Page 1

Beboerblad for Boligforeningen Højbo

Beslutningsreferat SIDE 4

2 2009

Mod det digitale beboerdemokrati SIDE 19


INDHOLD ARTIKLER

NYT FRA AFDELINGERNE

3 Beslutningsreferat . . . . . . . . . . . . . . 4 Mundtlig beretning . . . . . . . . . . . . . 6 Skriftlig beretning . . . . . . . . . . . . . . 10 Del din viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mod det digitale beboerdemokrati . 19 Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afdeling 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSER Håndværkere . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejendomsfunktionærer . . . . . . . . .

Afdeling 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 32

Afdeling 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afdeling 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

22 22 22 24 24 24 26 26 26 27 27 27 28 29 29 29


Leder Repræsentantskabet i Boligforeningen Højbo var samlet den 3. juni. Referat og beretning fra mødet er bragt på de efterfølgende sider i dette blad. Mødet gav anledning til en enkelt udskiftning i bestyrelsen. I nærværende spalte skal der derfor bringes en tak til Børge Sørensen for hans mangeårige arbejde i foreningens bestyrelse. En tak for et stort engagement og for altid at kunne indtage den kritiske position. Det er en evne kun de færreste i den demokratiske debat besidder. Nu når Børge har forladt bestyrelsen, tvinger det os andre til en selvkritisk opmærksomhed i vore dispositioner. Den udfordring må vi løfte. Der skal også lyde et stort velkommen til nyvalgte Mia Falck. På bestyrelsens vegne tillader jeg mig at sige: ’Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i forhåbentlig mange år’. Tillykke med valget! Og naturligvis en tak til repræsentantskabet for såvel ros som kritik – og ikke mindst for den sædvanlige diskussionslyst. Vi glemte på mødet at spørge repræsentantskabet om I har interesserede folk til at indtræde i vores åbne udvalg i foreningen. Det drejer sig om Bladudvalg, Miljøudvalg og IT-udvalg. Vi kan altid bruge gode folk til det arbejde. Både fra afdelingsbestyrelser-

ne og fra beboerne. Har I nogle emner, er i velkomne til at skrive en mail til os. Afdeling 11, Kalmargade, skal også have et tillykke. Afdelingen har for nylig fra landsbyggefonden modtaget en bevilling til en boligsocial indsats for årene 2009 – 2013. Afdelingen tog et boligsocialt initiativ i sommeren 2007. Det arbejde, der siden har været udfoldet i Kalmargade, har nu båret frugt og vi regner med at ansætte en beboerrådgiver snarest. Nu når jeg er ved roserne! Folketinget har lavet ny lovgivning for den almene sektor. Jeg nævner det kort i den mundtlige beretning under afsnittet Boligaftale – den interesserede vil jeg henvise til www.bl.dk, hvor lovgivningen er udførlig beskrevet. Denne styrings- og strukturreform er et lille skridt i den rigtige retning for den almene sektor og dermed også for os som lejere. VKO-flertallet i folketinget har siden 2001 haft for vane at gøre forholdene sure for os, så ros skal de ikke have for de skridt de gennem årene har taget i den forkerte retning. Til slut vil jeg ønske alle bestyrelser, beboere og vores personaler i afdelingerne og på boligkontoret en god sommer. Søren Høgsberg

3


Beslutningreferat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 2. juni 2009 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet.

forslag til næste repræsentantskabsmøde. Beretningen blev godkendt.

1. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet: Godkendt.

B. Årsregnskab 2008 med påtegning af revisor: Administrationschef Carl Danielsen gennemgik i hovedtræk foreningens regnskab, og nævnte de poster som er skyld i foreningens underskud på kr. 1.039.282. Regnskabet blev godkendt.

2. Valg af dirigent og referent: Robert Thorsen fra Boligforeningen Vesterbo blev valgt til dirigent, og Lene Gaardsted fra administrationen til referent. Dirigenten konstaterede mødet er lovligt indvarslet.

C. Hovedforeningens budget: Ligeledes blev foreningens budget gennemgået og godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag:

3. Repræsentantskabets godkendelse af mødets deltagere: Ved navneopråb blev det konstateret, at der er 31 stemmeberettigede mødt. Samtidig blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af Ulla Skaarenborg fra afd. 4, Brian Ibsen fra afdeling 17 og Michael Rud fra hovedbestyrelsen. 4. Forelæggelse til godkendelse af: A. Hovedbestyrelsens beretning for det senest forløbne år: Søren Høgsberg fremlagde den mundtlige beretning, som i hovedoverskrifter nævnes her: • Fusion • Foreningens økonomi • Boligkontoret • Hvad sker der i den nære fremtid • Kommunikation • Boligaftale Der blev stillet spørgsmål og givet svar omkring A- og G-indskud. I dag er det afdelingerne selv der administrerer disse midler, men hovedbestyrelsen vil arbejde på, at det igen bliver hovedbestyrelsen der fordeler disse. Der vil i givet fald blive udarbejdet et

4

5.1. – Bemyndigelse til grundkøb: Søren Høgsberg motiverede forslaget, og oplyste at man har et udgangspunkt på ca. kr. 2.000 pr. m2 byggeret for byggeri i kredsen. En evt. bemyndigelse begrænser sig til en repræsentantskabsperiode. Godkendt. 5.2. – Karenstid for ungdomsboliger: Søren Høgsberg motiverede forslaget, og fremviste samtidig en opgørelse over flytninger fra interne almene ungdomsbolig. På nuværende tidspunkt er karenstiden 2 år. Ønskes nedsat til 1 år. Godkendt.


AFDELING 1 5.3. – Reklamefinansieret legepladser: Organisationsbestyrelsen stiller forslag om, at det skal være forbudt at etablere reklamefinansieret legepladser i afdelingerne. Michael Rud motiverede forslaget, og der kom fra salen et ønske om, at det er afdelingerne selv der bestemmer om der ønskes reklamefinansieret legepladser. En skriftlig afstemning gav følgende resultat: 11 imod – 12 for – 8 blanke. Godkendt. Mia Falck

5.4. – Ændring af vedtægternes § 19 stk. 2: Hovedbestyrelsen trækker forslaget, idet der ikke er 2/3 af de stemmeberettigede mødt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Helle M. Jensen, villig til genvalg Børge Sørensen, villig til genvalg Per Hasager, villig til genvalg Mia Falck fra afdeling 5 stillede op som kandidat. En skriftlig afstemning gav følgende resultat: Helle M. Jensen - 31 stemmer Børge Sørensen - 19 stemmer Per Hasager - 23 stemmer Mia Falck - 20 stemmer Således blev Helle M. Jensen, Per Hasager og Mia Falck valgt for 2 år. Børge Sørensen takkede repræsentantskabet for den tillid man har vist ham igennem den lange årrække han har siddet i hovedbestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen: Følgende stillede op og blev valgt: Knud Bendtsen, afdeling 5 Per Guldbrandsen, afdeling 6 Jacob Christensen, afdeling 19 Ved efterfølgende lodtrækning blev rækkefølgen afgjort: 1. suppleant: Knud Bendtsen 2. suppleant: Per Guldbrandsen 3. suppleant: Jacob Christensen

8. Valg af 7 repræsentanter til repræsentantskabet for Boligkontoret Århus: Udover den nyvalgte hovedbestyrelse opstillede Ulla Skaarenborg og Jesper Rasmussen fra afdeling 4. En skriftlig afstemning gav følgende resultat: Søren Høgsberg - 27 stemmer Helle M. Jensen - 29 stemmer Helle H. Pedersen - 30 stemmer Per Hasager - 27 stemmer Hans J. Riis - 28 stemmer Mia Falck - 21 stemmer Michael Rud - 22 stemmer Ulla Skaarenborg - 14 stemmer Jesper Rasmussen - 18 stemmer Således blev de 7 førstnævnte = hovedbestyrelsen – valgt. 9. Valg af 4 repræsentanter til repræsentantskabet i Aarhusbo: Hovedbestyrelsen indstillede: Søren Høgsberg, Helle M. Jensen, Per Hasager og Hans J Riis – som blev valgt. 10. Valg af revisor: Revisionsinstituttet blev genvalgt. 11. Eventuelt: Formandens mundtlige beretning blev rost.

Robert Thorsen Søren Høgsberg Dirigent Formand

5


Mundtlig beretning Det er nu et år siden vi sidst var samlet til repræsentantskabsmøde. Det var for vores forening et atypisk møde. Vi havde et formandsskifte, et valg mellem 3 kandidater, 4 medlemmer forlod bestyrelsen og 4 nye kom til. Vi valgte 7 repræsentanter til Boligkontorets repræsentantskab hvoraf 2 var gengangere fra organisationsbestyrelsen. Vi stod med en ganske større administration og en ny direktør. Ikke mindst 2 nye partnere i boligkontoret – Vesterbo og Fagbo – med hvem vi nu skulle opdyrke et nært fællesskab. Den organisationsbestyrelse i valgte er en kompetent bestyrelse. Den arbejder yderst professionel og kritisk. Ikke mindst i forhold til sædvane og alligevel uden at mistekonsensus. Jeg takkede jer i en leder i Bolignyt for den bestyrelse i gav mig. Det gælder stadig. Den samme karakteristik gælder også de medlemmer i valgte ind i boligkontorets repræsentantskab. Imidlertid har det vist sig hensigtsmæssig at det er bestyrelsesvalgte der sidder i Boligkontorets repræsentantskab. De politikker og dispositioner der bliver besluttet i de 4 foreninger har direkte konsekvenser for Boligkontorets drift og visa versa. Derfor er ansvaret som øverste myndighed for Boligkontoret også tæt knyttet til foreningernes ledelser. Dette sammenfald er vores vilkår og det må vi tage højder for når vi kommer til dagens valghandlinger. Jeg vil derfor opfordre Boligkontorets repræsentantskabsmedlemmer til at søge valg til organisationsbestyrelsen. Vesterbo og Fagbo har sammen med vores gamle legekammerater Bo83 været os en god sparring i bestyrelsesarbejdet. Der har været inspiration, gode diskussioner og konstruktiv tænkning når vi har været sammen. Jeg vil bede de tilstedeværende repræsentanter fra Vesterbo, Fagbo og Bo83 tage denne kompliment med tilbage til deres respektive bestyrelser. Fusion Den for foreningen mest betydningsfulde politiske debat vi har haft i år afstedkom efter en opfordring

6

fra bestyrelsen i bo83. En opfordring til at diskutere fusion mellem en eller flere boligforeninger. Repræsentantskabet i Højbo var den 28. februar inviteret til en temadag, hvor vi vurderede fordele og ulemper ved en eventuel sammenlægning. Tanken om fusion er ikke ny i Højbo. Med administrationssamarbejdet i Boligkontoret, først helt tilbage fra 1990 og sidst med det nuværende Boligkontoret fra 2008, har vi høstet mange af de administrative og økonomiske fordele der er ved en fusion. Vi har i Århusbo etableret fælles venteliste og ansøgningsprocedure til familieboliger. Vore ungdomsboliger er tilsluttet den fælles venteliste som administreres fra Kollegiekontoret. Vi har tilsluttet os, at der i kredsen (Århus kommune) arbejdes på at etablere én fælles portal for de almene boliger. Tilbage stod at diskutere fordele og ulemper ved at foreningen blive større ved en fusion til forskel fra at vokse ved nybyggeri. Den udfordring tog repræsentantskabet op på temadagen. Efter ca 3 timers debat, hvor vi kom omkring såvel boligforeningens som boligkontorets virke, de beboerdemokratiske processer, sammenhængskraft og fællesskaber, tillod jeg mig følgende tre hovedkonklusioner: I Højbo sætter vi beboerdemokratiet højt. Vi ønsker at maximere den demokratiske indflydelse på alle niveauer. I Højbo vil vi styrke både de sociale fællesskaber og de boligpolitiske/organisatoriske fællesskaber. Den interne oprykningsret under en fusion skal afklares. Under hensyntagen til disse tre udfordringer er en fusion en mulighed foreningen bør forholde sig til og have en politik for. Hen over foråret har tanken om foreningssammenlægning bevæget sig over mod et tættere samarbejde om foreningsaktiviteter. Det være sig bladsamarbejde, kursussamarbejde, fælles debatter etc. Her


AFDELING 1 står vi lige nu og det vil være vores udfordring for den kommende repræsentantskabsperiode. Derfor skal vi heller ikke i dag tage eksakt stilling til sammenlægninger. Tak til repræsentantskabet for den drøftelse vi havde den 28. februar. Det er befordrende for bestyrelsesarbejdet at have sådanne debatter i vores forening. Så til et par kommentarer til den skriftlige beretning. I løbet af det forgangne år har vi ommøbleret lidt i udvalgene. Helle M Jensen er trådt ind i bladudvalget og ud af kursusudvalget. Søren er trådt ind i kursusudvalget og ud af IT udvalget. Foreningens økonomi: Som vi senere skal se (og i har allerede bemærket det) har afdelingerne et samlet overskud på 1.365.260 kr. Det er glædeligt. Derimod har hovedforeningen et underskud på 1.039.281 kr. Heraf er ca. 1 million realiserede kurstab. Det tab må vi nok tilskrive finansmarkedernes nedtur gennem 2008. Det er hverken tilsigtet eller tilfældigt men uungåeligt. Vores arbejdskapital blev reduceret med godt 1 mill. og derfor pr 31/12 2008 udgjorde 2.917.631 kr. Det skal også lige bemærkes at vi har værdipapirer for 70.881.180 kr. og sammen med vores øvrige likvide midler har boligforeningen en likviditet på 73.448.788 kr. Det skal modsvares af de midler fra afdelingerne vi har i forvaltning – 66.410.644 kr. inklusiv dispositionsfondens disponible del. Foreningen har en ”overskydende” likviditet på 4.941.954 kr. så der er ingen grund til panik. I revisorsprog hedder det, at der er ”uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler”. Vi har altså en meget sund økonomi. Boligkontoret: Boligkontorets første år i drift har været noget dyrere end budgetteret. Rundt regnet 3 mill. dyrere. Det skyldes dels meget overarbejde i det første halve år som er blevet udbetalt – lønregulering for personalet, så samme arbejde giver samme løn (der var forskel mellem de 3 administrationer) og endelig de nye overenskomster der blev indgået i foråret 2008 (der blev bl.a. aftalt en straksregulering af satserne). Det har betydet, at boligkontorets egenkapital er

blevet spist. Som konsekvens deraf har vi i de 4 foreninger bag boligkontoret besluttet at indskyde ekstra 250.000 pr forening. Boligkontoret vil også i 2009 komme ud med et underskud på forventelig 500.000 men herefter forventes det at budgetterne holder. Vores bruttoadministrationsudgifter var i 2008 3.349 kr. pr lejemålsenhed mens vi kun har indbetalt 2.944 pr lejemålsenhed. Gennemsnitstallet for andre boligforeninger er til sammenligning 4.011 kr. pr lejemålsenhed. Hvad sker der så i den nære fremtid Vi har i løbet af året diskuteret de muligheder vi i foreningen har for at yde tilskud til afdelingerne. Udover tilskud fra arbejdskapitalen har vi 3 muligheder: tilskud fra dispositionsfonden og egen trækningsret fra landsbyggefonden af hhv. A- og G-indskud. Tilskud til afdelingerne har i løbet af året fordelt sig således: Tilskud fra dispositionsfonden: 91.726 kr. Tilskud fra egen trækningsret i landsbyggefonden – A-midlerne: 6.100.000 kr. G-midlerne: 475.000kr. Tilsvarende er indbetalingerne: Dispositionsfonden: 764.998 kr. A-indskud: 493.368 kr. G-indskud: 2.346.119 kr. Derudover har vi ydet lån på 47.087 kr. fra dispositionsfonden og arbejdskapitalen. Dispositionsfondens indbetalinger kommer fra udamortiserede lån vi optog til opførsel af den enkelte afdeling. A-indskud er pligtmæssige bidrag fra afdelinger opført før år 1963 og G-indskud er ligeledes pligtmæssige bidrag fra afdelinger opført før 1970. Disse bidrag er etableret ved lov med det formål at udligne huslejen pr m2 mellem gamle og nye byggerier. Det er organisationsbestyrelsen der har kompetence til at forvalter disse midler og det er lovgivet hvad vi kan bruge dem til. For mange år siden besluttede bestyrelsen imidlertid, at uddelegere denne kompetence til de enkelte

7


afdelinger, som så selv skulle forvalte G-midlerne. Det giver nu et misforhold mellem afdelingerne fra før og efter år 1970. Forfordelingen bliver kun større med tiden, da afdelinger fra efter år 1970 nu også står med et tilskudsbehov til større renoveringer og moderniseringer. Bestyrelsen vil i løbet af kommende repræsentantskabsperiode udarbejde kriterier for tilskud – også af G-midlerne – så det kommer hele foreningen til gode. De afdelinger der har indskrevet G-midlerne i deres budgetter og langtidsplanlægning skal dog ikke blive nervøse. Vi skal nok give rimelig tid til denne omlægning. Kommunikation Hen over sommeren overgår vi til elektronisk kommunikation. Vi får opsat en site på ning.com hvorpå vores interne kommunikation fra og til – Boligkontoret, repræsentantskabet, bestyrelse og afdelingsbestyrelse – kommer til at foregå. Der bliver mulighed for både chat, blogs og forums. Sitet kommer til at indeholde dokumenter af forskellig slags – bl.a. denne beretning. Der vil blive opsat forskellige rettigheder afhængig om man er beboer, afdelingsbestyrelse, repræsentantskabsmedlem eller organisationsbestyrelse. Det betyder at I – i stedet for bruge papirkniv – skal klikke med musen. Sitet tilbyder en funktion, så man får mail når der er kommet nyt post. Man skal altså ikke nødvendigvis selv lede! De – efterhånden få personer – der ikke bruger internettet vil fortsat bliver serviceret med papirpost.

Boligaftale Et flertal i folketinget vedtager i nærmeste fremtid – inden folketingets sommerferie – en ny lovgivning for det almene område. Loven indebærer en struktur- og styringsreform samt en reform af finansieringen og træder i kraft 1. januar 2010. Styringsreformen betyder grundlæggende, at vi skal til at lave mål- og rammeaftaler med kommunen og at disse aftaler skal være vores styringsredskaber. Det har til hensigt at afbureaukratisere samarbejdet mellem boligorganisation og kommune så vi i højere grad kan gøre lokale hensyn gældende for det en-

8

kelte boligområde. Styringsreformen indeholder bl.a. Ændrede udlejningsregler Fortrinsrettigheder for børnefamilier ophæves – men kan aftales med kommunen. I belastede afdelinger kan ledige lejemål annonceres udenom ventelisten. Ommærkning af boliger aftales mellem boligorganisationen og kommunen. Ændrede regler Boligkontoret (et andelsselskab) får lov til at drive sideaktiviteter. Økonomi Den detaljerede regulering af hvad vi kan bruge dispositionsfonden til ophæves. Demokrati I forbindelse med større renoveringer, helhedsplaner får øverste myndighed mulighed for at træffe beslutning, som ellers er afdelingens kompetence. For at styrke beboerdemokratiet i visse ældreboligafdelinger med svage beboere får kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege fx pårørende, der kan varetage beboernes interesser. Råderet Løbetiden for lånene for kollektive råderetsarbejder forlænges fra 20 år til 30 år. Maksimumbeløbet for den individuelle råderet kan efter aftale med kommunen forøges med 50.000 kr. Afdelingerne får mulighed for at vælge sin egen vedligeholdelsesordning.

Og i øvrigt Boligorganisationer får mulighed for at etablere ustøttede erhvervsarealer i boligområdet. Boligorganisationerne får mulighed for at administrere opførelse og drift af andet byggeri i boligområdet, herunder at tilbyde ejendomsserviceydelser til andre ejendomsejere i boligområdet. Boligorganisationerne får samme mulighed for at eje og drive IT-netværk som allerede i dag gælder med hensyn til radio-tv-signalforsyning. Bygherrekonkurrencen afskaffes. Der etableres en forsøgsbevilling på 10 mill.kr. årligt i perioden 2010-2013 med henblik på at igangsætte og evaluere forsøg i det almene byggeri.


AFDELING 1 Strukturreform For at få en effektiv styringsdialog kan der være behov for en Strukturreform . Det kan være en fordel at indgå i strategiske samarbejder, administrative samarbejder eller fusioner for de enkelte mindre boligorganisationer. Det for at sikre både styrings- og driftsmæssige effektiviseringer.

Finansieringsreformen giver os mulighed for igen at kunne bygge almene boliger. P.t. har vi gennem Århusbo ansøgt om kvote i Lisbjerg. Vi har måske mulighed for at bygge i Sonnesgade eller Hjortshøj.

Finansieringsreformen betyder at Beboerbetalingsprocenten reduceres fra 3,4 pct. til 2,8 pct. fra 1. juli 2009 i nye afdelinger. Fra 1. juli 2009 øges maksimumbeløbene med 6 pct. for familie- og ungdomsboliger i blandt andre Århus kommune. Kollektive forbedringer må ikke gennemføres de første 4 år, hvis summen af forbedringen og anskaffelsessummen overstiger maksimumbeløbet. Formålet med karensperioden er at hindre evt. omgåelser af maksimumbeløbet. Fra 1. januar 2010 skærpes energikravene til nybyggeriet, og maksimumbeløbet forhøjes med et beløb svarende til merudgiften/investeringerne for at leve op til de skærpede energikrav. Der bliver adgang til at gennemføre totaløkonomisk rentable merinvesteringer ud over maksimumbeløbet. De energimæssige merinvesteringer skal som minimum sikre, at byggeriet lever op til 2015-kravene. Den kommunale grundkapital nedsættes fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for nybyggeri, som kommunerne giver tilsagn til fra den 1. juli 2009 til den 31.december 2010.

Der er imidlertid også et andet lovforslag på vej der har betydning for os – Forårspakke 2.0. I forbindelse med skattereformen har regeringen til hensigt at finansiere skattelettelserne ved bl.a. at påligne moms på ejendomsadministration. BL har naturligvis reageret på det og i talende stund har dialogen medført, at moms ikke pålignes administration af egne ejendomme. Det er godt for de boligorganisationer der har egen administration. For os – der har en fællesadministration – betyder lovforslaget, at boligkontoret skal betale moms af deres salg af serviceydelser – nemlig ejendomsadministration. Da boligkontoret allerstørste udgiftspost er lønninger er der ikke meget at hente i momsrefusion. Altså må momsudgiften tørres af på os lejere. Det er iflg BL’s beregninger betyder momspålæggelsen at vi skal betale 510 kr mere i administrationsgebyr pr lejemål på år. Skatteministeren har også regnet på det. Han får stigningen til at være ”kun” 450 kr og han tilstår en regulering af boligydelser så de ikke rammes så hårdt. Der er i parentes bemærket den samme regering som i strukturreformen anbefaler os at lave administrationssamarbejder.

I 5. Kreds = Århus kommune har vi allerede en fortrinligt samarbejde med kommunen. I praksis vil det nok fortsat blive kredsen der indgår aftaler om de store linjer i styringsdialogen, for eksempel Boligsocial Projekter, fleksible og kombinerede udlejningsaftaler for et boligområde og Byudvikling, og vi som boligorganisation laver de meget lokale og specifikke aftaler, for eksempel driftssamarbejder, råderetsaftaler og sideaktiviteter.

Jeg vil til slut takke boligkontorets personale og vores ejendomsfunktionærer for en fortrinlig indsats og veludført arbejde i det forgangne år, vore afdelingsbestyrelser for deres ihærdighed i det nære beboerdemokrati, organisationsbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og jer – repræsentantskabet for at komme og diskutere foreningens anliggende og drift her i aften. Søren Høgsberg

9


SKRIFTLIG BERETNING FOR 2008 Boligforeningen Højbo, der har sin oprindelse i 1942, består i dag af 18 afdelinger med i alt 1.709 beboelseslejemål, der sammen med erhvervslejemål, institutioner, garager i alt har 1825 lejemålsenheder. Bestyrelsens årsberetning i henhold til vedtægternes § 26 stk. 1 skal sammen med årsregnskabet, revisionsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes til Århus kommune senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den skriftlige del af beretningen indeholder følgende hovedafsnit: Side Medlemmer 2 Venteliste 3-4 Fraflytninger 5-6 Beboerdemokrati 7 Foreningens bestyrelse 8 Udvalg 9-18 Foreningens økonomi 19-20 Øvrige bemærkninger 21-24 MEDLEMMER Boligforeningens medlemstal er i 2008 forøget med 539 nyindmeldelser, medens 6 har udmeldt sig, en nettotilgang på 533 og medlemstallet har gennem de sidste 3 år udviklet sig således: Der er pr. 31.12.2008 netto registeret 14.079 medlemmer. 2006 2007 2008 Medlemmer 12.495 13.010 13.546 Indmeldelser 515 536 533 I alt 13.010 13.546 14.079 VENTELISTE Boligforeningerne Højbo, Bo83, VesterBo, Fagbo og Statsbo indledte den 17. marts 2003 indledt et samarbejde om en fælles venteliste under navnet Aarhusbo. Ansøgere til lejligheder indbetaler opskrivningsgebyr til aarhusbo, som administreres af Boligkontoret Århus. Samarbejdet betyder, at et medlem i en af de 5 foreninger kan søge lejlighed i alle foreninger på en gang, d.v.s. blandt flere end 8000 boliger i Århus, Hammel og Hinnerup kommune (Faurskov) Det kan konstateres, at i Højbos store afdelinger med relativt mange flytninger tildeles mange af de ledige boliger til medlemmer af en af de 4 andre foreninger. Den 16. April 2009 var der 3.496 aktive ansøgere i Aarhusbo. På grund af den nye fælles venteliste, kan man ikke se hvordan ansøgeres ønsker fordeler sig. Ansøgere til ungdomsboliger er skrevet op i den fælles op-

10

notering og skal ikke, som ansøgere til almene boliger, betale ventelistegebyr. Alle ungdomsboliger og kollegieværelser i Århus tildeles gennem Kollegiekontoret, hvorfor boligforeningen ikke kender antallet af ansøgere til ungdomsboligerne i de enkelte afdelinger. Det er tydeligt at effekterne af finanskrisen nu også slår igennem på udlejningssituationen. Dette ses af nedenstående graf, hvor antallet af aktive søgende på ventelisten i Aarhusbo begynder at stige markant i efteråret 2008, hvor finanskrisen rigtigt begynder at udvikle sig.

FRAFLYTNINGER Antal fraflytninger i kalenderåret fordelt på boligstørrelser: Bolig1234- I alt Flyttet størrelser rums rums rums rums % Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling I alt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

25 0 2 0 0 0 13 0 3 0 0 3 0 0 7 0 0 0

46 0 12 0 1 4 6 0 0 0 14 0 5 5 8 2 0 14

10 0 19 0 5 6 6 0 2 1 31 0 8 8 4 1 0 0

0 1 1 1 1 5 10 0 0 2 8 1 1 1 1 5 0 0

81 1 34 1 7 15 35 0 5 3 53 4 14 14 20 8 0 14

23,8 2,8 16,0 2,2 12,1 13,4 23,8 0,0 8,3 9,4 21,4 8,0 34,1 20,0 19,0 12,3 0,0 33,3

53

112

97

40

302

18,3


AFDELING 1

Antal fraflytninger i absolutte tal og % af antal boliger igennem de sidste 3 år: År

Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. I alt

2006 Antal Antal % boliger flytn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

2007 Antal % flytn.

2008 Antal % flytn.

341 36 213 45 58 112 147 2 60 32 248 50 41 35 105 65 14 42

77 1 32 3 4 17 31 0 7 7 50 8 9 11 23 12 0 16

22,6 2,7 15,0 6,7 7,3 15,2 21,1 0,0 11,7 21,9 20,2 16,0 22,0 31,4 21,9 18,5 0,00 38,1

64 2 31 0 10 16 31 0 13 2 59 6 9 8 13 12 1 14

18,8 5,6 14,6 0,00 17,2 14,3 21,1 0,0 21,7 6,3 23,9 12,0 22,0 22,9 12,4 18,5 7,1 33,3

81 1 34 1 7 15 35 0 5 3 53 4 14 7 20 8 0 14

23,8 2,8 16,0 2,2 12,1 13,4 23,8 0,0 8,3 9,4 21,4 8,0 34,1 20,0 19,0 12,3 0,00 33,3

1.643

308

18,7

291

17,7

302

18,3

Antal fraflytninger har været faldende fra 2006 til 2007, hvorefter der sker en stigning i 2008. BEBOERDEMOKRATI Ved det første obligatoriske budgetmøde i september 1997, efter indførelsen af Lov om almene boliger og de nye normalvedtægter, valgte alle afdelinger at bibeholde det nu frivillige forårsmøde – regnskabsmødet. Men da mødedeltagelsen har været faldende i de senere år har afdeling 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 17, 18 og 19 valgt kun at have et årligt beboermøde, budgetmødet i september. Antal lejemålsenheder: 01.01.05 01.01.06 1828 1828

01.01.07 1828

01.01.08 1828

01.01.09 1825

FORENINGENS BESTYRELSE Efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 11. juni 2008 bestod bestyrelsen af følgende medlemmer: Formand: Søren Høgsberg Næstformand Helle M. Jensen Øvrige medlemmer: Per Hasager Børge Sørensen Helle Pedersen Hans Jørgen Riis Michael Rud

UDVALG Forretningsudvalg: Søren Høgsberg og Helle M. Jensen Byggeudvalg:

Børge Sørensen, Søren Høgsberg og Per Hasager.

Bladudvalg:

Børge Sørensen, Søren Høgsberg og Soffi Larsen, afd. 1

Kursusudvalg:

Helle M. Jensen, Helle Pedersen og Per Hasager.

Miljøudvalg:

Michael Rud, Hans J. Riis og Jan V. Christensen (afd. 1).

IT-udvalg:

Søren Høgsberg, Michael Rud (afd. 10) og Knud Bentzen (afd. 5), Poul Erik Lindjordet (afd. 17)

UDVALGSMØDER Hovedbestyrelsen

9

møder

Forretningsudvalg

9

møder

Byggeudvalg

4

møder

Bladudvalg

8

møder

Kursusudvalg

møder

Miljøudvalg

2

møder

IT-udvalg

0

møder

Udover de nævnte møder har de respektive udvalg holdt interne møder med afdelingerne, såsom byggeudvalgsmøder. Ligeledes har hovedbestyrelsen deltaget i kredskonferencer. Byggeudvalg: Der skal her gives en kort redegørelse for, hvilke forbedrings- og nybygningsarbejder, der er gennemført i 2008, samt hvilke arbejder der er under planlægning.

afd. 3 afd. 3 afd. 2 afd. 5 afd. 2 afd. 10

Afdeling 1: Kvistlejlighedernes vinduer og sternbrædder er blevet malet. Afdeling 2: I forbindelse med fugtproblemerne er der blevet udført en

11


prøveimprægnering, udvendig på en gavl – dette har efter beboerens vurdering tilsyneladende hjulpet på problemet. Afdeling 3: Hovedkloakledningen samt nogle af sidegrenene under blokken på Peter Fabersvej og Otto Benzonsvej er blevet renoveret/strømpeforet. Afdeling 4: I forbindelse med Århus Kommunale Værkers udskiftning af vandstik fra Norges Allé til Slangestien, har det været nødvendigt at udskifte flere vandstik fra boligen til stophane. Afdeling 5: Ved gavlen af Vestre Ringgade 178 er kloakledningen blevet udskiftet på grund af defekter. Afdeling 6: Der er anlagt 6 stk. ekstra p-pladser ved Hardangergade. Efter ansøgning til Århus Kommune og efter ekstraordinært beboermøde er det besluttet, at lukke affaldsskaktene og etablere affaldsøer. Afdelingen har besluttet, at renovere køkkener, bad og alle rør. Forventet opstart efterår 2009 eller årsskiftet 2010. Afdeling 7 Der er monteret lyddæmpende friskluftventiler i alle opholdsrum med tilskud fra Vejdirektoratet. 30 stk. nye terressotrappetrin er indkøbt til udskiftning af gamle. Afdeling 8: Ingen bemærkninger. Afdeling 9: Overslagsøkonomi er udarbejdet vedrørende de kommende renoveringer og afdelingsbestyrelsens ønsker.

Afdeling 14 og 15: Vinduespartier er blevet udskiftet og badeværelser er renoveret. Der er etableret nye p-pladser, heraf er den ene en forholdsvis stor grusbelagt plads, som blev etableret i forbindelse med renovering af badeværelser og udskiftning af vinduespartier. Denne p-plads er ønsket bevaret. Mellem p-pladserne og fælleshuset er der etableret en flisebelagt sti. Afdeling 16: Der blev i 2008 taget beslutning om hvilket produkt og type elementer der skulle bruges ved udskiftning af terrassedørene. Det blev som eksisterende dog i træ/alu elementer. De indadgående dobbeltdøre på 1. sal volder stadig problemer med tætheden, på grund af at de brede dørplader er svære for beboerne at lukke rigtig. Der er også valgt nye udvendige lamper. Lamperne blev udskiftet i efteråret og der blev installeret 10 stk. nye lamper (på grund af mange klager om dårlig belysning). Efterfølgende har der været enkelte klager om at de nye lamper lyser for meget, vi forsøger at løse problemet evt. med nye indsatse i eksisterende lamper. Der arbejdes med en ny metode til vedligeholdelse/udskiftning af tagsten – er der penge i overskud overføres beløbet til året efter, således at vi hen ad vejen udskifter et større areal af taget. Problemet er at nye tagsten ikke passer med de gamle og at udskiftning af enkelte tagsten koster 10 x mere end udskiftning af et større område. Afdeling 17: Ingen bemærkninger. Afdeling 18: Ingen bemærkninger. Afdeling 19: Parketgulv i beboerlokale udskiftes til klinkegulv.

Der er opsat røgalarmer på loftgange tilsluttet lysnettet. Afdeling 10: Ingen bemærkninger. Afdeling 11: De kommunale lejere af Højvangcentret har opsagt pr. 01.07.2008. Lidt over halvdelen af lejemålet er udlejet til Job Vækst, resten er under indretning til beboerlokale. Afdeling 13: Der er installeret nye vaskemaskiner og tørretumblere.

12

Ejendomsfunktionærer: Afdeling 5-10-13: Varmemester Hans Jørgen Jørgensen er afgået ved døden. Frank N. Hansen er ny varmemester. John Lykke er ansat som ejendomsfunktionær. Kurt M. Olsen er på prøve flyttet fra afd. 11 til afd. 14 & 15 halv tid og afd. 16, 17 & 18 halv tid.


AFDELING 1

Kurt M. Olsen afløses i afd. 11 af Lars Lauersen. Finn Ole Nielsen er fastansat fra 17. april 2008. Bladudvalg: Bladudvalget har i 2008 produceret 4 numre af Bolignyt. Bladudvalget opfordrer fortsat til at afdelingerne indsender materiale til Bolignyt. Ikke bare afdelingsnære artikler, men også artikler der har noget på hjertet for hele Højbo og den almene bevægelse. I samme åndedrag vil vi naturligvis takke for indlæg og artikler vi har fået i årets løb. Vi vil også takke vore annoncører for økonomisk at muliggøre bladet. Husk at bladudvalget ikke er et bestyrelsesanliggende men et anliggende for hele foreningen. Hvis du har lyst og tid kan du deltage i dette udvalg og være med til at forme bladets indhold. Kursusudvalg: Kursusudvalget gik i 2008 i tænketank for at udvikle et seminar hvor vi kunne diskutere vores beboerdemokrati og dets potentialer med henblik på at styrke beboernes indflydelse vores forening. Det seminar blev sat på standby af en opfordring fra Bo83 om at diskutere foreningsfusion. Kursusudvalget planlagde og afviklede i stedet et endagsseminar hvor fordele og ulemper ved en foreningsfusion blev diskuteret. Miljøudvalg: Miljøudvalget arbejder for at Boligforeningen Højbo profilerer sig som en grøn boligorganisation. Vi er i gang med at udarbejde forslag til revurdering af Højbos miljøpolitik. Der bliver næppe tale om de helt store og gennemgribende forandringer, idet Højbo allerede har et klart formuleret og progressivt program på området. Det er vores faste overbevisning at den almene sektor bør gå forrest og handle på en sådan måde at miljøet tilgodeses så meget som muligt. Vi ønsker at Højbo udvikles efter en tidssvarende og skarpt tegnet profil på miljøområdet hvor vi på alle felter agerer ansvarligt og proaktivt. Miljøudvalget har afholdt to møder og korresponderer ellers pr e-mail. IT-Udvalg: IT-udvalget arbejder for at Boligforeningen Højbo kan profilere sig som en højteknologisk boligorganisation. Dette indebærer at beboerne i Højbo gives adgang til billige og fleksible løsninger på bredbånd telefoni og tv, samt at de enkelte afdelinger bliver synlige på internettet. Vi tror på at

det vil kunne være med til at fastholde eksisterende – og tiltrække nye lejere. Der har tidligere været overvejelser om at Højbo selv skulle etablere og drive f. eks. Bredbåndsløsninger. Vi har imidlertid vurderet at dette ikke er den rigtige model for os på nuværende tidspunkt. Vi vil i stedet arbejde for at der forhandles en god aftale i hus for lejerne med en eksisterende udbyder af bredbånd, telefoni og TV. Boligkontoret har iværksat en undersøgelse af de enkelte afdelingers ønsker til IT-mæssige tiltag, som vi afventer resultatet af. Vi mener dog som et minimum at alle afdelinger burde have deres egen hjemmeside, og mener i den forbindelse at der bør udarbejdes en skabelon som afdelingsbestyrelserne og/eller beboerne kan lægge indhold i. IT-udvalget har etableret et lukket debatforum online. Vi har derfor ikke afholdt nogen møder. Boligsocialt Fællessekretariatet Fra og med sommeren 2007 lykkedes det for boligorganisationerne i Århus at få etableret Det Boligsociale Fællessekretariat, der skal koordinere den boligsociale indsats i hele byen. 2008 er derfor det første år, hvor sekretariatet har været i fuld drift, og det har nået meget i det forgangne år. Flere af de bydækkende projekter er kommet godt i gang – højskolen er kommet ind på Nordgårdskolen og kører familiekurser for fulde huse, Kvindehuset er blevet etableret på Myrholmsvej og har igangsat en masse gode aktiviteter for kvinderne, og så har Århus Vest og Viby Syd også fået sig en borgerportal. Samarbejde med kommunen på analyseområdet om BoSocData kom også i gang i det forgangne år, og vi forventer, at de første analyser af boligområderne ligger klar i januar 2009. Det bliver et spændende redskab, der især kan styrke den forebyggende indsats. Sekretariatet har i løbet af 2008 fået henvendelser fra andre byer, der nu også er gået i gang med at etablere et fællessekretariat. Det bestyrker os i, at vi her i boligorganisationernes Kreds 5 har taget en klog og fremsynet beslutning, da vi som de første i landet etablerede et sådant fællessekretariat. Meget mere kan læses på www.bydele.dk Møllevang Det boligsociale arbejde i Møllevang har efter sin 3. Projektet-periode modtaget endnu en 5 års bevilling fra Landsbyggefonden og Århus kommune til det fortsatte arbejde. Samtidig er det overgået til en stærkere forankring i boligorganisationen. Det er ikke længere de involverede afdelinger, men de involverede boligorganisationer der skal bære ansvaret for det boligsociale arbejde.

13


Gennem 2008 har Møllevang fastholdt den positive boligsociale udvikling som har kendetegnet denne 3. periode.

stilling som hun bliver ansat i i 2009. Hun gør et flot arbejde som værtinde og faktotum i huset. Fælleshuset udlejes i weekenderne og er det foretrukne selskabslokale i Møllevang.

I 2008 har arbejdet primært været fokuseret på at finde sin plads i den omstruktureringen af forvaltningerne som Århus kommune gennemførte i 2007. Det betød bl.a., at børnehave og fritidshjem i Møllevang blev lukket, at Frydenlunds skoledistrikt blev delt mellem Hasle skole og Møllevangsskole og det betød at klubben i Møllevang fik væsentligt flere børn. Processen har ikke været helt smertefri for vore primære samarbejdspartnere. På den negative side har vi tabt en tæt kontakt til 3 – 10 års børnene og deres forældre og pædagoger.

Kalmargade I juli måned 2007 startede i Kalmargade et selvstændigt boligsocialt projekt. I forlængelse af en kort møderække over sommeren 2007 besluttede afdelingen at ansøge Århus kommunes koordinationsudvalg for boligsocialt arbejde om en startbevilling. Målet var gennem en beboerundersøgelse at afdække den sociale kapital i Kalmargade, at modgå hærværk og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge samt at påbegynde en opbygning af beboernetværker i afdelingen og professionelle netværker mellem boligområde og magistraten for børn og unge. I oktober forfattede vi en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en ‘nålestiksoperation’ i Kalmargade. Efter et besøg fra Landsbyggefonden i begyndelsen af 2008 blev vi opfordret til at ansøge om en bevilling indeholdende en beboerrådgiver og en flerårig projektperiode. Vi har i skrivende stund endnu ikke fået endeligt tilsagn svar fra landsbyggefonden, men har da fået stillet bevillingen i udsigt.

På den positive side har vi langt flere ikke socialtbelastede børn mellem 11 og 15 år i kvarteret. Det betyder, at der er væsentligt flere positive rollemodeller for de udsatte børn. Det skal vi naturligvis benytte os af, så kvarteret ikke igen forfalder til det negative ‘gadeliv’ blandt kvarterets ungdom. I 2008 har vi i Møllevang fortsat de arrangementer der skaber fælles referencer til kvarteret og styrker netværkerne beboerne imellem. Det er tøndeslagning til fastelavn, udflugter og høstfest. Derudover har vi legeplads, kaninhold, beachvolleyball, boldbane, blomster- og urtebede som metoder og fælleshuset som være- og mødested. Helena Foldager har i 2007 været ansat i aktivering og vi har fået godkendt en flexjob Varmeforbrug Afdeling 1 2*) 3 4*) 5 6 7 8 9 10 11 13 14*) 15*) 16*) 17 18*) 19

2006

2007 2

Forbrug

2008 Forbrug

Kr./pr. m2

1.262.585

55,66 1.056.706

46,59

64,54

1.060.198

64,54

814.205

49,57

274.918 589.703 707.850 61.505 345.678 181.222 1.271.279 175.270

54,49 62,84 66,71 57,81 63,52 54,42 59,42 44,12

248.678 586.711 730.857 56.152 341.183 181.222 1.140.203 175.270

49,29 65,52 68,88 52,77 62,69 54,42 53,30 44,12

210.800 413.060 702.098 42.179 257.892 141.855 978.771 144.110

41,80 44,01 66,16 39.64 47,39 43,03 45,75 36,27

5.671

345.311

60,89

318.317

56,13

223.341

39,38

1.815

88.580

48,80

91.986

50,69

72.185

39,77

Etageareal

Forbrug

22.682

1.358.864

59,91

16.427

1.060.198

5.043 9.385 10.611 1.064 5.442 3.297 21.393 3.973

*)Afregner direkte til Århus Kommunale Værker

14

Ressourceforbrug Den 1. januar 2006 er der indført nye regler om energimærkning af bygninger og eftersyn af kedel- og varmean-

Kr./pr. m

2

Kr./pr. m


AFDELING 1

Vandforbrug Afdeling 1 2*) 3 4*) 5 6 7 8 9 10 11 13 14*) 15*) 16*) 17*) 18*) 19

2006 Etageareal

2007

Forbrugt M3 Pr. m2

2008

Forbrugt M3 Pr. m2

Forbrugt M3 Pr. m2

22.682

19.104

0,84

18.860

0,83

16.874

0,74

16.427

14.442

0,88

14.442

0,88

14.171

0,86

5.043 9.385 10.611 1.064 5.442 3.297 21.393 3.973

4.189 7.143 13.891 383 5.097 3.293 22.769 3.600

0,83 0,76 1,31 0,36 0,94 1,00 1,06 0,91

4.201 7.143 13.891 358 5.351 3.381 22.082 3.600

0,83 0,76 1,31 0,34 0,98 1,03 1,03 0,91

4.064 8.334 8.870 304 6.098 3.179 21.619 3.430

0,81 0,89 0,84 0,29 1,12 0,96 1,01 0,86

1.815

2.048

1,13

2.189

1,21

2.159

1,19

*)Afregner direkte til Århus Kommunale Værker læg. De nye regler udmønter EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. I perioden 1. januar til 1. august 2006 var der en overgangsordning, i hvilken de gældende energimærker og mærker udført under ELO-ordningen (energiledelsesordningen) blev anvendt. Efter denne periode er der blive tale om helt nye mærkningsrapporter. ELO-ordningen, der analyserer både el-, vand-, og varmeforbruget for bygninger over 5000 m2 erstattes af en ny ordning under FEM. FEM står for de fem ordninger: Energimærkning af bygninger, huseftersynsordningen (fra 1. juli 2006), eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg, eftersynsordningen for ventilationsanlæg (fra 1. januar 2007) samt være sekretariat for den særlige indberetningsordning for statens ejendomme. Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU’s bygningsdirektiv om bygningens energimæssige ydeevne. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Den nuværende ordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (EM og ELO), og gælder for nye såvel som eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Fremover vil to typer energikonsulenter foretage energimærkningen; energikonsulenter for enfamiliehuse og energikonsulenter for flerfamiliehuse og handel/service og offentlige bygninger.

Efter 30. september 2006 har det ikke længere været muligt at indberette energimærkninger efter den gamle metode, uanset hvornår bygningsgennemgangen har været påbegyndt. Økonomiudvalg: ÅRLIG LEJE PR. M2 1/1 2008 1/1 2009 Ændr. pr. m2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 Afdeling 6 Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 9 Afdeling 10 Afdeling 11 Afdeling 13 Afdeling 14 Afdeling 15 Afdeling 16 Afdeling 17 Afdeling 18 Afdeling 19

557 425 527 456 598 571 586 396 532 572 650 617 716 774 742 706 780 809

605 441 548 473 616 595 615 396 555 582 661 628 734 792 755 723 780 819

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *)

+28 +16 +21 +17 +18 +24 +29 0 +23 +10 +11 +11 +18 +18 +13 +17 0 +10

% 4,9 3,7 3,9 3,7 3,0 4,2 4,9 0 4,3 1,7 1,7 1,8 2,5 2,3 1,8 2,4 0 1,2

*) Individuel afregning af vandforbrug.

15


FORENINGENS ØKONOMI I 2008 kom alle afdelinger, undtaget afdeling 15, ud med overskud, i alt kr. 1.365.260. Regnskaberne er udsendt således, at afdelingsbestyrelserne kunne behandle dem på deres april møde. Generelt kan det siges, at overskuddene kan henføres til mindre udgifter til nettokapitaludgifter, forsikring, vedligeholdelse, forbedringslån samt merrenteindtægter. Overskuddet i afdelinger er sammensat således (1.000 kr.) Mindre udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og faste udgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter

kr. 7 kr. -280 kr. 224 kr. 123

kr.

kr. 791 kr. 370 kr. 74

Nettoresultat

kr.1.309

kr. 1.235

kr. -56 kr. 1.230 kr. 80 kr. 55

Nettoresultat

kr. 1.309

Foreningen har som helhed haft indbetalinger i 2008 på ca. 110 mio. kr. og afdelingernes aktiver og passiver balancerer med ca. 758 mio. kr. Foreningens ejendomme er pr. 1/10 2008 vurderet til ca. 2,1 mia. kr., hvoraf grundværdien udgør ca. 0,5 mia. kr. Tilskud fra arbejdskapitalen:

16

Århusbo: Samarbejdet mellem de 5 boligorganisationer i Århus om fællesudlejning fungerer meget tilfredsstillende. Det er nu også blevet muligt at få orientering om tilbud på lejligheder via sms. Årsgebyret på tilbud sendt pr. post koster kr. 300,00, tilbud på en lejlighed pr. mail koster kr. 150,00.

74

Der er anvendt således: Underskud overført Henlagt planlagt og periodisk vedligeholdelse Imødegåelse af tab ved fraflytninger m.v. Istandsættelse ved fraflytning

I alt

Øvrige bemærkninger:

Efter ca. 1 års forløb kan vi konstatere, at ca. 60% benytter sig af mail.

Merindtægter Ordinære indtægter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter

Tilskud til afdelinger i drift Afdeling 3 kr. Afdeling 2-4-6 kr. Afdeling 5,10,13 kr. Afdeling 7 kr. Afdeling 9 kr. Afdeling 11 kr. Afdeling 16/17 kr. Fællesklubben kr.

Foreningens regnskab udviser et underskud på kr. 1.039.281 der dækkes af arbejdskapitalen. I resultatet indgår kursreguleringer på kr. 1.730.731 hvoraf kr. 790.668 er urealiserede. Afdelingernes indestående i hovedforeningen er forrentet med 3%. Dispositionsfonden er forrentet med 2,07%.

1.593,05 47.922,00 19.651,86 30.000,00 76.960,00 10.000,00 62.000,00 5.000,00

kr. 253.126,91

Boliggarantibevis: Siden den 1. april 2007 har alle boligorganisationer haft muligheden for, at tilbyde et boliggarantibevis til lejere som fraflytter deres lejlighed. Boliggarantibeviset kan typisk anvendes i følgende situationer. Hvilken boliger omfatter det: • Familieboliger Hvilke situationer omfatter det: • Pensionister der flytter i fritidsbolig. • Afprøvning af parforhold. • Nyt arbejde mere en 40 km væk Reglerne der er fælles for medlemmerne i Aarhusbo er: • Garantiperioden skal være 2 år. • Boliggarantibeviset giver adgang til en bolig svarende til den man fraflyttede. • Man bliver indplaceret på ventelisten som om man stadig er beboer i afdelingen. • 1 bevis pr husstand • 1. årskaranstid. I 2008 har 5 beboere benyttet sig af ordningen. Boligkontoret: Boligkontoret har netop haft 1 års fødselsdag og dagligdagen er ved at indfinde sig. Håndværkerne, overarbejdet og mange andre startkonsekvenser og -komplikationer er ved at være forbi. Forventningerne vil nu langsomt begynde at indfinde sig og blive opfyldt. Nogle forventer lavere administrationsgebyr, hvilket dog ikke vil kunne forventes i de


AFDELING 1

første leveår for boligkontoret. Andre forventer bedre og mere service. På dette område er forbedringerne indtrådt og der vil fremover ske flere. Sammensætningen af medarbejderne giver erfaringer fra flere måder og metoder at administrere på, hvilket medfører mere åbenhed og parathed for indførelse af ny og forbedret service. Dagligdagen er ved at være på skinner, og nogle af de fordele der er ved at være en større enhed kan nu høstes. Fordi der er flere at fordele specialviden på, er det nu muligt at opbygge større specialviden in-house. Medarbejderne er ikke tvunget til kun at være generalister, men kan i stedet hver især specialisere sig inden for et eller flere områder, – en specialviden der kommer hele huset og dets brugere til gode. Samtidig kan der nemmere midlertidigt frigøres ressourcer til akutte sager. Boligkontoret opstiller løbende nye mål for administrationens arbejde. Målsætninger der skal afstemmes med og afspejle de forventninger som Boligkontorets brugere har. Dette kan kun gøres såfremt man mellem Boligkontoret og brugerne har en klar, tydelig og uforbeholden dialog, så begge parter ved hvad der forventes af dem. Derfor har Boligkontoret ud over den umiddelbare opgave med at skabe sikker drift, i den seneste periode haft særlig stor fokus på kommunikation og dialog. I forbindelse med Boligkontorets ekstraordinære repræsentantskabsmøde i december blev der afholdt dialogmøde med repræsentantskabet. Formålet hermed var at evaluere på Boligkontorets opstart samt afstemme fremtidige forventninger. I marts måned 2009 blev der afholdt 4 møder for afdelingsbestyrelser, alle med fin deltagelse. Debatten på møderne var både konstruktiv og inspirerende. Erfaringen fra møderne er først og fremmest, at rigtig mange afdelingsbestyrelsesmedlemmer er engageret i deres afdeling og dennes drift. Dette engagement skal der støttes op om, da det er grundlaget for foreningerne og Boligkontoret. Det første og mest konkrete resultat fra møderne vil blive overgangen til elektronisk kommunikation, som planlægges gennemført her i sommeren. Som led i opfyldelse af målsætningen om klar og tydelig kommunikation, har man valgt at ansætte en kommunikationsrådgiver. Kommunikationsrådgiveren indgår i et team med kommunikationsmedarbejderen og sammen kommer de til at beskæftige sig med mange forskellige områder inden for kommunikation. Der arbejdes hele tiden på at optimere forretningsgangene, så de er så hensigtsmæssige og effektive som muligt. Det kan måske i forhold til den enkelte nogen gange fremstå som en forringelse, men de enkelte tiltag er afvejet, så

der i det store billede er tale om en generel forbedring. Arbejdet med harmonisering af procedurer og forretningsgange vedrører både administrative forhold og forhold der vedrører den enkelte forening. Bogholderiet har haft flere opgaver med indførelse af fælles procedurer og standarder. Disse vil være Boligkontoret Århus og foreningerne et bedre redskab i dagligdagen. Det er nok her de største reaktioner fra afdelingsbestyrelserne har været. Dette er ganske naturligt, da flere af de fælles procedurer og standarder berører netop dagligdagen hos afdelingsbestyrelserne. Netop med henblik på at informere og introducere om Boligkontoret Århus’ procedurer og forretningsgange har man her besluttet at indføre introduktionskurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Forretningsgangene vil også fremadrettet blive lavet om, såfremt det vurderes at det kan medvirke til at gøre servicen bedre. Boligkontoret Århus er en dynamisk organisation, der hele tiden prøver på at gøre tingene bedre. Et afgørende element i Boligkontorets arbejde er at tilbyde den bedst mulige service til de boligorganisationer, der administreres. Service opleves i det direkte møde mellem beboer/beboerdemokrati og medarbejder. Som ”bruger” af Boligkontoret Århus vil man opleve en bedre service såfremt der er allokeret flest mulige ressourcer til driftsenhederne… med andre ord at flest mulige medarbejdere har arbejdsopgaver vedrørende det direkte møde med beboer eller beboerdemokrati. Organisationsplanen er derfor blevet ændret. Antallet af ledere er halveret fra 6 til 3. Efter en længere tids dødvande, ser det ud til, at der igen er ved at være muligheder for nybyggeri. Dette som en konsekvens af den nye boligaftale samt at finanskrisen betyder faldende grund- og håndværkerpriser. Ved muligheder for grundkøb bliver disse drøftet i Boligkontorets regi, hvor der er udarbejdet en politik for hvorledes byggeprojekterne fordeles mellem de 4 foreninger. Det er stadig den enkelte forening der bygger. Der arbejdes på at øge/styrke indsatsen i udsatte områder. Der er taget initiativ til etablering af en særlig projektgruppe for udsatte afdelinger, der kan indgå i arbejdet med at løse problemerne i de udsatte områder. Projektgruppen er forankret i administrationen men består også af medlemmer fra både hoved- og afdelingsbestyrelser. Ikke blot fra den forening, der står med problemet, men også med repræsentanter fra andre foreninger, der har været igennem et tilsvarende forløb, og som kan bidrage med viden og erfaringer. P.B.V.

Søren Høgsberg

17


Del din viden om udsatte områder med os! Af Steen Møller Andersen Direktør i Boligkontoret Århus sma@bk-aarhus.dk – tlf. 87393901 Vi er i gang med at danne en projektgruppe, der kan rådgive og hjælpe på tværs af foreningerne i Boligkontoret Århus, når vi skal håndtere udfordringer i udsatte boligområder. Derfor skal vi bruge et panel af personer, der har erfaringer med indsatser fra udsatte områder. Læs mere herunder og se om det er noget for dig. Baggrunden Næsten alle boligforeninger i Århus har afdelinger der i større eller mindre grad er socialt belastede. Når problemerne bliver for store oplever vi, at afdelingerne bliver mindre attraktive for lejerne. Flyttefrekvensen stiger, og flere af de ressourcestærke lejere flytter til andre afdelinger. Det er starten på en negativ spiral: Tilflytningen af flere ressourcesvage lejere betyder erfaringsmæssigt, at de boligsociale problemer bliver endnu større. Derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om de boligsociale problemer, der opstår rundt om i afdelingerne. Jo hurtigere vi sætter ind over for problemerne, desto større chance har vi for at bryde den negative spiral. Boligsocial indsats på tværs Det er et fælles ansvar at løse de boligsociale problemer. Dvs. at kommunen, boligforeningens hovedbestyrelse, afdelingsbestyrelsen samt den enkelte lejer har hver deres ansvar for, at de enkelte boligområder er trygge og rolige at bo i. Boligforeningerne i Århus har allerede etableret et velfungerende boligsocialt fællessekretariat, der koordinerer den boligsociale indsats. Men selve gen-

18

Steen Møller Andersen

nemførelsen af indsatserne er foreningernes og afdelingernes ansvar. Derfor har vi nu taget initiativ til dannelsen af en tværgående projektgruppe, der kan indgå i arbejdet med at løse problemerne i de udsatte områder. En af styrkerne ved Boligkontoret Århus er netop at de fire foreninger på mange områder arbejder tættere sammen og lærer af hinandens erfaringer. Det gælder også den boligsociale indsats. Projektgruppen Projektgruppen forankres i administrationen, men består også af repræsentanter fra både hovedforening og afdelinger. Ikke blot fra den forening, der står med problemet, men også med repræsentanter fra andre foreninger, der har været igennem et tilsvarende forløb, og som kan bidrage med viden, råd og erfaringer. Hvis du har lyst til at bruge tid og kræfter på at være med til at vende udviklingen i de udsatte områder, ja så henvend dig til direktør Steen Møller Andersen. Steen er tovholder på projektgruppens arbejde og svarer gerne på spørgsmål om projektgruppens arbejde.


AFDELING 1

Mod det digitale beboerdemokrati Vi gür i banken, bestiller bøger fra biblioteket, køber varer, booker tid hos lÌgen, udfylder vores selvangivelse – alt sammen pü nettet. Og nu bliver vores beboerdemokrati ogsü mere digitalt. En nydannet webgruppe med reprÌsentanter fra alle foreninger og administrationen stür bag to nye igangvÌrende projekter: •En hjemmeside for alle folkevalgte og ansatte: BKÅ Portalen •Et fÌlles system til design og drift af afdelingernes hjemmesider Projekterne kører parallelt med forventningen om,

at BKÅ Portalen er i luften først – umiddelbart efter sommerferien. Derfor løfter vi her sløret for tankerne bag. For de folkevalgte BKÅ Portalen bliver en fÌlles side til intern kommunikation i den samlede organisation – forbeholdt folkevalgte og ansatte. Det vil sige: • Bestyrelse i Boligkontoret Århus • Foreningsbestyrelserne • Afdelingsbestyrelserne • EjendomsfunktionÌrerne • Administrationen

3KAL$EBYGGEOM

BYGGETILELLER BLOTlKSELIDTOP

3KT0AULSGADE# 4LF &AX -AILBYGVVS MAILDK

19


Med de folkevalgte som målgruppe vil du som beboer primært få indirekte udbytte af Portalen. Dels i form af endnu mere opdaterede afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer. Dels vil BKÅ Portalen danne grundlag for mange af de funktioner og informationer, der vil flyde videre ud på afdelingernes hjemmesider – især via afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer. Vi forventer at være klar med pilotprojekter til de nye afdelingshjemmesider i løbet af efteråret. Mere info følger. Endvidere forventer webgruppen, at BKÅ Portalen generelt vil få det digitale engagement i afdelingerne vil at vokse og præge både udviklingen og brugen af de nye afdelingshjemmesider. Findes det, findes det her Ideen om BKÅ portalen udsprang af et behov hos administrationen for at kommunikere hurtigt, smidigt, rettidigt osv. med især afdelingsbestyrelserne, ejendomsfunktionærer og hovedbestyrelser. Samtidig var ambitionen at samle og ’arkivere’ information centralt så man kan søge tilbage og selv dykke ned efter nyttige informationer. Visionen er siden vokset og har nu et udvidet beboerdemokratisk sigte: BKÅ Portalen er et tværorganisatorisk netværk, der skal styrke og udvikle vores beboerdemokrati – et samlende og åbent forum for alle personer i organisationen. Det handler om kommunikation Bag den fine vision står nogle mere konkret mål, der alle handler om, at vi får en bedre indbyrdes kommunikation og en mere effektiv administration – det hele for at gøre det nemmere for dig. Ved at samle informationer på en fælles hjemmeside øger vi tilgængeligheden og aktualiteten. Vi får en mere direkte dialog og erfaringsudveksling og det bliver nemt at søge i informationer mv. Alt sammen fordele, der understøtter og forbedrer rammerne for beboerdemokratiet. Herudover er det også en langt billigere og mere ef-

20

fektiv løsning (besparelser på print og porto), ligesom vi minimerer fejlkilder ved postgange mv. De konkrete mål BKÅ Portalen skal kort fortalt give den enkelte folkevalgte og ansatte nem og døgnåbent adgang til: •rettidige og målrettede informationer, nyheder og dialogmuligheder – Kommunikation •viden, kompetencer og erfaringer fra hjælpsomme ’kolleger’ – Videndeling •medindflydelse, ”fri taletid” og udveksling af holdninger, ideer mv. i fx grupper med afstemninger og debat på tværs – Styrke beboerdemokratiets værdier


•blanketter, vejledninger, værktøjer samt på sigt systemer og andre former for selvbetjening, der letter arbejdsgange og rutiner – Forretningsgange og best practice Processen Målsætninger hænger sammen, men nås ikke på en gang. Webgruppen vil lytte aktivt og vedholdende til brugerne, så vi løbende udvikler Portalen (indhold, funktioner, services) derhen, hvor den giver mest værdi for brugerne og organisationen som helhed. Vi har især store forventninger til et styrket og mere aktivt samarbejde på tværs af afdelinger og foreninger – i faglige og sociale grupper. Portalen er nemlig både fælles indgang og ”port” videre til andre mere specifikke steder på siden. Fx er det oplagt at tilbyde alle ejendomsfunktio-

nærer deres eget forum, hvor de kan dele ideer og erfaringer med hinanden. På samme måde med forskellige udvalg, der arbejder på tværs af organisationen – fx en gruppe for afdelingsbestyrelserne, hvor de udveksler erfaringer og ideer til arbejdet med de enkelte afdelingshjemmesider.

