetterhage Gemiva 1b te Zoeterwoude Zoeterwoude

Gemiva-SVG Groep

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Labbaci

37

3.1

16-02-12 20-02-12

P 07-13

TI2_C

4

75

300

2012 2013

65 7

2.1 1

72

1308

W U

62 huurappartementen voor jongeren "Schenkweg" te 's-Gravenhage

'S-Gravenhage

Ceres Projecten

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Labbaci

37

3.1

02-03-12 02-04-12

P 08-13

AU4_C TI2_C TI3_C

1 2 2

70

280

2012 2013

93 39

3.4 1.7

132

1324

W1559

W U

54 woningen

Boskoop

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Labbaci

35

3.1

20-04-12 12-03-12

P 12-12

AU4 BKA1 TI2_C TI3_C

1 1 1 1

40

160

2012

187

5.5

187

1248

2012

W1588

W U

68 woningen Poeldijk

Poeldijk

Arcade mensen en Wonen

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Labbaci

37

3.1

07-01-13 05-11-12

P 07-13

AU4 TI2_C TI3_B

1 2 2

38

190

2012 2013

33 98

4.1 3.3

131

1336

2012

W1589

U

Comeniusschool en school Het Plein

Amsterdam

Stichting Kolom

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Labbaci

30

3.1

21-01-13 31-12-12

P 12-13

AU4 TI2_C TI3_B

1 2 2

52

260

2013

57

2.2

57

1336

2012

W1591

W U

191 woningen slachthuisbuurt.

Haarlem

Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling

U.B.A. Bouw B.V.

Labbaci

31

3.1

18-01-13 05-11-12

P 07-14

ME2L TI2_C TI3_B

1 2 1

90

450

2013

81

2.6

81

1336

2012

W1604

U

nieuwbouw Montessorischolen Valkenbos te Den Haag

Den Haag

De Haagse Scholen

Bouwbedrijf R.A. van Leeuwen B.V.

Labbaci

36

3.1

01-04-13 29-10-12

P 10-13

ME2L TI2_C

50

150

2013

W1594

W U

nieuwbouw 7 eengezinswoningen

Amsterdam

Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling

U.B.A. Bouw B.V.

Labbaci

30

3.1

25-02-13 11-03-13

P 12-13

ME2S TI2_C TI3_B

42

126

2013

W1610

W U

42 appartementen te Boskoop

Boskoop

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Vink Bouw Nieuwkoop B.V.

Labbaci

36

3.1

01-07-13 08-04-13

P 04-14

AU4_C BKA1 TI2_C TI3_B

52

208

2013

W1616

U

Trefcentrum Duinpan, De Zilk

De Zilk

Gemeente Noordwijkerhout

Schaap Bouwbedrijf B.V.

Labbaci

31

3.1

26-08-13 01-04-13

P 12-13

TI2_C

36

38

2012

W1542

W U

2012

W1547

U

2012

W1549

2012

U

U

U

U

Bijzonderheden

Februari 2014

Adviseur S&O

Adviseur BPV

1 1 1

3

Laatsteweek

TI2_C

P 10-12

U

Declaratiejaar

Projectduur

P 03-11

29-06-12 19-12-11

W U

Ingangsdatum

20-09-10 06-09-10

3.1

U

W1571

Erkenningsdatum

3.1

30

W1468

2011

Regio.Deelteam

36

Labbaci

2010

Rcb

Labbaci

U.B.A. Bouw B.V.

Status

Du Prie Bouw & Ontwikkeling B V

Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling

Projectsoort Cd

Hoofdaannemer

Gemeente Leiden

Amsterdam

Multidisciplinair

Opdrachtgever

Leiden

7 nieuwbouw eengezinswoningen te Amsterdam

Groepsopleiding

Projectplaats

het verbouwen van het Stadsbouwhuis te Leiden

Jaar

Omschrijving

Kwalificaties

Bezetting(gemiddeld)

1/ 1

Aantal leerplaatsen

LeerlingbouwplaatsNr

Bladnr. Aantal gedeclareerdeweken

overzicht ***

Prognoseopleidingsweken

*** Leerlingbouwplaats

29-10-2013

Parameters: Portefeuille BPV: O37; Status: Uitvoering;

Prognose-/Einddatum

Afdrukdatum:

Bijla ge 1 – Ove rzic ht leerl ingb ouw plaa tsen Fun deo n

0 0

2013

34

Pagina 14 van 15

3.4

34

0

1336


Convenant Bouwen én Opleiden Jaarverslag 2013

Bijlage 2 - Samenstelling Commissie Bouwen én Opleiden Voorzitter: J. Uit den Boogaard

voorzitter pho Arbeidsmarkt Holland Rijnland

Secretaris: P. Duijvensz

beleidsadviseur Holland Rijnland

Leden: S. Jukema

Bouwmensen Leiden

T. Hamoen

SPB Rijn-Gouwe

M. Brinkman

Bouwend Nederland

M. P. Luijk

Gemeente Katwijk

L. van Ruiten

Gemeente Kaag en Braassem

J. Post

Gemeente Alphen aan den Rijn

Februari 2014

Pagina 15 van 15

Binnenwerk jaarverslag bouwen én opleiden bkdl 140204 def  

Jaarverslag Bouwen én Opleiden 2013 - Holland Rijnland

Binnenwerk jaarverslag bouwen én opleiden bkdl 140204 def  

Jaarverslag Bouwen én Opleiden 2013 - Holland Rijnland

Advertisement