Page 18

TeNôo Tôod (UúX£Vô): UúX£Vô Ød¡VvRoLÞdÏ GtTôÓ ùNnVlTh¥ÚkR 2 Sôs BWô_úVôL T«t£«p LXkÕ ùLôiúPôo.

XôvGgNpv: 12 ú_ô§o-eL R¬N] Lôh£«p §W[ôL Yk§ÚkR ùTôÕ UdLs

©]ôeÏ (UúX£Vô): BVtûLûV LôiLôh£«p ©WmUô ÏUô¬Ls @WeÏ

TôÕLôjRp

ùNuû]: @¬Uô NeL ®Zô®p ÏjÕ®[dÏ GtßTYoLs ©.Ï. À]ô, A.R. XhNUQu, Øu]ôs ¿§T§, @¬Uô TôXNkRo ùWh¥, Ist Vice District Governor, @¬Uô S.N. NeLo, Past Dist. Governor, @¬Uô TôXÑl©WU¦Vm, Dist. Chairman

SôLUûX ×ÕdúLôhûP (UÕûW): £YNd§ TYu קV §Vô] UiPm §\l× ®Zô®p ÕûQ UiPX ùTôßl× NúLôR¬ ©.Ï. Á]ôh£, êjR NúLôRWo ©Ï. ªÚjÙgNVô (UÕTu) Utßm NúLôRW NúLôR¬Ls

ùNuû]: 77YÕ £Yù_Vk§®Zô®û] Øu²hÓ úLd ùYh¥ £\l©dÏm êjR NúLôR¬Ls.

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine

SY April_MAY2013  

Tamil spritual magazine