Webruppen består af: • Hans-Jørgen Krickhahn – VesterBo • Irene Madsen Graver – Fagbo • Michael Rud – Højbo • Stig R. Frandsen – Bo83 • Mogens Sørensen – Bo83 • Mette Kjær Larsson – BKÅ • Mogens Vindbjerg – BKÅ Og du er mere end velkommen til at kontakte os med ideer og input til begge projekter.

21


AFDELING 1, 2 & 3

AFDELING 1 FORMAND: Gert Hansen, Jens Baggesensvej 80, 1. tv. Tlf. 4019 2920 Allan Aagård, Jens Baggesensvej 82, 3.tv. Tlf. 2851 9179 Hans Henriksen, Jens Baggesensvej 64, st.tv. Tlf. 5136 0758 Kim Assentoft, Jens Baggesensvej 44, st.th., tlf. 2072 2048 Soffi Larsen, Paludan Müllersvej 33 2.th., tlf. 2878 3874 VARMEMESTER: Fl. E. Pedersen, Jens Baggesensvej 40 Tlf. 86 10 66 83. E-mail hoej-afd1@stofanet.dk Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: 1. onsdag i hver måned kl. 18.30-19.00 Jens Baggesensvej 82 kld. Mail: hoejbo-afd1.bst@stofanet.dk UDLEJNING AF GÆSTELEJLIGHED: Kontakt: Varmemesterkontoret

AFDELING 2 FORMAND: Børge Sørensen, Haugesundsvej 21, 8200 Århus N. Tlf. 8616 8719 borge-b-sorensen@12move.dk Hans J. Riis, Kristianssundsvej 3, 8200 Århus N. Tlf. 8610 7123 Ejvind Kristensen, Kristianssundsvej 15

AFDELING 3 FORMAND: Per Hasager, Otto Benzonsvej 3, st. th., 8210 Århus V Michael Hansen, P. Fabersvej 9, 1. tv. Søren Bach Høegsberg, Otto Benzonsvej 9, 1. tv. Annelise Kørvel, V. Stuckenbergsvej 9, 3. th. Kirsten Thomsen, V. Stuckenbergsvej 7, 3. tv. VARMEMESTER: Claus Schmidt, P. Fabersvej 1, kldr. Tlf. 86 10 52 32. E-mail vm.afd3hojbo@stofanet.dk Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Peter Fabersvej 1, Hobbyklubben. Den 2. mandag i måneden kl. 18.30-19.30 UDLEJNING AF GÆSTELEJLIGHED HELGE RODESVEJ 2 Kontakt: Kirsten Thomsen Tlf. 8610 6973 eller Annelise Kørvel Tlf. 8610 4269

22


AFDELING 3 Afdeling 3 Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde 26. marts 2009 Dagsorden for mødet var orienteringer om vinduesudskiftning, de nye lejligheder og komfurer. Per Hasager blev valgt som dirigent og Kirsten Thomsen blev valgt som referent. Vi fik præsenteret 3 forskellige vinduer. Velfac S200 og Velfac 400, som begge har aluminium på ydersiden og træ på indersiden samt et fra Primo, som er ren plast. Det sidstnævnte ligner dem vi har nu mens Velfac-vinduerne åbner udad og kan vendes ved vinduespolering. Mødet fravalgte hurtigt plastvinduet og diskuterede inderligt de to typer fra Velfac. Ved en vejledende afstemning var der et lille flertal for S200-vinduet. Et prisoverslag viser at nye vinduer koster mellem

220 kr. og 233 kr. i huslejestigning for en lejlighed på 99 m2. Vinduesudskiftning bliver budgetsat så arbejdet kan starte i 2010. Tegninger af de 4 handikaplejligheder der er under opbygning i hhv. børnehaven og fritidshjemmet blev præsenteret på mødet. Vi forventer at lejlighederne er klar til indflytning engang i efteråret. På mødet kunne vi fremvise 3 komfurer – 2 almindelige og 1 induktion. Når vi har besluttet os for hvilke vi vil tilbyde kommer der en seddel rundt. Induktionskomfuret kommer til at koste godt 2000 kr. ekstra for lejeren hvis man vælger denne. Beløbet vil blive sat på huslejen og fordelt over 3 måneder såfremt man ønsker det. Til slut blev der givet en kort orientering om den kommende udskiftning af vaskemaskiner og tørretumblere. Bestyrelsen

23


AFDELING 4, 5 & 6

AFDELING 4 FORMAND: Jesper Rasmussen, Dalstien 11, 8200 Århus N Sten Langlo, Dalstien 9 Ulla Skaarenborg, Nordalsvej 1

AFDELING 5 FORMAND: Knud Erik Bendtsen, Vestre Ringgade 186, 1. th. Mia Falk, Vestre Ringgade 186, 4.tv Helle H. Pedersen, Vestre Ringgade 186, 1. tv. VARMEMESTER: Frank Norman Hansen, Vestre Ringgade 192, kldr. Tlf. 86 19 12 40. Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: På tlf. 60 11 62 39, på mail eller gennnem postkassen i kælderen Vestre Ringgade 182

AFDELING 6 FORMAND: Kirsten Jensen, Stockholmsgade 5, 1. th., 8200 Århus N Per Guldbrandsen, Norges Allé 6, 1. th. Kirsten Wedel, Stockholmsgade 7, 1.t v. Hanne Parylewicz, Stockholmsgade 9, st. th. Helle Didriksen, Stockholmsgade 5, 2. th. VARMEMESTER: John Hansen, Stockholmsgade 1, kldr. Tlf. 86 10 64 55. E-mail: vmnorgesparken@pc.dk Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Stockholmsgade 7, kldr., e-mail: norgesparken@youmail.dk 1. tirsdag i hver måned kl. 18.30-19.00

24


A F D E L I N G 16 Afdeling 6 Infosedler i opgangene Vi vil opfordre alle vores beboer til at læse de infosedler, som vi hænger op i opgangene efter hvert afdelingsbestyrelsesmøde. Sedlerne har forskellige farver hver måned, så I altid kan se, hvornår der er hængt nye op. Vi bruger sedlerne til at informere lidt om, hvad det er vi arbejder med på et givent tidspunkt, så I også kan følge med i afdelingsbestyrelsens arbejde. Stigning i vaskepriserne Priserne for brug af vaskemaskiner og tørretumbler i vores vaskerier er ikke steget i 10 år. Da driften af vores vaskerier efterhånden giver underskud hvert år, har vi besluttet, at priser nu skal stige. Dette sker pr. 01.07.2009. Der vil, som nu, blive ophængte plancher, hvor I kan se de fremtidige priser.

Nye køkkener og badeværelser Afdelingsbestyrelsen har holdt de indledende møder med firmaet Niras, Ole Kleis og varmemester John. Det er en meget stor renovering, som vi skal i gang med, hvor der samtidig skal skiftes rørsystemer og faldstammer i lejlighederne, så det tager lang tid at planlægge det hele. Vi arbejder dog på, at der til beboermødet i september 2009 skal være taget stilling til hvilke køkkener og bad, som vi skal have installeret og hvilke valgmuligheder, som beboerne kan få (f.eks. valg af køkkenlåger og bordplader). Vi arbejder på, at selve renoveringen skal starte til januar 2010. Sommerferie Afdelingsbestyrelsen vil ønske alle beboerne en rigtig god sommer. Husk, at vi holder sommerferie i juli måned men træffes igen den 1. tirsdag i august 2009.

Nordre Strandvej 37 - 824 8240 40 Risskov - Tlf. 86 17

Arkitektfirma Arkitekt tfirma Gudnitz & Partnere A/S A/S

Nytænkning aff tagrenovering: TV2 Østjylland var med, da de nye penthouselejligheder penthou uselejligheder blev hejst på Katrinebjergparken plads i Katrineb bjergparken i Århus Se nyhedsudsendelsen nyhedsudse endelsen på vores hjemmesi hjemmeside de www www.gudnitz-tegnestue.dk .gudnitz-tegnestue.d dk

86 17 12 22

25


AFDELING 7, 9 & 10

AFDELING 7 Formand: Ulla Frislev, Illerupvej 33,1.tv Lis Sørensen, Illerupvej 33, 2.th Kirsten Zachariasen, Illerupvej 39, 2.tv VA R M E M E S T E R : Svend Erik Madsen, Illerupvej 17, kldr. Tlf. 86 16 20 22. E-mail hojboafd7@stofanet.dk Træffetid kl. 9.00-9.30

AFDELING 9 FORMAND: Lars Held Pedersen Kirkedammen 27 2.th., 8000 Århus C Thomas Schaffalitzky, Kirkedammen 23, 3. vær. 29 Pernille Mogensen, Kirkedammen 11, st. tv. VARMEMESTER: Michael Withen, Kirkedammen 19 kld.v Tlf. 86 11 23 55. E-mail hoejbo-afd9@mail1.stofanet.dk Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Kirkedammen 19, kldr.-kontoret 1. mandag i hver måned kl. 19.00-19.30

AFDELING 10 FORMAND: Lars Agergaard, Vestre Ringgade 190, st. tv. Mette Lynnerup, Vestre Ringgade 190, 2.th Signe Ventzel, Vestre Ringgade 190, 5. th. VARMEMESTER: Frank Norman Hansen, Vestre Ringgade 192, kldr. Tlf. 86 19 12 40. Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Den 1. mandag i ulige måneder kl. 19.30 - 20.00 Gustav Wiedsvej 11, kælderen eller på tlf. 2748 7224. Samtidig kan vi træffes på bestyrelsen10@gmail.com – Vel mødt! Kom med ris eller ros.

