Page 5

NeLUÙLm

¨û ]ÜlT Ój§ ùRôP o× Gt T Ój§d ùLôs[úY TLYôu @YRôWm ùNn¡u\ôo FuTûRÙm @±YÕ @Y£Vm. BRû] Ds[Õ Ds[Yôß @±RúX AjU Oô]m. BR]¥lTûP«p TWUôjUôûY @uúTôÓ ¨û]Ü ùNnRúX §Vô]UôÏm. BqYô\ô] ײR ¨û]Ü êXUôLúY U]§p FÝm FiQeLû[ SUdÏ ARW Yô] SpùXiQeL[ôL Uôt\ úYiÓm. BRu êXúU UôÑ, U]ûR ®hÓ @LÛm, BqYôß U]ûR ÑjRUôL ûYjÕd ùLôsTYoLú[ DjRUUô]

U²RoLs. BYoLs Rôu @ûU§ @§oYûXLû[ FiQj§u Yô«XôL YôÙ UiPXj§p TWlT BVÛm. BqYô\ôL U]ûRÙm, BVtûLûVÙm, Uô£-ÚkÕ ®Ó®jÕ, ײRUôdÏYÕ, Sôm SUdÏf ùNnÙm DR®VôÏm. BRu @¥lTûP«p SpÛXÏ @ûUÙm. BRtLôL BlúTôÕ TWUôjUô RkûRVô¡V TLYôû] @±kÕ DQokÕ ¨û]Ü ùNnV úYiÓm. BÕ Rôu SUdÏ ÑLjûRÙm, NjL§ûVÙm @°dLYpXRôÏm.

Yô¬Ñ¬ûUf ùNôjÕ RkûRdÏf NUUôL ALúYiÓm Fuß ÏZkûRLs ØVt£ ùNnÕ ùLôi¥Úl TûRl TôojÕ, RkûR ùT¬Õm U¡rf£ @ûP¡u\ôo. ØVt£ ùNnVôU-ÚdÏm ÏZkûRLû[ RkûR ®Úm×Y§pûX. Gù]²p @Yo RôÙUôLÜm, RkûR VôLÜm @pXôÕ A£¬VWôLÜm BÚd¡u\ôo. Su\ôLl T¥dLôUp BÚdÏm UôQYû]l TôojRôp A£¬VÚdÏ U¡rf£Vô«ÚdÏUô? TWUôjU RkûR Ruû]l úTôXúY ÏZkûRLû[Ùm TôodL ®Úmסu\ôo. BRtLôL @Y£VUô] Oô]jûRÙm, @±ÜûWLû[Ùm YZe¡d ùLôiúP «Úd¡u\ôo. ÏZkûRLs ׬kÕ ùLôs[ úYiÓm Fuß §ÚmTj §ÚmT OôTLl TÓj§d ùLôiúP BÚd¡u\ôo. FlT¥ ùVpXôm @uúTôÓ TôXû] ùNn¡u\ôo! TWUôjUôÜdÏm, AjUôÜdÏm ¨û\V ®j§VôNm DiÓ Fu\ôÛm RkûRdÏf NUUôL AY§p £WUm GÕªpûX. FqY[Üd ùLqY[Ü @YûWlúTôX A¡d ùLôi¥Úd¡ú\ôúUô, úNûY ùNn¡uú\ôúUô @qY[ÜdLqY[Ü @YÚûPV Lô¬Vj§p DRYdá¥V £\kR LÚ®VôL A¡d ùLôiúP BÚlúTôm. @YÚPú]úV BÚdÏm U¡rf£ûVÙm @àTYm ùNnúYôU. BR]ôp RkûR Utßm ÏZkûR A¡V BÚY¬u ®ÚlTØm ¨û\úY± ®Óm. RkûRdÏf NUUôL AYÕ FuTRu ùTôÚs, RkûR«Pm Fuù]u] ®úN` RuûULs, ÏQeLs, Nd§Ls BÚd ¡u\úRô @Rû] @Y¬PªÚkÕ ùTtßd ùLôsYRôÏm. BÕ Yô¬Ñ¬ûUVôLl ùTß ¡u\ ùNôjÕ BqYôß ùTß¡u\ Rϧ ÏZkûR LÞdÏ BÚd¡\Õ Fuß RkûR ¨û]d¡u\ôo. ARXôp ÏZkûR LÞdÏ @°d¡u\ôo. BRu êXm ÏZkûRLs RkûRdÏf NUUôL AYûR F°Rôd¡ ®Ó¡u\ôo. ÏZkûRLs RkûRdÏf NUUôL A¡®ÓmúTôÕ, RkûR Fu] Lô¬Vm ùNnV úYiÓm Fuß ®Úmסu\ôúWô @Rû] ÏZkûRLs êXUôLf ùNn¡u\ôo. ARXôp Yô¬Ñ¬ûUVôLl ùT\dá¥V ùNôjûR ÏZkûRLs Gu ùT\dáPôÕ? @Yo FpúXôÚdÏm LPÜs Fu\ vRô]j§p BÚd¡u\ôo. A]ôp @YÚûPV ÏZkûRL[ô¡V SUdÏ @Yo RkûR Rôú]! APR-MAY- 2013

3

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine