Page 4

Den kulturelle skolesekken Ansvar: • Fylkeskommunen skal gjennom Den kulturelle skolesekken sørge for at elevene i grunnskole og videregående skole i fylket får møte profesjonelle utøvere innen film, visuell kunst, litteratur, scenekunst, kulturarv, musikk og blandede kunstformer. Kulturavdelinga har ansvar for tilbudet til grunnskolen. Mål: • Hver grunnskoleelev skal få minst 3 kunst- og kulturtilbud pr år. Tilbudene integreres i skolens planer og knyttes til oppnåelse av relevante læreplanmål for elevene. Kulturavdelinga skal arbeide for at alle involverte parter samordnet skaper et godt tilbud til elevene i fylket. ILM

DEN KULTU RELLE

Den kulturelle

skolesekken

SCENEK

med Den til nytt år Velkommen lesekken! sko kulturelle Den kulturelle

år med til i sitt åttende n er en gave elag går inn nord-trønd relle skolesekke spillemidler, om n. Den kultu skolesekke finansiert gjenn unene og rske elever, ing, komm nordtrønde sjonell kunst konsertordn tenes skole får møte profe barn n! rikskonser alle n. Absolutt relle skolesekke fylkeskommune om Den kultu e gjenn størst tida det skole t sett all og kultur i n er samle med et elevt skolesekke a. trøndelag Den kulturelle vi har i nordsjelden i medi gementet nt anmeldes enen geme kulturarran morg arran om t 000. Våre i all stillhe nde opp mot 100 e premierer ærlig og kreve derfor mang og et mer Det foregår ne i fylket. få. ing på skole en kunstner ikke kan rell rundt omkr kultu barn og unge r med Den publikum enn er som jobbe rundt på e ulike aktør rkontakter Det er mang ca 130 kultu dinatorer, 6 n i fylket vårt: natorer, 3 fylkeskoor skolesekke oordi institusjoner kommunek 6 nasjonale skolene, 24 leggere og , en hærskare er, 4 turné men ikke minst som besøker fylkesprodusent k. og sist, rer uttryk raktø kultu for hvert kunst og andre lle kunstnere ige av profesjone om det 13-år n utvikler gjenn hos elevene. skolene! skolesekke petanse Den kulturelle - og kulturkom en svært en viktig kunst kulturopplevelser har l skoleløpet g og trivse at kunst- og unges lærin på barn og Forskning viser kning v innvir viktig og positi sekken kulturelle skole en i skolen. kjærkomm ønsker vi Den Det blir en ! Dette året skole nde n i videregåe . velkomme av ordningen videreutvikling

- GRUNN SKOLEN

2010–2 011

beste åpn

ingsnumme

r!

Annett Hjelk rem – work Nord-Trøn delag Teate shop dans r Dette er en happening hvor seg, skape og være kreat elevene får danse, bevege på at alle mestrer opple ive i fellesskap. Det er lagt dans er påkre gget så ingen vet. Her er forkunnskaper vekt frivillige prest det asjoner. eleve også plass til individuel i scenisk numm ne får innbl le lære enkle er skapes, de får være ikk i hvordan et koreografit eknikker som i en prosess samt nummeret slik at de får er med på å tittelen på et workshopen eierskap til produksjon forme mestring, en. for dette skal skal gi en følelse av selvtillit og bli bra og ikke minst ArtIG! relevans for kroppsøvin g, dans, musi lage en fores tilling/sko kk, samarbeid leoppsetni , norsk , ng. tid: 2 timer og Arena: 15 min stort rom/ Maks antal l: 45 – 5.–10 gymsal med stereoanle gg .trinn

UNST/F

Faksimile av programheftet til Den kulturelle skolesekken.

SKOLES EKKEN

 Verdens

 Animer

mer!

Alice Winn berg – lære rkurs med workshop formidlingspa – Midtnors k filmsente kke, r Animasjon er setter grens en mulighetenes kuns er! På dette t – bare fanta enkel anim lærerkurse sien t skoleres asjonsprod lærerne i uksjon. en utstyr send koffert es under selve fra skole til skole som med nødvendig turneen. skole lærerne betje eventuelt formidlingsmat n må stille med PC-er ner eriell. og relevans for kunst og hånd verk og data. lærerkurs: 1 dag tid: ½ dag til 2 Arena: dager på skole rom med ne mange nok datamaskin strømuttak Maks antal er og l: 30 – 1.–4. til elevene. trinn

12

Haraldsen Annikken Kjær kultur Fylkesråd for

3

for grunnskolen i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010–2011

Alle grunnskoleelever fikk minimum 3 tilbud hver innen film, visuell kunst, litteratur, scenekunst, kulturarv, musikk og blandede kunstformer. Dette var fordelt på 32 produksjoner i tillegg til kommunenes egne produksjoner. Samarbeidet mellom skole og kultur fungerer godt. Kommunene fikk 2 752 222,kr av spillemidlene til sitt lokale program, mens fylkeskommunen fikk 1 764 361,- kr til disposisjon for grunnskolens program. Den kulturelle skolesekken laget for første gang et programhefte med oversikt over programmet for skoleåret 2010-2011. Dette ble et fint supplement til oversikten på hjemmesiden dksnordtrondelag.no. 4

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Møteplassen 2010 hadde større fokus på programvisninger enn tidligere programslipp har hatt, og bar slik sett preg av å være en festival. Denne ble gjennomført i samarbeid med DKS for videregående skole, Nord-Trøndelag Teater og SNK. Skolesekkprisen ble dessuten for første gang delt ut til beste skole og beste produksjon. Fylkeskommunen har evaluert spillemiddelfordelingen mellom kommunene og fylkeskommunen, og endrer fra skoleåret 2011-2012 fordelingen til en tredel til kommunene og to tredeler til fylkeskommunen. Dette er gjort for at det skal bli et mer likeverdig tilbud til elevene i fylket.

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement