Page 1

Nr 10/10 20. mai 2010 20. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Marianne Bræin (fung. redaktør), Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonnement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Langt mellom partene Både Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) frykter at streiken som har lammet norske godsterminaler siden 15. mai, kan bli langvarig. Terminalarbeiderne har gått til streik for å bekjempe det de oppfatter som sosial dumping, gjennom økt bruk av innleide vikarer og midlertidig ansatte og at disse tilbys dårligere lønnsog arbeidsvilkår enn de som er fast ansatt. - Akkurat nå er det veldig låst, ikke minst fordi vi her snakker om prinsipper og ikke penger, sa Tom Rune Nilsen, adm. direktør i LTL, til Inside minutter før vi gikk i trykken onsdag 19. mai. I første fase, 15. mai kl. 06.00 ble 868 godsterminalarbeidere tatt ut i streik i Oslo og Akershus. Da Inside gikk i

trykken, var det varslet at 18 ansatte ved DHL i Vestby ville bli tatt ut dersom streiken trappes opp. Varslet ble gitt 18. mai og iverksettes 22. mai. - Partene har to ulike virkelighetsoppfatninger. De mener vi driver ulovlig, mens vi ikke deler deres syn. De krever også at vi skal blande oss opp i lønnsforhandlinger mellom vikarer og bemanningsbyråene, mens vi mener det blir feil av oss som tredjepart å blande oss inn i dette. Dessuten betaler bemanningsbyråene tarifflønn i 90% av tilfellene, sier Nilsen. NTF krever også en omfangsbestemmelse som presiserer dagens virkeområde for tariffavtalene, og som trekker grensen mellom det arbeid som kan utføres av innleide sjåfører og det som skal utføres av bedriftenes egne ansatte.

Jevnt på lastebiltoppen Volvo har solgt flest lastebiler i Norge ved inngangen til mai, 272 mot Scanias 264. Dette gir en markedsandel på henholdsvis 21,6% og 20,9%. På de nærmeste plassene følger MercedesBenz (187) og MAN (75). For ett år siden så Scania

nærmest utilnærmelige ut på lastebiltoppen, og hadde en markedsandel på nesten 34,8%, mens Volvo hadde 20,4%. I 22 tonn og tyngre holder Scania fortsatt stand med 233 nye biler. Volvo har registrert 227 biler.

1 - Transport Inside 10/10

- Det motparten krever er monopolrett for terminalarbeiderne på terminalene, og derigjennom hindre sjåførene å gjøre den jobben de er kvalifisert for (lossing/lasting av egne biler). Dersom denne bestemmelsen innlemmes i tariffen frykter vi også at dette vil skape en konkurransevridning mellom de terminalene som har tariffavtale og de som ikke har, sier Nilsen i arbeidsgiverorganisasjonen LTL. - For oss er dette en viktig kamp for å unngå sosial dumping. Vi har behov for å fastslå omfangsbestemmelsene (når speditørbestemmelsene skal gjelde). Vi vil også kjempe mot at arbeidstagerne avvikler faste ansettelsesfor-

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Mer til vei og jernbane ... s. Høydebegrensning ......... s. Marco Polo ..................... s. Kabotasje....................... s. Wilfa-avtale ................... s. Optimisme i markedet .... s. Nye linjer ....................... s. Harstad Havn................. s. Tidsbegrensning ............. s. Sjåførkrise...................... s.

2 3 3 5 5 5 6 7 8 9


hold for så å gå over til å bruke vikarer og midlertidig ansatte, sier Roger Hansen, forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen NTF. - At vi først tok ut ansatte i streik i Oslo og Akershus, var dette bevisst, da dette er selve navet i gods-Norge. Vi har innrettet streiken slik at den fremst skal ramme arbeidsgiver, vi håper derfor byrden ikke blir så stor for tredjepart. Vi har heller ikke noe problem med at leverandører ordner direktetransport til kundene. Foreløpig har de negative virkningene på tredjepart vært små, sier Hansen. - Vi sikrer at folk får mat og medisiner, så det er ikke noe akutt fare for liv og helse. Foreløpig har det vært få konsekvenser for folk flest, og det er tidligst neste uke (uke 21) at man vil begynne å se effekten. Da kan det bli manko på varer som for eksempel byggevarer, klær, sko og forbruksvarer, uttalte Hansen til Inside rett før vår deadline. 15. mai klokken 06.00 gikk de første medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ut i streik etter at meklingen med Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) ikke førte frem. Det er totalt 868 godsterminalarbeidere i Akershus og Oslo som ble tatt ut i første streikeuttak, 589 av terminalarbeiderne er bundet av Speditørtariffen og

279 er bundet av Schenkeroverenskomsten. Bedriftene som ble tatt ut i streik 15. mai er Bring Frigoscandia Warehouse AS (Rud, 9 ansatte), Bring Frigoscandia AS (Oslo, 42), Bring Logistics AS (Karihaugen, 93), DHL Express AS avd. Oslo (Berger, 73), DHL Supply Chain AS (Oslo, 127), DSV Solution AS (Kløfta, 12), Itella Logistics AS (Oslo/Ski, 22), Nor Lines avd. Oslo (Oslo, 2), Schenker Norge (Alnabru, 279), TNT Norge AS (Lillestrøm, 7), Tollpost Globe AS avd Alfaset (Oslo, 200), Tollpost Globe AS avd. Termo (Oslo, 2) 18 ansatte hos DHL i Vestby kan også ha blitt tatt ut i streik når disse linjene leses. NTF sendte ut varsel 18. mai med iverksettelse 22. mai. Det er fire dager fra varsel gis til de ansatte kan bli tatt ut i streik.

Siste nytt Oslo - Ski ▼ Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski er ett skritt nærmere å bli en realitet. Samferdselsdepartementet bevilger 64 millioner kroner ekstra til prosjektet. Ekstrabevilgningen skal sikre raskere planlegging av trasé- og hastighetsstandard for strekningen. I tillegg fremskyndes detaljplanleggingen i 2010 og planlegging og prosjektering av ombyggingen av Ski stasjon.

2 - Transport Inside 10/10

Mer til vei og jernbane ▼ Regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Forsinkelser i togtrafikken og stor slitasje på veinettet etter en hard vinter har gjort det nødvendig å forsere vedlikeholdet av veinettet og jernbanen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til vedlikehold av vei med 200 millioner kroner, og 210 millioner kroner til vedlikehold av jernbane. I tillegg foreslås det å bevilge ytterligere 200 millioner kroner til forebyggende vedlikehold av jernbanen.

Streik avverget ▼ Handel og Kontor ble 8. mai enige med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Mediebedriftenes landsforbund (MBL) om en ny avtale, og avverget således storstreik i transportbransjen og enkelte mediehus. Streiken ville ha rammet blant andre Bring og Tollpost. Avtalen gir et generelt tillegg på 1 krone fra 1. april. I tillegg skal det avsettes 50 øre per time per ansatt til en lav- og likelønnspott, som blir utbetalt fra 1. juli.

Økt grensetransport ▼ Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en økning i total import og eksport i 1. kvartal 2010 sammenliknet med 1. kvartal 2009. Eksport står for den største økningen, to-


talt 589.417 tonn, mens for import utgjør økningen 387.206 tonn. Godstransporten på vei over grensene har økt med 8,7% i forhold til 1. kvartal 2009.

Kostbare centimetere Statens vegvesen Vegdirektoratets forslag om å innføre 4 meters høydebegrensning på kjøretøy i Norge har møtt kraftig motbør fra en nær sagt samlet logistikk- og transportbransje. I et felles høringsutkast har blant annet Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL), Norsk Transport-arbeiderforbund (NTF) og Dagligvareleverandørenes forening (DLF), gitt et kraftig signal om at det ikke bør innføres høydebegrensning i Norge. Ifølge høringsalliansen vil en høydebegrensning på 4 meter påføre transportog lagerbransjen årlige merutgifter på 1,2 milliarder kroner. Dette fordi vedtatte bransjestandarder for container- eller pallhøyder,

Modul-Light i EU ▼ EU-kommisjonen åpner for å tillate modulvogntog med totallengde inntil 22 meter og vekt opp til 44 tonn. Dette er ikke godt nok, mener danskene. Dansk Transport og Logistikk (DTL) er svært lite glade for at kommisjonen ikke vil tillate modulvogntog som er 25,25 meter lange i hele EU, når land som Sverige, Danmark og Holland benytter seg av slike vogntog. DTL synes likevel det er bra at kommisjonen ser fordelen med lengre og tyngre kjøretøy.

Marco Polo 2010 ▼ For fjerde gang utlyser EU-kommisjonen finansieringsmidler til etablering og oppgradering godstransporter under Marco Polo II. Marco Polo er et EU-program som skal fremme mer miljøvennlige former for transport, fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Budsjettet er denne gangen på 64 millioner euro, og midlene er rettet mot oppstartfasen av prosjekter. I år er det gjort endringer for å gjøre midlene lettere tilgjengelig for flere aktører. Det er ikke lenger nødvendig å danne et konsortium, enkeltbedrifter kan

alene søke om prosjektmidler og man kan få støtte til mindre infrastrukturtiltak som del av et større prosjekt. Norge deltar gjennom EØSavtalen og i 2009 fikk Posten Norge AS og Sea-Cargo AS midler fra Marco Polo programmet.

Godt resultat ▼ Danmarks største selskap, A.P. Møller – Mærsk A/S, har gjort opp 1. kvartal med en omsetningsøkning på 13%

må endres. Som følge av forslaget vil man trenge langt flere lastebiler til å kjøre ut tilsvarende godsmengde. Ifølge LTL og DMF vil CO2-utslippet fra godstransport på vei øke med ca. 200.000 tonn årlig. Alliansen peker videre på at dagligvaredistributørene vil måtte øke sitt inngående transportarbeid med 25%-30% som følge av at verdikjeden for dagligvarer siden 1990- tallet har rettet seg inn mot en standard pallehøyde på 120 cm. De viser til at emballasje, lagerbygg og transportmateriell er tilpasset denne standarden, som er formalisert gjennom bransjeavtaler og STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje).

sammenliknet med samme periode i 2009. Fortjeneste før skatt er 9,6 milliarder DKK, som utgjør en økning på 456% i forhold til 1. kvartal ifjor. Det er linjerederiet og forretningssenteret Mærsk som utgjør størsteparten av økningen pga høyere rater, mer volum og høyere oljepris.

UniTrans ▼ Transportsentralen AL Oslo har valgt Hogia Unitech Systems AS som leverandør

Daglige transporter til/fra Øst-Europa Alvimveien 62 R 1701 Sarpsborg DØ Tlf.: 481 65 610 E-post: svein@cargo-s.no

TI

ØR D L

POLEN TSJEKKIA SLOVENIA UNGARN ROMANIA SLOVAKIA

BALTIKUM RUSSLAND UKRAINA TYRKIA KASAKSTAN UZBEKISTAN HVITERUSSLAND

3 - Transport Inside 10/10

Ukentlig til • Alma Ata • Astana • Tashkent

Alvimveien 62 1701 Sarpsborg Tlf.: 69 13 89 00 www.spsas.no


Transportbruker´n Navn: Erik Stensrud Stilling: Johs. Lunde Cargo - Oslo

- Klar for å tredoble godsvolumet i ny omlastningsterminal på Berger

Roadbroker, som har vært datterselskap og en del av Johs. Lunde Cargo Group siden 2008, skiftet 1. mai navn til Johs. Lunde Cargo – Oslo. Pussig nok sammenfalt helgen med tidspunktet for når selskapet skulle være operative ved den nye terminalen på Berger, for øvrig de samme lokalene Eek Transport flyttet ut av for noen få måneder siden. - I dag håndterer vi 130-150 tonn gods i døgnet, men i løpet av året tror vi dette vil øke med ytterligere 400 tonn, sier Erik Stensrud i Johs. Lunde Cargo - Oslo. Tidligere besto ”omlastningsterminalen” av en asfaltert plass og et blekkskur i Strømsveien i Oslo. Etter flyttesjauen til Berger kan de 21 medarbeiderne boltre seg i en moderne omlastningsterminal på 1800 m2 og med 20 kjøreporter. - Nå kjører sjåførene rett bort til rampa, mens de tidligere har vært vant til lange køer. Det flyter mye bedre i en terminal som dette. De ansatte og kundene er fornøyd, sier Stensrud. Med nesten dobbelt så stor plass (1800 m2 istedenfor 1000 m2) og rask tilgang til kjørerampene, vil det åpne seg nye muligheter, mener Stensrud som kan fortelle at selskapet allerede har merket økt pågang. - Beliggenheten er også et stort pluss, mener Stensrud. - De fleste kundene våre holder til i området nord for Oslo og den nye terminalen ligger kun ti minutter unna Alnabru og med

god veiforbindelse. Vi kan dra fordel av at det er flere andre transportselskaper i nærheten som vi samarbeider med, sier han. Det er spedisjon innen veifrakt som har vært Roadbrokers satsningsområde. Selskapet har riktignok noen egne biler, både gjennom datterselskapet Halling Frakt AS og Johs. Lunde-gruppen, men det meste av transporten leies inn ved behov. - Det har gjort oss tilpasningsdyktige i den vanskelige økonomiske tiden vi har vært inne i. Vi har klart oss forholdsvis bra. Vi slipper kostnadene ved eget bilhold, men har samtidig stort sett faste sjåfører som kjører for oss, sier Stensrud. Terminalarbeiderne går i to-skiftsordning og sørger for at alt står pakket og klart når de første bilene kommer klokken seks om morgenen. Som for de fleste andre omlastningsterminaler er det kort omløpshastighet på godset. Det meste som leveres på kvelden, er borte i løpet av påfølgende dag. Selskapet har oppdrag i hele Norge, hovedvekten går til Bergen og Stavanger som betjenes med daglige stykkgodsruter. Meglerne jobber dessuten med transportoppdrag i hele Europa, og 35% av oppdragene er grenseskridende. Om kort tid vil selskapet få på plass en terminalsjef. Og går det som Stensrud tror, må bedriften også hente inn minst to nye medarbeidere til lageret for å holde unna de økende godsmengdene.

Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag

98 29 00 00 www.unitechsys.no

Kontakt oss på telefon:

4 - Transport Inside 10/10


av logistikksystemer. Systemet UniTrans med nye funksjoner vil bli implementert i løpet av året og tatt i full bruk fra 2010/2011. UniTrans benyttes av mer enn 1400 bileiere og transportmeglere i Norge og skal gi Transportsentralens administrasjon, bileiere og sjåfører en effektiv og enklere hverdag. Systemet inkluderer også en webløsning som vil gi Transportsentralens kunder bedre service i form av oppslag på statuser og tilbakemeldinger på oppdrag, melder daglig leder i Hogia Unitech Systems AS, Bjørn Torjussen.

Verdensnyhet ▼ Danske Jøni har utviklet en plastcontainer som tåler all type last, fra muslinger i saltvann til syre og gjødsel. Jøni, som holder til på VestFyn, har utviklet og tatt patent på teknologien som gjør det mulig å få plast og lavgalvanisert stål til å henge sammen. Containeren (åpen, 23 m3) leveres med understell i stål og sidevegger i plast. Den første containeren har vært i drift en stund og skal ifølge produsenten fungere utmerket.

Kabotasje ▼ 14. mai trådte de nye reglene for kabotasjekjøring i kraft i hele EU. Kabotasje som er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører

hjemme, er i utgangspunktet ikke tillatt. Det må foreligge spesielle årsaker til at en utenlandsk transportør skal kunne frakte gods mellom to steder i Norge. Transportører fra EØS har likevel anledning til å utføre midlertidig kabotasje i Norge. Slike transporter må innebære grensepassering med last for å være lovlig. En utenlandsk transportør kan ikke komme til Norge uten last og så drive innenlandstransport her. Kabotasje skal være tilfeldig og ikke en regelmessig, fast ordning. Transportører med tillatelse fra annet EØS-land, kan – når de har utført internasjonal transport til Norge – utføre tre innenlandske transporter innenfor syv dager regnet fra den dagen den internasjonale lasten ble losset i Norge.

Sikret 3PL-avtale med Wilfa ▼ Fredrikstad Transport & Spedisjon AS (FTS) overtar logistikken for AS Wilfa. Den siste tiden har FTS flyttet kundens varelager fra Oslo til sine egne lokaler på Øra i Fredrikstad. Gjennom avtalen legger AS Wilfa beslag på ca. 2500 m2 av lageret. Wilfa utvikler og markedsfører elektroniske husholdingsprodukter og importvarene kommer sjøveien. Det medfører at godsstrømmen flyttes fra Oslo Havn til Borg havn. - Dette trygger arbeidsplassene til våre ansatte, sier

direktør Jon Børresen i FTS. Bedriften har ekspandert de siste årene og rekordåret 2008 ble tilnærmet fulgt opp i fjor.

Smart åpning av Giske ▼ 22. april åpnet nærings- og handelsminister Trond Giske GS1 Smart Centre, det nye kunnskaps- og innovasjonssenteret i Oslo for effektiv handel og logistikk. Senteret er det første i sitt slag i Norden, og ett av få på verdensbasis. - Senteret vil bidra til å skape mer effektiv vareflyt, få ned kostnadene og føre til mer innovative og konkurransedyktige norske bedrifter og institusjoner, uttalte Trond Giske under den høytidelige åpningen. - På nasjonalt plan dreier det seg om gevinster i milliardklassen på tvers av alle sektorer og virksomheter, sier adm. direktør Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway.

Optimisme i bedrifts-Norge ▼ Over halvparten av norske bedriftsledere planlegger å øke antallet ansatte i løpet av 2010, men samtidig er flere i kjølvannet av finanskrisen blitt langt mer kritiske til nyansettelser. Det viser en landsomfattende undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Proffice. Samlet sa 53% av spurte bedriftsledere at de planlegger å øke antallet ansatte i

Lar du dine konkurrenter kjøre forbi? Med TIMPEX trafikkstyringssystem holder du konkurrentene noen hjullengder bak. Systemet har integrerte løsninger for trafikkstyring, fortollingsrutiner, lagerhotell, reklamasjon, palleregnskap, kommunikasjonssystemer og datafangst/PDA. Timpex AS har utviklet løsninger gjennom 20 år og kan vise til flere av landets ledende transportører som kunder, f.eks Cargo Partner, Schenker Termo, Byrknes Auto, Håkull, Logi Trans, Bring Nettlast, Litra, Eek Transport, Waagan Transport, J. Martens.

5 - Transport Inside 10/10

T R A N S P O R T S T Y R I N G

www.timpex.no – tel. 71 22 26 00


inneværende år, fordelt med 60% i offentlig sektor og 50% i private bedrifter. Særlig innen områdene helse/omsorg, IKT og data, samt forskjellige former for kunnskapsformidling, regnes det med nyansettelser.

Pris til Deutsche Post DHL ▼ Deutsche Post DHLs service og prosessforbedrende program, First Choise, er tildelt den anerkjente prisen, European Excellence Award 2010, i kategorien ”Beste program for prosessforbedring”. Prisen blir betraktet som bransjens ”Oscar”, og tildelingen ble foretatt i London. Bak prisen står organisasjonen Six Sigma & Process Exellence IQ som har hovedsete i London. Tildelingen skjer i syv kategorier, og det er 7. gang prisen deles ut

Sjøfrakt Asia – Europa ▼ CMA CGM har åpnet en ny ukentlig service i sitt French Asia Line-nettverk (FAL 5) som knytter sammen Asia og Europa. Linjen skal opereres i samarbeid med Maersk, og rederiene setter inn fem skip hver med kapasitet på 13.000 teu per skip. Linjen vil gå Le Havre – Hamburg – Rotterdam –

Zeebrugge – Port Kelang – Singapore - Ningbo - Shanghai – Yantian – Tanjung Pelepas – Port Kelang – Le Havre – Hamburg – Rotterdam – Zeebrugge, skriver CMA CGM i en pressemelding. Skipene vil anløpe Rotterdam, som er feederhavnen til Oslo/Kristiansand, og CMA CGM i Norge forventer derfor høyere allokasjon fra den nye linjen. - Samarbeidet med Maersk er ikke noe nytt for CMA CGM, vi samarbeider med mange forskjellige aktører, sier daglig leder i CMA CGM i Norge, Geir Østrem.

Ny Mersin-service ▼ Containerships LTD åpnet en ny 14-dagers Mersin-service 10. mai. Linjen vil dekke Izmir, Alexandria, Mersin og Misurata og med forbindelse til Nord-Europa og Baltikum fra Izmir. Containerships vil fortsette sine ukentlige seilinger mellom Tyrkia og Libya med forbindelse til Nord-Europa og Baltikum fra Istanbul, skriver rederiet i en pressemelding.

Stor økning i Larvik havn ▼ Larvik havn melder om en økning på 20% i godsmengden i første kvartal i 2010 sammenliknet med samme periode ifjor. Den største økningen var i bulktrafikken med dobling av volumene.

Veitransport Gassavgift ▼ I revidert statsbudsjett som ble lagt frem 11. mai foreslår regjeringen å innføre en avgift på fossil gass (LNG og LPG) som også vil omfatte transportbransjen på land (innenriks skipsfart foreslås dermed fritatt for avgiften). Avgiften er satt til 0,43 kr per sm3 som skal tilsvare 0,38 kroner per liter diesel. Fra før har Stortinget vedtatt en avgift på biodiesel på 1,78 kroner per liter.

Legemidler ▼ Kuehne + Nagel har inngått en avtale med den tyske legemiddelprodusenten Boehringer Ingelheim Pharma Ltd. om temperaturkontrollert transport av legemidler til Tsjekkia, Polen, Ungarn, Hellas og Kroatia. Kuehne+Nagel er også valgt som leverandør av logistikktjenester til bedriften Rehau, som produserer PVC-profiler til byggebransjen. Avtalen omfatter transporttjenester i Mellom- og Øst-Europa.

Veibytte i Skien ▼ Riksvei 36 og fylkesvei 354 i Grenland har byttet plass med virkning fra 1. februar i år. Endringen skal blant annet føre til bedre trafikkavvikling i Skien sentrum, og gjøre det enklere å oppnå tilfredsstillende standard på riksvegen, forklarer samferd-

DET BESTE VALGET I NORDEN

Kontakt nærmest Cargo Partner kontor: Hovedkontor Oslo. 24 13 40 00 Fredrikstad : 69 36 36 60 Bergen: 55 30 10 70 Trondheim: 72 83 91 00 Sandefjord: 33 45 04 70 Sandnes: 51 96 94 00 Kristiansand: 38 10 81 40

DU VIL FØLE TRYGGHET OG TRIVSEL SOM KUNDE HOS OSS

6 - Transport Inside 10/10


Leserinnlegg: Harstad Havn Harstad Havn KF har behov for mer plass. Arnøya med tilliggende område kan være løsningen for en ønsket utvidelse av havneområdet og i tillegg bli et godt tilskudd til et nytt område for næringslivet med nærhet til havna og eksisterende næringsområde. Den foreslåtte utvidelsen kan gi et arealtilskudd på inntil 1000 da., men en realistisk utnyttelse som innebærer et mer skånsomt inngrep vil gi ca. 600 – 700 da. Jeg må understreke at saken ikke har vært behandlet i havnestyret, den er fortsatt på et forberedende stadium. Ovenstående ”påstand” er ytret fra et flertall av styrets medlemmer og ledelsen i havneadministrasjonen. Saken ble imidlertid heftig debattert i kommunestyret i forbindelse med godkjenning av ny kommuneplan. Etter en opphetet debatt ble det der vedtatt at området skal utredes med tanke på at det skal innarbeides i kommuneplanen. I praksis er det et stykke veg å gå før området eventuelt kan gi det ønskede tilskudd til havne- og næringsareal. En utnytting av Arnøya vil, foruten sårt tiltrengt arealtilskudd, gi mulighet for å etablere en dypvannskai med svært stor dybde.

Like utenfor land er det dybde på over 60 meter. En kai i det området vil kunne ta inn de største oljerigger, som ellers må foreta en flere dagers reise til Vestlandet for å komme til kai for service og reparasjoner. Her øynes muligheter for verkstedbyen Harstad. I forbindelse med et annet ønsket område for utvidelse av eksisterende havneog næringsområdet Stangnesbasen, var Hestvika og bakenforliggende område aktuelt. Der åpnet det seg mulighet for å bygge en egen bulkkai for dermed å kunne legge til rette for flere næringsdrivende som ønsket seg til området. Her ble det imidlertid flertall i kommunestyret for å bevare strandlinja i Hestvika. Debatten om utvidelse av havne- og næringsområdet i direkte tilknytning til eksisterende arealer på Stangnesbasen er for tiden et brennhett tema i Harstad. Det er mange som vil bevare for enhver pris. Det kommer klart til uttrykk når det også i kommunestyret argumenteres heftig for å unngå utredninger som kan gi avklarende svar på mange av de spørsmål som blir avgjørende for om disse nødvendige inngrep er forsvarlige. Jeg mener at disse ”mu-

Bruk Inside!

seumsvokterne” hindrer en nødvendig prosess som skal sikre byens utvikling og vår egen velferd. Harstad mangler ikke kaier for å ta imot bulkskip, men det er ønskelig å forbedre tilbudet. Harstad har i dag gode kaitilbud for dagens godshåndtering. Det er nå viktig å vurdere kommende behov, og dagens anlegg er ikke i stand til å tilfredsstille næringslivets og regionens krav til utvikling. Det er et faktum at vi ønsker at mer av godstransporten skal skje på kjøl og mindre på hjul. Det er dokumentert at den mest miljøvennlige måten å frakte gods på er med båt. Det er imidlertid et faktum at statens avgiftspolitikk i sterk grad bidrar til å flytte store deler av denne transporten fra båt til bil. Her vil det også være av stor betydning at utviklingen av både havnene og skipene som skal frakte gods får en utvikling som bidrar til en mer effektiv godshåndtering. Her ligger et sparepotensial, både økonomisk og miljømessig. Torgeir Larsen, styreleder Harstad Havn KF Harstad, 14. mai 2010

Bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad, Transport Inside, er transportnæringens blad. Vi er til for at du som aktør, skal kunne holde deg oppdatert om de siste bevegelser i vår bransje.

PÅ JAKT ETTER NYE MEDARBEIDERE? ANNONSÉR I TRANSPORT INSIDE! Ta kontakt med Finn Mobæk på telefon: 66 82 21 26 eller e-post: finn@bjorgu.no

7 - Transport Inside 10/10


selsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Tidsbegrensning på rasteplasser ▼ Vejdirektoratet i Danmark undersøker hvordan tidsbegrensning på landets rasteplasser kan etableres, melder Lastebil Magasinet. Utredningen kommer etter forslag fra DTL og ITD om at det bør innføres tidsbegrensning i forhold til opphold på danske rasteplasser for å skape bedre mulighet for sjåførene til å avvikle lovpålagte hvilepauser. I dag drøyer altfor mange på rasteplasser og transportsentre rundt omkring i landet, og mye av forklaringen er at utenlandske biler kan oppholde seg på samme rasteplass i flere uker. Etter forslagene fra DTL og ITD bør det innføres to pauseintervaller, henholdsvis på tre og 25 timer. Vejdirekoratet regner med å ha sitt forslag klart innen sommerferien.

Konferanser og messer TeMa-dager ▼ Matforum og Tollkonkosult AS inviterer også i år til TeMa-dager om toll. Kurset holdes 26. og 27. mai på PHotels i Oslo. På dagsorden står blant annet AEO og andre viktige tollproblemstillinger knyttet til import og eksport av næringsmidler. Kurset er åpent for alle. Mer

informasjon og påmelding på: www.tollkonsult.no.

e-faktura ▼ NorStella arrangerer et innføringskurs i ”Ehandel.no format Faktura og Kreditnota”. Dette vil ta for seg det nye standardiserte formatet som det offentlige legger til grunn for fakturering fra 2012. Påmelding til: www.norstella.no

Generalforsamling ▼ Norske Havner avholder årsmøte på Thon Hotell Lofoten i Svolvær 26. – 28. mai. Årsmøtet skal blant annet behandle vedtektsendring i forbindelse med sammenslåing av de to havneorganisasjonene Norske Havner og Norges Havneforening.

vil være på politikk og sunnhet. Målet med messen er at den skal sette en ny standard for europeiske transportmesser. Arrangøren har i samarbeid med transportbransjen brukt mye ressurser på å analysere bransjens behov. Det har vært arrangert workshops og både utstillere og besøkende har fått lov til å uttale seg. Messen vil by på et forum der politiske beslutningstagere må svare på spørsmål fra bransjens toppfolk og eksperter for å diskutere transportsektorens utfordringer. Sunnhet og trafikksikkerhet hører sammen, og det er viktig å ha sunne medarbeidere. Messen ønsker at bransjen tar ansvar for sine medarbeideres helse.

Sjøtransport i nord

▼ Samferdselsdepartementet, Norges forskningsråd, Statens vegvesen og Transnova inviterer til konferansen ”Transport, miljø og forskning 2010” i Oslo Kongresssenter 31. mai 2010 kl. 09.3016.00. Økende klimautslipp og politiske mål om regional utvikling og høy mobilitet er blant temaene som blir belyst på konferansen.

▼ Maritim Forum Nord og Narvik havn inviterer til seminar i Narvik 10. juni. Seminaret som arrangeres i samarbeid med Shortsea Promotion Centre Norge vil ta for seg hvordan man bedre kan utnytte sjøen som transportvei i Nord-Norge. Elektronisk påmelding innen 28. juni på: http://www.jmdigitaldesign.co m/parkersolutions/traspo061 0.asp

Transportmesse

Medlemsmøte

Konferanse

▼ Neste transportmesse i messesenteret Herning i Danmark går av stabelen 6. 9. april 2011. Messen vil ha et helt nytt konsept og fokuset

VURDERER DU SALG AV DIN BEDRIFT? Weibull er Norges ledende bedriftsmegler innen Transport & Logistikk. Kontakt oss på tlf. 24 11 00 00 eller E-mail: finn@weibull.no www.weibull.no

8 - Transport Inside 10/10

▼ Senioravdelingen i Logistikkforeningen.no avd. Østlandet inviterer til medlemsmøte 16. juni. Påmelding innen 11. juni til


Andreas Haugen på: andre-h2@online.no.

Dansk sjåførkrise

Flyfrakt

I kjølvannet av økonomikrisen som har rammet dansk transportindustri hardt de siste 18 månedene, opplever bransjen nå et massivt problem med østeuropeiske sjåfører og prispress. Ifølge økonomiavisen Børsen (10. mai) kjører østeuropeerne ulovlig, uten avtaler og for meget lav lønn i vårt naboland. Det er også klare indikasjoner på at svært mange danske transportselskap omgår reglene og benytter billige utenlandske sjåfører. Mens danske førerlønninger er på vel 26.000 danske kroner i måneden, kjører østeuropeerne for 50007000 kroner i måneden og tyske sjåfører for 12.00015.000 danske kroner. Når sjåførlønnen utgjør 35%-40% av transportselskapets utgifter, er det innlysende at det ligger stort sparepotensial på lønnssiden. Mange østeuropeere lever idag som nomader på danske rasteplasser, og har ikke lovlig ansettelse, hevdes det i reportasjen i Børsen. Sjåførene har ingen ansettelseskontrakt, blir kun betalt når hjulene ruller og er ellers overlatt til seg selv. Nestformann Morten

Sikkerhetssamarbeid ▼ Flyselskapet Emirates og DHL har inngått et strategisk samarbeid innen flysikkerhet med mål om å heve sikkerhetsstandarden i flyfraktsektoren. Som en del av avtalen vil selskapene utveksle ”Best practice”-informasjon og informasjon om sikkerhetstrusler, samt samarbeide innen kurs- og opplæringsvirksomhet.

Nytt GAC-kontor ▼ GAC Group åpner nytt kontor ved Gardermoen, melder Transportnet.se. Kontoret tilbyr tjenester innen lagring, logistikk og flyfrakt. Sjef for kontoret er Alexander Olsen som de siste tre årene har vært stasjonert ved GACs kontor i Singapore.

Nyetableringer JPL Transport AS Parkvegen 27 C, 2380 Brumunddal Kapital: 200.000 Daglig leder: Jan Ivar Høisveen Næring: Transport Org.nr.: 995 489 058 Kim Betzer Transport AS Granittåsen 16, 3480 Filtvet

Lindbo i interesseorganisasjonen Dansk Transport og Logistikk (DTL) hevder at forbundet etterlyser sterkere kontroll fra myndighetene. Det er bedt om at det må statueres eksempler som kan motvirke den uheldige praksisen. Lønnsdumpingen og lovstridig kabotasjekjøring underminerer hele den danske transportindustrien. Skal man utføre transport på danske veier må lovene overholdes, men myndighetene og politiet har gitt opp, hevder han. Ifølge Børsens opplysninger regner man med at hvert fjerde transportselskap i Danmark omgår loven. Videre er det en klar utvikling mot at antallet danske lastebilsjåfører er på tilbakegang. I første kvartal var 80% av bilene som krysset den danske grensen, av utenlandsk herkomst med utenlandske sjåfører. Utviklingen har endret seg radikalt. For åtte år siden var hver annen eksportlastebil dansk, mens det nå kun er hver femte. Det spås at lave omkostninger til tyske- og østeuropeiske sjåfører om noen år vil bli gi danske sjåfører ”dødsstøtet”.

UK og IRLAND spesialisten Daglige avganger til/fra UK og Irland TLF: 23 31 53 00 - FAKS: 23 31 53 20 - www.speedcargo.no

9 - Transport Inside 10/10


Kapital: 100.000 Daglig leder: Kennet Thomsen Næring: Transportvirksomhet Org.nr.: 995 436 116 Per E Arnesen Kran & Transport AS Brekkeveien 21, 3090 Hof Kapital: 100.000 Daglig leder: Per Erling Arnesen Næring: Transportvirksomhet Org.nr.: 995 505 010 Genfer Shipping AS Garpeskjærsvegen 5, 5527 Haugesund Kapital: 2.500.000 Daglig leder: Hans Grønnestad Næring: Shipping management Org.nr.: 995 447 576 Nor-Link AS Vognmann Olsens veg 1 A, 9007 Tromsø Kapital: 100.000 Daglig leder: Eivind Killie Næring: Transport Org.nr.: 995 438 070 Nordic Crane Trondheim AS Terminalen 10, 7474 Trondheim Kapital: 500.000 Daglig leder: Roy Otto Næring: Utleie mobilkraner og relaterte tjenester Org.nr.: 995 479 095 Møre Cargo AS Vassmyra 1, 6037 Eidsnes

Kapital: 100.000 Daglig leder: Bjørn Engebret Eidi Næring: Fraktmegling, spedisjon og transport Org.nr.: 995 453 673 KPM Transport AS Bergenevegen 24, 4355 Kvernaland Kapital: 200.000 Daglig leder: Morten Heen Næring: Transport Org.nr.: 995 515 040 Hodne Bekkeheien Transport AS Selevegen 90, 4354 Voll Kapital: 100.000 Daglig leder: Gabriel Hodne Næring: Transport Org.nr.: 995 482 207 Borlaug Transport AS Søre Li, 5912 Seim Kapital: 200.000 Daglig leder: Ronny Borlaug Næring: Transport Org.nr.: 995 498 065 Rovde Shipping AS Rovde, 6141 Rovde Kapital: 100.000 Daglig leder: Ranveig Knardal Næring: Rederi-management Org.nr.: 895 482 862 Bodø Budbil AS Haakon VII gate 7A, 8003 Bodø Kapital: 100.000 Daglig leder: Knut Vidar Hagen Næring: Transport- og bud-

tjenester Org.nr.: 995 447 320 Eimship Island EHF K.G. Meldahlsvei 9, 1670 Kråkerøy Daglig leder: Gylfi Sigfusson Næring: Godstransport sjø, luft og land Org.nr.: 995 452 839 FE Shipping AS Burøyveien 30, 8012 Bodø Kapital: 2.000.000 Daglig leder: Kjell Nilsen Næring: Sjøtransport Org.nr. 995 493 691 Team Transport DA Bårliåsveien 7, 2080 Eirdsvoll Daglig leder: David Eidsæther Næring: Godstransport Org.nr: 995 433 427 LRS Transport Hans Petter Eriksen Strøm Kampeveien 43, 1350 Lommedalen Daglig leder: Hans Petter Eriksen Strøm Næring: Flytting og Transport Org.nr.: 995 477 769 Knut Bugge Kran og Transport AS Ivar Reitens Veg 2, 7091 Tiller Kapital: 200.000 Daglig leder: Knut Ivar Bugge Næring: Kran- og transportservice Org.nr.: 995 465 493

- din forbindelse til UK og Kontinentet www.dfdstorline.com Telefon: 38 10 55 00 • Telefax: 38 10 55 01 • E-Mail: sales.oslo@dfdstorline.com

10 - Transport Inside 10/10


Konkurser Shipping Service AS Holmkaia, 6509 Kristiansund Konkurs åpnet 26.04.10 Org.nr. 920 662 447 Ofotbanen Drift AS Stasjonsveien 1, 8515 Narvik Konkurs åpnet 04.05.2010 Org.nr. 992 857 358 Tungtransport AS Stuttveien 8, 2848 Skreia Konkurs åpnet 07.05.2010 Org.nr. 992 282 940 Transport Norge AS Fagervollen 2, 5956 Vågseidet Konkurs åpnet 11.05.2010 Org.nr. 994 454 641 Stenberg & Kristensen Transport S Brobekkveien 64E, 0598 Oslo Konkurs åpnet 12.05.2010 Org.nr. 985 519 560 Bjurstrøm Transport AS Gosenveien 7 A, 3055 Krokstadelva Konkurs åpnet 12.05.2010 Org.nr. 976 850 726 Opstad Transport Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Konkurs åpnet 06.05.2010 Org.nr. 990 364 400 Andreas Transport AS Tamburveien 3, 3911 Porsgrunn Konkurs åpnet 10.05.2010 Org.nr. 880 051 962

STR Transport Vigdelveien 700, 4054 Tjelta Konkurs åpnet 15.05.2010 Org.nr. 888 253 882 S-Transport Ulf Solly Sandefjorgata 3A, 0464 Oslo Konkurs åpnet 18.05.2010 Org.nr. 970 293 620 IAT Transport Adde Alnagata 16, 0192 Oslo Konkurs åpnet 07.05.2010 Org.nr. 991 740 619 BMT Transport Solutions GmbH Albert Adimaro Maridalsveien 9A, 0178 Oslo Konkurs åpnet: 12.05.2010 Org.nr. 992 755 237

Nytt om navn May Helen Erlandsen (47) er ansatt som key account manager i Majortrans Flytteservice. Erlandsen kommer fra Caibonum der hun var salgssjef. Oddvar Haugen (49) er ansatt i samme selskap som Sales Manager. Haugen kommer fra Cargo Partner hvor han var ansvarlig for deres flyttevirksomhet. Carina Nyvoll (47) har vært ansatt som regionsjef siden juni 2009. Nyvoll kommer fra stillinger i SAS og Braathens med ansvar for salg og markedsføring både nasjonalt og internasjonalt. Anita Gjerde (39) ble ansatt som regionsjef i Stavanger i desember 2009.

FORHÅNDSVARSLING

Gjerde har erfaring som banksjef i DnB Nord. Anita Graff ansettes som adm. direktør i KGH Custom Services’ nordiske fortollingsavdeling i begynnelsen av august. Graff kommer fra Tollog avgiftsdirektoratet hvor hun har vært næringslivsdirektør. Graff er en av Europas ledende tolleksperter med lang erfaring fra internasjonal tollarbeid. Karl W. Strandvik slutter som regionssjef (Agder-fylkene og Rogaland) i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 31. mai. Strandvik tiltrer som markedssjef i Helicon, men vil ivareta regionssjefens funksjoner i NLF frem til ny person er på plass til høsten. Jan Dahl (59) tiltrer stilling som selger i Scancargo AS 1. juli. Dahl kommer fra Nordisk Express/Freja hvor han har vært ansatt i 27 år. Lennart Jensen (48) er ansatt som konstituert havnesjef i Harstad Havn. Jensen er rekruttert fra havnas egne rekker, hvor han har arbeidet siden 1979, de siste årene som havnekaptein. Jensens har opparbeidet seg solid bakgrunn og kunnskap gjennom sitt virke i havna og har også relevant autisk og administrativ utdannelse. Lars Erik Marcussen (30) er ansatt som Commercial Manager i CMA CGM. Han overtar etter Geir Østrem, som forlater shippingbransjen for å starte med reiseliv.

TET/NCTS

TVINN

EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO,Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no

11 - Transport Inside 10/10


Marcussen har blant annet erfaring fra Maersk og Unifeeder og tiltrer sin nye stilling i midten av juni. Kjell Ove Haugerud (60), som grunnla Haugerud Transport i 1979, trer av som daglig leder i bedriften 1. august. Han går isteden inn som teknisk sjef i Drammensfirmaet. Espen Martinsen (42) blir fra samme dato ansatt som daglig leder i Haugerud Transport AS i Drammen. Martinsen kommer fra sagbruksbransjen, men har tidligere hatt 16 år i lederstolen ved daværende Fjeldstad Transport. Haugerud Transport AS har 11 ansatte, 12 biler og hadde ifjor en omsetning på 15 millioner kroner. Geir Brække (43) er ansatt som avdelingsleder sjø i Schenker Norge AS fra 1. februar. Han kommer fra K Line og har lang erfaring fra shippingbransjen.

TIPS OSS! Kontakt Transport Insides Marianne Bræin, vikarierende redaktør i Per Dagfinn Woldens sykefravær, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 21 10, e-mail: marianne@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 3. juni

VIP-stafetten Adm. direktør Erik Johannessen (57) i Bring Logistics AS har gått på høyt turtall de siste månedene og dagene. Etter grundige forberedelser sto selskapet foran iverksetting av prosjektet Decennium 2010 som vil omfatte nye og gjennomgripende arbeidsprosesser og organisering for Bring Logistics AS i kommende 10-årsperiode. - Vi har sett på behovet for omstilling, innføring av nytt verktøy og nye metoder for å bli mer effektive, men samtidig kunne opprettholde og forbedre vår gode service overfor kundene. Alt har gått etter planen, men så kom de nye økonomiske truslene i eurosonen og transportstreiken. Nå står utfordringer i kø, sier Johannessen. Som nestleder i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) er Johannessen sterkt involvert både på foreningsbasis i streikesituasjonen og som bedriftsleder i Bring. Hans vurdering av situasjonen er denne: - Norge befinner seg i en situasjon med stor grad av usikkerhet. Etter finanskrisen har transportvolumene gått ned, og det som nå skjer i Europa, kan ikke unngå å påvirke logistikk- og transportnæringen ytterligere. Regjeringer blir nødt til å trekke inn kjøpekraft for å håndtere gjeldsbyrden, og redusert etterspørsel vil også ramme bedriften Norge. Konkurransemessig er vi et høykostland hvor vår sterke valuta og høye lønnskostnader påvirker eksportindustrien. Derfor er det viktig å balansere vår valuta med valutaene hos våre viktigste handelspartnere. Jeg tror ikke lenger på en snarlig økning i transportmarkedet tilbake til 2007-nivået, men at vi må forholde oss til en langvarig situasjon med lavere volum. Bring-sjefen kom til posten i 2000 og har vært med på å omstille Posten til en ny tid. Han har hatt ansvaret for forandringen fra postkontor til post i butikk, og for tre år siden ble han leder av Bring Logistics AS. Selv om han arbeidet som vitenskapelig assistent i Transportøkonomisk Institutt en kort periode på 70-tallet, var logistikk- og transportnæringen ukjent farvann, men utrolig spennende. Jobben han gikk inn i, beskriver Johannessen i ettertid som et rent utviklingsprosjekt, ikke det han trodde skulle bli en omstillingsprosess. Riktignok var det nødvendig med konkrete grep for å tilpasse Bring Logistics AS til et redusert marked som resultat av finanskrisen. Johannessen er utdannet siviløkonom og ingeniør innen data og en Executive MBA fra Frankrike. Før Posten arbeidet han innen IKT-området i Ericsson, Nokia og var med på endringsprosessen fra Televerket til Telenor. I seks år arbeidet han i Sverige og et år i USA, begge deler som ledd i omstillingsprosesser. Om hans historie egentlig bygger på ønsket om å ha en fast hånd i styringssystemet skal være usagt, men her er den: Gro Harlem Bundtland hadde samlet troppene til regjeringsmiddag. Etter at hovedretten var plassert på bordet spurte kelneren: - Hva med poteter? - Ja takk, svarte statsministeren etter å ha tenkt seg om. - Hva med grønnsakene? Etter nok en tenkepause: - Ja, la de få poteter de også! Stafettpinnen går til Are Kjensli i CargoNet AS.

12 - Transport Inside 10/10

10-10Transp.Inside-TRYKK  
Advertisement