Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Intet af værdi og køber overtager, hvad der måtte forefindes på overtagelsesdagen og helt uden ansvar fra boets side.

"MINI-LANDBRUG" MED ET JORDTILLIGGENDE PÅ 26.875 M2. (CIRKA 5 TDR.) Fantastisk naturskøn beliggenhed, fred og ro, midt i kuperet landskab, mellem Helsinge og Ramløse, og med sø-kik til Arresøen. Ejendommens bygninger, såvel stuehus som staldbygninger kræver en gennemgribende renovering/modernisering.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Matrikel betegnelse og grundareal Matr. nr. Matr. nr. Areal i alt

50 A & B Ramløse By, Ramløse 50 B Ramløse By, Ramløse

Arealerne fremgår af

Sag nr. 108334 Areal

Heraf vej

Maskiner og driftsinventar

10.075

2

2

m

0

m

16.800 26.875

m2 m2

0 0

m2 m2

Der medfølger følgende maskiner og driftsinventar: Aftales nærmere.

Tingbogsattest Besætning

Fredskovspligtigt areal

0,0000 ha,

Der medfølger følgende besætning: Ingen besætning forefindes på ejendommen.

Bygningsarealer Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere specificeres således: Bygning nr. jf. BBR Opført år Areal

Nr. Nr.

Garage, carport, udhus Kendes Staldbygning ikke Kendes Staklade ikke

Nr. Nr. Bygningsareal i alt Evt. bemærkninger vedrørende bygningsarealerne Ingen

1833

0 60

m2 m2

1992

58

m2

0 0

m2 m2

118

2

m

Beholdninger Der medfølger følgende beholdninger: Ingen beholdninger forefindes på ejendommen.

Bortforpagtning og Udlejning Forpagtnings-/bortforpagtningsaftaler: Sælger aflyser den tinglyste forpagtningskontrakt af 29.01.1969. Ejendommens jordtilliggende er således frit til købers disposition fra overtagelsesdagen. Evt. høstudbytte for 2011 tilfalder sælger.

Aftaler vedr. udlejning af bygninger: Der foreligger ingen tinglyst udlejningsaftale og i øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelse for dødsboet.

Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Betalingsrettigheder

Købesummens fordeling Den kontantomregnede købesum udgør kr. 1.975.000

Antal

Type

Støtte pr. enhed

Pålydende værdi

Salgspris pr. enhed

Handelsværdi 1.150.000

Ejerboligen

kr.

Øvrige boliger

kr.

Garage/carport

kr.

0

Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)

kr.

125.000

Momsreguleringsforpligtelse

Jorden

kr.

700.000

Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse som følger: Boet har ingen kendskab hertil.

Maskiner

kr.

0

Driftsinventar

kr.

0

Betalingsrettigheder jf. s. 3

kr.

0

Beholdninger

kr.

0

Besætning

kr.

0

Kontantomregnet købesum i alt

kr.

1.975.000

Staldbygning

kr.

100.000

Staklade

kr.

25.000

kr.

0

kr. kr.

0 125.000

I alt: 0,00

0,00

0,00

Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger

Andre bygninger i alt

Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Vand

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)

Ejendommen forsynes fra offentligt vandværk Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk X Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning Såfremt ejendommen forsynes fra egen vandforsyning oplyses følgende: Der foreligger vandanalyse af Om kvalitet: Om Kvantitet:

Ja Ja Ja

X X

Nej Nej Nej

Der er indgået aftale mellem FødevareErhverv/ region om at 0 ha. af ejendommens jorder anvendes til: Boet har ingen kendskab hertil.

Miljø

Flyvehavre og bjørneklo

Afløbsforhold: Iflg. BBR-Ejermeddelelse af 11.04.2011 er afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand.

Der henvises til ansvarsfraskrivelse for dødsboet.

Udstedte påbud: Ingen tinglyste påbud og der henvises i øvrigt til ansvarsfraskrivelse for dødsboet.

Øvrige landbrugsforhold

Arealets status: Boet har ingen nærmere kendskab hertil og der henvises i øvrigt til ansvarsfraskrivelse for dødsboet.

Gødning Gødningskapacitetens størrelse: Boet har ingen kendskab hertil.

Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Sag nr. 108334

Anvendelsesudgifter Alle anførte udgifter til energiforbrug er anslåede beløb, da ejendomsmægleren endnu ikke har modtaget dokumentation for det reelle energiforbrug. Tilstandsrapport På baggrund af bygningernes meget ringe stand vil der ikke blive udarbejdet tilstandsrapport på stuehuset. Ligesom der på samme baggrund, ikke vil blive udarbejdet energimærkning for stuehuset. Energimærkning På baggrund af bygningernes meget ringe stand vil der ikke blive udarbejdet tilstandsrapport på stuehuset. Ligesom der på samme baggrund, ikke vil blive udarbejdet energimærkning for stuehuset.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1g.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108334

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1h.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Kontantpris 1.975.000 Udbetaling 100.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 50 A & B Ramløse By, Ramløse m.fl. Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : beboelse Fritidslandbrug (under 30 ha)

Zonestatus...................... :

Offentlig vurdering pr ......... :

2010

Bygningsarealer ifølge... :

Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

2.750.000 198.900 1.173.200 230.265

Ejendomstype ..................... :

BBRejermeddelelse Landzone

Dato 5. juni 2011 v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport Der henvises til side 1d.

Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse. Der henvises til side 1d.

af dato ............................ : Hovedbyg. bebyg. areal . : Heraf garage/carport/udhus: Kælderareal ................... : Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 2,6875 ha Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger

kr. kr. kr. kr. kr.

BBRejermeddelelse 11-04-2011 2 48 m 2 0/0/0 m

29.01.1969 Forpagtningskontrakt. Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Køber kan ikke påregne anden forsikringstegning end en alm. brandforsikring grundet bygningernes alder og stand.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke:

2

48 m 2 118 m 2 0/0/0 m 1833/

23.08.1968 Pantstifende servitut lyst for kr. 3.000,00

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 108334 Netto/md. 9.700

Brutto/md. 12.549

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 0 5.000 Varme 0 15.000 Der henvises til side 1d.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Kontantpris 1.975.000 Udbetaling 100.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift Miljøafgift, ansl. Diverse, ansl. Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum Fradrag, i alt +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 12.549 Kontant Finansieret 136.206 1.471 1.471 3.000 3.000 0 0 400 400 0 0 6.000 6.000 10 10 0 0 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 14.381 150.587 Kontant Finansieret -109.129 -0 -0 0 109.129 0 -36.493 2.303 2.303 2.303 -34.190 14.381 150.587 16.683 116.397

Sag nr. 108334 Dato 5. juni 2011 Netto/md. 9.700 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.975.000 100.000 Ingen Tinglysningsafgift af skødet, anslået 17.900 17.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 665 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 20.125 20.125 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 2.013.025 138.690 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.975.000 Udbetaling 100.000 Brutto/md. 13.018 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,32 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 1.581.000 d.d. 1.581.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

341.399

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 671

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

341.399 100.000 2.022.399

Sag nr. 108334 Netto/md. 10.038

0 0

v/33,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

110.156

23.493

31.682

4.509

27.173

141.838

28.002

113.836

Kontantregulering

Dato 05.06.2011

1. års fradrag Realkredittype 86.663 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 5,00 / 5,84

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

8,00 /

8,77

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.975.000 100.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.899.892 114.475 83.721 33,44 17.900 17.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 671 2 1.870.722 141.745 105.226 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 20.125 20.125 3 1.839.916 141.617 106.778 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 1.807.377 141.482 108.319 30,44 I alt 2.013.025 138.696 5 1.773.004 141.340 109.849 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 1.569.601 140.513 116.292 25,44 tut 15 1.300.935 139.454 119.221 25,44 20 944.763 138.096 123.203 25,44 25 470.704 136.356 128.646 25,44 30 18.271 102.629 101.459 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Overdrevsvej 24, Huseby, 3200 Helsinge Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 138.694 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,8640 Løbetid: 30 år.

Sag: 108334 Brutto/md. 6.951 heraf udbetaling: 100.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 5.344 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,43 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.914.342 64.694 44.191 2 1.909.609 68.530 47.834 3 1.904.486 68.530 48.595 4 1.898.940 68.530 49.358 5 1.892.938 68.530 50.122 10 1.762.603 129.178 114.363 15 1.378.175 127.411 115.642 20 935.031 125.504 117.499 25 416.534 123.487 120.246 30 0 68.448 68.163

Dato: 05.06.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 8.669 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,61 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.871.383 107.105 86.786 33,44 2 1.825.547 108.177 87.953 32,44 3 1.778.574 107.948 88.778 31,44 4 1.730.418 107.716 89.586 30,44 Restfinansiering: 5 1.681.030 107.479 90.377 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 1.413.667 106.234 93.556 25,44 Rente: 8,00 15 1.106.041 104.882 94.794 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 746.983 103.423 96.600 25,44 25 320.605 101.878 99.273 25,44 30 0 52.431 52.205 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 138.694 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,8768 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 10.255 heraf udbetaling: 100.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108334v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108334/108334v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you