Page 1

Nr 14. 08/11 april 2011 21. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Bautingen over i Oslo Havn ”We fix” er det nye slagordet for hovedstadshavnen. På Oslo Havns årlige Havnemøte nylig, det 16. i rekken, opplevde ca. 130 deltagere som vanlig en kampklar og selvsikker Bernt Stilluf Karlsen. Næringslivslederen og Venstre-politikeren har vært havnestyreleder siden 2000. Snuoperasjonen i Oslo havn etter bystyrets omstridte ”Fjordbyvedtak” for 11 år siden har han sammenlignet med å baute en fullrigger. På årets Havnemøte nevnte han ikke bauting med ett ord. - Nå skal havnen utvikles til en servicebedrift til beste for kundene etter flere år

med intensiv planlegging, sa en optimistisk Stilluf Karlsen som også understreket viktigheten med planlegging og tilrettelegging dersom revolusjonen med overføring av gods fra vei til sjø og bane kommer. Oslo Havn jobber for å få flyttet arbeid fra kveld og natt til dagtid. De har allerede forhandlet frem en ny avtale med sine kranførere, men de er også avhengige av at de privat ansatte bryggearbeiderne går med på det samme. - Vi er en god nabo til Bekkelaget, og vi setter i verk tiltak for å bevare naboskapet. Men vi er også et dyna-

Toll-tull i Larvik Skandia Foods/Frysekompaniet har sagt opp avtalen med den nye Grensekontrollstasjonen i Larvik, og saken ser ut til å havne i retten. 22. juni er saken mellom de motstridende partene Skandia Food og speditørselskapet Bugge & Olsen berammet i Larvik tingrett. Skandia Food er en viktig aktør i regionen med stor betydning også for kontrollstasjonen i Larvik Havn. Saken har sin bakgrunn fra nyttårsaften 2009/2010.

På forespørsler fra flere kunder ga Bugge & Olsen et tilbud om fortolling av en ettertraktet tollkvote på 2700 tonn kjøtt med nedsatt toll. Bugge & Olsen sendte 65 forhåndsregistrerte tolldeklarasjoner. Datateknikken gjorde at noen av speditørens kunder fikk større andel av kvoten, andre mindre. Skandia Food føler de ble tildelt for liten kvote, og krever 4,2 millioner kroner i erstatning.

1 - Transport Inside 08/11

INSID i tran E; 20 år sp tjene ortens ste

misk miljø som ikke kan stenge den industrielle virksomheten. Noe annet enn kontinuerlig drift på terminalen er utenkelig. Det øker håndteringskapasiteten 25%, understreker Stilluf Karlsen. Han viser også til at det arbeides kontinuerlig med å tilrettelegge havnen for kundene, selv med begrensede muligheter for opparbeidelse av nye arealer. For niende gang ønsket havnedirektør Anne Sigrid Hamran velkommen til Havnemøte, som hun betegner som en årlig møteplass for kundene i havna. Hamran leder en intermodal havn som ifjor satte ny rekord i containerhåndtering med over 200.000 TEU, og

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Hurtigruten i havn ............s. 2 170 nye milliarder ............s. 2 Står på egne ben ..............s. 3 Logistikk-forsinkelse .........s. 5 EU-støtte til Norge ............s. 6 Uniteam frikjent................s. 6 Historisk i Meråker ...........s. 7 Bransjesuksess .................s. 8 Wilhelmsen sjøfareren ......s. 9 Kartnes ny Schenker-topp ..s.11


hvor 5,4 millioner tonn gods kom sjøveien. Containerterminalene tar imot ni containerskip i uka, og hver kran kan håndtere 27 containere i timen. Hamran understreker at sjøveien er miljøveien. - Vi har store miljøambisjoner og jobber for å overføre gods fra land til sjø. Derfor holder vi prisene nede og gir nå miljørabatter til grønne fartøy, sier havnedirektøren. Hamran forteller også at Oslo Havn er Norges første EU-sikkerhetsgodkjente havn. - EU-godkjenningen bekrefter at vi følger både de nasjonale havnesikringsforskrifter og EU-direktiv, sier Anne Sigrid Hamran. Havnen fikk sin overordnende havnesikringsplan på plass allerede i 2007.

Siste nytt Hurtigruten i havn Hurtigruten er igjen sikret drift for perioden 2012-2019 med anløp til 34 havner mellom Bergen og Kirkenes, 24 timer i døgnet syv dager i uka. Storavtalen på statlig kjøp av transporttjenester er verdt over 5,1 milliarder kroner og ble undertegnet av Hurtigrutens styreformann og største eier Trygve Hegnar og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa onsdag denne uken. Etter at Veolia Transport valgte å

GARDERMOEN

SØRUM

trekke seg fra anbudskonkurransen, har det kun vært staten og Hurtigruten som har forhandlet. Nor Lines disponerer hele godskapasiteten på de 11 Hurtigruteskipene, og tilbyr denne tjenesten som en del av sitt samlede rutenett. Nor Lines betrakter Hurtigrutens daglige seilinger som uslåelig på regularitet og pålitelighet. Den transporterer alle typer gods, fra dagligvarer og fisk til transport av personbiler.

Nye Veolia-eiere ▼ De franske eierne av Veolia Transport Norge AS har solgt selskapet til en gruppe norske Veolia-ledere, gjennom selskapet Transport Holding AS. Veolia er et av Norges største busselskaper med nærmere 2000 medarbeidere og en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner. I tillegg til ca. 600 busser, har selskapet blant annet ferger og hurtigbåter. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av april, og Veolia Transport Norge AS og dets datterselskap får etter hvert nye navn.

