Page 7

NeLUÙLm

ùTiLú[ ¿eLs SôWôV¦ (CXhѪ) (RªZôdLm # Su± Oô]ôªoRm Uôof, 2013 BRr)

FkR T\ûYÙm IÚ B\dûLVôp T\dL Ø¥VôúRô @Õ úTôXúY NØRôVúUô, úRNúUô @pXÕ ùTi¥úWô, APYúWô # BWi¥p IÚ ©¬®u êXm UhÓúU Øuú]t\m FuTÕ GtTP Ø¥VôÕ. Ai, ùTi BÚYÚdÏs GúRàm £±V @[Ü úYßTôÓ BÚkRôÛúU áP IÚYo Utù\ôÚYo ÁÕ ®úWôRm TôWôhPôUp ØÝûUVôLúY Ds[]o. TôWR LXôNôWj§u T¥ BûQkR ØÝûUVô] ùNôìTUôL ®xÔ®tÏ SôuÏ ×_eLs Utßm ULôXhѪ«u ìTj§p Lôi©dLl TÓ¡\Õ. ®xÔ®u SôuÏ ûLLs Utßm ULôXhѪ«u SôuÏ Øû\úV ùTi Utßm A¦u BWi¥WiÓ ûLL°u BûQkR ìTm Rôu @Õ.

AjUôdL°ûPúV Ai#ùTi Tôp Fu\ ®j§VôNm BpûX. UL°¬u ©\® APYoL°u LôpL°ÚkúRô, RûX«-ÚkúRô GtTÓY§pûX @YoLs ÁÕ AÞûU ùNÛjRlTÓYRtÏ BWiÓ úT¬u NÃWØm IÚ ùTi¦u LoTj§-ÚkÕ Rôu ©\® GtTÓ¡\Õ. AjUô (×s°) ìTj§p ©\® FÓd¡\Õ Fu\ úTfúN ¡ûPVôÕ, Gù]²p AjUô @¯Yt\Õ, A§ @kRm FuTÕ BpûX. Ai#ùTi Fu\ úYßTôÓ NÃWjûR ARôW UôLd ùLôiPÕ BpûXùV²p AjUô®p Ai#ùTi úTRm BpûX. £X AjUôdLs AQôLÜm, £X ùTiQôLÜm BÚdÏm. NÃWm BpXôRúTôÕ @Õ úTôu\ TôÏTôÓ APR-MAY- 2013

©.Ï. ÑkRoWô_u, @iQôSLo, ùNuû] BpûX. FpXô AjUôdLÞm Uô± Uô± ùTi @pXÕ Ai NÃWm FÓd¡u\] (ÑZt£ Øû\«p)

BÚTôXô¬àûPV Y[of£ @Y£Vm Sm NÃWj§Ûs[ LiL°p ®j§VôNm LôQ Ø¥ÙUô # YXÕ Li £\kRÕ BPÕ Li RWm Ïû\kRÕ UßRûXVôL BPÕ Li £\kRÕ YXÕ RWm Ïû\Yô]Õ Fuß. BWiÓúU £\kRÕ BWi¥u Lô¬VØm Iuú\. BWiÓm úNokÕRôu NÃWj§tÏ @ZáhÓ¡\Õ. BWi¥u IjÕûZl©]ôp Rôu ùNVpLs ØÝûUVô¡\Õ. IÚ Li UhÓúU BÚkRôp Itû\d Li DûPVYo F] @ûZdLlTÓ¡\ôo. @úR úTôX ùTi @pXÕ Ai BÚ YodLj§]¬ûPúV IúW Uô§¬ Y[of£ BpûXùV²p NêLm @pXÕ úRNm Itû\ Li DûPVÕ úTôXô¡ ®Óm.

TôÕLôdLd á¥VYoLs ×\dL¦d LjRdLYoLs @pX TôWRj§u RoU Nôv§WeL°p ùTiLû[ Uû]® (Tj§²) Fuß á\l ThÓs[Õ. vLkR ×WôQj§p LQYu Rô]m, úNûY, DTN¬l× Utßm RoUm, ×i¦Vm ØRXô] Fu] ùNnRôÛm @§p Tô§ TXu Fq®R ØVt£úVô DûZlúTô Bu± Uû]®dÏ ¡ûPd¡u\Õ F] FÝRl ThÓs[Õ, Gù]²p ùTi FuTYs @ojRSô¬ (@RôYÕ Ai Tô§, ùTi Tô§) ¨oQVôm Új Fu\ è-p Tj§² T§dLôL ®WRm (T§®WRô) T§ Tj§²dLôL ®WRm BÚlTRôL FÝRlThÓs[Õ. SmØûPV êRôûRVoLs ùTiLû[ Tj§² Fu\]o. 5

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine