Page 1

Nr 11/10 20. mai 2010 20. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Marianne Bræin (fung. redaktør), Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Streiken fortsetter Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) trappet opp spedisjonsstreiken 25. mai og tar ut ytterligere 800 medlemmer på godsterminalene. Streiken utvides nå til å omfatte alle spedisjonsbedrifter

som er bundet av Speditørtariffen i hele Norge. Det gjøres unntak for flyttebyråer og miljøbedrifter, fordi NTF primært ønsker å aksjonere mot spedisjonsbransjen. I tillegg varsler NTF streik blant ter-

Forbedret frakttilbud på Vestlandet 1. juni overtok Widerøe flyrutene SAS har hatt langs kysten fra Kristiansand til Kristiansund. Dette medfører en forbedring av flyfrakttilbudet mellom ”oljebyene” på Vestlandet, melder Widerøe. Inntil nå har rutene blitt fløyet av SAS med gamle fly av typen Fokker 50, mens Widerøe nå skal betjene rutene med moderne Dash 8-fly fra Bombardier. Lastekapasiteten økes dermed betraktelig. Fra knapt å ha plass til passasjerenes bagasje, og kun ha mulighet for mindre pakker på noen få kilo, kan man fremover tilby plass til europaller og kolli opp til 300 kg. Total lastekapasitet på Widerøe-flyene er ca. ett tonn. Innen flyfrakt samarbeider Widerøe som kjent tett med SAS Cargo og Jetpak. - Ettersom lastekapasiteten har vært så liten på

Fokker 50-flyene, har man mange ganger vært nødt til å sende godset med større SAS-fly som har gått via Gardermoen. Eksempelvis har man for gods fra Bergen til Kristiansund vært nødt til å sende det først til Gardermoen, for deretter å laste det over i et fly til Kristiansund, sier Svein Visdal, fraktsjef i Widerøe. - Alene og i kombinasjon med rutene Widerøe har på Aberdeen fra og til både Stavanger og Bergen, åpner dette for nye og gode muligheter for raske forsendelser mellom de fire ”oljehovedstedene” Aberdeen, Bergen, Kristiansund og Stavanger. Overtakelsen av ruteområdet, som er blitt hetende ”Vestlink”, skjer gradvis frem mot november. Frekvensen på flyvningene vil variere fra én til fire ganger pr. dag, til fem-seks på ruten BergenKristiansand.

1 - Transport Inside 11/10

minalarbeiderne i havneområdene. Det får konsekvenser for sjøtrafikk og vil medføre store problemer for innenlandstransport og distribusjon med bil. Alle selskapene som er rammet varsler forsinkelser i fremføringen av godset, men forteller at partigods og direkte distribusjon vil gå som normalt der godset ikke må lastes om på terminalene. Terminalene hos de største spedisjonsbedriftene er hardt rammet, og hos Schenker er 200 ansatte permittert fordi store godsmengder blir avvist. Sjø- og flytrafikken er ikke rammet hos Schenker, og partigods og direkte distribusjon går som normalt. Nesten alle terminalene til Tollpost Globe er tatt ut i

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Streiken i Sør-Afrika....... s. Expo2010 ...................... s. Blue Water ..................... s. Logistikkforeningen.no .. s. Rateøkning..................... s. Farlig gods ..................... s. Ny losforskrift ................ s. Nordøstpassasjen........... s. Luftsikkerhet .................. s. AEO................................ s.

3 3 5 5 5 6 6 8 8 9


streik, og selskapet varsler at ingen avdelinger kan påta seg henting av stykkgods og pakker etter 21. mai. Det vil heller ikke lenger være mulig å motta varer som kunder leverer direkte til terminal. Fra 25. mai vil det bli stans i utkjøring av stykkgods og pakker. Dette gjelder også privatkundemarkedet. Tollpost Globe regner med en nedgang i godsvolumet på 50%, og har permittert flere hundre ansatte. Det er særlig uorganiserte terminalarbeidere som omfattes av permitteringene, men også kontorpersonell er rammet, sier kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen. CargoNet innstiller flere togavganger i uke 21 som følge av at streiken utvides. Dette gjelder i første omgang en togpendel på Bergensbanene og Sørlandsbanen i uke 21. Til sammen 13 terminaler hos Bring Logistics og Bring Frigoscandia er rammet av streiken. Dette betyr at fremføring av gods langt på vei stanser opp, men at direkte transporter tilnærmet går som normalt. Ved de terminalene som ikke er i streik, vil transport gå nesten som normalt. Brings utlandsterminaler er ikke berørt, men stykkgods til og fra Norge stanses. Streiken påvirker også Air&Sea-transporter inn og ut av Norge. Opptrappingen av streiken vil medføre ytterligere permitteringer av de

GARDERMOEN

SØRUM

ansatte fra 25. mai og så lenge streiken varer. LO-leder Roar Flåthen uttrykker full støtte til de streikende transportarbeiderne og deres krav for å motvirke sosial dumping. Også Nordisk Transportarbeiderføderasjon gir sin fulle støtte til streiken. NTF har fra 26. mai gitt en generell dispensasjon for all transport av medisiner og medisinsk utstyr til apoteker, sykehus og sykehjem. - Foretak som har behov for slik transport, skal henvende seg til det aktuelle transportselskapet. Arbeidet vil bli utført av de streikende etter anvisning fra den lokale streikekomiteen, heter det i en pressemelding fra Transportarbeiderforbundet. Tom Rune Nilsen, adm. direktør i Logistikk og Transportindustriens Landsforening (LTL), mener streiken er basert på grunnløse påstander fra Transportarbeiderforbundet om ”sosial dumping”. Han sier at Transportarbeiderforbundet forsøker å innføre et yrkesmonopol på lasting og lossing av biler i Norge. I tillegg til lønn la NTF frem to krav da de inngikk forhandlinger. Det første var at vikarer ved transportterminalene skal ha samme lønn som fast ansatte. Dette kravet ble innfridd i forhandlingsmøte 23. mai. Videre krevde NTF at terminalarbeiderne skal ha monopol på å laste og losse bilene på terminalområdene. Det siste

SKEDSMO

SKI

FROGN

Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk 2 - Transport Inside 11/10

kravet er det ikke aktuelt for medlemmene i LTL å innfri, sier Nilsen i Meldeseddelen. LTL la tirsdag frem et trepunkts forslag til løsning på konflikten. LTL tilbyr tre kroner timen i lønnstillegg, likt lønn for likt arbeid uansett ansettelsesforhold, samt innføring av en omfangsbestemmelse som imøtekommer NTFs krav om tarifflønn for alt arbeid på terminaler uten å gå på bekostning av arbeidsgivernes selvsagte rett til å organisere og lede arbeidet (styringsretten). Etter hva Inside forstår, er forslagene avvist av Transportarbeiderforbundet. Forbundet reagerer på at LTL feilinformerer de streikende og sier i en pressemelding at arbeidsgiverne er desperate og ikke til å stole på. 15. Juni har streiken vart i 30 dager og partene skal etter loven kalles inn til et møte.

Siste nytt AEOF til Agility ▼ Agility i Italia er autorisert etter AEOF (Authorised Economic Operator – Full). AEOF er det mest omfattende systemet som kombinerer tollsertifikatet (AEOC) og sikkerhetssertifikatet (AEOS). Autorisasjonen vil gi Agilitys kunder fordeler som enklere tollbehandling og bedre sikkerhet, raskere skipninger og færre lasteinspeksjoner.

VESTBY

MOSS

www.bulkeiendom.no


DSV Air & Sea flytter

mange milliarder kroner, og i tillegg til containertrafikken er også all togtrafikk med jernmalm og kull stanset.

▼ DSV Air & Sea AS, avd. Oslo og Gardermoen flytter inn i nye lokaler på Berger i Skedsmo kommune 7. juni 2010. Ny adresse blir Gneisveien 16, 2020 Skedsmokorset. Sentralbordet får nytt telefonnummer: 09870.

Svensk transport

Streik i Sør-Afrika ▼ Havnestreiken i Sør-Afrika har stoppet all containertrafikk til og fra alle havnene, unntatt Port Elizabeth. Siden South Africa Transport & Allied Wokers’ Union og United Transport & Allied Trade Union gikk ut i streik for to uker siden har all trafikk til og fra havnene i SørAfrika stått stille. Dette rammer rederier som Maersk, MSC, Safmarine og Hamburg Süd, idet skipene enten må ligge ved kai, ute på reden eller seile forbi i påvente av at streiken skal ta slutt. Store mengder sitrusfrukt, metaller og vin ligger i havnene, og kjølelagrene er snart fulle. Arbeiderne streiker for økte lønninger. Den dårligst betalte arbeideren tjener 470 dollar i måneden, og kravet er en økning på 15%, melder PåHuGGeT. Streiken, som i skrivende stund har pågått i 3 uker, har i prinsipp stoppet all eksport/import til landet. Containerrederiene har nå besluttet å innføre et frakttillegg på 150 dollar per teu for alle citrusskipningene. Streiken har hittil kostet

▼ Prosjektet Transport 2030 ble presentert på Logistikk & Transportmessen i Göteborg. Prosjektleder for Transport 2030, Jonas Sundberg, sier til PåHuGGeT at målet for prosjektet er å effektivisere svensk transport med 50% på 20 år. Dette skal ikke gjøres ved å benytte flere lastebiler, tog, båter eller fly, men gjennom å fylle opp det eksisterende materiellet. Sundberg sier videre at det er et stort potensial å utnytte eksisterende transportsystem gjennom å fylle containerne bedre, kjøre tyngre tog og lengre biler. Disse tiltakene vil redusere miljøutslippene og samtidig fremme vekst. Det er et voksent mål Transport 2030 har satt seg, og resultatet avhenger av styringsmidlene som blir brukt.

Agility ut av US Army ▼ US Defense Logistics Agency har sagt opp kuwaitiske Agility som transportør av alle næringsmidler som det amerikanske forsvaret trenger i Kuwait, Irak og Jordan. Kontrakten har i stedet gått til det Dubai-baserte firmaet Anham, og den har en varighet på 18 måneder med opsjon på forlengelse i seks år. Avtalen trer i kraft ved årsskiftet og har en verdi

på mellom 2,16 og 6,47 milliarder dollar.

DHL på Expo2010 ▼ DHL markerer seg på Expo 2010 i Shanghai ved å presentere sin nyskapning i områdene bærekraftige og ”grønne” løsninger. DHL har slått seg sammen med Urban Planet, en del av den sentrale kinesiske pavilliongen, med tema ”Bedre by, bedre liv”. Det ventes mer enn 70 millioner besøkende mellom 1. mai og 31. oktober på Expo2010. DHL er den første i bransjen med et uttalt mål for vern av klima. Selskapet skal redusere CO2-utslipp med 30% innen 2020, sier Frank Appell, Chief Executive Offer i Deutsche Post DHL.

NRK-dispensasjon ▼ NRK søkte og fikk innvilget dispensasjon fra streiken for å hente ut alle kostymene til artistene i årets Melodi Grand Prix. I søknaden begrunnet NRK at noen av deltagerne hadde fått sine kostymer, mens andre ikke, og det ville gitt ulike konkurransevilkår. Kostymene var på lageret til DB Schenker, som har det totale logistikkansvaret for årets Melodi Grand Prix på Telenor Arena.

Permitterer ▼ Som en konsekvens av transportarbeiderstreiken, har Valdres Last vært nødt til å permittere ansatte. I første omgang er 25 ansatte permittert.

Daglige transporter til/fra Øst-Europa Alvimveien 62 1701 Sarpsborg ØR D Tlf.: 481 65 610 E-post: svein@cargo-s.no

TI

ØR D L

POLEN TSJEKKIA SLOVENIA UNGARN ROMANIA SLOVAKIA

BALTIKUM RUSSLAND UKRAINA TYRKIA KASAKSTAN UZBEKISTAN HVITERUSSLAND

3 - Transport Inside 11/10

Ukentlig til • Alma Ata • Astana • Tashkent

Alvimveien 62 1701 Sarpsborg Tlf.: 69 13 89 00 www.spsas.no


Transportbruker´n Navn: Hanne Steen Stilling: Logistikksjef, BioMar Norge

Et selskap i utvikling.

BioMar er en ledende leverandør av fiskefôr til akvakulturnæringen. BioMars hovedforretningsområder er fôr til laks og ørret i Norge, Storbritannia og Chile, og fôr til ferskvannsørret, havabbor og seabass/seabream i Europa. Konsernet har drevet med fôrproduksjon siden 1986/87 og har i dag 174 ansatte rundt om i landet og omsatte i 2008 for 2,3 milliarder kroner. BioMar Norge har eget markeds- og forskningssenter i Trondheim. BioMar er et stort konsern med fabrikker i Skottland, Danmark, Frankrike, Spania, Hellas og Chile. Konsernet eies av det danske investeringsselskapet Schow. De to fabrikkene i Norge, en på Myre i Vesterålen og en på Karmøy, produserer ca 300.000 tonn fiskefôr i året. Fôret transporteres i storsekker direkte til oppdrettsanleggene langs kysten. All transport foregår på kjøl og selskapet inngår langsiktige avtaler med transportørene. - Det er viktig at de som leverer transporttjenestene vet hvordan næringen fungerer, og noen har vært med oss siden starten, sier Hanne Steen. - Stort volum gjør at befrakterne kun kan ha BioMar som kunde. Selskapet har ikke tid til forsinkelser, og trenger transport med en gang fôret er ferdig produsert. Da må transportleverandørene stå klar. Trafikken opereres av 7 fôrbåter, som lastes tre ganger per uke. Høysesongen er i juli og august. Da produseres det 13% av årsproduksjonen hver måned. I februar produseres kun 4% av totalen. Når det er kaldt spiser fisken mindre, og da krever de ikke så mye mat. Fôret leveres i 95% av tilfellene direkte til oppdrettsanleggene, og fabrikkene har eget kaianlegg og benytter egne medarbeidere

til lasting og lossing. De ansatte hos transportørene er organisert, men BioMar har foreløpig ikke mottatt varsler om at de vil bli berørt av streiken, forteller Steen. Verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest har signert en langsiktig avtale med BioMar om kjøp av fiskefôr. Avtalen omfatter Norge, Skottland, Irland og Chile, hvor begge bedrifter har betydelig aktivitet. De to selskapene har fra før hatt et nært, flerårig samarbeid om fôrleveranser. Den nye avtalen bygger videre på de gode erfaringer fra dette samarbeidet. For BioMar Norge innebærer kontrakten et salg på atskillige hundre tusen tonn fiskefôr de kommende årene. Avtalen utgjør et vesentlig grunnlag for BioMars satsing med dobling av kapasitet og ytterligere modernisering av sin fabrikk på Myre i Vesterålen. Utbyggingen er ferdig og klar til bruk våren 2011. - Det er store endringer på gang i selskapet. Fôret har til nå blitt fraktet i storsekker, men vil etter hvert gå over til silofrakt. Båtene bygger siloer om bord og fôret vil bli produsert i siloer på land. Dette betyr store besparinger på emballasje, høyere effektivitet og frigjøring av arbeidskraft til andre oppgaver. Selskapet utvider som følge av den nye kontrakten og trenger flere medarbeidere i produksjonen på Myre, og ser for seg at det vil medføre nye og mer spennende arbeidsoppgaver, forteller Steen videre. - BioMar har ikke merket noen effekt av finanskrisen, men Steen forteller at oppdrettsanlegg i Chile har opplevd mye fiskesykdom og at dette har medført større etterspørsel etter norsk laks. Chile er veldig likt Norge med lang kystlinje og er Norges største konkurrent på oppdrett, avslutter Steen.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 11/10


Nytt styre

Norges beste veikro ▼ DHL-guiden har for andre året på rad kåret Marché sør for Moss til Norges beste veikro. Kåringen skjer etter at DHL har besøkt 100 veikroer for å teste hvor sunn mat kroene serverer.

▼ Majortrans Flytteservice holder til i Grini Næringspark på Røa, men flytter i disse dager lageret til SAS’ gamle lokaler på Fornebu. Her planlagger selskapet å være i tre år inntil det finner egne egnede lokaler. Administrasjonen skal være igjen på Røa der den største kundegruppen hører til. En god nyhet er at bedriften skifter ut de store trekassene godset har vært fraktet i, og har i år investert i 50 nye knallgule 20” containere som vil gjøre frakten sikrere, tryggere og mer fleksibel.

▼ Logistikkforeningen.no, avd. Østlandet har avholdt generalforsamling og valgt nytt styre. De nye styremedlemmene er Marit Dyrli (Schenker), Cecilie Adair (TNT), Helge Sundby (Adecco) og Roger Thompsom (Bring Logistics). Arild Larsen (If), Pål Semb (Tollpost Globe) og Roar Jørgensen (Jernia) fortsetter som styremedlemmer. Etter flere års innsats i foreningen har nå Lili Møller, Frode Reksten og Dorthe Holm trådt ut av styret. Styreleder, Cato Holberg (KGH Customs Service), sier at styrekabalen ikke er ferdig lagt ennå, men at denne prosessen vil være klar i slutten av juni. Logistikkforeningen.no avd. Østlandet har ny postadresse: Postboks 95, 1914 Ytre Enebakk.

Blue Water

ATS Cargo flytter

▼ Blue Water Holding A/S har benyttet finanskrisen til å bremse opp og tenke seg godt om før selskapet kaster seg ut i nye og spennende oppgaver. Selskapet har ikke sagt opp medarbeidere, men innførte ansettelses- og lønnsstopp. Dette har medført at selskapet har vært nødt til å utnytte ressursene bedre og det er ikke foretatt store innkjøp og investeringer. Resultatet for 2009 viser et overskudd på DKK 20 millioner før skatt av en omsetning på DKK 2,6 milliarder.

▼ 28. mai flyttet ATS Cargo inn i nye lokaler i Østre Aker vei 95. Kontor, lager og terminal får plass i samarbeid med Freja Transport & Logistics. Postadresse og telefonnummer forblir uendret.

Daglig leder, Svein Erik Aure, sier til Oppland Arbeiderblad at situasjonen begynner å bli dramatisk, og selskapet kommer til å permittere flere dersom streiken fortsetter.

Majortrans flytter lager

Rateøkning ▼ OOCL varsler på sine hjemmesider om økning av ratene på sin Sørøst Asia – Australia service fra 1. juli 2010. Økningen er på 250 USD per teu og innføres for å opprettholde den høye kvaliteten og nødvendig kapasitet som kundene krever.

Fraktindeks ▼ European Freight Forwarding Index viser at krisen i Euro-markedet merkes i fraktmarkedet. Mai var fortsatt en sterk måned, men ikke så sterk som bransjen ventet for et par måneder siden, og forventningene synker for andre måneden på rad. Det er for tidlig å konkludere med om det blir et stort fall i volum, men indeksen for mai tyder på stor usikkerhet om fremtidig fraktvolumer, melder Danske Bank.

Veitransport Tunnelarbeid ▼ Limfjortunnelen trenger vedlikehold, varsler Dansk Transport og Logistik. Det blir derfor satt igang omfattende og langvarig reparasjonsarbeid på tunnelen 30. mai. Arbeidet ventes å være ferdig 1. november i år, men vedlikeholdet vil medføre forsinkelser i trafikken. For å skape minst mulig heftelser for trafikken vil arbeidet foregå mellom kl 1900 og 0600. Mens arbeidet pågår vil ett av tunnelløpene være stengt.

Forhåndsmelding, hvordan påvirker det deg? www.kghcustoms.com

KGH har kunnskapen og kan gjøre det enkelt for deg. Les mer på www.kghcustoms.com

5 - Transport Inside 11/10


Bøter ▼ Ulovlig kabotasjekjøring i Danmark skal bli bøtelagt med enda høyere bøter. Det diskuteres i politiske kretser om bøtene skal opp på fransk nivå som er omtrent 130.000 norske kroner, og det vil bli skilt mellom enkeltstående tilfeller eller bevisst handling.

Farlig gods på bil ▼ Dansk Transport og Logistikk (DTL) melder at Finland, Sverige og Danmark, på et møte 26. mai ble enige om å utferdige et tekstforslag til en multilateral avtale om å tillate farlig gods på alle typer modulvogntog. I dag er det kun tillatt å frakte ADR-gods på modulvogntog type 1 (60 tonn, 25,25 meter) og type 4 (54 tonn, 24 meter). DTL har i mange år arbeidet for å få til en slik avtale og nå har vi lykkes, sier spesialrådgiver, Søren Christiansen, som også oppfordrer andre ADR-land til å undertegne avtalen når den foreligger ferdig.

Sjøfrakt DFDS formyer kontrakt ▼ DFDS og Stora Ensö, en av Sveriges største papirprodusenter, har fornyet transportavtalen fra Sverige til UK og Irland. Frakten går via DFDS Tor Line fra Göteborg til Tilbury og Immingham i Ensös egne SECU-containere

som er spesialbygd for sikker og effektiv transport av papir.

Levende sjødyr ▼ Maersk Line gjennomførte flere prøveskipninger med levende sjødyr i 2009, og resultatet var så vellykket at rederiet nå vil starte fast service fra Halifax, Nova Scotia, til Rotterdam i løpet av mai 2010. Hummer og andre skalldyr vil bli fraktet levende i spesialbygde 40’ reefer containere. Containerne er fylt med vanntanker og er produsert i et samarbeid mellom Maersk Line og danske Aqualife A/S.

Joint Venture ▼ Det norske reeferrederiet, Silver Sea, har inngått en intensjonsavtale med Green Reefers om å etablere et joint venture-selskap. Det nye selskapet vil operere en flåte på 14 mindre reeferskip og vil hovedsakelig betjene nordeuropeiske kunder. Planlagt oppstart er 1. juli i år.

Ny losforskrift ▼ Norsk Losforbund advarer mot å vedta den nye forskriften om losplikt og gebyrstruktur. Forskriften vil sannsynligvis medføre økt ulykkesfrekvens langs kysten, skriver forbundet i en høringsuttalelse. Statistikken for de senere årene viser at det er nesten like mange seilinger på farledsbevis som det er med los. Den viser også at det inntreffer 3 til 3,5

ganger flere ulykker når fartøyene seiler med farledsbevis kontra los. Fartøy som er fritatt losplikten og som heller ikke har navigatør med farledsbevis, står for den største andelen av grunnstøtinger og ulykker. Forskriftsforslaget fra Kystverket vil frita over 9000 fartøy fra losplikten. Dette vil i praksis si at norske myndigheter ikke har kontroll over om skipsføreren har kompetanse eller språkkunnskap, uttaler forbundet. I sin konklusjon sier Losforbundet også at det bør lages et regelverk som bidrar til å redusere antall ulykker langs kysten. Slik forslaget foreligger idag, vil det føre til økt antall ulykker.

Istanbul-Frankrike ▼ Som ventet åpner UN RoRo en ny service mellom Pendik, i den asiatiske delen av Istanbul, og Marseille i Frankrike i juli. Chief Executive i UN Ro-Ro, kaptein Cemil Bauÿlgen, sier til bladet ITJ at selskapet vil fase inn et nytt ro-ro skip til denne servicen.

CMA CGM i Irak ▼ Rederiet CMA CGM (Maerseille) åpnet 20. april sin totalrenoverte 200 meter dypvannskai i port of Umm Qsar i Irak. Kaien er reservert CMA CGM-eide skip, og rederiet får med dette full kontroll over handling av alle utgående og inngående containere. Rederiet vil også være det før-

DET BESTE VALGET I NORDEN

Kontakt nærmest Cargo Partner kontor: Hovedkontor Oslo. 24 13 40 00 Fredrikstad : 69 36 36 60 Bergen: 55 30 10 70 Trondheim: 72 83 91 00 Sandefjord: 33 45 04 70 Sandnes: 51 96 94 00 Kristiansand: 38 10 81 40

DU VIL FØLE TRYGGHET OG TRIVSEL SOM KUNDE HOS OSS

6 - Transport Inside 11/10


Totalleverandør Majortrans Flytteservice tar flyttebransjen ett skritt videre. Bedriften flytter ikke bare eiendelene dine, men tilbyr alt fra ”A til Å” i flytteprosessen inkludert å skaffe deg bolig. “Vi tar hånd om dine verdier” er selskapets motto. Sjåfører og crew må gjennom en grundig opplæring i kundebehandling og kommunikasjon før de slippes løs på kundene. - Det er viktig at de som møter kundene kan behandle dem på en ordentlig måte. Flytting er ikke bare godshåndtering, det er også følelser. Årsaken til flyttingen kan for eksempel være dødsfall, skilsmisse eller flytting til andre land, og da er det mange sterke følelser inne i bildet, og Majortrans har det desidert beste crew i flyttebransjen sier Carina Nyvoll, regionssjef i Oslo. - Majortrans, i samarbeid med Team Allied, kan tilby sine tjenester i 148 land. Selskapet er sertifisert etter mange ulike standarder og har derfor store kunder som Shell, Statoil og UD, med flytting av persoste som kan tilby direkte reefer-service til og fra Irak.

OOCL i Østen ▼ 5. mai åpnet OOCL sin

ner rundt om i verden. Og det er her hoveddelen av selskapets oppdrag ligger, forteller Nyvoll. Selskapet har ca 8000 oppdrag i året, hvorav ca halvparten er flytting over grensene. I de landene selskapet ikke er representert selv, har de et godt utbygd agentnettverk med sertifiserte underleverandører. Majortrans ble etablert i 1937 og har kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen, med totalt 80 årsverk fordelt på 120 ansatte. selskapet er det største i sitt slag i Norge og det eneste globale flytte- og relocationbyrå i landet. Tradisjonelt er det en overvekt av menn i ledende stillinger i norske transportselskaper. Nyvoll forteller at kvinneandelen i Majortrans er økende. To av tre regionsjefer i ledergruppa er kvinner og det ansettes kvinner i ledende stillinger. Selv har hun vært i selskapet i ett år og stortrives. Selskapets tjenestetilbud er omfattende. Det flytter blant annet kontorer, museumsgjenstander, sykehus, skoler og laboratorie- og CTV-service som betjener Kina, Thailand og Vietnam. Servicen blir operert av fire 1300 teu containership som vil gå fra Dalian til Xingang,

Bruk Inside!

røntgenutstyr i tillegg til private husholdninger. Da kreves det kompetanse av alle involverte medarbeidere og derfor er opplæring og kompetanse viktig for bedriften. For den som flytter er byrået behjelpelig med arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, omvisning på det nye bostedet, foreslå språkkurs etc. - Selskapet sørger rett og slett for at du kan ta en velfortjent ferie mens eiendelene dine flytter på seg, sier Nyvoll. Alle oppdrag avsluttes med en kundeundersøkelse. - Vi trenger konstruktiv tilbakemelding for å bli bedre, fortsetter Carina Nyvoll. - Selskapet foretrekker fast ansatte medarbeidere for å ivareta kompetansen og kunne møte kundenes behov. Det er åpenbart en god arbeidsplass, for gjennomsnittlig ansiennitet er 8 år. - Våre sjåfører og crew er fagarbeidere med god opplæring, og det kreves at de gjør seg forstått på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk, avslutter Carina Nyvoll. Qindao, Xiamen, Hong Kong, Ho chi Minh City, Laem Chabang, Bangkok, Laem Chabang, Ho Chi Minh City og Hong Kong før retur til Dalian.

Bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad, Transport Inside, er transportnæringens blad. Vi er til for at du som aktør, skal kunne holde deg oppdatert om de siste bevegelser i vår bransje.

PÅ JAKT ETTER NYE MEDARBEIDERE? ANNONSÉR I TRANSPORT INSIDE! Ta kontakt med Finn Mobæk på telefon: 66 82 21 26 eller e-post: finn@bjorgu.no

7 - Transport Inside 11/10


Nordøstpassasjen ▼ Polisen smelter og det kan medføre at Nordøstpassasjen bli den nye sjøveien til Østen. Investorer som Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhli tror det, og det gjør også NHO-direktør John G. Bernander. Øst-Finnmark vil være midt i begivenhetene, og hele næringslivet i distriktet vil nyte godt av dette. Langsiktig planlegging, godt samarbeid mellom kommunene og gode traktater som sikrer fri ferdsel, er viktig for å få gjennomført prosjektet. Kommunene i Øst-Finnmark Regionråd har allerede etablert gode samarbeidsavtaler og ordførerne liker godt at Bernander sammenligner Øst-Finnmark med Singapore. Mens norske rederier avventer utviklingen i nord, har russerne allerede brukt milliarder av kroner på å bygge ny containerhavn i Murmansk.

Containerships ▼ Fra 23. juni åpner Containerships en ny service mellom Södertälje og St. Petersburg. Linjen skal opereres av MV Jork Ranger med en kapasitet på 800 teu.

Første seiling fra Middelhavet blir i slutten av juni. Trafikken skal opereres med åtte skip, med ca 3800 teu kapasitet, fra UASC, Hanjin, Hyundai og Yang Ming. I slutten av mai åpnet UASC en ny Vest-Afrika service med ukentlige seilinger fra Algeciras i Spania til Lagos, Cotonou, Tema og Abidjan i Vest-Afrika.

Flagger ut til Færøyene ▼ Nor Lines AS flagger ut skip til Færøyene, skriver Aftenposten. Flåten er på totalt åtte skip og tre seiler allerede under færøysk flagg. Nå flagger ytterligere to skip ut. Hovedgrunnen er at rederiet vil spare penger. Ifølge adm. direktør Toralf Ekrheim i Nor Lines kan små rederier, som driver godstransport langs kysten, årlig spare inn millionbeløp per skip ved utflagging. - Vi er ikke på noen måte fornøyd med Regjeringens politikk. For småskipsfarten skjer det veldig lite, den sliter. Derfor er det viktig å få til besparelser. Utover at næringslivets miljøfond gir en del støtte, er det lite støtte fra myndighetene, sier Ekrheim til Aftenposten.

UASC – nye servicer ▼ United Arab Shipping Company (UASC) åpner en ny linje mellom Asia og Middelhavet. Linjen, som har fått navnet AMC3, seilte fra Pusan første gang 29. mai.

Flyfrakt AirBrigdeCargo ▼ AirBrigdeCargo åpnet 30. mai to nye ukentlige flyv-

VURDERER DU SALG AV DIN BEDRIFT? Weibull er Norges ledende bedriftsmegler innen Transport & Logistikk. Kontakt oss på tlf. 24 11 00 00 eller E-mail: finn@weibull.no www.weibull.no

8 - Transport Inside 11/10

ninger til Russland. En rute fra Amsterdam til Jekaterinburg og en direkte rute fra Frankfurt til Moskva Domodedovo Airport. Med disse nye rutene kan AirBridgeCargo nå tilby 28 ukentlige flyvninger til Russland.

Sikkerhet i luften ▼ Sikkerhetsregulativer i EU og US samsvarer ikke på viktige punkter, og dette kan føre til forsinkelser og dyrere frakt mellom kontinentene, melder Eyefortransports nyhetsmagasin. Karl-Heinze Köpfe, medlem av hovedstyret i Lufthansa Cargo, uttrykker bekymring og overraskelse over at det ennå ikke finnes standard regler mellom landene ni år etter 11. september. På en konferanse i TIACA (The International Air Cargo Association), ble det avdekket ti ulike regelverk i ti forskjellige land, og ingen av disse lar seg umiddelbart omsette i praksis. Dårlig kommunikasjon mellom landenes myndigheter var forklaringen på manglende felles regler. USA godkjenner ikke EUs kontrollmekanismer, og fly fra Europa med last til 3. parts land med transitt i USA kan risikere å bli nektet mellomlanding.

Tryggere luftfart ▼ DHL Express og Emiratene har inngått en avtale om


å etablere en felles strategi for å gjøre luftfrakt tryggere i regionen. Avtalen vil åpne for samarbeid vedrørende sikkerhetstrusler, opplæringsog utdanningsaktiviteter.

Chile-Europa ▼ LAN Airlines åpner 2. september en rute mellom Santiago i Chile til Madrid og Paris. Ruten skal opereres med moderne Airbus A340. Paris blir flyselskapets 3. destinasjon i Europa etter Madrid og Frankfurt.

Ett år med AEO Bugge & Olsen har vært AEO-autorisert (Autorisert Økonomisk Operatør) i syv måneder, og daglig leder, Mette Bøhler, sier til Inside at det ikke er mulig å måle et konkret resultat ennå. Selskapet opplever at en del større importører er svært opptatt av autorisasjonen, og enkelte hevder at det vil være helt avgjørende for valg av speditør. Utenlandske samarbeidspartnere har bedt om bekreftelse på at Bugge & Olsen er autorisert for å kunne forsikre sine kunder at hele ”kjeden” er godkjent etter AEO. - Siden AEO fortsatt er i en oppstartfase, er ikke presset så stort for andre som ønsker å gjennomføre autorisasjonen, men i forhold til våre fortollingskunder synes vi det var viktig å få denne godkjenningen på plass så tidlig som mulig, sier Mette Bøhler.

Kina ▼ Myndighetene i Beijing har gitt Kinas tre største flyselskap beskjed om å slå sammen fraktvirksomheter. Myndighetene mener at flyselskapene må bli mer lønnsomme og har utarbeidet et direktiv om sammenslåing. 70% av flyfrakten i Kina drives av utenlandske operatører, deriblant Lufthansa, og de tre aktuelle kinesiske selskapene står kun for 30% av trafikken, skriver Der Spiegel.

Nok en cargo-pris ▼ Emirates SkyCargo er tildelt prisen “Cargo Airline of the Year”. Dette er sjette gang flyselskapet mottar den høythengende prisen. Emirates, som har hovedbase i Dubai (De forente arabiske emirater), flyr til over 100 internasjonale destinasjoner.

Streik og utgifter

Kombifrakt Gävle Containerhamn Gävle kommunes nye driftsklare kombiterminal får den private Gävle Containerhamn (GCT) til å se rødt. GCT har bedt konkurransetilsynet om å stoppe dette både fordi svensk lov forbyr kommuner å drive kommersiell virksom i konkurranse med private selskap, og fordi kommunen må legge seg på kommunale avgiftsnivåer. Dette kan GCT ikke møte, og det skaper ulik konkurranse. Videre strider den kommunale havnen mot konkurransetilsynets nye regler om offentlig salgsvirksomhet. GCT som er privateid, med kommunen som minoritetseiere, driver containerterminal og kombiterminal og vil bli skadelidende i konkurranse med Gävle kommune, skriver PåHuGGeT.

FORHÅNDSVARSLING

I forbindelse med den pågående streiken blant transportarbeiderne, har det kommet opp en del spørsmål om hvem som er økonomisk ansvarlig for last som står fast på terminalene. LTL henviser, i sitt juridiske hjørne, til NSAB 2000 §11, tredje ledd, hvor det fremgår at speditørene har rett til godtgjørelse for dokumenterte utlegg og utleggsomkostninger. Dette gjelder blant annet for utlegg ut over det som er uttrykkelig avtalt. Videre fremgår det av NSAB 2000 §12 at dersom speditøren blir nødt til å betale tilleggsregninger for tjenester som er formidlet av ham, er oppdragsgiveren pliktig til på anmodning, å godtgjøre speditøren disse beløpene mot nødvendig dokumentasjon.

TET/NCTS

TVINN

EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO,Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no

9 - Transport Inside 11/10


Konferanser og messer

Nyetableringer

Schenker Forum 2010 ▼ 7. juni 2010 går Schenker Forum av stabelen i Oslo Konserthus. Årets Forum har som tema Smart Vekst med fokus på logistikk, ledelse og utvikling. Spørsmål kan rettes til laila.olsen@dbschenker.com.

Transportmessa Norge ▼ Transportmagasinet arrangerer for andre gang Transportmessa på Gardermoen Næringspark i perioden 11.–13. juni.

Transportmesse Danmark ▼ Nordre Birks Vognmandsforening arrangerer Transportmesse 12. og 13. juni. Messen holdes på Grønholt Flyveplads mellom Hillerød og Fredensborg.

Årsmøte Logistikkforeningen.no, avd. Vestlandet avholder årsmøte torsdag 10. juni kl 1900 å Wartsila, Rubbestadneset.

Coastlink ▼ Coastlinks årlige konferanse finner sted 14.–15. september i Antwerpen. Konferansens omfattende program dekker området fra St. Petersburg via Nordsjøen til Istanbul herunder alle innenlandske vannveier i Europa. Det ventes stort fremmøte av shortsea shipping-operatører, havner og myndigheter.

Kenneth Nilsen Solstrand. 2092 Minnesund Innehaver: Kenneth Nilsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 346 419 Nøsterud Transport og Import Ltd Ruudgate 26, 3070 Sande Daglig leder: Sverre Nøsterud Næring: Godstransport på vei Org.nr.895 476 552 Abdi Farah Transport Claude Monets alle 16, 1338 Sandvika Innehaver: Abdi Omer Farah Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 252 511 Eddie’s Transport Melfallveien 9, 6386 Måndalen Innehaver: Geir Eddie Voldset Næring: Godstransport på vei Org.nr.995 454 416 Bergen Express Nordnesgaten 49, 5005 Bergen Innehaver: Sheene Mostafa Ahmedne Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 455 366 B1 Transport Starveien 14 B, 1088 Oslo Daglig leder: Per Søberg Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 465 434 Bjerkaker Transport AS Astersveien 10, 7340 Oppdal

Kapital: 100.000 Daglig leder: Trond Sverre Bjerkaker Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 491 222 Geir Ottesen Gulengvegen 37, 9010 Tromsø Innehaver: Geir Ottesen Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 478 013 Algen Transport AS Prærieveien 37 B, 7800 Namsos Kapital: 300.000 Daglig leder: Hans Olav Aglen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 536 609 Nordic Transport Service Ltd Vestre Rosten 81, 7075 Tiller Daglig leder: Aasmund Henden Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 485 885 Siri Transport og Service Nesveien 4, 3618 Skollenborg Innehaver: Linn Siri Pedersen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 502 186 Boge Transport Bogavegen 97, Bogøy, 5642 Holmefjord Innehaver: Tom-Christian Boge Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 527 367 Nor Sun AS Nesaveien 39, 4280 Skudneshavn

- din forbindelse til UK og Kontinentet www.dfdstorline.com Telefon: 38 10 55 00 • Telefax: 38 10 55 01 • E-Mail: sales.oslo@dfdstorline.com

10 - Transport Inside 11/10


Kapital: 100.000 Daglig leder: Lars Peder Solstad Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 542 692 Nortemp Fryselager AS Jærveien 333, 4322 Sandnes Kapital: 100.000 Daglig leder: Terje Ree Næring: Lager Org.nr. 995 525 305

Konkurser Willy Albert Ballo Bergkrystallen 12, 1155 Oslo Konkurs åpnet 19.05.2010 Org.nr. 986 273 883 Safelog AS Årefjordstranda 17, 1570 Dilling Konkurs åpnet 20.05.2010 Org.nr. 990 344 299 Br. Gruggedal Transport AS Hageveien 39, 4200 Sauda Konkurs åpnet 20.05.2010 Org.nr. 992 775 556 Einar André Tomter Øvre Tomter Gård, 1440 Drøbak Konkurs åpnet 21.05.2010 Org.nr. 880 013 122 Per Erik Hansen Transport Trading Imerslundmarka 179, 2323 Ingeberg Konkurs åpnet: 21.05.10 Org.nr. 983 585 116

J.E. Knutsen Transport Høyeton 244, 4619 Mosby Konkurs åpnet 21.05.10 Org.nr. 884 184 762 Hordaland Trailer Service AS Øykjetona 10, 5916 Isdalstø Konkurs åpnet 21.05.2010 Org.nr. 986 329 676 JEJ Transport Lilloseterveien 37, 0957 Oslo Konkurs åpnet 21.05.2010 Org.nr. 991 960 244 DP Offshore AS Inkognitogaten 36. 0256 Oslo Konkurs åpnet 25.05.2010 Org.nr. 990 726 906 VTT Logistikk AS Krabyskogen, 2850 Lena Konkurs åpnet 26.05.2010 Org.nr. 989 388 304 Kjetil Beck Skjervenvegen 21, 2830 Raufoss Konkurs åpnet 26.05.2010 Org.nr. 992 214 066 Østlandet Transportforum AS Dragkistelia 10 F, 1539 Moss Konkurs åpnet 26.05.2010 Org.nr. 992 287 993 Ivar Olsen Transport AS Industriveien 4, 4879 Grimstad Konkurs åpnet 27.05.2010 Org.nr. 986 902 473 Karlsen Transport Enebakkveien 464, 1290 Oslo

11 - Transport Inside 11/10

Konkurs åpnet 28.05.2010 Org.nr. 970 385 851 Frank Abelsen Transport AS Porsmyrveien 68, 4314 Sandnes Konkurs åpnet 28.05.2010 Org.nr. 990 342 490 Kjelstad Transport AS Hegstadmoen 2, 7080 Heimdal Konkurs åpnet 31.05.2010 Org.nr. 994 241 532

Nytt om navn Carina Halvorsen (29) er fra 18. mai ansatt som befrakter hos Toten Transport, Stokke. Halvorsen kommer fra Kuehne+Nagel i Drammen. Tone Johansson (41) er ansatt som selger i Freja Transport & Logistics AS fra 1. juni. Johansson kommer fra Cargo Partner/STS hvor hun har vært siden 2001. Vibeke Schneider er ansatt som Key Account Manager i KGH Services i Danmark. Schneider har 25 års erfaring fra shipping, logistikk og spedisjon. Hun har lang erfaring fra salg og kundeservice og bred kjennskap til transportbransjen i Danmark. Schneider kommer fra Maersk Agency, Safemarine Denmark. Michael Duester er ansatt som ny direktør i UPS Norden. Duester skal ha base i Stockholm og ha ansvaret for ansatte og forretningsdriften i hele Norden.


Duester er tysk og har 25 års drifts- og ledererfaring i UPS. Hallgeir Kleppe (54) er ansatt som Chief Financial Officer i Fjord1. Kleppe har vært ansatt i Fjord1 i 30 år der han blant annet har vært stabsdirektør. Børre Johnsen (53) overtar stillingen som direktør i Østfold kollektivtrafikk etter Jostein Haug. Johnsen har erfaring fra transportbransjen, blant annet som transportsjef i Norsk Gjenvinning og som driftssjef i Østfold for Nobina. Johnsen tiltrer etter planen sin nye stilling 1. september. Lennart Jensen. Inside skrev i forrige nummer at Jensen er konstituert som havnesjef i Harstad Havn. Det riktige er at han nå er fast ansatt som havnesjef etter å ha vært konstituert i stillingen. Jensen har nautisk og administrativ bakgrunn. Inside beklager misforståelsen.

TIPS OSS! Kontakt Transport Insides Marianne Bræin, vikarierende redaktør i Per Dagfinn Woldens sykefravær, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 21 10, e-mail: marianne@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 17. juni

VIP-stafetten Det er neppe noen overdrivelse å anta at adm. direktør Are Kjensli (51) i CargoNet AS har opplevd jernbanens uregelmessighet i vinter- og vårmånedene som svært ubehagelig. Med stadige stopp har CargoNet mistet kunder, transport er ført over på bil, og det hele toppet seg med togsettet i fri fart fra Alnabru-terminalen og dødsulykken på Sjursøya. Kjensli sto midt i stormen, ja det har blåst friskt, til dels med orkans styrke. - Den tragiske hendelsen som krevde liv, var noe som ikke skal skje, men skjedde. Vi valgte å opptre nøytralt, ikke spekulere i skyldspørsmål, men overlate konklusjonene til de som hadde til oppgave å kartlegge hendelsesforløpet. I ettertid tror jeg dette var riktig, men det er klart at en slik grusom ulykke setter spor, sier Kjensli. Etter den lange rekken med sterke utfordringer, kunne Kjensli godt tenkt seg å ha sluppet pågående transportstreik. Den rammer CargoNet kun indirekte, men med redusert godsvolum hos kundene er det innstilt tre pendeltog daglig fra Alnabru, ett hver til Bergen, Stavanger og Trondheim. - Dette til tross, vi har ingen grunn til å grave oss ned i bekymringer. Jeg har tro på jernbanens fremtid, at det vil gi resultater å være på offensiven og at vi har fått forståelse for at det vil være fornuftig å bygge ut jernbanetilbudet i godstrafikken. På Stortinget er det nå neppe mange politikere som ikke ser på jernbanen med velvilje, og på noe sikt lover dette godt, for jernbane er fremtidens transportform, sier Kjensli. I NTP (Norsk Transportplan) står det at regjeringen skal se på forholdet mellom persontransport og godstransport. Kjensli håper at det vil resultere i et mer balansert syn enn tilfelle er nå. Den andre store utfordringen for CargoNet, blir kampen om spor og gods med konkurranse fra nye jernbaneselskap. Han er ganske sikker på at CargoNet med 900 sine ansatte vil klare å møte konkurrurrentenes tilbud. Kjensli gikk ut fra Krigsskolen i 1982, arbeidet med logistikk i forsvaret i fire år, var ansatt som logistikksjef i LOOC (Organisasjonskomiteen for Lillehammer OL) i fem år, i Aftenposten tre år og ti år i dagligvarebransjen før han kom til CargoNet for fem år siden. På fritiden er det engasjementet i skisporten som står i høysetet for Oslo-gutten. Han var styreleder i komiteen som søkte om Ski-VM til Oslo i 2011, og er nestleder i styret som er ansvarlig for avviklingen. Som svært aktiv trimmer står ski, sykkel og løping i høysetet, noe han også har videreført til sine tre døtre. Med klar hentydning til transportstreiken beskriver Kjensli situasjonen for næringslivet slik: You think that you understand the situation, but what you don’t understand is that the situation just changed. Stafetten går til Philipp Engedal,, Transportsentralen Oslo.

Skandinavisk transport og spedisjonsløsning

Emma Systems AS www.emma.no

Tvinn EU Fortolling TET / NCTS Økonomi

12 - Transport Inside 11/10

CRM Booking Express WMS

10-11Transp.Inside-TRYKK  
10-11Transp.Inside-TRYKK  
Advertisement