Rørkjøp-katalog 2020

Page 313

FYRKJELER Fyringsolje og parafin har i mange år vært en av de vanligste varmekildene i norske hjem, men fra og med januar 2020 ble det forbudt å fyre med fossil fyringsolje. Mange velger da alternative varmekilder som varmepumpe eller biovarme (merk: dette brukes ved pellets eller flisfyring og fyrkjelen må da fjernes). FORDELEN MED Å BENYTTE BIOOLJE, ER AT DU IKKE TRENGER Å KASTE UT FYRKJELEN. Mange oljeleverandører leverer fornybare biofyringsoljer som du lovlig kan benytte til oppvarming av privat bolig. I praksis betyr det at at dersom du har et velfungerende fyringsanlegg, kan du med enkle, og forholdsvis rimelige grep, konvertere fyrkjelen til bruk av fyrolje. ERSTATT FYRINGSOLJE MED BIOOLJE I mange tilfeller vil man kunne fylle biofyringsolje direkte i den tomme oljetanken - uten reng jøring. Merk: Dette kan fungere, men det krever utskifting av forfilter, sannsynligvis flere ganger i løpet av fyringssesongen. Det anbefales derfor å reng jøre oljetanken. Når det g jelder oljebrenneren, så anbefales utskifting til ny biooljebrenner og biooljeavlufter. Biofyringsolje med høy kvalitet bidrar i stor grad til en problemfri drift. GODE GRUNNER TIL Å BEHOLDE FYRKJELEN: • Bio-konvertering er i stor grad rimeligere enn ombygging til annen varmekilde. • Gir god komfort. Beholder fordelen av høy vanntemperatur. • Høyt varmeutbytte. • Reduserer klimagassutslippene. • Gir ingen forurensning og er 100 % fornybar. •

10 | RØRKJØP

Teknisk_katalog_2020 V4.indd 10

24/02/2020 15:00