Page 1

SALGSOPSTILLING

Adresse: Helsingevej 50B, Blistrup, 3230 Græsted Ejendomstype: Lystejendom Kontantpris: Mdl. brutto:

3.195.000 Udbetaling: 22.984 Mdl. netto:

160.000 19.290

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 5 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 5 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke


Introduktion "Uglemosen" Smukt beliggende "hesteejendom" med stor ridehal Idyllisk beliggende "hesteejendom" med et jordtilliggende på 20.325 m2 - 2 ha, bestående af smukt, kuperet terræn med græsfolde og moser. Ejendommen er beliggende i grundens nordlige ende og nåes via langt hjulspor fra Helsingevej. Direkte syd for ejendommen findes mindre have, mod sydøst breder græsfoldene sig og mod sydvest ligger mosen. Ejendommen er beliggende midt i det naturskønne Nordsjælland med få minutters kørsel til dejlig badestrand og kun godt 7-8 km til de større handelsbyer Gilleleje og Helsinge. På trods af de smukke og fredelige omgivelser er der kun godt 1.000 m til den lille by Blistrup med skole, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og dagligvareindkøb. Ejendommen består af: Hovedhus i halvanden plan med et boligareal på 184 m2. Sammenbygget med dette findes hestestald og værksted/udhus på i alt 94 m2. Desuden findes 483 m2 ridehal fra 1987. Hovedhuset er i beboelig stand men trænger til opfriskning/renovering. Ejendommen indeholder: Beboelse 1: Stor entre med adgang til gårdspladsen samt stort grovkøkken/bryggers med oliefyr. Ligeledes adgang til flisebeklædt baderum samt separat, flisebeklædt toilet. Fra entre adgang til stort, lyst køkken, hvorfra man ledes videre til boligens store, lyse stue med brændeovn og fløjdøre mod gårdspladsen. Fra stuen opgang til 1. salen med stort, møblerbart repos, stort badeværelse med bruseniche samt 3 værelser og lille "havestue". Beboelse 2: Adgang fra nordvendt terrasse, gennem fløjdøre, til vinkelkøkken med klinkegulv. Herfra adgang til stor, sydvendt stue med brændeovn, blotlagte loftsbjælker, pæne trægulve samt fløjdøre til østvendt terrasse. Fra stuen adgang til stort soveværelse med videre adgang til lyst flisebadeværelse. Sammenbygget med hovedhuset findes udhus/værksted og stald. Udhuset består af to store, separate rum samt loftsrum. Den ældre stald har bokse samt mindre høloft.

Jordarealer Grundareal: 2,0325 ha.

Oplysninger om stuehuset Bebygget areal: Boligareal: Staldbygning Maskinhus Kælderareal:

126 m² 184 m² 94 m² 483 m² 6 m²

Opført / Ombygget: Udnyttet tagetage:

1930 / 1991 58

Tilbehør i stuehus: Medfølgende hvidevarer sælges uden garanti vedrørende funktionsdygtighed og der henvises i øvrigt til ansvarsfraskrivelsen. Sag 107697

07.05.2009

Side 2 af 13


Opvarmning: Oliefyr

Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: Areal: Bygningsnr.: Areal:

1. Bygningsbetegnelse: 94 m² Opført år: 2. Bygningsbetegnelse: 483 m² Opført år:

Avls-og driftsbygning, Hestestald m.v. 1930 Maskinhus ell. Ridehal 1987

Kontantbehov ved køb Kontantbehov ved køb Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgift af skødet Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, jf. finansieringsforslaget Garantiprovision for ejerskiftelånets provenu er beregnet for en periode på 6 mdr. Omkostninger til kurssikring Omkostninger til købers rådgiver(e), incl. berigtigelse, anslået I alt

Sag 107697

07.05.2009

Kontant handel Finansieret handel 3.195.000,00 160.000,00 23.200,00 23.200,00 783,42 0 26.225,00 3.244.425,00

0,00 0 26.225,00 210.208,42

Side 3 af 13


Beregning af brutto-/nettoudgift 1. år. Beregning af bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Rottebekæmpelse Skorstensfejning Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift Ydelser på gæld udenfor købesummen Fast vandafgift 2009 Fast kloakaf. 2009 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år

Kontant handel Finansieret handel 238.886,57 13.560,94 13.560,94 4.242,92 4.242,92 30,00 30,00 750,00 750,00 16.339,25 16.339,25 0,00 0,00 1.375,00 1.375,00 622,83 622,83 36.920,94 275.807,51

Beregning af nettoudgift 1. år. Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto) Renter af gæld udenfor købesummen

Kontant handel Finansieret handel 193.736,69 0,00 0,00

+/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

0,00 20.475,00 -20.475,00 36.920,94 57.395,94

-64.804,92 20.475,00 -44.329,92 275.807,51 231.477,59

Oplysning om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5% af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Sag 107697

07.05.2009

Side 4 af 13


Spec. af eksisterende prioriteter, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Nordea Rente Kont./pålyd. 4,00/4,00

Restgæld 1.965.000,00

Obligationsrestgæld 1.965.000,00

ÅOP brutto Restløbetid 4,64 8,00

Kontantværdi 1.960.081,10

Garantistil 1. års ydelse Realkredit type lelse 84.495,00 Obligationslån Nej

Saldo fradragskonto Særlige overtagelsesvilkår 0,00

Optaget i Kontant valuta regulering DKK 0,00

Standardfinansiering Finansieringsforslag (Alternative forslag udarbejdes efter købers ønske) Prio. Långiver/art RestgældsRestgæld Kontantværdi nr. dato 1. Realkredit Danmark 07.05.09 2.657.000 2.478.166 2. Sælgerpantebrev 07.05.09 566.834 556.834 Udbetaling 160.000 160.000 Ialt 3.383.834 3.195.000 Standardfinansiering – fortsat Prio. Realnr. Hovedstol kredittype 1. 2.657.000,00 Obl. lån 2. 566.833,58 Privat

GarantiRenter stillelse Kont./pålyd. Vilkår 5,00/5,00 Fast rt. 7,00/7,00 Fast rt.

Standardfinansiering – fortsat Prio. nr. Restløbetid Stiftelses-/overtagelsesomkostninger 1. 30,00 0,00 2. 30,00 783,42 Prio. nr. 1. 2.

Indfrielsesvilkår 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

1. års ydelse 193.555 45.331

1. års afdrag 39.347 5.803

1. års fradrag 154.208 39.528

238.887

45.150

193.737

Afdragsvilkår Ann Ann

Optaget i valuta DKK DKK

Saldo fradragskonto

ÅOP, brutto 6,76 7,52

Term. p.a. 12 4

Kontantregulering

0,00 0,00

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse/gebyr Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr.

Bemærkninger 12 bet.terminer p.a. Annuitetslån med fast rente

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Art

Årsforbrug

Enhed

Udgift

Boligen opvarmes ved oliefyr & brændeovne. Olietank skal udskiftes i.h.t. lovbekendtgørelse.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: æblekage Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke:

Sag 107697

07.05.2009

Side 5 af 13


Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: moral Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpantebreve Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.

Sag 107697

07.05.2009

Side 6 af 13


BILAG – Ejendommen Matr. nr.: 23 E Højelt by, Blistrup 6 G Højelt by, Blistrup 6 E Højelt by, Blistrup 23 A Højelt by, Blistrup Areal i alt ifølge Tingbog Zonestatus Landzone Kommune Gribskov Offentlig ejendomsværdi pr. 2007 Heraf grundværdi Grundlag for ejendomsværdibeskatning

Areal 0,7557 ha. 0,7015 ha. 0,2183 ha. 0,3570 ha. 2,0325 ha.

heraf vej 0 m² 221 m² 0 m² 0 m² 221 m²

3.628.500,00 864.600,00 2.047.500,00

Oplysninger om ejendomsvurdering m.v. Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering.

BILAG – Miljøforhold, offentlige forhold og vandforsyning Miljøforhold Stuehusets afløb er Offentlig spildevandsanlæg BILAG – Forsikringer og energimærkninger Forsikringer Bygningsbrandforsikring Topdanmark Police nr. Q 6345 119 017 Stormskadeforsikring Topdanmark Police nr. Q 6345 119 017 Præmien der indgår i ejerudgiften er baseret på Sælgers forsikringsudgift og dækker f.s.v.a. stuehuset: Svamp Ja Insekt Ja Rørskade Nej Oplysninger om forsikringsdækning: Følgende bygninger er ikke stormskadeforsikrede:

Avls-og driftsbygning, Hestestald m.v., Maskinhus ell. Ridehal

Forsikringstilbud udarbejdet: Nej Forsikringsforhold og øvrige bemærkninger: Ejendommen er forsikret hos Topdanmark ved police nr. Q 6345 119 017 og på vilkår som fremgår af forsikringspolice. Ved ejerskifte foranlediger køber selv nytegning af nødvendige bygningsforsikringer. Energimærkning Der foreligger energimærkning på stuehuset af dato 20.06.2008.