Transport på topp ▼ Transport, lagring og kommunikasjon sto for over halvparten av eksporten og nærmere 42% av importen i 2009, melder Statistisk sentralbyrå. Det er en tilbakegang på henholdsvis 6% og 7% fra året før. Sjøtransporttjenestene re-

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 08/11

presenterte den klart største eksporten ut av Norge med 44%. Likevel var det en nedgang på 5% i forhold til 2008.

Mobilt i Ringstad ▼ Ringstad Transport i Moss gjør logistikkstrømmen mobil og etablerer flåtestyring i alle biler. - Det forbedrer effektiviteten av bilparken, og blir et nyttig verktøy for hele Ringstad-organisasjonen. Effektiv utnyttelse av ressursene gjennom flåtestyring bidrar til både reduserte kostnader og bedre service. Ved hjelp av håndholdte PDA-enheter og GPS, kan vi lokalisere alle kjøretøyene til en hver tid, sier daglig leder Terje Ringstad. Ringstad Transport har inngått avtale med General Cable Nordic AS som leverer komplette kabel- og tilbehørløsninger over hele Skandinavia og Nord-Europa. Ringstad står for transporten av kabeltrommer og materiell til kunder rundt Oslofjorden.

170 nye mrd. på NTP ▼ Regjeringen vil bevilge 170 milliarder kroner mer til vei og jernbane fra 2014 og de neste ti årene. - Det trengs penger både på bane, vei og kollektiv. Det er ingen tvil om at alle tre områder må styrkes i neste nasjonale transportplan, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Onsdag forrige uke ga hun

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


beskjed til Statens vegvesen og Jernbaneverket at Samferdselsdepartementet vil øke rammene for vei og jernbane med 17 milliarder kroner årlig i perioden 2014-2023. - Nå skal vi ha en sammenhengende utbygging og ikke klattvis og delt som vi har sett altfor mye av, sier Meltveit Kleppa. Opposisjonen støtter forslaget og håper det blir gjennomført. - Vi støtter forslaget. Problemet er om dette bare blir planer og ikke realiserte prosjekter, sier Knut Arild Hareide (KrF), leder i Stortingets transportkomité. NHO er svært fornøyd med Meltveit Kleppas initiativ til økning av samferdselsbevilgningene. Denne opptrappingen er et viktig gjennomslag for næringslivet og innebærer en økning til vei og jernbane fra 25 milliarder kroner årlig til 42 milliarder.

Taktskifte ▼ Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er et nytt løft for samferdsel. Vi er i et taktskifte hvor vi blant annet ruster opp veier og fornyer jernbanen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun viser til at de statlige samferdselsetatene Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket skal for perioden planlegge ut fra en årlig basisramme på 4 milliarder

kroner mer enn de statlige bevilgningene for 2011. Avinor og de statlige transportetatene får nå retningslinjer for det videre arbeidet med NTP 2014-2023 som legges fram for Stortinget i begynnelsen av 2013. - Blant annet satser vi på mer gods fra vei til sjø og jernbane for å løse transportutfordringene, understreker samferdselsministeren.

Står på egne ben ▼ Larvik Havn har hatt en rivende utvikling, men vil gjerne seile sin egen sjø. - Jeg registrerer at Borg, Moss og Horten har innledet et samarbeid. Larvik Havns utvikling de senere år har imidlertid skjedd med sikte på at havna skal stå på egne ben og styrke det regionale næringsliv, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Norges nest største containerhavn til Inside. Han understreker at havnen nå er en pilot i utvikling av nytt havnedatasystem, og han deler gjerne erfaringer i samarbeid med andre om det. - Dette tar vi nå initiativ til. Hvis det er noe det er naturlig å samarbeide om så må det vel være IT. Vi er naturlig nok mer eller mindre i konstant utvikling, i takt med den trafikk vi tror kommer. De prosjektene vi ser pr. i dag er videreutvikling av containerterminalen og fornyelse av kraner, både på Revkaia og Kanalkaia. Men

3 - Transport Inside 08/11

jeg ser ikke bort fra at vi kan komme til å gjøre noe mer på ro/ro siden, eller offshore, eller noe helt annet. Vi jobber dessuten bevisst på miljøsiden. Alle prosjekter må medføre at vi fremstår mer miljøvennlig enn før, og det er et helt nødvendig utgangspunkt for å kunne forbli en del av byen, sier Jonas. Larvik håndterer i dag ca. 60.000 TEUs årlig, og har en kapasitet på 200.000 TEUs.

Rekordøkning i Helsingborg ▼ Helsingborgs Hamn registrerer den beste veksten noensinne. Ifjor økte antallet containere med 32,9% og ro/ro-volumene med 55,9% sammenlignet med året før. - Dette overgår både markedsutsiktene og egne prognoser. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette dette året, om ikke så sterkt som i 2010, sier VD Jo Kristian Okstad i Helsingborgs Hamn. Han forklarer økningen med blant annet oppgang i verdenskonjunkturen og nye avtaler med store kunder. Også havnens jernbanetransporter har hatt en betydelig økning. I 2010 ble det håndtert 36,8% flere containere mellom land og sjø på kombiterminalen enn året før. Antallet lastebiler økte 2,9%.

Larvik Havn sikrer ▼ Larvik Havn arbeider intenst med sikkerhet i løfteoperasjoner.


Transportbruker´n Navn: Roger Thoresen Stilling: Logistikkdirektør i Apokjeden

Kastet seg på Schäfer-karusellen. - Jeg skjønner ikke hvordan det ikke ble flere feilforsendelser tidligere, sier logistikkdirektør Roger Thoresen i Apokjeden, og tenker på situasjonen før pharmagrossisten tok i bruk lagerkarauseller fra SSI Schäfer for å redusere ”kaostilstander” ved utlastingsområdet. I forbindelse med logistikkseminaret Logistica11 24. og 25. mars, i regi av SSI Schäfer-distributør Lager & Industrisystemer AS, kunne seminardeltakerne ta logistikken hos Apokjeden nærmere i øyensyn. - Med en såpass stor investering må leverandøren love en god del på forhånd, og så langt er det ikke annet å si enn at vi er godt fornøyd, sier Thoresen med et smil, tydelig tilfreds med både Lager & Industrisystemer og SSI Schäfer. Det er særlig utlastingsområdet som har fått seg en real overhaling. Fire lagerkaruseller med kapasitet på over 3000 kasser sørger for at ”kaos” er erstattet med orden og oversiktlighet. - Når jeg ser video fra hvordan det var tidligere, skjønner jeg ikke hvordan det ikke ble flere feil. Utlastingsområdet var smekk fullt, erindrer Thoresen. - I dag er det mye bedre forhold. Når kassene er ferdig plukket går de til stroppemaskin for å få lokk, deretter sendes de videre inn til lagerkarusellene med transportbånd for midlertidig oppbevaring før utsending, forklarer logistikkdirektøren. - Når det nærmer seg avreise, la oss si at bilen til Trondheim kjører herfra klokken 18, så sørger styringssystemet for at varene blir kjørt ut av karusellen i passe tid før utkjøring. Da sendes kassene ut på transportbånd og videre til en robot som løfter kassene på pall. Derifra går ferden videre til en strekkfilvikler

som sørger for å stabilisere pallen, sier Thoresen. For at pallen skal bli lastet optimalt, sørger en vekt og styringssystemet for at de tyngste kassene lastes i bunnen av pallen. Apokjeden leverer varer til landets største apotekkjede, Apotek 1. Markedsandelen er på 36% (Norsk Medisinaldepot er landets største dersom man regner med leveranser til både sykehus og apotek). De 253 apotekene i kjeden mottar hovedleveringer tre ganger ukentlig. I 2003 la Apokjeden om distribusjonsstrukturen. Grossistlagerne i Bergen og Trondheim ble lagt ned, mens grossistlageret i Narvik ble beholdt. Det betyr at Skårer distribuerer helt opp til Namsos. Grossisten opererer med to bestillingstidspunkter, før klokken 9 på morgenen og før klokken 14, for at apotekene skal ha varene morgenen etter. Av flere transportører er det DB Schenker som er den største, opplyser Thoresen. På grossistlageret anslår han at det er ca. 8000 artikler til enhver tid. Daglig forsvinner rundt 5500 kolli ut av lageret og ut til apotekene, fordelt på ca. 2000 hele kolli og 3500 kasser. Lagermedarbeiderne plukker til de blå plastkassene og det forhåndsdefineres hvor mange kasser som skal være i omløp i lageret til enhver tid (var 400 under vårt besøk). Så fort systemet registrerer at en kasse er ferdig plukket og sendes ut av loop’en, kommer en ny tomkasse inn. Det er etikettene som klistres på kassen som danner grunnlaget for den videre ferden rundt i lageret. Via transportbånd sender styringssystemet kassene til riktige plukkstasjoner i lageret. Her benytter plukkerne håndterminaler og ”pick-by-light”-teknologi for å fylle kassene med riktig artikkel og riktig antall. Snittproduksjonen pr. plukker er 120-130 ordrelinjer i timen.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 08/11


- Etter at vi meldte oss inn i Kranteknisk Forening, som havn nummer to i Norge etter Oslo, kunne vi allerede etter noen dagers medlemskap få kyndig hjelp. Standard Norge som nå har tatt over ansvaret for NORSOK standardene (Norsk sokkels konkurranseposisjon), har satt i gang en prosess for ny standard, forteller teknisk sjef Fred Arne Sørum til Inside. Han understreker at dette er en omfattende og tidkrevende prosess hvor havnene må engasjere seg. - Larvik Havn ser frem til en standard som kan legge grunnlaget for et enda høyere sikkerhetsnivå i laste- og losseoperasjoner i norske havner, sier Sørum.

Samhandling på Nordmøre ▼ - Samarbeid mellom havn og godstransportører er nødvendig, det har transport- og logistikknæringen på Nordmøre skjønt. De har selv tatt initiativ, og med oss som medspiller, til at Nordmøre skal bli et internasjonalt godsknutepunkt. Det sier styreleder John Harry Kvalshaug i Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) til Inside. Han er sterk tilhenger av at havneselskaper samarbeider om krevende logistikkløsninger. - Fremtidens havne-Norge må skapes gjennom å tenke helhet og samhørighet i regioner. Det er KNH et godt ek-

sempel på, understreker Kvalshaug. Havnen er iferd med å utvikles til et av landets viktigste transportknutepunkt og Norges nye eksporthavn. Målsettingen er å etablere en maritim klynge med private og offentlige aktører, gjennom bærekraftige, intermodale transportkjeder og nettverk i regionen. - Det er viktig å skille begrepene kysthavn og fjordhavn. Det er to sider av samme sak, hvor kysthavnen ligger i skips- og hovedleia, mens fjordhavnen er oppsamlings- og driftshavn for logistikkaktørene og et knutepunkt mellom sjø og vei, sier Kvalshaug.

Logistikkanlegg forsinkes ▼ Driftsstart av SalMars gigantiske logistikkanlegg på Frøya utsettes av tele og lang vinter på Trøndelagskysten. Prøvedriften av verdens største og mest moderne laksefabrikk, InnovaMar, skulle etter planen være klar i mai, men er utsatt til nærmere sommerferien. - Tele hindrer at gulvene kan støpes, sier fabrikksjef Roger Sørensen til avisen Hitra-Frøya. InnovaMar realiseres på et nyanlagt industriområde vegg i vegg med dagens SalMar-anlegg på Nordskaget på Frøya. 500 millioner kroner er prislappen på nyanlegget som øker arealka-

Forutsetningene for internasjonal handel endres.

Hvordan har du forberedt deg? Hvordan møter din bedrift kravene? Hvordan kan du vite at du er forberedt? Kontakt oss for mer informasjon, consulting@kghcustoms.com

5 - Transport Inside 08/11

pasiteten fra 3000 m2 til 16.000 m2. Med nye InnovaMar reduserer SalMar transporten med 40%-50%. Det betyr at antallet daglige vogntog fra SalMar-fabrikken på Frøya i Sør-Trøndelag reduseres fra 50 til 25. SalMar vurderer også å sette inn katamaranbåter i fisketransport fra øysamfunnet til kontinentet og Asia.

Europris får «mer til overs» ▼ Europris, en av bransjens mest markante detaljister innen non-food dagligvarer tar i bruk Clarity Replenish for ytterligere å styrke sin konkurranseposisjon gjennom prognostisering samt optimering av innkjøp og vareforsyning. Spesialistverktøyet vil optimere selskapets varestrømmer innen grossistdelen av selskapets verdensomspennende logistikkvirksomhet, melder den norske distributøren Inventory Investment AS. Europris, som ble startet i Stavanger i 1992, har i dag nær 200 egeneide og franchisedrevne butikker fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, og på Island. - Optimering av innkjøp og vareforsyning er strategisk viktig for å styrke vår konkurranseevne og understøtte den sterke veksten i Europris. Optimeringsverktøyet CLARITY Replenish fra Blue


Ridge skilte seg ut i konkurranse med større og mer etablerte systemer. Nå ser vi fram til en effektiv implementering så vi kan høste av de betydelige gevinstene denne løsningen vil gi oss, sier logistikkdirektør Øyvind Skalstad Larsen i Europris.

Bulk bygger for XXL ▼ Bulk Eiendom mottok forrige måned rammetillatelse for å bygge et 24.000 m2 stort logistikkbygg for XXL. - Bygget skal overleveres ved månedskiftet august/september. Bygget blir nabobygg med Ahlsell og befester dermed Bonntjensmoen ytterligere som et attraktivt logistikkareal, forteller Peder Nærbø i Bulk Eiendom. Selskapet investerer nærmere 200 millioner kroner i det nye logistikkbygget.

UPS høyt verdsatt ▼ UPS er verdens mest beundrede selskap innen transportbransjen, skal man tro det amerikanske magasinet Fortune. Nå skal det for ordens skyld legges til at det kun er amerikanske toppledere og analytikere som er spurt i undersøkelsen… UPS fikk høyest score på åtte av de ni kriteriene som legges til grunn for kåringen ”World’s most admired”. FORTUNE har sammen med Hay Group gjennomført en meningsmåling blant toppledere, direktører og analytikere for å lage en liste over

USAs mest beundrede selskaper.

EU-støtte til Norge ▼ Nordland fylkeskommune får støtte på nærmere 23 millioner kroner fra EU for transport av fisk til Russland og Europa. Fylkeskommunen viser til at produksjon og eksport av norsk frossen- og ferskfisk er sterkt voksende, og Russland er i økende grad et viktig marked. Prosjektet er kalt ACE Green (Arctic - Central European Green Transport). Prosjektleder er svenske Nordisk Transport Rail AB i Trelleborg. Målet er å etablere et effektivt og attraktivt alternativ til veitransport ved å sette opp non-stop blokktog med kjøletilhengere mellom Norge og Polen og kjølecontainere mellom Norge og Russland, hovedsakelig St. Petersburg og Moskva. Oppdrettsnæringen støtter satsingen på jernbanetransport.

GM-pris til DSV ▼ Den amerikanske bilprodusenten General Motors (GM) har tildelt DSV prisen som Årets Leverandør 2010. DSV fikk overlevert prisen på GM-konsernets seremoni på GM Renaissance Center i Detroit nylig. DSV Air & Sea transporterer bildeler for General Motors fra Europa, Afrika og nære Østen til fabrikker og reservedelslagre i Europa, samt til avdelinger i

6 - Transport Inside 08/11

Nord-Amerika, Asia og Australia. Hele leveringskjeden styres fra DSV Air & Sea i Bremen.

Uniteam frikjent ▼ Containerselskapet Uniteam ble tirsdag denne uken frikjent for tiltalen om grovt bedrageri mot Forsvaret. Selskapet varsler nå et erstatningskrav på mer enn 300 millioner kroner. Eieren av Uniteam og sønnen ble i 2007 siktet for å ha tatt ut en langt høyere fortjeneste enn avtalt i forbindelse med en leveranse av såkalte kommandoplasscontainere til Forsvaret. Forsvarets tap skulle ha vært på 38 millioner kroner. Før tiltalen ble tatt ut hadde Uniteam i mange år flere store leveranser til Forsvaret, blant annet containerbygg til Ørland hovedflystasjon. - Uniteam har vært utsatt for en urettmessig boikott fra Forsvarsdepartementet i mange år og fått svertet sitt gode navn og rykte både i Norge og utenlands, sier selskapets advokat Per Danielsen til NRK.

Consafe inviterer ▼ Consafe Logistics inviterer Logistikkforeningens medlemmer til WMS-Roadshow hos henholdsvis Tine på Kalbakken i Oslo og Onninen på Skedsmokorset 9. og 10. mai. Kunnskap om lagersty-


ring med eksempler på for eksempel stemmestyring er sentrale innslag.

