Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Intet af værdi og køber overtager, hvad der måtte forefindes på overtagelsesdagen og helt uden ansvar fra boets side.

"MINI-LANDBRUG" MED ET JORDTILLIGGENDE PÅ 26.875 M2. (CIRKA 5 TDR.)

Dato 9. april 2012

Fantastisk naturskøn beliggenhed, fred og ro på lille sognevej, midt i kuperet landskab, mellem Helsinge og Ramløse, og med sø-kik til Arresøen.

Stuehuset indeholder: Entre med klinkegulv og trappe til loftsrum. Opholdsstue med brændeovn. 2 soveværelser. Spisekøkken. Badeværelse med gulvvarme, sanitet og bruseniche. Depotrum. Baggang, som giver adgang til stalden. Stuehuset trænger generelt til en modernisering.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Staldbygninger og maskinhus kræver en gennemgribende renovering/modernisering. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Matrikel betegnelse og grundareal Matr. nr. Matr. nr. Areal i alt

50 A Ramløse By, Ramløse 50 B Ramløse By, Ramløse

Arealerne fremgår af Fredskovspligtigt areal

Sag nr. 108334 Areal 10.075 16.800 26.875

Heraf vej 2

m m2 m2

0 0 0

Maskiner og driftsinventar 2

m m2 m2

Tingbogsattest

Der medfølger følgende maskiner og driftsinventar: Maskiner og øvrigt løsøre, som forefindes på overtagelsesdagen, overtages af køber uden beregning. Staldinventar og udenomsarealer m.v. overtages som beset og afleveres IKKE i ryddeliggjort stand. Besætning

0,0000 ha,

Der medfølger følgende besætning: Ingen besætning forefindes på ejendommen.

Bygningsarealer Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere specificeres således: Bygning nr. jf. BBR Opført år Areal

Nr. Nr.

Garage, carport, udhus Kendes Staldbygning ikke Kendes Staklade ikke

Nr. Nr. Bygningsareal i alt Evt. bemærkninger vedrørende bygningsarealerne Ingen

1833

0 60

m2 m2

1992

58

m2

0 0

m2 m2

118

m2

Beholdninger Der medfølger følgende beholdninger: Ingen beholdninger forefindes på ejendommen.

Bortforpagtning og Udlejning Forpagtnings-/bortforpagtningsaftaler: Ejendommens jordtilliggende er således frit til købers disposition fra overtagelsesdagen.

Aftaler vedr. udlejning af bygninger: Der foreligger ingen udlejningsaftale.

Side 1a.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Betalingsrettigheder

Købesummens fordeling Den kontantomregnede købesum udgør kr. 1.695.000

Antal

Type

Støtte pr. enhed

Pålydende værdi

Salgspris pr. enhed

Handelsværdi 720.000

Ejerboligen

kr.

Øvrige boliger

kr.

Garage/carport

kr.

Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)

kr.

275.000

Momsreguleringsforpligtelse

Jorden

kr.

700.000

Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse som følger: Ingen.

Maskiner

kr.

Driftsinventar

kr.

Betalingsrettigheder jf. s. 3

kr.

Beholdninger

kr.

Besætning

kr.

Kontantomregnet købesum i alt

kr.

1.725.135

Staldbygning

kr.

200.000

Staklade

kr.

75.000

kr.

0

kr. kr.

0 275.000

I alt: 0,00

0,00

0,00

0

Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger

Andre bygninger i alt

Side 1b.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Vand

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)

Ejendommen forsynes fra offentligt vandværk Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk X Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning Såfremt ejendommen forsynes fra egen vandforsyning oplyses følgende: Der foreligger vandanalyse af Om kvalitet: Om Kvantitet:

Ja Ja Ja

X X

Nej Nej Nej

Der er indgået aftale mellem FødevareErhverv/ region om at 0,0000 ha. af ejendommens jorder anvendes til: Ingen.

Miljø

Flyvehavre og bjørneklo

Afløbsforhold: Iflg. BBR-Ejermeddelelse af 16.01.2012 er afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand.

Der henvises til ansvarsfraskrivelse for dødsboet.

Udstedte påbud: Ingen tinglyste påbud.

Øvrige landbrugsforhold

Arealets status: Boet har ingen nærmere kendskab hertil og der henvises i øvrigt til ansvarsfraskrivelse for dødsboet.

Gødning Gødningskapacitetens størrelse: Ingen.

Side 1c.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Alle anførte udgifter til energiforbrug er baseret på seneste acontoregning fra henholdsvis Dong Energy, (strømforbrug til lys og varme), samt seneste opgørelse fra Baunehøj Vandværk.. Tilstandsrapport På baggrund af bygningernes meget ringe stand vil der ikke blive udarbejdet tilstandsrapport på stuehuset. Ligesom der på samme baggrund, ikke vil blive udarbejdet energimærkning for stuehuset. Energimærkning Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. På baggrund af bygningernes meget ringe stand vil der ikke blive udarbejdet tilstandsrapport på stuehuset. Ligesom der på samme baggrund, ikke vil blive udarbejdet energimærkning for stuehuset.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1e.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1f.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1g.


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1h. Side 2


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Kontantpris 1.695.000 Udbetaling 85.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 50 A Ramløse By, Ramløse m.fl. Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : beboelse Ejendomstype ..................... : Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Fritidslandbrug (under 30 ha) 2010 2.750.000 198.900 1.173.200 230.265

Zonestatus...................... :

Sag nr. 108334 Netto/md. 7.603

Brutto/md. 9.330

BBRejermeddelelse Landzone

Dato 9. april 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport Der henvises til side 1d.

Energimærkning: Der henvises til side 1d. Bygningsarealer ifølge... : kr. kr. kr. kr. kr.

af dato ............................ : Hovedbyg. bebyg. areal . : Heraf garage/carport/udhus: Kælderareal ................... : Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 2,6875 ha Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger

BBRejermeddelelse 11.04.2011 2 48 m 2 0/0/0 m 2

48 m 2 118 m 2 0/0/0 m 1833/

Der er ikke tinglyst nogen byrder på ejendommen.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1d. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Køber kan ikke påregne anden forsikringstegning end en alm. brandforsikring grundet bygningernes alder og stand.

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 37 m3 2.642 Varme 6.024 kWh 13.208 Der henvises til side 1d.

Øvrige forhold

Formular nr. 4104 APRIL 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Kontantpris 1.695.000 Udbetaling 85.000 Brutto/md. 9.330 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 102.792 Ejendomsskatter 1.406 1.406 Renovation 261 261 Skorstensfejning 578 578 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 0 0 Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift 5.202 5.202 Andre offentlige afgifter 21 21 Fast vandafgift 2012 1.000 1.000 GribVand 2012 700 700 9.168 111.960 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -71.854 Fradrag, i alt 0 71.854 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -23.029 Evt. ejendomsværdiskat 2.303 2.303 Skat, overskud/underskud 1. år 2.303 -20.727 + Bruttoudgift 1. år 9.168 111.960 11.471 91.234 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.695.000 85.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 17.900 17.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 643 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 18.725 18.725 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.731.625 122.268 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 108334 Dato 9. april 2012 Netto/md. 7.603 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.695.000 Udbetaling 85.343 Brutto/md. 8.813 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 4,36 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 1.399.000 d.d. 1.399.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

283.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 29,50 642

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

283.000 85.343 1.767.343

Sag nr. 108334 Netto/md. 7.237

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

75.510

26.896

21.084

3.476

17.607

96.593

30.372

66.221

Kontantregulering

Dato 09.04.2012

1. års fradrag Realkredittype 48.614 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 3,90

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,25 /

6,47

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.695.000 85.343 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.681.069 96.593 75.697 32,05 17.900 17.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 642 2 1.650.640 96.593 76.528 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 18.725 18.725 3 1.619.031 96.593 77.543 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 1.586.194 96.593 78.547 29,05 I alt 1.731.625 122.610 5 1.552.079 96.593 79.541 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 1.360.399 96.593 83.059 25,05 tut 15 1.127.782 96.593 85.352 25,05 20 844.815 96.593 88.177 25,05 25 499.708 96.593 91.671 25,05 30 77.622 84.778 84.161 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 122.802 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,8688 Løbetid: 30 år.

Sag: 108334 Brutto/md. 4.189 heraf udbetaling: 85.534

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,25 Løbetid: 29,50 år.

Netto/md. 3.377 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,28 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.640.136 41.106 29.195 2 1.636.579 39.272 28.368 3 1.632.796 39.272 28.793 4 1.628.770 39.272 29.219 5 1.624.486 39.272 29.644 10 1.598.590 54.223 45.918 15 1.279.813 99.863 93.043 20 904.796 97.939 92.967 25 499.920 95.965 93.159 30 58.097 82.733 82.349

Dato: 09.04.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 6.681 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,49 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.631.109 80.726 68.845 32,05 2 1.587.569 79.545 68.827 31,05 3 1.542.830 79.301 69.165 30,05 4 1.497.546 79.056 69.492 29,05 Restfinansiering: 5 1.451.702 78.809 69.807 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 1.213.359 77.548 70.516 25,05 Rente: 6,25 15 957.644 76.244 70.503 25,05 Løbetid: 29,50 år. 20 680.812 74.898 70.677 25,05 25 377.833 73.517 71.123 25,05 30 41.836 60.925 60.581 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 122.802 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,8782 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 7.491 heraf udbetaling: 85.534

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108334v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/108334v1.pdf

/108334v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/108334v1.pdf

Advertisement