Page 9

NeLUÙLm

úUXôL DVoYôLd LÚRlTÓ¡\Õ. Gù]²p TWUôjUôûY úUuûUVô] LQYWôL ¨û]jÕ Ruû] @YÚûPV @u×d ϬVYu (©¬VRoµ²) Fuß Fi¦ @u× @WYûQlûT (A-eL]m) ùNnYÕ ùTßYÕ ùTiLÞdÏ ªLÜm F°Õ. A]ôp AiLÞdÏ @kR DVoYô] ©¬VRo`û] A-eL]m ùNnV úYiÓUô]ôp ùTiQôL R¬jÕd ùLôs[ úYi¥Ùs[Õ úUÛm RuàûPV Ai Fu\ LoYjûR Øt±ÛUôL Õ\dL úYi¥Ùs[Õ. BÚl©àm BÚTôXôÚúU RUÕ úRL @©Uô]jûR ®ÓjÕ AjU ùNôìTj§p ¨ûXj§ÚlTÕ @Y£VUô¡\Õ, úUÛm TWUôjUôûY ׬kÕ @û]jûRÙm @olTQm ùNnYÕ ùTi¥ÚdÏ BVtûL VôLúY ÑXTUôL Ds[Õ. APYoL°Pm FlùTôÝÕ UL°¬u ÏQeLs YÚ¡\úRô @YoLÞm ULôu AjUô A¡u\]o.

×WôR] LôXj§p ×j§WoLÞdÏ NUm

Lu²

×WôR] LôXj§p Lu²VÚûPV úTô`ôdÏ, Y[ol× ×j§WoLÞdÏ NUUôL BÚkRÕ. BRàûPV ¨û]YôojRUôL BWôUôVQj§p BWô_ô _]Lo ºûRûV Ru U¥ ÁÕ @UW ûYj§ÚdÏm úTôùRpXôm @YûWl úTôuß ÑLUô] U²Ru Ruû]l úTôu\Yo úYß VôÚúU BpûX Fu\ @àTYm ùNnRôWôm # BÕ úTôuß FÝRl ThÓs[Õ. ×WôQeLs NmUkRlThP ùTiLs TôoY§, Nô®j§¬, RUVk§, §ùW[T§ ØRXô]Yo LÞm áP @WÑ ÏÓmTj§p ©\kRYoLs. @YoL°p ×j§WoLÞm BÚk§ÚdLdáÓm BÚkRôÛm @Yo LÞûPV ùNpXUô] Y[ol× Tt± ùT¬V @[®p Ød¡VjÕYm ùLôÓdLl ThPRôp BÕ UhÓúU ¨û]®p ¨ûXjÕ ®hPÕ. APR-MAY- 2013

TôWR ùTiU¦L°u ùLhP Sôs Nj§V ÙLm Utßm §úWRô ÙLj§p ùTiLs DVokR ¨ûX«p BÚkR]o, úYR Nôv§WeLs LôXj§Ûm U§dLlThP]o. A]ôp ùY°Sôh¥]¬u Ah£«p ReLÞûPV UôßThP TZdLjûR ùLôiÓ YkR]o, TôWR ùTiLÞdLô] ùLhP LôXm YkRÕ. ùTiLÞûPV RϧÙm ©u]ûPkÕ úTô«tß úUÛm @Yo LÞûPV ¨ûXÙm Ïû\kÕ ùLôiúP YkÕ GúRô IÚ @ûN®pXô ùTôÚÞdÏ NUUôL A¡®hPÕ. LôXl úTôd¡p ùTi¦]m @Pd¡ ûYdLlThPYoLû[l úTôX ®YLôWm A¡®hPÕ. UQ YôrdûL«p APYoLs úRYûR úTôX A¡ @kR ARWYt\ ùTiLÞdÏ Rôu IÚ é_ô¬VôL AdLlThÓ ®húPôm Fuß ×¬kÕ ùLôs[d á¥V YônlûT RW®pûX. LôX¦ (ùNÚl×) Utßm ÅhÓ úYûXdLô¬ Fuú\ FiQXô«]o. ÑRk§Wm T±úTô«tß. ©Qj §u AûPLû[ F¬jÕ ®ÓYûRl úTôX LQYu B\kR ©\Ï @YWÕ AûPúTôX DPu LhûP G\ ûYjR]o (LQYú]ôÓ £ûR«p F¬dLlThP]o). £X NêL ºo§ÚjR AoYXoL°u L¥] DûZl©u TX]ôL ùTiLs LôlTôt\lThP]o. RtLôXj§p Ah£ ÀPj§p @§LôWm ùTt±ÚkRôÛm áP U]Uôt\m GtTPôR LôWQjRôp @§L @[®p NhP §hP @§LôWeL°p BPm ùT\ôUp Yg£dLlThÓs[]o. Lu²Ls LÚ £ûRl×, ùTiLs F¬dLlTÓYÕ YWRh£ûQ ùLôÓûU, Tô-] úYßTôÓ, ùLhP (FiQ) TôoûY ØRXô]ûYL[ôp Buû\V SôhL°p áP R]Õ ARWYt\ LûRLû[ áß¡u\]o. @±®Vp SuûU TVdLd á¥VRôL BÚkRôÛm Ïß¡V úSôdLj§u LôWQjRôp U²Ru Bu]Øm áP LôhÓ Yô£Ls úTôÛs[]o. 7

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine