Page 15

Andre forhold

Kunstnerisk råd

Det er etablert gode rutiner i arbeidet med skole- og barnehagekonsertene. Arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre både de faglige og organisatoriske sidene ved produksjonene er en kontinuerlig prosess. Dette gjøres i nært samarbeid med Rikskonsertene og Den Kulturelle skolesekken.

Kunstnerisk Råd er oppnevnt av Fylkesrådet/Fylkesråden for kultur.

I 2010 har vi hatt avtale om regulære pedagogiske tjenester ved: Namsos kommunale kulturskole – hele året Olav Duun vgs – hele året Inderøy vgs – hele året HINT – lærerutdanningen – hele året. Musikk i Nord-Trøndelag har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Rikskonsertene arbeidet frem en avtale der Høgskolen i NT tar imot en skoleproduksjon pr semester med faglig oppfølging fra musikkprodusenten.

Kunstnerisk råd består av: Inger Seem, leder Asgeir Skrove, nestleder Ingvild Aasen Bjørn Willadsen Olav Guttorm Kallhovd, representant for de ansatte Endringer i rådets sammensetting: Ingvild Aasen er innvilget permisjon. I hennes sted er Rolf Diesen oppnevnt. Gro Merete Hjertvik er oppnevnt som ansatterepresentant. Fylkesmusikksjefen er rådets sekretær. Kunstnerisk råds mandat er fastsatt i reglement, vedtatt av fylkestinget 18.010.07 i sak 07/67. Rådet har avviklet 3 møter og behandlet 13 saker.

KOM-prosjektet Musikkprodusent og turnekoordinator sitter i referansegruppa for KOM-prosjektet ( Kreativt Oppvekstmiljø) i regi av Norsk Kulturskoleråd.

Musa Prosjektet ”Med eleven som arrangør” er gjennomført i 2010 der Musikk i Nord-Trøndelag er en av flere regionale aktører i tillegg til Rikskonsertene. Prosjektet videreføres i 2011 gjennom prosjektet ”Kultarr” . Musikkprodusent og turnékoordinator er våre deltakere i prosjektet.

Hilmarfestivalen Musikkprodusent og Musikksjef har vært knyttet til festivalen gjennom styret, programråd og jury for Hilmarprisen.

Soddjazzfestivalen I likhet med tidligere år, leverte Musikk i NordTrøndelag en konsert til festivalen (3xO). MINTs forhold til denne festivalen skal drøftes med festivaleieren i løpet av 2011.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

15

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement