Page 1

SOCIAL RETURN OP MAAT BAM Wegen bv

Een kennisproduct van BAM Wegen


Gelijke kansen voor iedereen. Nieuwe leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Projecten en diensten met maatschappelijk rendement.

Social return: duurzaam en maatschappelijk rendabel

Werken naar vermogen

De rijksoverheid neemt sinds juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen boven 250.000

Social Return op Maat biedt overheidsopdrachtgevers, binnen het werkgebied van BAM

euro Social Return als contractvoorwaarde op. Dit houdt in dat bij de uitvoering van

Wegen, de oplossing om opvolging te geven aan het overheidsbeleid. Mensen met

aanbestedingsopdrachten mensen worden ingezet die een grotere afstand tot de

een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt krijgen zo gelijke kansen en kunnen hierdoor

arbeidsmarkt hebben. Zo helpt de overheid deze doelgroep aan werk of werkervaring.

werken naar vermogen.

Onder die doelgroep vallen werkzoekenden met een WWB-, WW-, WSW- of Wajong-

Door verlaging van de structurele overheidsuitgaven en bezuinigingen op overheids-

uitkering en stagiairs van een BBL- of BOL-opleiding. Veel gemeentelijke opdrachtgevers

taken en subsidies gaat Social Return een steeds groter deel uitmaken van project-

van BAM Wegen voerden de Social Return-eis al eerder in onder de noemer 5%-regeling.

bestekken. Ook gaan overheidsopdrachtgevers steeds meer aanbesteden volgens EMVI:

Evenals de overheid stimuleert BAM Wegen de inzet van mensen met een afstand tot de

Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Met Social Return op Maat zorgt BAM Wegen

arbeidsmarkt. Dat doen we met u in infrastructurele projecten met Social Return op Maat.

ervoor dat elke investering, naast het gewone rendement, ook een concrete sociale winst oplevert. Duurzaam en maatschappelijk rendabel.

BAM Wegen is gespecialiseerd in de realisatie en het onderhoud van infrastructurele projecten. Tegelijkertijd is BAM Wegen de betrouwbare partner om uw ambities en doelen op het gebied van Social Return waar te maken.

BAM Wegen, de weg naar maatschappelijke investeringen en sociale winst


In vier stappen naar Social Return op Maat

1 SITUATIESCAN

1 SITUATIESCAN Nulmeting Overheidsbeleid schrijft voor dat minimaal 5 procent van de in te zetten projectmedewerkers mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Per project analyseert BAM Wegen de huidige inzet van Social Return. En beoordelen we

2 MOGELIJKHEDEN

wat de mogelijkheden zijn. Dit is de nulmeting.

Bruggen slaan Naast de analyse van het project zijn we constant in gesprek met onze sociale partners. Zo slaat BAM Wegen een brug tussen het project en de markt. Door afspraken te maken met projectmanagers van sociale partners in regio Zuid-Holland

3 KEUZE

ontstaat schaalvergroting en daarmee een grotere kans om werkzoekenden aan een baan te helpen.

4 BESLUITVORMING


2 MOGELIJKHEDEN

Kennis koppelen

Plaatsingsmogelijkheden

BAM Wegen ontzorgt en adviseert u bij de inzet van Social Return. Wij hebben de kennis

BAM Wegen biedt verschillende categorieën plaatsingsmogelijkheden waarmee u

om de doelgroep te koppelen aan de opdrachtgever en de mensen op gepaste manier

Social Return met ons kunt vormgeven:

op te leiden. Bijvoorbeeld door de contacten met de verantwoordelijke personen of organisaties te onderhouden, zoals de Werkpleinen, UWV Werkbedrijf, werkgeverservicepunten en SW-bedrijven. De mensen waar het om draait zijn vaak aan deze organisaties verbonden. BAM wegen biedt mensen een opleiding en leerwerkplek, onder begeleiding van onze technisch specialisten.

•  duurzame reguliere arbeidsplaats op lbo-/mbo-niveau •  duurzame reguliere arbeidsplaats op hbo-/wo-niveau •  leerwerkplek bij een leerwerktraject (BBL) •  arbeidsmarktrelevante trainingen/opleiding met behoud van uitkering

Plan opstellen Ook kan BAM Wegen in samenwerking met de betrokken organisaties een plan opstellen voor de begeleiding en het creëren van leerwerkplekken. En de bijbehorende admini-stratie verzorgen. Met Social Return op Maat biedt BAM Wegen een innovatief kennisproduct, dat maatschappelijk gezien geld bespaart én oplevert.

Boven de norm BAM Wegen gaat verder met Social Return. Per project wil BAM Wegen boven de 5 %-norm uitkomen: we streven naar 20 procent inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door (toekomstig) personeel voor begeleidingstrajecten op te leiden, oudere en meer ervaren personeelsleden in te zetten bij de begeleiding en het woon-werkverkeer van in te zetten medewerkers te beperken.

•  stageplaatsen •  participatieplaatsen

Succesverhaal Door langdurig werklozen en andere personen uit de doelgroep onder begeleiding van ervaren vakmensen in te zetten in de wijk, kunnen er al snel tientallen werkzoekenden aan de slag in hun woonwijk. Ook hebben zij hiermee een vooruitzicht op een vaste baan via een leerwerkplek of een BBL-traject. Door deze werkwijze hebben we bijvoorbeeld bij de asfaltploegen van BAM Wegen veel werkplekken gecreëerd. Inmiddels heeft BAM Wegen een aantal nieuwe medewerkers in dienst die diverse werkzaamheden uitvoeren.

Begeleider en leerling van een leerwerktraject.


INZET SOCIAL RETURN 24%

25%

21%

22%

25%

22% 20%

20%

15%

15%

landelijk gemiddelde 10%

5% -norm

inzet % loonsom

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Behaalde resultaten en prognose inzet Social Return in projecten BAM Wegen Informatie over werkzaamheden in de wijk bezorgen.


3 KEUZE

de instroom van personen vanuit de 5%-regeling. De betreffende medewerker doet

Eigen initiatief

gedurende 26 weken ervaring op en kan daarna doorstromen naar een vervolgtraject

Wanneer u aannemers met eigen initiatieven selecteert voor het revitaliseren van

of een opleiding bij de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-,

bedrijfsterreinen, is er ook daar grote sociale winst te halen door de inzet van langdurig

Water- en Wegenbouw (SPG). Waar BAM Wegen zich in onderscheidt is het duurzaam

werklozen. Ook bij het onderhoud van terreinen van zorginstellingen, scholen en school-

Verschillende werkzaamheden

opleiden van de doelgroep: bij ons krijgt de medewerker een praktijkgerichte opleiding.

terreinen kunnen de vakmensen van BAM Wegen jongeren en werklozen aan werk

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we voor meerdere werkzaam-

Na afronding heeft de medewerker een gedegen vak geleerd met toekomstperspectief.

helpen. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van parken en ander groengebied.

BAM Wegen adviseert

Voordelen

Steeds meer overheidsopdrachten worden aanbesteed via EMVI: Economisch Meest

Met Social Return op Maat hebben diverse partners toegang tot arbeidsplaatsen en/of

Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat niet alleen de kosten leidend zijn voor het

leerwerkplekken. En kunnen de medewerkers werkervaring opdoen op de reguliere

verkeersregelaars en veiligheidsmedewerkers (onder meer op het tramspoor).

gunnen van de opdracht, ook criteria op het gebied van milieu, omgevingsmanagement

arbeidsmarkt. BAM Wegen is op haar beurt met Social Return op Maat ook in de toe-

•  parkmanagement: het onderhoud op terreinen van zorginstellingen en op bedrijfs-

en Social Return wegen mee in de afweging.

komst verzekerd van een goede instroom van jonge medewerkers.

heden inzetten. Namelijk bij: •  veiligheidswerkzaamheden: het onderhoud van boombescherming en kunststofloopschotten, het plaatsen van verkeersafzettingen en bouwhekken, de inzet van

terreinen. •  onderhoudswerkzaamheden (de handwerkploeg): werkzaamheden in de wijk aan verhardingen, zoals asfalt, bestratingen, groenwerk en openbare ruimten, het vullen van breekgaten en scheuren in asfalt, het repareren van boomwortelschades en het egaliseren van rioolverzakkingen.

Door EMVI te benutten, kunt u inschrijvers beoordelen op: •  het plan van aanpak over de inzet van Social Return;

4 BESLUITVORMING

•  de actuele bedrijfsresultaten (oftewel de prestatieladder); •  de bedrijfsresultaten, behaald in het verleden.

•  ondersteunende diensten: kantinehulpen, keetverzorging en andere voorkomende

BAM Wegen kan adviseren hoe u het beste op social return binnen EMVI kunt scoren.

werkzaamheden, in nader overleg aan te wijzen.

BAM Wegen kan namelijk per project aangeven hoeveel mensen er de komende jaren kunnen doorstromen naar een reguliere baan met een opleiding. En wat het maatschap-

Ervaren voormannen

pelijke en economische rendement dus precies is. Op basis van dat advies kunt u een

Bij BAM Wegen begeleiden ervaren voormannen met veel kennis van de projecten

weloverwogen keuze maken.

Op basis van uw keuze maakt BAM Wegen een definitieve aanbieding voor Social Return op Maat. Samenwerking staat centraal. In overleg maken we een heldere rolverdeling. Hierin leggen we de verantwoordelijkheden vast van onze projectleider en de medewerkers in elk aanleg-, onderhoud- en beheerproject. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij stellen dat helder en concreet plannen van de inzet van Social Return een stevige basis vormt voor het succes ervan.

www.kennisproduct-op-maat.nl


BAM Wegen, samenwerken aan maatschappelijk rendement

BAM Wegen Regio West

Leerwerkplekken creĂŤren

Zonweg 33 2516 AK Den Haag

Doelstelling Social Return realiseren Boven de norm presteren

Contact

T (070) 371 47 14 www.bamwegen.nl www.kennisproduct-op-maat.nl

Jarenlange ervaring Gelijke kansen bieden BAM Wegen bv

Zoekt u een partner om uw Social Return-doelstellingen te realiseren? Neem voor een advies op maat, referentieprojecten of meer informatie contact op met Aat Zuurmond, bedrijfsleider Social Return. Of met uw contactpersoon van onze regionale vestiging.

Profile for Karin de Lange

BAM Social  

Stoer. Robuust. Direct en transparant. BAM Wegen West timmert dagelijks aan de weg. Letterlijk en met volle overtuiging. Aan wegverhardingen...

BAM Social  

Stoer. Robuust. Direct en transparant. BAM Wegen West timmert dagelijks aan de weg. Letterlijk en met volle overtuiging. Aan wegverhardingen...

Profile for bkdl
Advertisement