Sag 107697

07.05.2009

Side 7 af 13


BILAG – Billedsider

Den vinkelbyggede hovedbygning

Hovedbygningen set fra øst

Sag 107697

07.05.2009

Side 8 af 13


En af de lyse stuer - orienteret mod syd/øst

Det største af de to køkkener

Sag 107697

07.05.2009

Side 9 af 13


Den anden stue - orienteret mod syd

Hjulspor til ejendommen samt tilhørende engarealer

Sag 107697

07.05.2009

Side 10 af 13


Ejendommen med ridehallen mod vest samt enge og mose mod syd

Ejendommen kan skimtes bag engarealer og beplantning

Sag 107697

07.05.2009

Side 11 af 13


Ejendommen med tilhørende stald/udhusbygning samt sydvendt have

Skøn beliggenhed for enden af lille hjulspor - og midt i smuk natur

Sag 107697

07.05.2009

Side 12 af 13


Korttegning

Plantegning

Sag 107697

07.05.2009

Side 13 af 13


BILAG - Alternative finansieringsmuligheder Salgsopstillingen på nedennævnte ejendom er udarbejdet med standardfinansieringsforslag i h.t. Lov om omsætning af fast ejendom. Ejendommen kan alternativt erhverves på vilkår som nedenfor anført: Adresse: Helsingevej 50B, Blistrup, 3230 Græsted Sag nr. 107697 Dato: 07.05.2009 Alternativt finansieringsforslag Brutto/md. 26.051,01 Netto/md. 21.263,48 v/ v/ 33,45% Kontantbehov: 210.359,51 Udbetaling: 160.000,00 Finansieringsforslagets ÅOP, brutto: 8,27 Bemærkninger Finansieringsforslagets saml. afviklingsforløb og låneydelse Ejerskiftelån: År Restgæld Brutto Netto v/ % Institut: Nykredit 1 3.151.291,45 275.691,23 197.765,78 33,45 Type: Obligationslån 2 3.105.945,51 275.224,65 198.330,22 33,45 Rente: 5,0000 3 3.057.805,07 274.734,30 198.938,65 33,45 Afdragsfrit: Nej 4 3.006.677,46 274.218,97 199.594,90 33,45 Løbetid: 30,00 år. 5 2.952.355,02 273.677,38 200.303,15 33,45 10 2.624.323,37 270.526,36 204.800,62 33,45 15 2.173.941,92 266.486,64 211.505,07 33,45 20 1.547.651,86 261.307,57 221.638,30 33,45 25 664.622,11 254.667,81 237.149,46 33,45 30 0,00 151.258,22 149.321,20 33,45 Alternativ 1 Brutto/md. 18.236 Netto/md. 15.101 v/ v/ 33,45% Kontantbehov: 210.357 Udbetaling: 160.000,00 Finansieringsforslagets ÅOP, brutto: 5,67 Bemærkninger Finansieringsforslagets saml. afviklingsforløb og låneydelse Ejerskiftelån: År Restgæld Brutto Netto v/ % Institut: Realkredit Danmark 1 3.093.405 181.905 123.820 33,45 Type: FlexLån® 2 3.084.290 181.905 119.945 33,45 Rente: 3,0892 3 3.074.228 175.651 120.262 33,45 Afdragsfrit: Ja 4 3.063.121 175.651 120.611 33,45 Løbetid: 30 år. 5 3.050.862 175.651 120.997 33,45 10 2.946.597 196.891 144.782 33,45 15 2.358.070 257.061 214.010 33,45 20 1.615.974 252.749 222.874 33,45 25 654.354 247.963 236.661 33,45 30 0 113.126 111.827 33,45 Alternativ 2 Brutto/md. 22.160 Netto/md. 19.033 v/ v/ 33,45% Kontantbehov: 210.357 Udbetaling: 160.000,00 Finansieringsforslagets ÅOP, brutto: 5,95 Bemærkninger Finansieringsforslagets saml. afviklingsforløb og låneydelse Ejerskiftelån: År Restgæld Brutto Netto v/ % Institut: Realkredit Danmark 1 3.046.044 229.000 171.004 33,45 Type: FlexLån® 2 2.986.219 224.473 169.398 33,45 Rente: 3,1052 3 2.924.043 224.030 169.890 33,45 Afdragsfrit: Nej 4 2.859.385 223.570 170.414 33,45 Løbetid: 30 år. 5 2.792.097 223.100 170.981 33,45 10 2.410.002 220.565 174.607 33,45 15 1.930.955 217.678 180.070 33,45 20 1.314.433 214.410 188.490 33,45 25 496.979 210.783 201.729 33,45 30 0 86.096 84.990 33,45 Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, ændrer sig ved kursændringer.

Sag 107697

07.05.2009

Microsoft Word - Salgsopstilling m billeder.doc  
Microsoft Word - Salgsopstilling m billeder.doc  

Adresse: Helsingevej 50B, Blistrup, 3230 Græsted Ejendomstype: Lystejendom Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision...

Advertisement