Page 1


Scriptievoorstel van Bjorn van den Heuvel Bedrijf: Kroymans Amsterdam

Inhoudsopgave scriptievoorstel: 1 Titel van de scriptie 2 Opdracht 2.1 Opdrachtformulering 2.2 Welke onderzoeksvragen worden er mee genomen 3 Korte beschrijving van het bedrijf 4 Belang van het project voor de organisatie 5 De te gebruiken onderzoekmethode, inclusief toelichting 6 Relatie met de kernvakken 7 Interne en/of externe factoren die van invloed zijn op het project 7.1 Interne factoren 7.2 Externe factoren 8 Tijdschema met inachtneming van (on-)voorziene factoren die het verloop van het project kunnen be誰nvloeden 9 Persoonlijke leerdoelen 10 Relevante literatuur

2


Scriptievoorstel van Bjorn van den Heuvel Bedrijf: Kroymans Amsterdam

1. Titel van de scriptie Een positieve draai geven aan het rendement van het totaal vermogen. 2.Opdracht 2.1. Opdrachtformulering Mogelijkheden onderzoeken en formuleren om het Return On Investment naar een positief niveau te krijgen. Dit zal gedaan door eerst een financiële analyse te maken van het bedrijf om inzicht te krijgen in de opbouw van de omzet, kosten en het netto werkkapitaal. Door de operationele processen te koppelen aan de huidige financiële situatie/structuur moeten er mogelijkheden te vinden zijn om een verbeteringen van het rendement te realiseren. Deze mogelijkheden dienen uitgewerkt te worden tot duidelijke adviezen. De adviezen moeten zo zijn opgesteld dat deze na een periode te meten zijn en dat het MT een goede keuze kan maken tussen de verschillende adviezen die aangeboden zullen worden. Uiteindelijk zal het MT een advies kiezen en deze gaan uitvoeren. Het plan is dat het advies gaat zorgen voor een positief rendement binnen een tijdsbestek van een jaar. 2.2. Welke onderzoeksvragen worden er mee genomen • Hoe kan het rendement worden verbeterd? • Welke balans- en P&L posten moeten worden aangepakt? • Welke value-drivers liggen hier achter? • Hoe kunnen deze beïnvloed worden? Geef hierbij ook aandacht aan randvoorwaarden welke ingevuld dienen te worden. • Welke resultaten mogen in welke tijdpad verwacht worden? 3. Korte omschrijving van het bedrijf Kroymans Amsterdam is een dealerbedrijf waar de merken Saab en Alfa Romeo gevoerd worden. Het bedrijf is gevestigd aan de A2 en telt ongeveer 50 werknemers. Door de strategische locatie is dit de grootste vestiging van de moederorganisatie Kroymans Retail Group die onderdeel is van Kroymans Corporation. Het bedrijs is begonnen als Saab dealer onder de naam Saab ASM (Auto Service Maatschappij). In 2000 heeft Kroymans het bedrijf het Stokvis ARM vergenomen waar ook de ASM groep onder viel. In 2003 vormde Kroymans de Kroymans Retail Group en veranderde er organisatorisch veel voor de Nederlandse dealerbedrijven die onder de Kroymans organisatie vielen. Sinds 2003 is Kroymans Amsterdam (toen nog ASM Amsterdam) geconfronteerd met veel veranderingen. Deze veranderingen hebben betrekking op de organisatiestructuur, de wijze van operationele aansturing en de werknemers. Door deze veranderingen was er weinig grip op de operationele gang van zaken. Ook daalde het marktaandeel van het merk Saab wat gezamenlijk leidde tot een negatief rendement. Eind 2007 werd begonnen met de verbouwing aan het pand en begin april 2008 heeft Alfa Romeo zich aan het portofolio van Kroymans Amsterdam toegevoegd samen met Alfa Romeo Nederland. 3


Scriptievoorstel van Bjorn van den Heuvel Bedrijf: Kroymans Amsterdam

4. Belang van het project voor de organisatie Op dit moment is er een negatief rendement op het totale vermogen van Kroymans Amsterdam. Er is een budget gemaakt voor het einde van het jaar 2008 met daarin een verlies van €700.000,-.. Door middel van dit project moet er een duidelijk overzicht komen in de financiële situatie van het bedrijf, om te kunnen beoordelen welke balans- en P&L posten aangepakt moeten worden. Het management van Kroymans Amsterdam wenst ook een goede inzicht te krijgen in de efficiëntie van de werkwijze van de monteurs. Input van de monteurs is daarbij zeer handig, omdat zij kunnen aangeven hoe zijn bepaalde handelingen doen en waarom zij deze zo uitvoeren. De financiele situatie van de Kroymans Retail Group is niet goed. Er is voor 2008 een verlies gebudgetteerd van 16 miljoen euro. Aangezien Kroymans Amsterdam een negatief aandeel van € 700.000,- heeft is het van belang dat de grootste vestiging, van Saab en Alfa Romeo, een positief rendement moet krijgen. De vestiging 5. De te gebruiken onderzoeksmethode, inclusief toelichting Voor de financiële analyse zal gebruikt worden gemaakt van de Dupont Chart. De Dupont-chart maakt het verband zichtbaar tussen de gegevens van de balans en de resultatenrekening. Deze gegevens zijn nodig om de brutomarge, de omloopsnelheid van het totale vermogen en met deze beide kengetallen de RTV te berekenen. Omgekeerd geeft de Dupont-chart een goed inzicht in de factoren, die kunnen worden beïnvloed om de RTV te verbeteren en welke impact zij hebben op de RTV. Ook zullen de volgende kengetallen meegenomen worden om de financiële situatie in beeld te brengen: • Balanced score chart • Netto werkkapitaal • Debt ratio • Current ratio • Quick ratio • Rente-dekkingsfactor Het netto-werkkapitaal geeft een indicatie van de hoeveelheid middelen die het bedrijf op korte termijn beschikbaar heeft om, ook als alle kortlopende schulden worden afgelost, de nodige uitgaven te doen om het bedrijf draaiende te houden. Als vuistregel geldt dat een bedrijf op dit punt gezond is als het netto-werkkapitaal positief is. De current ratio geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met op korte termijn beschikbare bezittingen van de onderneming. De quick ratio geeft hetzelfde aan, alleen worden bij deze berekeningen de voorraden buiten beschouwing gelaten. Vanwege het feit dat er binnen Kroymans Amsterdam een grote voorraad is en deze gefinancierd wordt, neem ik de rente-dekkingsfactor mee als kengetal. Het bedrag dat staat voor de voorraadfinanciering bedraagt op 31 augustus 2008 ongeveer 1,1 miljoen euro. Ook zal er een interne enquête gehouden worden, onder de monteurs, om te kijken naar bepaalde aspecten van de werkwijze van de monteurs. De productiviteit in de 4


Scriptievoorstel van Bjorn van den Heuvel Bedrijf: Kroymans Amsterdam

werkplaats kan namelijk verbeterd worden. De huidige productiviteit was in de maand augustus 78,22%. Dit betekend dat van een werkdag van 8 uur er een uur en drie kwartier per monteur verloren gaat en dus niet gefactureerd wordt. De vragen zullen betrekking hebben op hun werkwijze en waarom de monteurs zo werken. Verder zullen er een paar vragen bij zitten hoe de monteurs denken over interne communicatie. 6. Relatie met de kernvakken Het project heeft voornamelijk de relatie met de vakken bedrijfseconomie en financial management. Vooral omdat er een financiële analyse gemaakt moet worden en daarbij gekeken moet worden naar de financiële situatie van het bedrijf. Ook het vak kwaliteitsmanagement komt in beeld. Om bepaalde processen te kunnen controleren op efficiëntie zullen daarvan de processen begrepen moeten worden. 7. Interne en/of externe factoren die van invloed zijn op het project Tijdens het project kunnen er verschillende factoren de gang van zaken beïnvloeden. Hieronder vindt u een overzicht van deze factoren. 7.1 Interne factoren: • Reorganisatie binnen de Kroymans Retail Group • Medewerking binnen de projectgroep die zich bezighoudt met deze reorganisatie. • Eventuele verschuivingen van personeel binnen het bedrijf. • Toegankelijkheid tot bepaalde bestanden. 7.2 Externe factoren: • Kredietcrisis die op dit moment plaats vindt. • Tegenvallende verkopen in de autobranche 8. Tijdschema met inachtneming van (on-)voorziene factoren die het verloop van het project kunnen beïnvloeden Opdracht: Deadline: Financiële analyse jaren 2006, 2007 en 2008 31 december 2008 Black-box view van het bedrijf 30 november 2008 Organigram Kroymans Amsterdam 31 oktober 2008 Organisatiecultuur Kroymans Amsterdam 30 november 2008 Multi Moment Opname Eind december 2008, januari 2009 en eind februari 2009 Enquête monteurs Eind december 2008 Oplossingen voor de situatie bedenken Half januari 2009 Adviezen uitwerken en presenteren 23 maart 2009 9. Persoonlijke leerdoelen Met dit project wil ik meer inzicht krijgen in de financiële structuur van een autobedrijf en deze kunnen analyseren. Op basis van de gemaakte analyse wil ik dan een zo goed mogelijk advies kunnen geven over de werkwijze om het rendement te verbeteren. Belangrijk daarna is voor mij om te weten of het plan, wanneer het in gebruik wordt genomen, ook daadwerkelijk voor een rendementsverbetering kan zorgen. 5


Scriptievoorstel van Bjorn van den Heuvel Bedrijf: Kroymans Amsterdam

Ook wil ik met dit project leren welke processen er in een dealerbedrijf plaatsvinden en hoe deze invloed op elkaar hebben. Om tot een bepaalde doelstelling te komen moeten er waarschijnlijk bepaalde processen aangepast worden om tot een hogere efficiëntie te komen. Dit is iets wat mijn interesse heeft en dus wil ik leren om een goed inzicht te krijgen in deze processen en hoe deze aan te passen. 10. Relevante literatuur • Het boek 75 management modellen • Studieboek bedrijfseconomie (leerjaar 1 en 2) • Studieboeken financial management (leerjaar 3) • Studiekatern kwaliteitsmanagement (leerjaar 3) • Studieboek kwaliteitsmanagement (leerjaar 3)

6

Kroymans Amsterdam  

Nieuwsbrief over Kromans Amsterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you