Flyfrakt Mest punktlig ▼ Norwegian var det mest punktlige flyselskap i Norge i mars. I løpet av måneden har Norwegian fornyet flåten med fire nye Boeing 737-800fly, mens flere Boeing 737300-fly er faset ut. De nye flyene betyr at miljøutslippene og drivstoffkostnadene reduseres betydelig. Norwegian har en stående ordre på 70 Boeing 737-800-fly innen 2014. I slutten av mars åpnet også Norwegian nye innenriksruter og base i Finland. Flyselskapet var mest punktlig på alle de største norske flyplassene, iføle Avinors punktlighetsstatistikk. Selskapet opererte 99,4% av de planlagte flygningene i mars. Flyfraktvolumet i Norwegian har hatt en eksplosiv vekst etter at Jetpak overtok selskapets salg, administrasjon og drift av frakt i 2008. Det hele er blitt en fraktsuksess som Norwegiansjef Bjørn Kjos karakteriserer som en perfekt match.

Et underlig fenomen ▼ - Innlandsflyfrakt er et underlig fenomen. Det representerer bare 1% av norsk transporttonnasje og tonnkilometer, men er likevel en mil-

liardindustri, forteller adm. direktør Stein Arve W. Sørensen i Jetpak Norge AS. Nylig var han en av innlederne på Logistikkforeningens årlige konferanse til Kiel. En av de største utfordringene, ifølge Sørensen, er å finne nye varetyper som erstatning for de som forsvinner i forbindelse med e-handel. - Vi er imidlertid markedsledende på daglig transport av varer til både bil- og oljeindustrien, samt helseartikler, medisiner, sjømat og andre nisjeprodukter til Europa, forteller Sørensen. Svalbard har blitt en bastion for Jetpak som har nært samarbeid med spedisjonsog logistikkselskapet Pole Position Spitsbergen. Forløperen til Pole Position er Basecamp Spitsbergen som ble etablert i 1998. I dag opererer Pole Position Spitsbergen fra Longyearbyen innen hovedområdene ekspressfrakt, shipping, nordpolenlogistikk og som havneagent. Selskapet har egne lokaler og lagerplass på Svalbard lufthavn og er godt utstyrt for arktisk logistikk.

Kombifrakt Nye CargoNet-tilbud ▼ CargoNet tilbyr nytt direktetog Alnabru/Oslo-Malmö/Trelleborg fra 2. mai. Direkteforbindelsen bidrar til utvidet kapasitet, men også bedre punktlighet. CargoNet etabler ny kanal for trafikkinformasjon i løpet av april. Dette omfatter blant annet kundeinformasjon om eventuelle avvik og kunden kan følge varen under hele transporten. Informasjonen vil også kunne hentes opp via mobiltelefon når det måtte passe. Formatet er tilpasset de fleste mobiltelefonmodeller, også smarttelefoner. Dette innebærer at CargoNets meldinger via SMS og epost opphører og erstattes av den nye kanalen i april. CargoNet deltar på Europas største transportmesse, ”Transport logistic”, i München 10. – 13. mai. Med over 48.000 besøkende fra 112 land og mer enn 1700 utstillere, regnes messen som den viktigste og største innen europeisk transport- og logistikkbransje.

Nye direktefly ▼ UPS tilbyr nå direkteflygninger fra Hong Kong til Europa. Tilbudet omfatter daglevering av pakker og tyngre gods. UPS har nå fire dagflygninger fra Hong Kong til Europa.

Historisk på Meråkerbanen ▼ Historiens første kalktog til Sverige gikk fra Verdal i Nord-Trøndelag nylig. Dette er første fremstøt i bruk av Meråkerbanen til næringstransporter. De 16 spesial-

TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER

7 - Transport Inside 08/11

WWW.NORDCARRIER.NO

NORDCARRIER AS


bygde containervognene av tysk produksjon trekkes av et dansk lokomotiv. Containerne er lastet med brentkalk og fraktes til Ørnskøldsvik, noen mil nord for Sundsvall. Toget skal gå en gang i uka via Hell og Meråkerbanen. Den 650 kilometer lange turen tar ca. et døgn. Hittil har en stor del av stoffet fra Norfrakal blitt fraktet med båt. Jernbaneverket foreslår modernisering og elektrifisering av Meråkerbanen til 2,7 milliarder kroner. Dermed kan banen knyttes til det skandinaviske jernbanenettet. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk Jernbaneverkets forslag overlevert 17. mars.

Fra skip til tog ▼ Nylig skipet Forsvaret sitt materiell fra en øvelse i NordNorge tilbake til Østlandet via Grenland havn. Militære kjøretøy ble omlastet direkte fra ro/ro-skip til tog. Forsvaret har stort behov for transport i forbindelse med øvelser. Miljø er viktig og målsetningen er å redusere belastningen på veiene så mye som mulig. Derfor velger Forsvaret å skipe rullende materiell med skip og tog i kombinasjon. Grenland havn har jernbanespor helt inn i ISPS-sonen i havnen. Det er derfor mulig å laste kjøretøyene direkte fra skip til tog på en effektiv og kostnadsbesparende måte, fremhever Forsvaret.

Foreningsnytt Bransjesuksess ▼ Hele bransjen var representert på Logistikkforeningens årskonferanse på MS Color Magic tur/retur OsloKiel. Seilturen 1.-3. april var kanskje den beste og mest innholdsrike logistikkarena med Østlandsavdelingen noensinne. 226 deltagere fikk en agenda fullspekket med både faglige og underholdende innslag. Foruten Wilh. Wilhelmsens Vidar Hole, besto innlederne av Jetpaks adm. direktør, Stein Arve W. Sørensen, distribusjonsdirektør Hege Nymoen i Ringnes, konsernsjef Espen Braaten i JerniaGruppen og Underwriter Iris Østreng i Den Norske Krigsforsikring for Skib. Fagdelen ble avrundet med foredrag av fjellklatrer og ekspedisjonsfarer Cecilie Skog. Både seminardeltakere og ledsagere fikk et godt innblitt i Skogs ”verden”. Skog fremstår som en garvet logistiker. Hennes turer til Sør- og Nordpolen, og krevende turer til verdens høyeste fjelltopper, kunne ikke vært gjennomført uten godt gjennomtenkte logistikkplaner. Likevel er Cecilie Skogs budskap, at det er våre mentale ressurser som til syvende og sist er det viktigste. Logistikkforeningen inviterte deltagerne til vinsmaking med en av Norges beste

Tlf. 69 35 83 40 - Fax. 69 35 83 50

vinkjennere og daglig leder i Vinoteca AS, Ken Engebretsen. Radarparet og komikerduoen Bye & Rønning toppet underholdningsdelen, hvor det musikalske møtte standupkomikken, og det parodiske og lekne møtte det sarkastiske.

Stor på LinkedIn ▼ Logistikkforeningen.no tar føringen. Med den farten foreningen nå er oppe i, vil Logistikkforeningen.no være Nordens største interessegruppe for logistikk på LinkedIn i løpet av 2011. (Nr. 1 ligger på rundt 1600 medlemmer). I Norge er Logistikkforeningen.no størst for lenge siden. Vi er flere på denne nettportalen enn antall medlemmer totalt i Norge, det vil si over 1100. Ting skjer fort i dag og vi er nysgjerrige på hva som skjer og ikke skjer (- er vi ikke?). Foreningens Cato Hoberg har ledet foreningen på LinkedIn og intensiteten har ikke avtatt. Her er det full fart fremover!

Logistikkrekrutt ▼ Petter Opthun Wikdal (22) liker å planlegge, har praktisk sans og tar raske beslutninger. Han avslutter 3-årig Bachelorutdanning i logistikk på Handelshøyskolen BI til våren. Han var med på Kiel-turen sammen med åtte medstudenter. - Med kunnskap om mar-

Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet

8 - Transport Inside 08/11


kedsføring og logistikk bør vi representere en betydelig ressursgruppe for logistikkbransjen, forteller Opthun Wikdal til Inside. Han deltok på Logistikkforeningen konferanse på Kiel-fergen nylig, og som ifølge Opthun Wikdal er et fornuftig sted å være med tanke på en fremtidig logistikkjobb. - Logistikkbransjen skal tilby den beste løsningen for kundene, når det gjelder krav til både levering og pris. Mye av undervisningen foregår derfor som praktisk gruppearbeid i samarbeid med lokalt næringsliv, sier Opthun Wikdal. Han understreker at logistikkfaget har fokus på at forsyningene skal komme fram billigst mulig til rett tid og til rett sted.

Sjøfrakt Wilhelmsen sjøfareren ▼ - Gjennom konstant fokus på å styrke nettverket tar vi hånd om hele verdikjeden med å være tilstede i nesten alle verdenshavner. Kompetanse, tillit og kulturforståelse er en hovednøkkel til suksess. Det sier Vidar Hole til Inside. Han er nyansatt i stillingen som Business Director og ansvarlig for Maritime Logistics i Wilhelmsen Ships Service. Hole var også en av innledene på Logistikkforeningens Kiel-konferanse ny-

DSV Road AS DSV Air & Sea AS DSV Solutions AS

lig. Nå forbereder han seg på å flytte det nylig lanserte Ships Spares Logistics (SSL) tilbudet til fase 2. Konseptet omfatter håndtering og levering av reservedeler fra produsent til fartøyer. - Over 60 kunder og mer enn 200 skip har nå begynt å bruke dette tilbudet, forteller Hole. Fase 2 omfatter oppgraderinger i SSL-programmet for å øke effektiviteten og dermed gi kunden raskere responstid. SSL operasjonen koordineres av et sentralt Freight Forwarding Centre med online tjeneste som tilbyr kundene oversikt over verdikjeden. Hole viser til et voksende marked innen maritimrelaterte logistikktjenester. - Wilhelmsen Ships Service har et stort nettverk av kontorer, lokal kunnskap og evner. Frem til lanseringen av SSL, hadde vår logistikkvirksomhet vært ganske fragmentert geografisk. Vår hovedutfordring er å koble våre logistikkaktiviteter som foregår lokalt i ulike deler av verden sammen til konkurransedyktige, globale tilbud. Dette krever ressurser, tid og innretting på ulike forvaltningsnivåer, understreker Hole.

- Et uvennlig sted ▼ Underwriter Iris Østreng i Den Norske Krigsforsikring for Skib formidlet et innblikk i piratvirksomheten i Soma-

lia og konsekvensene for bransjen på Logistikkforeningens Kiel-konferanse nylig. - Verden er et uvennlig sted hvor logistikk- og transportaktører står overfor en nærmest umulig oppgave. Jeg kan ikke se noen bedring i sikte. Her kreves både forberedelser og hardtrening av mannskap for å møte et økende problem, understreket Østreng i sitt innlegg, ”Piracy off the Horn of Africa”. I 2010 ble 61 skip kapret. 1200 mannskapsmedlemmer ble holdt fanget over kortere og lengre tid. Noen satt i fangenskap i 140 dager før rederiet måtte innfri kravet på millioner av dollar. Ifølge Østreng er det hittil i år utbetalt løsepenger for 4 milliarder USD, og ved utgangen av mars i år var 18 skip kapret i det Indiske Hav.

Jakter på ny ferge ▼ Color Line er på utkikk etter en større ferge som kan erstatte ”Bohus” på strekningen Sandefjord - Strømstad. - Planen er å sette inn ny ferge neste vår, bekrefter linjedirektør Øivind Næss overfor Sandefjords Blad. Den 40 år gamle M/S ”Bohus” begynner å bli utrangert, selv om skipet fremdeles er i god teknisk stand. - Fergeselskapet trenger større kapasitet både for gods og passasjerer for å tilfreds-

Til lands, til vanns og i luften – velg den største totalleverandøren! 9 - Transport Inside 08/11


stille kundekravene, men også for å utvikle produktet videre, sier Næss.

Gigantskip fra Kina ▼ Danske Maersk Line har bestilt 10 av verdens største containerskip, med muligheten til å bestille 20 til i Korea. Skipene skal dekke fraktbehov i Kina og resten av Asia. Med sine 400 meter blir Maersk-skipene nesten dobbelt så lange som Color Lines ferger mellom Oslo og Kiel. Hvert Maersk-skip fra det koreanske verftet Daewoo koster ca. 1,1 milliarder kroner. Gigtantskipene med containere kan imidlertid bli den store hodepine for sjøforsikringsselskapene. Ved ulykker kan erstatningene komme opp i mange hundremillionersklassen.

Veitransport Fergeløs E 39 ▼ - Det arbeides med fergefri E 39 mellom Kristiansand og Trondheim til ca. 100 milliarder kroner, sier fylkesordfører Tom Tvedt i Rogaland til avisen Nationen. Vestlandsrådet står bak idéen. Et vogntog fra Trondheim til Kristiansand vil redusere transporttiden fra 21 til 12 timer langs kysten ved å droppe åtte fergestrekninger. - Det vil skape et arbeidsmarked med unike muligheter, hvor man allerede produserer store verdier. Det vil

bety mye for regionen og landet, sier Tvedt. I 1995 uttalte Statens vegvesen at fergefri E 39 var urealistisk, men dette er nå endret. - Den teknologiske utviklingen er kommet så langt allerede, at enkelte av kryssingene er mulig i dag. Vi mener at det er realistisk å gjøre veien fergefri, sier Olav Ellevset som 1. mars sluttet som regionvegsjef i Statens vegvesen for å bli prosjektleder for fergefri E 39. Dette er fergestrekningene på E 39: Mortavika – Arsvågen, Halhjem – Sandvikvåg, Lote i Eid – Anda, Folkestad – Volda, Solavågen i Sula – Festøya i Ørsta, Molde – Furneset og Halsanaustan i Halsa – Kanestraum.

Får motbør ▼ Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er kritisk til ny bompengeordning som også omfatter lastebiler. Det er Vegdirektoratet som foreslår tidsdifferensiering av bompenger ved akutt luftforurensning. Ordningen innebærer at lokale myndigheter skal kunne øke satsene for bomringer i byene når de mener det er nødvendig av hensyn til luftkvaliteten. NLF er også kritisk til at ordningen foreslås innført uten stortingsbehandling. Hensikten med en situasjonsbetinget økning av bompengesatsene er å redusere biltrafikken over en begrenset tidsperiode.

Nyetableringer Handels & Transport Companiet AS Mjukhaug Terrasse 12, 4048 Hafrsfjord Kapital: 200.000 Daglig leder: Marius Isaksen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 759 970 Kristiansen Logistikk AS Skiveien 231B, 1415 Oppegård Kapital: 100.000 Daglig leder: Kai Kristiansen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 783 553 Hildonens Transportservice AS Slettengata 9, 9800 Vadsø Kapital: 100.000 Daglig leder: Johnny Hildonen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 760 006 A.S. Transport AS Øvre Hellandsvei 8, 4375 Hellvik Kapital: 100.000 Daglig leder: Georg Helland Næring: Godstransport på vei Org.nr. 996 657 620 Bulle Maritime AS Admiral Børresens vei 16, 0286 Oslo Kapital: 100.000 Daglig leder: Knut Von Krogh Næring: Skipsmegling Org.nr. 996 718 999

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

10 - Transport Inside 08/11

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


Bulktransport AS Trollveien 1, 1820 Spydeberg Kapital: 100.000 Daglig leder: Tore Sand NĂŚring: Godstransport pĂĽ vei Org.nr. 996 759 369 Special Cargo Solutions AS Idrettsveien 31, 1715 Yven Kapital: 100.000 Daglig leder: Vidar Olsen NĂŚring: Spedisjon Org.nr. 996 764 834 Josdal Transport AS Tjeltavegen 240, 4054 Tjelta Kapital: 100.000 Daglig leder: Svein Magne Josdal NĂŚring: Godstransport pĂĽ vei Org.nr. 996 766 195 Morstad Transport AS Vienlinna 99, 2750 Gran Kapital: 200.000 Daglig leder: Rune Ă˜ygard NĂŚring: Godstransport pĂĽ vei Org.nr. 996 771 377 Northwest AS Strønevegen 452, 5218 Nordstrøno Kapital: 100.000 Daglig leder: Robert Leganger Kaastad NĂŚring: Godstransport pĂĽ vei Org.nr. 996 790 940 Stig Frøland Transport AS Skogstøstraen 50, 4029 Stavanger Kapital: 100.000 Daglig leder: Stig Frøland Org.nr. 996 792 862

Konkurser Sjøset Transport AS 8770 TrÌna Konkurs üpnet 07.04.11 Org.nr. 988 357 723 Sørskür Transport AS Josdal, 4440 Tonstad Konkurs üpnet 08.04.11 Org.nr. 988 806048

Nytt om navn Benny Rhe Hansen gikk 1. april over i pensjonistenes rekker, etter ti ür som adm. direktør for PNL og Bring Parcel. Han startet karrieren i Leman i Danmark og ble i 1976 rekruttert til svenske ASG for ü bli nestkommanderende i ASG-konsernet i 17 ür. I 1992 ble Rhe Hansen ansatt som direktør i DanTransport Holding, og senere som konserndirektør i DFDS DanTransport som ble kjøpt av DSV kort tid etter. I 2001 ble han ansatt i det nordiske postsamarbeidet Pan Nordic Logistics AB (PNL), eid av norske-, svenske- og danske posten. PNL ble kjøpt av Posten Norge i 2008 og er i dag en del av Bring. Lena Arvidsson overtok som adm. direktør i Bring Parcels AB etter Rhe Hansen 1. april. Hun har vÌrt CFO og nestkommanderende i Bring Parcels siden 2004.

Vidar Hole er ansatt i stillingen som Business Director og ansvarlig for Maritime Logistics i Wilhelmsen Ships Service. Her skal han utforme, utvikle og lansere nye logistikktilbud med spesielt fokus pü komplekse logistikkprosjekter. Hole, som har vÌrt i selskapet siden 2006, kommer fra stillingen som Vice President Logistics i Shipping og Logistikk divisjon i Wilh. Wilhelmsen ASA. Philipp Engedal (38) begynte 1. april som konserndirektør logistikk i dørprodusenten Dooria med hovedkontor i Oslo. Den tidligere adm. direktør ved Transportsentralen i Oslo skal nü konsentrere seg om det norske og svenske markedet. Transportsentralen har blitt AS i løpet av de tre ürene Engedal har ledet selskapet. Det er etablert avdeling i Porsgrunn i tillegg til Moss og Oslo. Dooria har en spennende posisjon som nummer to i det nordiske markedet. Det kommer til ü skje en del strukturelle endringer nü, og mye vil skje innen logistikk der jeg kommer til ü bidra med min erfaring, sier Engedal. Han er utdannet ved universitetet i Mannheim i Tyskland og har hatt toppjobb i ICA-systemet foruten jobben i Transportsentralen. Per A. Kartnes (47) har fütt en sentral rolle i Schenker Norge AS med ü fylle tomrommet etter Erling SÌther. 1. april ble han ansatt i ny-

Nytt kontor i Drammen for booking og operasjon

  #!" % ##! ! %  ! "' % !# $# !" "! !# !" # &"# $!  "$ " # " - Redusert utslipp pr. tonn/km med miljøvennlige dør/dør løsninger fra hele Europa. #! '"! # $! "   # !! !

DET NORSKE ALTERNATIVET

Kontakt Drammen for Drammen, Moss og Larvik - Booking/rateforespørsler. +47 32 88 99 00/ +47 90 07 95 15

11 - Transport Inside 08/11

☞


opprettet stilling ved hovedkontoret på Økern i Oslo som direktør land og marked. Han kom fra stilling som direktør for Region Nord og Region Vest. Johan Haavardtun er ny produksjonsdirektør i Schenker. Han har vært utviklingsdirektør i selskapet i nærmere syv år. Knut Eriksmoen blir ansatt som prosjektdirektør for sjø og fly 1. juli. Fra samme dato neste år etterfølger han Bjørn-Erik Moen som direktør for sjø og fly. Eriksmoen har arbeidet som markedssjef i Schenker tidligere, men kommer nå fra Bring. Thomas Harm (26) er ansatt som Operational Trainee i Isocon Liquid Logistics. Harm har Bachelorgrad innen shipping og logistikk fra Høgskolen i Vestfold. De kommende månedene vil han få opplæring til å bli Operational Executive i Isocon.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges Torsdag 5. mail

VIP-stafetten Etter 23 år i Posten siden 1979 fikk Trond Vatnøy tilbud om jobb i SR Transport i 2002, for så å fortsette yrkeskarrieren i J. Martens frem til 2006. Da etablerte han Spedpartner sammen med Bente Molversmyr. Selskapet ble solgt til Asco Freight Mangement Norge i 2010, hvor Trond Vatnøy er ansatt som Operation Manager. Asco Freight Mangement i Risavika tilbyr spedisjonsvirksomhet hvor 90% av kundene tilhører oljeog gassindustrien. Foruten Norge, har selskapet avdelingskontorer i Aberdeen, Houston og Singapore. - Vi er totalleverandør på logistikk, fortolling, tolllager og lager ”innhouse”, samt at vi tilbyr skreddersøm for våre kunder, forteller Vatnøy. Han forteller også at transportene fordeler seg med ca. 50% hver på innland og utland. - Utfordringer fremover er å konkurrere med de store utenlandske aktørene på markedet som Kuehne+Nagel og nå Panalpina med sitt oppkjøp av Grieg Logistics, sier Vatnøy. Vatnøy, som også får brukt mye av sin brede erfaring og kunnskap som sensor i logistikkutdanningen, har følgende historie på lager: Det var bonden som hadde gård rett ved veien oppe i Vaksdal. Nedenfor gården var det en stygg sving med stadig utforkjøringer. Denne dagen var det en fin Bergensfrue som hadde kjørt i grøften og bonden kom forbi med traktoren sin. Fruen spør om han kan hjelpe henne å komme opp. - Å jada, sier bonden, - du e den tredja gravida kjerringa eg dreg opp i dag. - Men jeg er da slettes ikke gravid sier fruen. - Nei, men så e du ikkje oppe av grøfta heller, svarer bonden. Kjell Amundsen i Ørland Transport overtar stafettpinnen.

12 - Transport Inside 08/11

11-08Transp.Inside-TRYKK (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you