26


A F D E L I N G 1 1 , A1F3D&E L1I N4 G - 1 51

AFDELING 11 FORMAND: Eva Madsen, Kalmargade 35, st. tv., 8200 Århus N Else Vang, Kalmargade 49, st.th. John Nielsen, Kalmargade 63, 1.th. Tove Lachmi, Kalmargade 47, 2.tv. Anders Hansen, Kalmargade 51, 3.th Christina Meyer, Kalmargade 33, 2.th. VARMEMESTER: Johnny F. Andersen, Kalmargade 51, st.tv. Tlf. 86 10 62 79. E-mail vmkalmargade@stofanet.dk Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Kalmargade 51, st.tv. 1. torsdag i hver måned kl. 19.00-19.30 best.kalmargade@stofanet.dk

AFDELING 13 FORMAND: Ole Hobolth, Gustav Wiedsvej 9, st.th. Solveig Kirchert, Vestre Ringgade 194, 3. tv. Jenny Guldberg, Gustav Wiedsvej 9, 2. tv. VARMEMESTER: Frank Norman Hansen, Vestre Ringgade 192, kldr. Tlf. 86 19 12 40. Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Bestyrelseslokalet, Vestre Ringgade 192, kldr. 1. mandag i hver måned kl. 19.30-20.00 samt på mobil 6064 2423. Indtal en besked, så ringer vi tilbage.

AFDELING 14-15 FORMAND: Axel Dixen, Attikavej 42, Hårup, 8530 Hjortshøj John Skriver, Attikavej 62, Hårup, 8530 Hjortshøj Søsser Petersen, Attikavej 54, Hårup, 8530 Hjortshøj Lisbet Kjeldsen, Attikavej 12, Hårup, 8530 Hjortshøj Bjarne Jensen, Salonikivej 89, Hårup, 8530 Hjortshøj VARMEMESTER: Carsten Pedersen, Attikavej 70. E-mail: vm.haarup@mail.dk Tlf. 86 99 98 80. Træffetid kl. 9.00-9.30 AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-19.30 i fælleshuset

27


AFDELING 16

AFDELING 16 FUNGERENDE FORMAND: Pia B. Hansen, Skæring Parkvej 384, 8250 Egå e-mail: formand@skpv.dk Trine S. Hagner, Skæring Parkvej 518, 8250 Egå Helene Pedersen, Skæring Parkvej 446, 8250 Egå Klaus Mark, Skæring Parkvej 532, 8250 Egå Nicholas Winther, Skæring Parkvej 396, 8250 Egå VARMEMESTER: Tommy Eriksen. Tlf. 86 74 00 87. Træffetid kl. 9.00-9.30 på varmemesterkontoret AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Fælleshuset, Skæring Parkvej 1. torsdag i hver måned kl. 18.30-19.00

Bendtsen Bo

Vestre Ringgade 178

86 12 87 10

tandlæge

bo bendtsen Vestre Ringgade 178 86 12 87 10 Vi udfører alle former for moderne tandbehandling. Speciale i kroner, broer og proteser. Ved større regninger er afbetalingsordning mulig, de første 3 mdr. rentefrit.

konsultation mand. – onsd. – fred. 8.00 – 16.00, eller efter aftale tirsd. – torsd. 8.00 – 17.00, eller efter aftale 28


A F D E L I N G 1A7F,D 1E 8L I N&G1 91

AFDELING 17 FORMAND: Brian Ibsen, Skæring Parkvej 300 Nina Ellermann Pedersen, Skæring Parkvej 132 Steffen Sukumaran, Skæring Parkvej 128 Anne Rosenkilde, Skæring Parkvej 352 Lars Arve, Skæring Parkvej 290 VARMEMESTER: Tommy Eriksen. Tlf. 86 74 00 87. Træffetid kl. 9.00-9.30 på varmemesterkontoret AFDELINGSBESTYRELSEN TRÆFFES: Fælleshuset, Skæring Parkvej 2. torsdag i hver måned kl. 18.30-19.00

AFDELING 18 FORMAND: Ole Burmeister, Skæring Parkvej 3 G, 8250 Egå Lis Bjerg Jensen, Skæring Parkvej 3D Birte Østergaard Nielsen, Skæring Parkvej 3F VARMEMESTER: Tommy Eriksen. Tlf. 86 74 00 87. Træffetid kl. 9.00-9.30 på varmemesterkontoret

AFDELING 19 FORMAND: Laust Lorentzen, Herningvej 1, 1. lej. 16 Jacob Christensen, 1,1. lej. 12 Line Grevang, 1,2. lej. 19 VARMEMESTER: René Nielsen. Tlf. 36 98 38 00 E-mail vmherningvej1@sol.dk Træffetid kl. 9.00-9.30 på varmemesterkontoret

29


YouSee – en del af TDC

Masser af oplevelser foran skærmen når du opgraderer til Digitalt kabel-tv Digitalt tv handler ikke kun om skarpere billeder. Det handler i lige så høj grad om måden, du ser tv på. Du kan f.eks. pause din yndlingsserie, og du kan sammensætte din egen digitale tv-pakke med Favorit og få netop de tv-kanaler, du bedst kan lide. Nogle endda i HD-kvalitet. Har du allerede en tv-pakke fra din forening, er det nemt at få digitalt tv. Alt hvad der skal til, er et programkort og en digital boks eller en kortlæser, hvis du har et tv med DVB-C modtager. Læs mere eller bliv digital nu på yousee.dk/digitv eller ring 80 80 40 40

Lej en HD-boks med harddisk

59,pr. md.

30

Digitalt kabel-tv forudsætter Kabel-tv fra din forening, en digital boks/kortlæser og et programkort. Det fulde udbytte af Digitalt kabel-tv kan afhænge af hvilken tvpakke, du har. Tjek med din forening. Ved leje af boks u/ abon. på en digital tv-pakke er oprettelsesprisen 500 kr. Læs om de digitale tv-pakker på yousee.dk/digitv.


AFDELING 1

TLF

HÅNDVÆRKERE

– når viceværten ikke træffes! VVS-INSTALLATØR AFD. 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-13-14-15-16-17-18

Telefon Byggeriets VVS Forretning, Skt. Paulsgade 25C, 8000 Århus C

86 12 31 26 Telefon

EL-INSTALLATØR AFD. 1-2-11-14-15

P.L. El-installation, Præstehaven 8, Hasle, 8210 Århus V

86 15 13 00

AFD. 3-4-56-7-8-9-10-13

Keld Valbæk Klamsagervej 7, 8230 Åbyhøj

86 25 35 45

AFD. 16-17-18

Henrik Bock Stavneagervej 39, 8250 Egå

86 22 22 99

Hvis du uden for normal arbejdstid eller i weekenden har uopsættelig brug for en af boligforeningens håndværkere, kan disse rekvireres efter ovennævnte plan. Kloakservice kan som regel rekvireres gennem VVS-installatøren.

Det må henstilles, at viceværten eller administrationen bliver underrettet om assistancen den næstfølgende hverdag.

Det kan oplyses, at f.eks. stop i vaskemaskine eller tumbler, så tøj ikke kan tages ud, ikke betragtes som uopsætteligt. Udgift til rekvirering af hjælp i sådanne tilfælde vil blive pålagt den enkelte beboer.

31


EJENDOMSFUNKTIONÆRER BOLIGKONTORET ÅRHUS Administrationen BRENDSTRUPSGÅRDSVEJ 7 FINLANDSGADE 2 · 8200 ÅRHUS N 8200 ÅRHUS N TLF. 86 16 78 00 fra 7. januar 2008: TLF. 87 39 39 39 BRENDSTRUPSGÅRDSVEJ 7, 8200 ÅRHUS N TLF. 87 39 39 39

ÅBNINGSTIDER ÅBNINGSTIDER Ugedag

Telefontider

Ugedag

Ekspeditionstider

Åbningstider

Mandag

Mandag9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

13.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 12.00

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

9.30 - 15.00 10-15 9.30 - 15.00

10-15

9.30 - 15.00

Lukket

13.00 - 17.00

10-17

9.30 - 12.00

10-12

BOLIGNYT REDAKTION: Søren Høgsberg, Otto Benzonsvej 9,1.tv., 8210 Århus V. Tlf. 26 87 48 16 Helle M. Jensen afd. 16, Mia Falck afd. 5 BOLIGNYT distribueres til alle husstande i boligforeningen. Ekstra eksemplarer kan fås ved henvendelse til kontoret. TILRETTELÆGNING, LAYOUT OG TRYK Kannike Holding A/S tlf. 86 93 62 23 FORSIDEFOTO Af Søren Høgsberg NÆSTE NUMMER kan forventes at udkomme i oktober måned 2009 DEADLINE for indlæg til nr. 3: 2. oktober 2009 soho@stofanet.dk

AFDELING 1 Kun i nødstilfælde Varmemesterkontoret, J.Baggesensvej 40, kld. Tlf. 86 10 66 83 Egon Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 31 AFDELING 3 Varmemesterkontoret, P.Fabers vej 1, kld. . . . .Tlf. 86 10 52 32 Claus Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 33 Gert Frederiksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 34 AFDELING 6 Varmemesterkontoret, Stockholmsgade 1, kld. Tlf. 86 10 64 55 John Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 38 AFDELING 7 Varmemesterkontoret, Illerupvej 17, kld. . . . . .Tlf. 86 16 20 22 Svend Erik Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 51 Niels-Erik Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 41 AFDELING 9 Varmemesterkontoret, Kirkedammen 19, kld. .Tlf. 86 11 23 55 Michael Withen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 39 AFDELING 5,10 & 13 Varmemesterkontoret, V. Ringgade 192, kld. . .Tlf. 86 19 12 40 Frank Norman Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 37 John Lykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 42 AFDELING 11 Varmemesterkontoret, Kalmargade 51, st.tv. . .Tlf. 86 10 62 79 Johnny F. Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 45 Flemming Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 48 Lars Laursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 43 AFDELING 14-15 Varmemesterkontoret, Attikavej 70 . . . . . . . . .Tlf. 86 99 98 80 Carsten Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 46 Kurt Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 63 AFDELING 16,17 & 18 Varmemesterkontoret, Skæring Parkvej 336 . .Tlf. 86 74 00 87 Tommy Eriksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 47 Jesper L. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 28 Kurt Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 63 AFDELING 19 Varmemesterkontoret, Herningvej 1 . . . . . . . . .Tlf. 36 98 38 00 René L. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 48 40 FAST AFLØSER Kim Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velimir Lakicevic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benjamin Lind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærling: Peter V. Eskildsen . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 87 48 77 26 87 48 76 26 87 48 50 26 87 48 58

Højbo Bolignyt 2-09  

2009 Mod det digitale beboerdemokrati Beslutningsreferat SIDE 19 SIDE 4 ADRESSER Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bes...

Advertisement