Page 1

z Bjinse Dankert en Janneke Donkerlo nd.nl/economie beeld ap / George Osodi nederlands dagblad zaterdag 10 november 2012

&AIRTRADECHOCOLAMETBITTERESMAAK … De mooie beloftes van Fairtrade aan Afrikaanse cacaoboeren en westerse consumenten blijken hol. Kopers van de chocolade houden vooral de kantoren, salarissen en zakenreizen van de organisatie in stand. … De Afrikaanse boer blijft nog steeds arm en gedesillusioneerd achter.

▶ Assoumoukro - Den Haag #ACAOBOER&RÃDÃRIC$OUA UIT!S SOUMOUKRO )VOORKUST GELOOFTNIET MEERIN&AIRTRADE6IERJAARNADATHIJ ZICHHADAANGESLOTENBIJEEN&AIRTRADE COÐPERATIE ISZIJNLEVENNIETMERKBAAR VERBETERD ZEGTHIJl)KVERDIENNUNET GENOEGGELDOMHETVOEDSELTEKUNNEN KOPENDATIKVROEGERZELFVERBOUWDEm $OUAISEENVANDEHONDERDDUIZENDEN !FRIKAANSECACAOBOERENAANGESLOTENBIJ &AIRTRADE COÐPERATIES(UNCACAOEINDIGT INDECHOCOLADELETTERSENCHOCOLADERE PENDIEINDESCHAPPENWORDENAANGE PREZENMETHETBEKENDE&AIRTRADE LOGO %ENSTUKCHOCOLAMAGNIETZOMAAR&AIR TRADEHETEN&AIRTRADEqEENINTERNATIO NALEORGANISATIEACTIEFINMEERDAN TWINTIGLANDENqBELOOFTEENlEERLIJKE PRIJSmVOORHUNPRODUCTEN(ETISEEN GARANTIEAANDE!FRIKAANSEBOERÃNAAN WESTERSECONSUMENTEN:OBELOOFT STICHTING-AX(AVELAAR DE.EDERLANDSE TAKVANDECERTIFICERINGSORGANISATIE DAT lBOERENINONTWIKKELINGSLANDENGEGA RANDEERDEENMINIMUMPRIJSKRIJGENm -AARHETBLIJKENHOLLEFRASEN&AIRTRADE MAAKTBELOFTESAANCACAOBOERENEN CONSUMENTENNIETWAAR/NDERZOEK NAARDEVERKOOPVAN&AIRTRADE CACAO IN SAMENWERKINGMET!FRIKAANSEJOURNA LISTENVANONDERZOEKSFORUM&!)2 LAAT ZIENDAT&AIRTRADENAUWELIJKSVOORDELEN BIEDTAAN!FRIKAANSECACAOBOEREN

opbrengst gehalveerd &AIRTRADEISZELFNIETACTIEFINDEVERKOOP VANCACAO MAARMAAKTSTRENGEAFSPRA KENOVERDEPRIJSVANCACAO:OMAGEEN KOPERVANCACAONIETMINDERDANDOL LARPERKILOBETALEN OOKNIETALSDEWE RELDMARKTPRIJSLAGERLIGT$ITISDEZOGE NAAMDEMINIMUMPRIJSVAN&AIRTRADE -AARDEWERELDMARKTPRIJSLIGTALJAREN HOGER RUIMBOVENDEDOLLARPERKILO 'OUDENBERGENVOORDECACAOBOER .IETSISMINDERWAAR#ACAOBOERENIN 'HANAEN)VOORKUSTONTVANGENFIKSLA GEREPRIJZENVOORHUNOOGST TUSSEN  EN DOLLARPERKILO&ORSMINDEROOK DANDEEERLIJKEMINIMUMPRIJSWAARMEE &AIRTRADEVEELVULDIGPRONKTINHAAR PERSBERICHTEN )NHETMONUMENTALEKANTOORPANDIN 5TRECHTZEGGEN*OS(ARMSENEN!LIEN (UIZINGVAN-AX(AVELAARDATDITDE GANGBAREPRAKTIJKIS$ECOÐPERATIEONT VANGTDEHOGEMARKTPRIJS MAARDRAAIT

Honderdduizenden Afrikaanse cacaoboeren zijn aangesloten bij Fairtrade-coöperaties. Ondanks mooie beloftes profiteren zij nauwelijks van Fairtrade. De Nigeriaanse cacaoboeren op de foto komen niet in het verhaal voor. DAARNAOPVOORHETBETALENVANDEEX PORT HETTRANSPORTNAARDEHAVENEN OPSLAG$IEKOSTENZIJNZOHOOG ZEGT (ARMSEN DATDEUITEINDELIJKEOPBRENG STENAANDEBOERMEERDANGEHALVEERD WORDENl7ATBINNENDECOÐPERATIEEN VOLGENSWETTELIJKEREGELINGENVANDE PRIJSGAAT DAARHEBBENWIJGEENGRIP OP-OGELIJKKOMTDATOMDATHETLAND NIETEFFICIÅNTISGEORGANISEERDm &AIRTRADEBREEKTDAARMEENIETHAARBE LOFTES STELLENHIJEN(UIZING WANTl$E MINIMUMPRIJSISDEPRIJSDIEDECOÐPE RATIESKRIJGEN$ECOÐPERATIESZIJNDE BOERENm 4OCHZOUDENBOERENBIJ&AIRTRADENOG ALTIJDBETERAFZIJN VERWEERT(UIZING ZICHl$EBOERENHEBBENEENGARANTIE

Ivoorkust Vier jaar geleden was de Ivoriaanse cacaoboer Frédéric Doua (39) uit Assoumoukro nog overtuigd dat de verkoop van Fairtrade-chocola zijn leven zou verbeteren. Hij kan de voorgespiegelde beloftes van destijds goed herinneren: ‘Ons werd van alles verteld over de financiële voordelen. De verkoop via Fairtrade zou onze inkomsten verhogen en onze leefomstandigheden verbeteren.’ Net als andere cacaoboeren ontvangt Doua 1,20 dollar per kilo cacao,

ongeveer een derde van de wereldmarktprijs en veel minder dan de minimumprijs van Fairtrade. Boeren die niet zijn aangesloten bij een Fairtrade-coöperatie ontvangen eenzelfde bedrag. Het enige voordeel van Fairtrade, zegt Doua, is de premie. Maar daar krijgt hij slechts een fractie van terug als geld. Hij rekent voor: ‘Vorig jaar verkocht ik 2700 kilo cacao, dat levert een premie op van 540 dollar. Ik ontving 135 dollars van de coöperatie voor het hele jaar.’

DATALSDEPRIJSONDERDEMINIMUMPRIJS ZAKT DATZEINIEDERGEVALEENVANGNET HEBBEN0LUSZEKRIJGENEENEXTRAPRE MIEm$IETOESLAG EENBONUSVAN CENTPERKILOCACAO KLINKTALSEENGOE DEBIJVERDIENSTE(ETONDERZOEKSTEAM VAN&!)2TROFOOKTEVREDENBOEREN -AARLANGNIETIEDERECOÐPERATIEDEELT DEPREMIEUITAANDEBOERENALSEEN BONUS(UIZINGl(ETTOTAALBEDRAG WORDTUITBETAALDAANDECOÐPERATIE (OEHETWORDTBESTEED DAARBESLISSEN DELEDENZELFOVERm

investeringen 6OLGENS-AX(AVELAARWORDTDEPREMIE lALTIJDINGEZETVOORINVESTERINGENDIEDE GEMEENSCHAPTENGOEDEKOMENm-AAR &AIRTRADEKIJKTNIETOFHETGELDGOED WORDTGESPENDEERD)N)VOORKUSTIS NOOITONDERZOCHTOFHETTOTPOSITIEVE RESULTATENLEIDT (ETONDERZOEKSTEAMVAN&!)2CONSTA TEERDEGEBREKEN:OONTVINGDECOÐPE RATIEVANCACAOBOER$OUAINMEER DANEENDOLLARAANTOESLAG6OL GENSHUNBOEKHOUDINGWERDRUIMDE HELFTBESTEEDAANHETBETALENVANEX PORTHEFFINGENENHETBEZOEKENVAN CONFERENTIESDOORHETMANAGEMENT 6ERDERZOUDENACHTOPSLAGSCHURENZIJN GEBOUWD-AAROOKZOUDECOÐPERATIE EUROHEBBENUITGEGEVENAAN SCHOOLSPULLENVOORBIJNANEGENHONDERD KINDEREN!LLEENHEBBENDEKINDEREN ENKEL POTLODEN EN PAPIER VAN DE COÐPE

RATIEGEKREGEN ZEGGENDEBOEREN7AT ERMETDERESTVANHETGELDISGEBEURD  ISONDUIDELIJK 4OTSLOT DECONSUMENTENIN.EDERLAND )EDERJAARKOPENZIJWEERMEER&AIRTRA DE CHOCOLADE$AARMEEFINANCIERENZIJ DELOONSTROOKJESVANDEMEDEWERKERS VAN-AX(AVELAAR DEHUURVANDEKAN TORENENDEZAKENREIZENNAARHETBUI TENLAND6OORELKEVERKOCHTEREEPONT VANGT-AX(AVELAAR PROCENT ZON VIERCENTPERREEP-AAREENCACAOBOER IN!FRIKAKRIJGTNIETMEERDANTWEE CENTEXTRAVOORDIEZELFDEREEP#ONSU MENTENBETALENVEELMEERVOORHETIN STANDHOUDENVANDEORGANISATIE DAN WAT-AX(AVELAARTERUGGEEFTAANEEN ARMECACAOBOER $EJAARVERSLAGENVANDESTICHTINGBEVES TIGENDIT$EVERKOOPVANCHOCOLADELE

VERDE-AX(AVELAARINMEERDAN EENHALFMILJOENEUROOP/NDERTUSSEN KREGENCACAOBOERENNOGNIETEENSDE HELFTVANDATBEDRAGUITGEKEERDALSBO NUSMINDERDANEURO&AIRTRADE VERDIENTAANDEVERKOOPVANHUNCHO COLAMEERDAN!FRIKAANSECACAOBOEREN -AX(AVELAARLAATINEENREACTIEWETEN DATlNAARONTEVREDENBOERENGOEDWORDT GELUISTERDm6ERDERBENADRUKTDESTICH TINGDATHAARINKOMSTENWORDENBE STEEDlAANDEGROEIVANEERLIJKEHANDELm ▶▶ Aan het onderzoek van het Forum for African Investigative Reporters (FAIR) werkten in Afrika zelfmee:Selay Kouassi (Ivoorkust), Benjamin Tetteh (Ghana), ChiefBisong Etahoben (Kameroen)en Aniefiok Udonquak (Nigeria). Het volledige dossier zal binnenkort te vinden zijn op de website.

Ghana Fairtrade? Cacaoboer Kwesi Agyei uit Atwima Mponua in Ghana schudt zijn hoofd als hem ernaar wordt gevraagd. Hij heeft geen idee wat het woord betekent. Toch is hij bij een Fairtradecoöperatie aangesloten in Ghana, het West-Afrikaanse land dat na Ivoorkust de belangrijkste wereldproducent is van cacao. Agyei is lang niet de enige Fairtradecacaoboer die nog nooit van het

begrip heeft gehoord. Veel ondervraagde boeren weten niet wat Fairtrade inhoudt, terwijl het ze wel geld kost om zich bij een coöperatie aan te sluiten. Boeren in Ghana zien ook geen verschil tussen coöperaties. Alle cacao wordt toch verkocht voor dezelfde prijs die door de Ghanese regering wordt bepaald. Ook in Ghana ontvangen boeren een cashbedrag ver onder de Fairtrade-minimumprijs.

De Bittere Smaak van Fairtrade chocola  

Krantenartikel uit Nederlands Dagblad, 10 november 2012, over het onderzoek naar Fairtrade chocola