Page 18

Feltarkeolog Ida Marie Rein har funnet keramikk på Melby, Verdal.

Eldre tid Arkeologisk feltarbeid og undersøkelser Oppfølging av handlingsprogram for kulturminnepolitikken er gjennomført med systematiske regitreringer i Røyrvik i samarbeide med Sametinget og Røyrvik kommune. Nettstedet Mittkulturminne. no er satt i drift i ny og oppdatert versjon. I kulturminneregisteret Askeladden er det innført 129 nye lokaliteter, og foretatt over 3000 endringer og oppdateringer. 45 større og mindre arkeologiske registreringsprosjekter etter Kulturminnelovens §9 er gjennomført. Dette er undersøkelser som tar sikte på å avklare om et tiltak er i konflikt med automatisk freda kulturminner eller ikke. Det er mest bosetningsområder fra bronsealder til middelalder som er funnet ved disse registreringene. Også i 2010 var to feltarkeologer tilsatt i sesong fra april til desember. Dette har i vesentlig grad effektivisert arbeidet med plansaker og meldinger om tiltak.

LIDAR Nytt i 2010 er at fylkeskommunen har kunnet ta i bruk LIDAR data for å lete etter kulturminner. LIDAR er data som lages ved at en laserskanner montert i fly eller helikopter flys over landskapet og sender laserstråler ned mot bakken. Laseren gir et datasett med et antall punkter på bakken (fra 1-2 til 30 pr m2). Desto flere punkter pr kvadratmeter, jo bedre vises fornminner så som gravhauger og fangstgroper. Disse dataene blir analysert, og etter en kontrollbefaring blir kulturminnene registrert i Askeladden.

Gravfelt mellom Bjørka og Svepstad i Sparbu. LIDAR opptak fra 2009. Oppmålt og bekreftet i felt mai 2010. Innlagt i Askeladden.

18

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement