Page 16

Kulturminner Ansvar: • Følge opp kulturminner som er fredet etter Kulturminneloven • Ivareta nasjonale interesser i plansaker • Føre en selvstendig politikk for regionalt viktige kulturminner Mål: • Følge opp fylkestingets handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Nyere tid Kulturmiljøfredninger Fiskeværet Sør-Gjæslingan ble fredet som kulturmiljø av Kongen i Statsråd i 2010. Ca. 80 bygninger inngår i kulturmiljøet. I tillegg startet Riksantikvaren fredningssak for Levanger sentrum som kulturmiljø. Denne fredningssaken omfatter ca. 250 bygninger.

Veiledning og informasjon Nettstedet www.tronderskbyggeskikk.no ble lansert i juni og skal være til inspirasjon og informasjon for alle som eier eller jobber med gamle hus. Nettstedet skal også danne grunnlaget for et håndverkernettverk, der håndverkere kan diskutere og utveksle erfaringer.

Temating om kulturminner I oktober ble det avholdt fylkesting med tema kulturminner. Riksantikvar Jørn Holme og fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd fra Hordaland fylkeskommune holdt innlegg.

Nye stillinger Det ble opprettet en ny stilling som rådgiver i kulturminnevern nyere tid i 2009, og stillingen trådte i kraft i 2010. Denne stillingen er tillagt 16

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

hovedansvar for kontakt med og oppfølging av byggeprosjekter med økonomisk støtte fra Riksantikvaren (RA) og/eller fylkeskommunen. Det ble videre i 2010 opprettet ytterligere en stilling, i samsvar med økonomiplanen, for oppfølging av kulturmiljøfredninger. Denne vil tre i kraft i 2011.

Tilskudd kulturminnevern nyere tid 2010 I 2010 har fylkeskommunen klart å øke utbetalingsgraden av tilskudd i tilsagnsåret. Grunnen til dette er økt oppfølging av byggeledere. Oversikt over tilskudd fra RA til freda bygninger i Nord-Trøndelag 2010: Freda bygg og anlegg Kystkultur og kulturmiljø Brannsikring og beredskapstiltak Utviklingsmidler 2010 SUM

Omsøkt Tildelt 7 412 434 2 000 000 2 614 772 1 175 800 706 176 0 858 826 10 886 738

364 826 3 540 626

Årsmelding fylkeskulturavd  
Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement