Page 1


“Æupanijski glasnik” Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 9 - GODINA X

Bjelovar, 18. srpnja 2003.

ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 33. Na temelju Ëlanka 20. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/ 01), Ëlanka 88. Zakona o srednjem πkolstvu (“Narodne novine”, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01 i 75/01 i 155/02), Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01) i Ëlanka VI. Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje miminalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg πkolstva u 2003. godini (“Æupanijski glasnik”, broj 3/03) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. srpnja 2003. godine donijela je Srednje πkole

ISSN 1331-3819

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE o utvr ivanju Plana investicijskog ulaganja u srednje πkolstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2003. godini »lanak 1. U Odluci o utvr ivanju plana investicijskog ulaganja u srednje πkolstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2003. godini (“Æupanijski glasnik”, broj 3/03) Ëlanak 4. mijenja se i glasi: Izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih πkola Bjelovarskobilogorske æupanije

opis

©KOLA

svota

novi plan

poËetno stanje

Gimnazija Bjelovar

sanacija kupole

300.000,00

200.000,00

Gimnazija Bjelovar

projekt dvorane TZK (u postupku zakljuËno s lokacijskom dozvolom)

100.000,00

50.000,00

TrgovaËka Bj.

sanacija kroviπta (II. Faza)

128.915,00

128.915,00

TehniËka Bj.

Adaptacija prostora za edukativni centar

Ekonomska Bj.

Sanacija dijela vanjske stolarije

Ugostiteljska Bj.

Sanacija podova u praktikumu, adaptacija novog prostora i postavljanje grijanja

Srednja πkola A. ©enoe Gareπnica

Zamjena krovnih prozora, izmjena ploËica u hodniku, sufinanciranje kupovine zgrade za πkolske radionice

130.000,00 160.000,00

120.000,00

92.100,00

92.100,00

140.000,00

370.000,00

Srednja πkola »azma Priprema terena za igraliπte

80.000,00

80.000,00

Srednja πk. G. Polje Uvo enje centralnog grijanja

200.000,00

80.000,00

sredstva rezerve

59.101,00

9.101,00

nadzor

30.000,00

30.000,00

Ukupno:

1.290.116,00 1.290.116,00


Strana 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 9 »lanak 2.

»lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 602-03/03-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-2 Bjelovar, 15. srpnja 2003.

KLASA: 510-01/03-01/01 URBROJ: 2103/1-01-03-05 Bjelovar, 17. srpnja 2003.

POTPREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE: Marica Pervan, dipl. ecc., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

34. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 17. srpnja 2003. godine, donijela je ODLUKU O IZMJENI ODLUKE o kriterijima, mjerilima, naËinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini »lanak 1. U Odluci o kriterijima, mjerilima, naËinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini (“Æupanijski glasnik”, broj 3/03) Ëlanak 5. mijenja se i glasi:

R. Vrsta zdravstvebr. ne ustanove: 1. OpÊa bolnica

Naziv zrdavstvene ustanove:

Iznos sredstava za decentralizirane funkcije:

Bjelovar

6.000.000,00

“Daruvarske toplice” Daruvar

2.280.000,00

3. Dom zdravlja

Bjelovar

770.000,00

4. Dom zdravlja

Daruvar

2.000.000,00

5. Dom zdravlja

»azma

400.000,00

6. Dom zdravlja

Gareπnica

400.000,00

7. Dom zdravlja

Grubiπno Polje

300.000,00

8. Ljekarna

Bjelovar

200.000,00

9. Zavod za javno zdravstvo

Bjelovar

650.000,00

2. Specijalna bolnica

UKUPNO:

13.000.000,00

35. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 17. srpnja 2003. godine, donijela je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o otplati robnoh kredita iz sredstva KFW kreditne linije kod Hrvatskih voda Zagreb, za nabavu cjevovodnog materijala za izgradnju V etape dionice magistralnog vodovoda ©tefanje - Draganac »lanak 1. »lanak 1. Odluke o otplati robnog kredita iz sredstava KWF kreditne linije kod Hrvatskih voda Zagreb, za nabavu cjevovodnog materijala za izgradnju V etape dionice magistralnog vodovoda ©tefanje Draganac (“Æupanijski glasnik”, broj 3/02) mijenja se i glasi: “Bjelovarsko-bilogorska æupanija Êe otplaÊivati robni kredit kod Hrvatskih voda Zagreb na iznos 219.029,65 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Za 15% vrijednosti kredita (46.934,93 EUR) rok otplate je 6 godina (12. polugodiπnjih rata) uz varijabilnu kamatnu stopu 0,45% iznad stope koju KWF ostvari na njemaËkom træiπtu novca (trenutno 5,75%). Za 85% iznosa kredita (265.964,57 EUR) rok otplate je 10 godina (20 polugodiπnjih rata) uz varijabilnu kamatnu stopu koju KWF ostvari na njemaËkom træiπtu novca (trenutno 5,30%). Kredit iz sredstava KWF kreditne linije, a koristi se za nabavu cjevovodnog materijala za izgradnju V etape dionice magistralnog vodovoda ©tefanje - Draganac”. »lanak 2. Ostali Ëlanci Odluke ostaju nepromijenjeni.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 325-01/03-01/01 URBROJ: 2103/1-01-03-24 Bjelovar, 17. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

Strana 3

odre ene kao nosioci zaπtite od poæara na podruËju lokalne samouprave neÊe izdati odobrenje za vrπenje spaljivanja, ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti iz Ëlanka 7. ove Odluke”. »lanak 4. U Ëlanku 11. rijeËi: “Ëlanovi dobrovoljnih vatrogasnih udruga” zamjenjuju se rijeËima: “Ëlanovi vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih druπtava”. »lanak 5.

36. Na temelju Ëlanka 3. stavka 4. Zakona o zaπtiti od poæara (“Narodne novine”, broj 58/93), Ëlanka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljiπtu (“Narodne novine”, broj 66/01), Pravilnika o zaπtiti πuma od poæara (“Narodne novine”, broj 26/03) i Ëlanka 16. toËka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 17. srpnja 2003. godine donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o uvjetima spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru, te u naseljima na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. U Odluci o uvjetima spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru, te u naseljima na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 2/97) u Ëlanku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: “Iznimno se dozvoljava spaljivanje takvog otpada kada to nalaæu tehnoloπki razlozi u poljoprivrednoj proizvodnji, uz prethodno pribavljanje odobrenja vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih udruga koje su Planom zaπtite od poæara odre ene kao nosici zaπtite od poæara na podruËju lokalne samouprave”. »lanak 2. U svim Ëlancima Odluke rijeËi “Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Odjela zaπtite od poæara i civilne zaπtite” zamjenjuju se rijeËima: “vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih udruga koje su Planom zaπtite od poæara odre ene kao nosioci zaπtite od poæara na podruËju lokalne samouprave”. »lanak 3. »lanak 8. mijenja se i glasi: “Vatrogasne postrojbe i vatrogasne udruge koje su Planom zaπtite od poæara

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 214-05/96-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-03 Bjelovar, 17. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

37. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 17. srpnja 2003. godine, donijela je ODLUKU o osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. Radi osiguranja kontinuiranog poticanja, povezivanja i uskla ivanja djelatnosti svih struËnih i drugih ustanova i tijela Ëija je djelatnost od znaËenja za ostvarivanje ravnopravnosti na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu: Æupanija), kao i poduzimanje mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta osiguravanja njihovog poπtivanja i ostvarivanja, osniva se Odbor za ravnopravnost spolova Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu: Odbor). »lanak 2. U ostvarivanju svojih zadaÊa Odbor: - prati i potiËe provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na podruËju Æupanije,


Strana 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

- prati stanje i razmatra pitanja u svezi o ostvarivanjem i zaπtitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamËene ravnopravnosti spolova, - razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinaËne sluËajeve diskriminacije spolova te nadleænim tijelima predlaæe mjere njihova otklanjanja,

»lanak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/02-01/09 URBROJ: 2103/1-01-03-01 Bjelovar, 17. srpnja 2003.

- potiËe oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidæbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

- predlaæe i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospjeπivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova, - obiljeæavanje vaænih datuma za promicanje i zaπtitu ljudskih prava. »lanak 3. U ostvarivanju svog djelokruga rada Povjerenstvo uspostavlja i ostvaruje suradnju sa struËnim tijelima i institucijama, nevladinim udrugama i drugim pravnim osobama, sredstvima javnog priopÊavanja, tijelima dræavne vlasti i upravnim tijelima te drugim organizacijama Ëija je djelatnost od znaËenja za izvrπavanje zadaÊa Odbora. Odbor osobito sura uje s nadleænim dræavnim tijelima osnovanim za podruËje promicanja ravnopravnosti spolovima, a to su: Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova Vlade Republike Hrvatske i Odbor za ravnopravnost spolova hrvatskog Sabora. »lanak 4. Odbor Ëine predsjednik i 8 Ëlanova. Odbor i Ëlanove Odbora imenuje Skupπtina Æupanije iz reda predstavnika organizacija i tijela te struËnih i javnih djelatnika u podruËjima obuhvaÊenim djelokrugom rada Odbora. »lanak 5. Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga Odbor moæe osnivati struËne skupine kao privremena ili stalna radna tijela, za sljedeÊe podruËje: socijalna sigurnost, rad i zapoπljavanje, obrazovanje, gospodarstvo i nasilje. Radne skupine dostavljaju miπljenje Odboru za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 6. StruËne i administrativno-tehniËke poslove za potrebe Odbora obavljat Êe Upravni odjel za druπtvene djelatnosti.

Broj 9

38. Na temelju Ëlanka 15. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine”, broj 1/97, 111/97, 97/00 i 129/00), te Ëlanka 5. Zakona o zaπtiti okoliπa (“Narodne novine”, broj 82/94) te Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. srpnja 2003. godine, donijela je ODLUKU o mjerama sprjeËavanja πirenja i obvezi uklanjanja i uniπtavanja ambrozije na podruËju Bjelovarskobilogorske æupanije »lanak 1. Sa ciljem osiguravanja zdravlja stanovniπtva, uklanjanju uzroËnika i izvora πtetnih utjecaja na zdravlje ljudi i smanjenja povrπina zahvaÊenih rastom alergenih biljaka, Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije ovom Odlukom propisuje i ure uje obvezno uklanjanje i uniπtavanje ambrozije na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije, naËin i postupanje pravnih i fiziËkih osoba kao vlasnika, posjednika, korisnika ili ovlaπtenika za uklanjanje i uniπtavanje ambrozije sa povrπina na kojima je uoËena ambrozija, te mjere za provo enje te Odluke. »lanak 2. Vlasnici, posjednici odnosno korisnici dvoriπta, vrtova, neizgra enog gra evinskog zemljiπta te obra enog ili neobra enog poljoprivrednog zemljiπta te πuma i loviπta na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije, duæni su sa svojih povrπina redovito uklanjati i uniπtavati ambroziju. Ambrozija se redovito, neposredno prije cvatnje, mora uklanjati i uniπtavati i sa zelenih javnih povrπina, nasipa i obala uz vodotokove, kanal i povrπina uz javne prometne povrπine kao i sa drugih povrπina. »lanak 3. Mjere uklanjanja i uniπtavanja ambrozije duæni su provoditi:


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

- na zemljiπtu u vlasniπtvu, posjedu ili koriπtenju gra ana ili pravnih osoba - vlasnici, posjednici ili ovlaπtenici tih povrπina; - za javne prometne povrπine uz javne ceste ovlaπtenici upravljanja i odræavanja te prometnice; - za parkove i druge javne povrπine - ovlaπtenici koji upravljaju tim objektima; - za otvorene vodotokove i kanale - ovlaπtenici koji upravljaju tim objektima; - za πume - onaj tko upravlja πumama; - za loviπta - zakupci loviπta; - za ostale objekte i povrπine - jedinice lokalne samouprave na Ëijem podruËju se mjera provodi. »lanak 4. U provedbi ove Odluke nadleæni Upravni odjel u jedinicama lokalne samouprave moæe poduzeti slijedeÊe mjere: - usmeno ili pismeno upozoriti vlasnika, posjednika ili korisnika povrπine na kojoj uoËi ambroziju na obavezno uklanjanje i uniπtavanje iste, - rjeπenjem narediti vlasniku, posjedniku ili korisniku povrπine na kojoj se uoËi ambrozija obvezu uklanjanja i uniπtavanja iste, - izvjestiti nadleænog poljoprivrednog inspektora o pojavi ambrozije na obra enom ili neobra enom zemljiπtu. »lanak 5. Ukoliko odre ena fiziËka ili pravna osoba postupi po usmenom ili pismenom nalogu sluæbene osobe, neÊe se odre ivati provo enje daljnjih mjera niti kaænjavanje i pokretanje prekrπajnog postupka. FiziËka ili pravna osoba kojoj je rjeπenjem nare eno poduzimanje odre ene radnje i postupka duæna je odmah ili u roku odre enom u rjeπenju postupiti prema izrijeci rjeπenja. »lanak 6. Ukoliko odre ena fiziËka ili pravna osoba nije postupila odnosno nije provela mjere odre ene rjeπenjem nadleæne osobe, izvrπenje odnosno provo enje i poduzimanje izreËenih mjera nadleæni upravni odjel povjeriti Êe treÊoj osobi o troπku izvrπenika. »lanak 7. Ako fiziËka ili pravna osoba ne postupi po usmenom ili pismenom nalogu sluæbene osobe, sluæbena osoba Êe izdati prekrπajni nalog i izreÊi globu. »lanak 8. Globom od 200,00 kn kazniti Êe se za prekrπaj fiziËka osoba ako ne postupi prema odredbi Ëlanka 3. ove Odluke.

Strana 5

Globom od 1.000,00 kuna kazniti Êe se pravna osoba ako ne postupi prema odredbi Ëlanka 3. ove Odluke. Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit Êe se globom od 200,00 kuna. Ukoliko fiziËka ili pravna osoba odbije postupiti po nalogu sluæbene osobe, sluæbena osoba moæe od poËinitelja prekrπaja naplatiti globu odmah na mjestu poËinjena prekrπaja, bez prekrπajnog naloga, uz izdavanje potvrde. Ako poËinite prekrπaja ne pristane platiti globu na mjestu prekrπaja, sluæbena osoba Êe pokrenuti prekrπajni postupak. »lanak 9. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 500-01/03-01/06 URBROJ: 2103/1-01-03-2 Bjelovar, 15. srpnja 2003. POTPREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE: Marica Pervan, dipl. ecc., v.r.

39. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 13. sjednici odræanoj dana 04. lipnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»KE s tematskog dijela 12. sjednice Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije o aktualnom stanju u poljoprivredi na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije I. Predlaæe se Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva da u segmentu poljoprivredne stoËarske i bazne ratarske proizvodnje zaπtiti domaÊu poljoprivrednu proizvodnju primjenom Ëlanka 7., 8. i 9. Zakona o poljoprivredi kroz mjere træiπno cjenovne politike kojima se propisuju ciljanje cijene, zajamËene cijene i minimalne cijene. II. Predlaæe se Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva da se maksimalno zaπtiti domaÊa poljoprivredna proizvodnja na naËin da se apsolutno zabrani uvoz smrznutog mesa, voÊa i povrÊa.


Strana 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK III.

Temeljem analiza u Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva sufinancirati u veÊoj mjeri proizvodnju poljoprivrednih proizvoda koji nedostaju na hrvatskom træiπtu, a u svrhu zaπtite od uvoza. IV. Predlaæe se Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva da u suradnji sa Hrvatskim stoËarskim centrom poradi na kvalitetnijoj obuci proizvo aËa i sakupljaËa mlijeka pri postupku uzimanja uzoraka mlijeka, a u cilju spreËavanja manipulacije sa istima, te da se odredi vrijednost proizvodnje prema imputima.

Broj 9

o jamstvima poljoprivrednih proizvo aËa u smislu prihvaÊanja jamstva u stoci, poljoprivrednom zemljiπtu i postignutoj proizvodnji. X. Bjelovarsko-bilogorska æupanija posjeduje velike, neiskoriπtene resurse za proizvodnju ekoloπke hrane. Stoga ta grana poljoprivredne proizvodnje mora postati znaËajan Ëimbenik u poveÊanju dohodovnosti na obiteljskim gospodarstvima. XI. Ovi zakljuËci objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

V. Traæi se da poljoprivrednik dobije dovoljne koliËine plavog dizel goriva za poljoprivredne strojeve jer dosadaπnje koliËine od 80 litara po hektaru nisu bile dostatne za obavljanje svih poljoprivrednih radova, te predlaæemo da se odobri 100 litara plavog dizel goriva po hektaru, ukljuËujuÊi i livade, sukladno evidentiranim povrπinama u Upisniku. VI. Traæi se miπljenje i preporuka Ministarstva poljoprivrede i πumarstva vezano uz osiguranje usjeva i nasada, odnosno pojaπnjenje Ëlanka 5. “Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od moguÊih πteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i πumarstvu” (“Narodne novine”, broj 47/03), posebice vezano za minimalne povrπine i iznos minimalne potpore. VII. Predlaæe se Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva da ubrza izdavanje iskaznica poljoprivrednih proizvo aËa putem nadleænog Ureda dræavne uprave za sve poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik. VIII. U cilju rjeπavanja specifiËne problematike poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije, a vezane za tvrtke “Ratarstvo” d.d., Bjelovar, Matice Hrvatske 4, “Ratarstvo - Promet” d.o.o. Bjelovar, Matice Hrvatske 4., “Poljodar - Tim” d.o.o. Daruvar i “Zdenka” Veliki Zdenci, predlaæemo Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva imenovanje osobe za kontakt sa Dræavnim odvjetniπtvom. IX. Predlaæe se Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva da izradi pravilnik i potpiπe ugovore sa poslovnim bankama

KLASA: 021-05/03-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-03 Bjelovar, 04. lipnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

40. Na temelju Ëlanka 21. Statuta Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije i Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu. II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 340-01/03-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-14 Bjelovar, 17. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

41.

Strana 7

42.

Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK povodom razmatranja Zahtjeva o suzbijanju ambrozije i ostalih alergogenih korova u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji »lanak 1. Skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije prihvaÊa Zahtjev o suzbijanju ambrozije i ostalih alergogenih korova u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji, koji je pripremila “Ambrozija” Udruga za borbu protiv alergijskih bolesti Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o nezaposlenosti i zapoπljavanju na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razdoblje sijeËanj - prosinac 2002. godine I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o nezaposlenosti i zapoπljavanju na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razdoblje sijeËanj - prosinac 2002. godine.

»lanak 2. Skupπtina konstatira da je πirenje ambrozije i ostalih alergogenih korova na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije, koje je rezultiralo porastom alergiËnih osoba, javnozdravstveni problem. »lanak 3. UËinkovito suzbijanje ambrozije i ostalih alergogenih korova s ciljem preventivne zaπtite ljudskog zdravlja i smanjenja broja oboljelih alergiËara nije moguÊe kvalitetno provesti u okviru postojeÊih propisa. Zbog toga Skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije pokreÊe inicijativu za donoπenje posebnog zakona o suzbijanju ambrozije i ostalih alergogenih korova.

II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 100-01/03-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-6 Bjelovar, 15. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

»lanak 4. Ovaj ZakljuËak bit Êe dostavljen Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva, Ministarstvu zaπtite okoliπa i prostornog ure enja i Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo. »lanak 5. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 500-01/03-01/06 URBROJ: 2103/1-01-03-2 Bjelovar, 15. srpnja 2003. POTPREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE: Marica Pervan, dipl. ecc., v.r.

43. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o kreditiranju prioritetnih namjena u poljoprivredi Bjelovarsko-bilogorske æupanije I. PrihvaÊa se IzvjeπÊa o kreditiranju prioritetnih namjena u poljoprivredi Bjelovarsko-bilogorske æupanije.


Strana 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 403-01/03-01/04 URBROJ: 2103/1-01-03-05 Bjelovar, 15. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o Nadzornom odboru “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. Daruvar u 2002. godini. II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 325-01/03-01/07 URBROJ: 2103/1-02-03-11 Bjelovar, 17 . srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

44. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o materijalno-financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarskobilogorske æupanije za 2002. godinu I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o materijalno-financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu. II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 214-05/03-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-15 Bjelovar, 17 . srpnja 2003.

Broj 9

46. Na temelju Ëlanka 32. Statuta “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o Daruvar i Ëlanka 12. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o financijskom poslovanju “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. Daruvar za 2002. godinu. I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o financijskom poslovanju “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. Daruvar za 2002. godinu.. II.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 325-01/03-01/07 URBROJ: 2103/1-02-03-14 Bjelovar, 17 . srpnja 2003.

45. Na temelju Ëlanka 32. Statuta “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o Daruvar i Ëlanka 12. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

47. ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o Nadzornom odboru “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. Daruvar u 2002. godini

Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju Programa rada i financijskog plana TuristiËke zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu I. PrihvaÊa se Program rada i financijskog plana TuristiËke zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu. II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 334-08/03-01/01 URBROJ: 2103/1-01-03-11 Bjelovar, 17 . srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

49. Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa poslovanja za 2002. godinu “Bjelovarskog sajma” d.o.o. Bjelovar I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o poslovanju za 2002. godinu “Bjelovarskog sajma” d.o.o. Bjelovar II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 340-01/03-01/04 URBROJ: 2103/1-01-02-11 Bjelovar, 17 . srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

48. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 17. srpnja 2003. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu. II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 214-05/03-01/02 URBROJ: 2103/1-01-03-14 Bjelovar, 17 . srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

Strana 9

ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE

45. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je ODLUKU o organiziranju ljetovanja uËenika osnovnih πkola s podruËja Bjelovarsko-bilogorske æupanije u Primoπtenu »lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanija organizirat Êe ljetovanje uËenika osnovnih πkola u Primoπtenu u razdoblju od 17. srpnja do 07. kolovoza 2003. godine. »lanak 2. Bjelovarsko-bilogorska æupanija osigurat Êe potrebita sredstva za organiziranje i boravak uËenika u Primoπtenu ProraËunom za 2003. godinu.


Strana 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Provedba ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za druπtvene djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/03-01/09 UR.BROJ: 2103/1-02/03-04 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Ante Rade, prof., v.r.

Broj 9

poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ODLUKU o rasporedu ostvarene dobiti “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini »lanak 1. Ostvarena dobit “Ceste” d.o.o. Bjelovar za 2002. u iznosu od 2,422.741,98 kuna raspore uje se: 1. u rezerve Druπtva iznos od 242. 274,20 kuna 2. vlasniku-Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji iznos od 242.274,20 kuna 3. u zadræanu dobit iznos od 1,938.193,58 kuna. »lanak 2. Ova Odluka objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

46. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je ODLUKU o davanju suglasnosti za ovlaπtenje ravnateljice Doma zdravlja Daruvar za potpisivanje Ugovora o nagodbi s Ministarstvom financija kojim Êe se urediti me usobna prava i obveze, te uvjeti sanacije dugovanja zdravstvene ustanove »lanak 1. OvlaπÊuje se ravnateljica Doma zdravlja Daruvar, Katica Bauer-IlijeviÊ, dr. med.spec.med. rada, da u ime Doma zdravlja Daruvar, pristupi potpisivanju Ugovora o nagodbi s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, na temelju kojeg Êe se urediti me usobna prava i obveze te uvjeti sanacije dugovanja Doma zdravlja Daruvar. »lanak 2. Ova Odluka objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 510-03/02-01/04 UR.BROJ: 2103/1-02-03-17 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Ante Rade, prof., v.r.

KLASA: 340-01/03-01/03 UR.BROJ: 2103/1-02-03-11 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

48. Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/2001.) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ODLUKU o otpisu potraæivanja za Dopunski uËiteljski studij »lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanija otpisuje potraæivanja za dopunski uËiteljski studij prema sljedeÊim polaznicima: 1. KoπËak Gordana 3.333,34 kn 2. Mekovec Mirjana 3.333.34 kn 3. Novosel Biljana 1.666,66 kn 4. Topolovec Tomislava 3.333,34 kn 5. Dragica Horvat-FuËek 4.133,34 kn 6. Tatjana OreπkoviÊ 5.000,00 kn Ukupno

20.800,02 kn

47. Na temelju Ëlanka 19. Statuta “Ceste” d.o.o. Bjelovar i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko

»lanak 2. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja.

Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je

KLASA: 402-01/03-01/54 Ur.broj: 2103/1-02-01-1 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

49. Na temelju Ëlanka 31. Statuta Zaklade Bjelovarskobilogorske æupanije (Kasa: 600-02/97-01/03, Urbroj: 2103/09-98-1, od 24. srpnja 1998. godine), Skupπtina Zaklade Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijela je RJE©ENJE o imenovanju Ëlanova Uprave Zaklade Bjelovarskobilogorske æupanije »lanak 1. Za Ëlanove Uprave Zaklade Bjelovarsko-bilogorske æupanije imenuju se: 1. Vesela Trnski, 2. Josip Rac, 3. Dubravka Veseli, 4. Miro KoliÊ, 5. Marijan Rahle, 6. Æeljko Ledinski, 7. Mladen MarinkoviÊ. »lanak 2. Poslovi i zadaci Zaklade odre eni su Statutom Zaklade Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 3. Ovo Rjeπenje objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/03-01/11 UR.BROJ: 2103-1-02-03-1 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUP©TINE ZAKLADE Mladen Mohr, dipl. oec., v.r.

50. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01)

Strana 11

RJE©ENJE o imenovanju v.d. ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. BRANISLAV LJUBI∆, dipl. iur., imenuje se za v.d. ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 2. Ovo Rjeπenje objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-02/03-01/01 UR.BROJ: 2103/1-02-03-01 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

51. Na temelju Ëlanka 27. stavka 4. Zakona o zaπtiti okoliπa (“Narodne novine” broj 82/94 i 128/99), te Ëlanka 12. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliπ (“Narodne novine” broj 59/00) te Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je RJE©ENJE o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, Ëlanova i tajnika Komisije za procjenu na okoliπ farme za tov piliÊa “©par” d.o.o. Bjelovar, Ulica braÊe Diviπ 41/1, izra ene po tvrtki “TEHNO ING” d.o.o Zagreb, Srebrnjak 92 Za predsjednika Komisije imenuje se Mirko DragiËeviÊ, dipl. inæ., Ured dræavne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji - Sluæba za prostorno ure enje, zaπtitu okoliπa, graditeljstvo i imovinskopravne poslove. Za zamjenika predsjednika Komisije imenuje se Saπa Kriæ, dipl. inæ., Zavod za prostorno ure enje Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Za Ëlanove Komisije imenuju se:


Strana 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

1. Mr. sc. Marija DevËiÊ, dipl. inæ. med. biokemije, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije - Sluæba za zdravstvenu ekologiju, 2. Darko Hrgovan, dipl. inæ. gra ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno podruËje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava za slivno podruËje »esmaGlogovnica, Bjelovar, 3. Marijan Mikulandi, dipl. ing., Upravni odjel za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske æupanije, 4. Miro KoliÊ, vijeÊnik OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin. Za tajnika Komisije imenuje se Andreja Matak, upravni pravnik, Ured dræavne uprave u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji - Sluæba za prostorno ure enje, zaπtitu okoliπa, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove. Sukladno odredbi Ëlanka 29. stavka 2. Zakona o zaπtiti okoliπa, Komisija svoj rad mora zavrπiti u roku 4 (Ëetiri) mjeseca od dana imenovanja. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 351-03/03-01/03 UR.BROJ: 2103/1-02-03-2 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

52. Na temelju Ëlanka 2. i 3. Odluke o osnivanju povjerenstva za pripremu privatizacije “Ceste” d.o.o. Bjelovar Klasa:080-01/02-01/03, Urbroj: 2103/1-02-021 od 13. veljaËe 2002. godine i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je RJE©ENJE o izmjeni i dopuni Rjeπenja o imenovanju Ëlanova Povjerenstva za pripremu privatizacije “Ceste” d.o.o. Bjelovar »lanak 1. U Rjeπenju o imenovanju Ëlanova povjerenstva za pripremu privatizacije “Ceste” d.o.o. Bjelovar, Klasa: 080-01/02-01/03, Urbroj: 2103/1-02-02-2, Ëlanak 2. toËka 5. mijenja se i glasi: “5. Kazimir TudiÊ, predsjednik Sindikata “Ceste” d.o.o. Bjelovar - za Ëlana.”

Broj 9

»lanak 2. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/03 UR.BROJ: 2103/1-02-03-9 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

53. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK I PrihvaÊa se Informacija o zakljuËcima Vlade RH o mjerama i aktivnostima poduzetim za ublaæavanje posljedica suπa. II PrihvaÊa se Informacija o procjeni proizvodnje i prijedlog otkupa seljaËke pπenice roda 2003. godine. III Ovi ZakljuËci objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 022-05/03-01/06 UR.BROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Ante Rade, prof., v.r.

54. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa Zajednice kulturno umjetniËkih udruga za 2002. godinu


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe Zajednice kulturno umjetniËkih udruga za 2002. godinu. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 610-01/03-01/26 UR.BROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Ante Rade, prof., v.r.

55. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa Zaklade Bjelovarskoblogorske æupanije za 2001. i 2002. godinu »lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe Zaklade Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2001. i 2002. godinu. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 610-01/03-01/04 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Ante Rade, prof., v.r.

56. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), i ZakljuËka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Daruvar i Osnovnoj πkoli Vladimira Nazora Daruvar za prijenos prava vlasniπtva donesenog na 21. sjednici Æupanijskog poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske æupanije odræanoj dana 08. svibnja 2003. godine, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske

Strana 13

æupanije na 22. sjednici odræanoj 23. lipnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na Ugovor sklopljen izme u Doma zdravlja Daruvar u Daruvaru, koga zastupa ravnateljica Katica Bauer-IlijeviÊ, dr.med., Osnovne πkole Vladimira Nazora u Daruvaru, koju zastupa ravnatelj Ivan Cegledi, prof., i Grad Daruvar kojeg zastupa gradonaËelnik Zvonko Cegledi, ing.cest. prometa »lanak 1. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost, sukladno toËci 4. Ugovora sklopljenog izme u Doma zdravlja Daruvar u Daruvaru, koga zastupa ravnateljica Katica Bauer-IlijeviÊ, dr.med., Osnovne πkole Vladimira Nazora u Daruvaru, koju zastupa ravnatelj Ivan Cegledi, prof., i Grad Daruvar kojeg zastupa gradonaËelnik Zvonko Cegledi, ing.cest. prometa , a na temelju ranije donesenih ZakljuËaka (Klasa: 612-01/02-01/04, Urbroj: 2103/1-02-03-06 od 08. svibnja 2003. godine, Odluke Upravnog vijeÊa Doma zdravlja Daruvar broj: 638/1 od 28. travnja 2003. godine, te dopisa Ministarstva zdravstva od 05. svibnja 2003. godine, Klasa: 612-01/02-01/5, Urbroj: 534-05-01/5-030002), na predmetni Ugovor u svrhu provo enja istog u zemljiπnim knjigama i isho enje gra evinske dozvole za adaptaciju i proπirenje PuËke knjiænice i Ëitaonice Daruvar. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 610-01/02-01/04 UR.BROJ: 2103/1-02-03-07 Bjelovar, 23. lipnja 2003. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Ante Rade, prof., v.r.

57. Na temelju Ëlanka 96. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 02), te na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) a u svezi s Odlukom o utvr ivanju potrebe za osnivanju domova za starije i nemoÊne osobe Klasa: 550-06/02-02/ 03, Urbroj: 524-01-02-1, u predmetu davanja odobrenja Æagar Kati Bjelovar, S. Javora bb. za osnivanje Doma za starije i nemoÊne osobe, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je


Strana 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ZAKLJU»AK o davanja suglasnosti na osnivanje Ustanove za pomoÊ , skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba I Daje se suglasnost Æagar Kati iz Bjelovara, S. Javora bb. za osnivanje Ustanove za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba, “Æagar” sa sjediπtem u Bjelovaru, Stipe Javora bb, kapaciteta do 50 korisnika. Utvr eno je da na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije postoje moguÊnosti i slobodni kapaciteti za osnivanje Doma za starije i nemoÊne osobe. II OsnivaË Doma iz toËke 1. ovog zakljuËka duæan u Ustanovu za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba i njihovih djelatnosti te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih struËnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (“Narodne novine” broj: 101/99 i 120/02) i zapoËeti s obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od godinu dana od dana donoπenja ovog ZakljuËka. III Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba, sa sjediπtem u Bjelovaru, M. ©uflaja 22, kapaciteta do 30 korisnika. Utvr eno je da na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije postoje moguÊnosti i slobodni kapacitet za osnivanje Doma za starije i nemoÊne osobe. II OsnivaË Doma iz toËke 1. ovog ZakljuËka duæan je u Ustanovu za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba “urediti sukladno odredbama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovih djelatnosti te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih struËnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (“Narodne novine” broj: 101/99 i 120/02) i zapoËeti s obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od godinu dana od dana donoπenja ovog ZakljuËka. III Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 550-01/03-01/06 UR.BROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 08. srpnja 2003.

KLASA: 550-01/03-01/05 UR.BROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

58. Na temelju Ëlanka 96. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 02), te na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) a u svezi s Odlukom o utvr ivanju potrebe za osnivanju domova za starije i nemoÊne osobe Klasa: 550-06/02-02/ 03, Urbroj: 524-01-02-1, u predmetu davanja odobrenja Habdija Draæenki, Bjelovar, Trg A. G. Matoπa 14 Bjelovar, za osnivanje Doma za starije i nemoÊne osobe, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanja suglasnosti na osnivanje Ustanove za pomoÊ , skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba I Daje se suglasnost Habdija Draæenki iz Bjelovara, Trg A. G. Matoπa 14 za osnivanje Ustanove za pomoÊ,

Broj 9

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

59. Na temelju Ëlanka 96. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 03), te na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) a u svezi s Odlukom o utvr ivanju potrebe za osnivanju domova za starije i nemoÊne osobe Klasa: 550-06/02-02/ 03, Urbroj: 524-01-02-1, u predmetu davanja odobrenja DelaË Mariji i PaveπiÊ Kristini Bjelovar, IvankoviÊeva kbr. 19 za osnivanje Doma za starije i nemoÊne osobe, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanja suglasnosti na osnivanje Ustanove za pomoÊ , skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba I Daje se suglasnost DelaË Mariji i PaveπiÊ Kristini iz Bjelovara, IvankoviÊeva kbr.19 Bjelovar za osnivanje Ustanove za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba, sa sjediπtem u Bjelovaru, kapaciteta do 20 korisnika.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Utvr eno je da na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije postoje moguÊnosti i slobodni kapaciteti za osnivanje Doma za starije i nemoÊne osobe. II OsnivaË Doma iz toËke 1. ovog ZakljuËka duæan je u Ustanovu za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba “urediti sukladno odredbama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovih djelatnosti te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih struËnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (“Narodne novine” broj: 101/99 i 120/02) i zapoËeti s obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od godinu dana od dana donoπenja ovog ZakljuËka. III Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 550-01/03-01/07 UR.BROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 08. srpnja 2003.

Strana 15

61. Na temelju Ëlanka 19. Statuta “Ceste” d.o.o. Bjelovar i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o poslovanju “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini »lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o poslovanju “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 340-01/03-01/03 UR.BROJ: 2103/1-02-03-9 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r. 62. 60. Na temelju Ëlanka 19. Statuta “Ceste” d.o.o. Bjelovar i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o utvr ivanju procjenjene vrijednosti na dan 31. prosinca 2002. godine tvrtke “Ceste” d.o.o. Bjelovar

»lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Nadzornog odbora “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini.

I PrihvaÊa se IzvjeπÊe o utvr ivanju procjenjene vrijednosti na dan 31. prosinca 2002. godine tvrtke “Ceste” d.o.o. Bjelovar u iznosu 25,196.400,00

»lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

II Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 340-01/03-01/03 UR.BROJ: 2103/1-02-03-10 Bjelovar, 08. srpnja 2003.

KLASA: 080-01/02-01/03 UR.BROJ: 2103/1-02-03-13 Bjelovar, 08. srpnja 2003.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Strana 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

63. Na temelju Zakona o ustanovama (“Narodne novine” 76/93, 27/97 i 47/99) i Ëlanka 2. Zakona o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije, naputka o Postupku spajanja zdravstvenih ustanova na podruËju æupanije i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 23. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanja suglasnosti na Statut doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. PrihvaÊa se Statut Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske æupanije. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

II Sukladno Ëlanku 28. i 29. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) obvezuje se gradsko i opÊinsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepohoda da u roku 8 dana od dana nastanka πtete izrade IzvjeπÊe - prvo priopÊenje s procjenom πtete te isto dostave Æupanijskom povjerenstvu za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III Obvezuje se Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda da odmah obavi izvid πtete na terenu te izradi konaËno izvjeπÊe o nastaloj πteti u roku 30 dana od dana nastanka πtete te isto dostavi Dræavnom povjerenstvu za procjenu πteta od elementarnih nepogoda, Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva te Dræavnom hidrometereoloπkom zavodu. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/03-01/2 URBROJ: 2103-09-03-1 Bjelovar, 11. srpnja 2003. ÆUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

KLASA: 080-01/02-01/23 UR.BROJ: 2103/1-02-03-19 Bjelovar, 08. srpnja 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Broj 9

OSTALI AKTI

1.

AKTI ÆUPANA 3. Na temelju Ëlanka 6. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97), donosim dana 11. srpnja 2003. godine

Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na prijedlog tvrtke “RibnjaËarstvo KonËanica”d.d. iz KonËanice, KonËanica 488. ODLUKU

ODLUKU O PROGLA©ENJU ELEMENTARNE NEPOGODE za podruËje opÊine RoviπÊe i dijela Grada Bjelovara I Proglaπavam elementarnu nepogodu za podruËje opÊine RoviπÊe i dijela Grada Bjelovara (naselja Hrgovljani, Kupinovac, KlokoËevac, Gornje Plavnice, StanËiÊi i RajiÊi) zbog tuËe i olujnog nevremena, koje je zahvatilo ovo podruËje dana 05. srpnja 2003. godine.

I U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “RibnjaËarstvo KonËanica” d.d. iz KonËanice, imenuje se 1.Stevo Beleg, ing - za predsjednika; 2. Zdenko Tomek - za Ëlana; 3. Antun BiËek - za Ëlana i 4. Josip Vlasak - za Ëlana.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 17

II

II

Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati svjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda.

Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati svjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda.

III

III

StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine.

StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine.

IV

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-12 Bjelovar, 10. lipnja 2003.

KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-13 Bjelovar, 10. lipnja 2003.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.

3.

2. Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na prijedlog tvrtke “Hrvatske πume”d.o.o., Uprava πuma podruænica Bjelovar iz Bjelovara, Matoπev trg 1.

Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na prijedlog tvrtke “Dikacommerce”d.o.o., iz Grubiπnog Polja, 4. studenoga 1991. br. 5.

ODLUKU

ODLUKU

I

I

U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Hrvatske πume” d.o.o., Uprava πuma Podruænica Bjelovar iz Bjelovara imenuje se 1.Bernarda Bukovac, dipl. ing. πum. - za predsjednika; 2.Zdravka SkoËiÊ, dipl. ing. πum. za Ëlana; 3. Danijela HaËka Badanjek, dipl. ing. πum. - za Ëlana; 1. Zoran Ivkanec, dipl. ing. πum. - za zamjenika predsjednika; 2. Vilim Golubiπ, πum. teh. - za zamjenika Ëlana; 3. Franjo AniÊ, πum. teh. - za zamjenika Ëlana.

U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Dikacommerce” d.o.o., iz Grubiπnog Polja, imenuje se 1. Dalibor Vanjek - za predsjednika; 2. Radmila Akπan-Buban, dipl. ing. poljopr. - za Ëlana; 3. Nada BeriÊ, dipl. ing. poljop. - za Ëlana i 4. Senka PetroviÊ, dipl. ing. poljop. - a Ëlana. II Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati svjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”,


Strana 18

ÆUPANIJSKI GLASNIK

broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-14 Bjelovar, 10. lipnja 2003. PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.

Broj 9

IV Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-15 Bjelovar, 10. lipnja 2003. PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.

5. Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na prijedlog tvrtke “Velika Pisanica” Poljoprivredna zadruga iz Velike Pisanice, Velika Pisanica 143. ODLUKU

4. Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na prijedlog tvrtke Ratarstvo-Dorada “Hercegovac”d.d., u steËaju iz Hercegovca, BraÊe Petr 3. ODLUKU I U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku Ratarstvo-Dorada “Hercegovac” d.d. u steËaju iz Hercegovca, imenuje se 1. Æeljko Vampula, ing. poljop. - za predsjednika; 2. Ivan PetrekoviÊ - za Ëlana i 3. Vlatka »egec - za Ëlana. II Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati svjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine.

I U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Velika Pisanica” Poljoprivredna zadruga iz Velike Pisanice imenuje se 1. Anto MaruπiÊ, ing - za predsjednika; 2. Saπa MargetiÊ, dipl. ing. - za Ëlana i 3. Iva Majhen-VlaπiÊek, dipl. ing. - za Ëlana. II Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati svjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-16 Bjelovar, 10. lipnja 2003. PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

6. Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na prijedlog tvrtke “POLJODAR” d.d. iz Daruvara, J. JelaËiÊa 77 ODLUKU I U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “POLJODAR” d.d. iz Daruvara, imenuje se 1. Milivoj ©tekoviÊ - za predsjednika; 2. Dejan KovaË ing. poljop. - za Ëlana; 3. Oto Liber, ing. poljop. - za Ëlana i 4. Oldæih Bok - za Ëlana II Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati svjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine.

prijedlog tvrtke “POLJODAR TIM” d.o.o. iz Daruvara, V. Lisinskog 14 ODLUKU I U struËno povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “POLJODAR TIM” d.o.o. iz Daruvara, imenuje se 1. Milivoj ©tekoviÊ - za predsjednika; 2. Dejan KovaË ing. poljop. - za Ëlana; 3. Oto Liber, ing. poljop. - za Ëlana i 4. Oldæih Bok - za Ëlana II Poslove i radne zadatke StruËno povjerenstvo duæno je obavljati savjesno i odgovorno temeljem Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Metodologiji za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), te naloga i uputa Gradskog i Æupanijskog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III StruËno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od (4) Ëetiri godine. IV Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-17 Bjelovar, 16. lipnja 2003.

IV

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/03-01/3 UR.BROJ: 2103-04-03-18 Bjelovar, 16. lipnja 2003.

Strana 19

OP∆ INA ROVI©∆ E 24.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Marijan Radoπ, dipl. ing., v.r.

7. Na temelju Ëlanka 38. Glave 2. toËke 9. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i Glave A.3 toËke 2. Metodologije za procjenu πteta od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 96/98), Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda donijelo je na

Na temelju Ëlanka 6. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96 i 124/ 97) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske æupanije”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 18. sjednici odræanoj 10. lipnja 2003. godine donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJE»AJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Strana 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 9

»lanak 1.

»lanak 3.

U Odluci o uvjetima i postupku natjeËaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Ëlanku 6. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Naknada za koncesiju plaÊa se u iznosu od 2.000,00 kn godiπnje, na temelju ispostavljenog raËuna. »lanak 4.

“NatjeËajem se obvezno odre uje rok u kojem se poslovni prostor mora otvoriti, odnosno staviti u funkciju.” Prijaπnj stavak 3. postaje stavak 4. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Æupanijskom glasniku”.

Cjene usluga u autotaksi prijevozu odre uju se cjenikom u skladu s propisima o naËinu formiranja i kontrole cijena. Cijenik iz stavka 1. ovoga Ëlanka sastavni je dio aneksa Ugovora o koncesiji. Autotaksi prijevoznik duæan je izdati uredan raËun za izvrπenu uslugu prijevoza. »lanak 5.

KLASA: 372-03/03-01/12 URBROJ: 2103/06-01-03-1 RoviπÊe, 10. lipnja 2003.

Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara ure uju se aneksom Ugovora o koncesiji koji sklapa OpÊinsko poglavarstvo.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

»lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 340-01/03-01/4 URBROJ: 2103/06-01-03-3 RoviπÊe, 10. lipnja 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E

25. Na temelju Ëlanka 54. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” broj 36/98 i 83/ 02) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 15. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01) i Ëlanka 12. Odluke o autotaksi prijevozu, a povodom zahtjeva AutoprijevozniËkog obrta vl. Petra MatiÊa od 16. svibnja 2003. godine, OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 18. sjednici odræanoj 10. lipnja 2003. godine donosi ODLUKU O PRODUÆENJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA »lanak 1. Odobrava se produæenje koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na podruËju OpÊine RoviπÊe AutoprijevozniËkom obrtu vlasnika Petra MatiÊa iz LipovËana 9, 43211 Predavac. »lanak 2. Produæenje koncesije iz Ëlanka 1. ove Odluke odobrava se na 4 godine, a rok teËe od dana potpisivanja aneksa Ugovora o koncesiji.

PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

26. Na temelju Ëlanka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01) i Ëlanka 12. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima OpÊine RoviπÊe OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 18. sjednici odræanoj 10. lipnja 2003. godine donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OP∆ INE ROVI©∆ E I. U Odluci o dodjeli javnih priznanja OpÊine RoviπÊe u toËki III. stavak 1. iza alineje 11. dodaje se nova alineja koja glasi: “12. Nogometnom klubu “Tosk” Tuk;”


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

II. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 061-01/03-01/3 URBROJ: 2103/06-01-03-6 RoviπÊe, 10. lipnja 2003.

I. Usvajaju se IzvjeπÊe o troπenju sredstava proraËunske priËuve ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu za razdoblje sijeËanj-lipanj 2003. godine, koje je podnio opÊinski naËelnik. II. IzvjeπÊe iz toËke I. sastavni je dio ove Odluke.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

27. Na temelju Ëlanka 54. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” broj 36/98 i 83/ 02) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 18. sjednici odræanoj 10. lipnja 2003. godine donosi

Strana 21

III. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 402-01/03-01/7 URBROJ: 2103/06-01-03-12 RoviπÊe, 08. srpnja 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU I. U Odluci o autotaksi prijevozu Ëlanak 4. mijenja se i glasi: “Autotaksi prijevoz organiziran je kao slobodni prijevoz putnika.” II. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 340-01/03-01/5 URBROJ: 2103/06-01-03-1 RoviπÊe, 10. lipnja 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

29. Na temelju Ëlanka 20. stava 4. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 92/94) i Ëlanka 2. stavak 4. ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu, opÊinski naËelnik podonosi IZVJE©∆ E O TRO©ENJU SREDSTAVA PRORA»UNSKE PRI»UVE ZA RAZDOBLJE SIJE»ANJ - LIPANJ 2003. GODINE U razdoblju od 01. sijeËnja do 30. lipnja 2003. godine sredstva proraËunske priËuve ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu utroπena su za namjene kako slijedi: 1. Troπkovi proslave Dana OpÊine RoviπÊe 19.838,40 kn 2. Prometna preventiva - trokutiÊi 200,00 kn UKUPNO:

28. Na temelju Ëlanka 20. stavak 4. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 92/94) i Ëlanka 2. stavak 4. ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu, OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 19. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine donosi ODLUKU O USVAJANJU IZVJE©∆A O TRO©ENJU SREDSTAVA PRORA»UNSKE PRI»UVE

20.038,40 kn

KLASA: 402-01/03-01/17 URBROJ: 2103/06-03-03-1 RoviπÊe, 08. srpnja 2003. NA»ELNIK OP∆INE ROVI©∆E Mirko Gregurin, dipl. ing., v.r.


Strana 22

ÆUPANIJSKI GLASNIK

30. Na temelju Ëlanka 48. Zakona o predπkolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” broj 10/97) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 19. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine donosi

III. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/03-01/4 URBROJ: 2103/06-01-03-2 RoviπÊe, 08. srpnja 2003.

ODLUKU O PRESTANKU RADA DJE»JEG VRTI∆ A - PODRU»NOG ODJELA ROVI©∆ E »lanak 1. DjeËji vrtiÊ - PodruËn odjel RoviπÊe prestaje s radom dana 31. srpnja 2003. godine zbog nemoguÊnosti daljnjeg financiranja njegovog djelovanja od strane OpÊine RoviπÊe. »lanak 2. Otkazuje se Ugovor o obavljanju javnih potreba u podruËju predπkolskog odgoja i naobrazbe (Klasa: 60201/02-01/6, Urbroj: 2103-46/02-1) sklopljen dana 04. prosinac 2002. godine izme u DjeËjeg vrtiÊa Bjelovar i OpÊine RoviπÊe. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-01/03-01/2 URBROJ: 2103/06-01-03-1 RoviπÊe, 8. srpnja 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

Broj 9

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

32. Na temelju Ëlanka 391. stavak 2. Zakona o vlasniπtvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/ 96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 3. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske æupanije”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 19. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine donosi ODLUKU O PRIHVA∆ ANJU O»ITOVANJA O PARCELACIJI »lanak 1. PrihvaÊa se OËitovanje o parcelaciji kËbr. 328/1, puta sa 249m2, upisane u z. k. ul. 425 k.o. Podgorci, πto je opÊenarodna imovina u posjedu OpÊine RoviπÊe, na naËin da se formiraju dvije parcele i to kËbr. 328/1 sa 174 m2 i kËbr. 328/3 sa 75 m1, od kojih je kËbr. 328/3 prenosi u vlasniπtvo ÆarkoviÊ Jakova i Terezije iz Podgoraca 63, jer se nalazi u njihovom posjedu dugi niz godina kao dio okuÊnice.

31.

Na temelju Ëlanka 34. Zakona o osnovnom πkolstvu (“Narodne novine” broj 59/01) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 11. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske æupanije”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 19. sjednici odræanoj 08. srpnja 2003. godine donosi ODLUKU O RAZRJE©ENJU I IMENOVANJU »LANA ©KOLSKOG ODBORA OSNOVNE ©KOLE ROVI©∆ E I. Razrjeπuje se funkcije Ëlana ©kolskog odbora O© RoviπÊe Valerij Paæin, dr. vet. mad., zamjenik opÊinskog naËelnika, na vlastiti zahtjev. II. U ©kolski odbor O© RoviπÊe iz reda javnih djeatnika imenuje se Vlado KuzminoviÊ, opÊinski vijeÊnik iz RoviπÊa.

»lanak 2. OvlaπÊuje se opÊinski naËelnik da potpiπe OËitovanje iz Ëlanka 1. ove Odluke. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 930-03/03-01/2 URBROJ: 2103/06-01-03-4 RoviπÊe, 08. srpnja 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.


Broj 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 23

SADRÆAJ Strana ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 33. Odluka o izmjeni Odluke o utvr ivanju Plana investicijskog ulaganja u srednje πkolstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2003. godini; 34. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, naËinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini; 35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o otplati robnoh kredita iz sredstva KFW kreditne linije kod Hrvatskih voda Zagreb, za nabavu cjevovodnog materijala za izgradnju V etape dionice magistralnog vodovoda ©tefanje Draganac; 36. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru, te u naseljima na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 37. Odluka o osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova Æupanijske skupπtine Bjelovarskobilogorske æupanije; 38. Odluka o mjerama sprjeËavanja πirenja i obvezi uklanjanja i uniπtavanja ambrozije na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 39. ZakljuËci s tematskog dijela 12. sjednice Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije o aktualnom stanju u poljoprivredi na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 40. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Æupanijske uprave za ceste Bjelovarskobilogorske æupanije za 2002. godinu; 41. ZakljuËak povodom razmatranja Zahtjeva o suzbijanju ambrozije i ostalih alergogenih korova u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji; 42. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o nezaposlenosti i zapoπljavanju na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razdoblje sijeËanj - prosinac 2002. godine; 43. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o kreditiranju prioritetnih namjena u poljoprivredi Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 44. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o materijalno-financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu; 45. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o Nadzornom odboru “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. Daruvar u 2002. godini;

1

2

2

3

3

4

5

6

7

7

7

8

8

Strana 46. ZakljuËak o prihvaÊanju Programa rada i financijskog plana TuristiËke zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu; 47. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2002. godinu; 48. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa poslovanja za 2002. godinu “Bjelovarskog sajma” d.o.o. Bjelovar; 49. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa poslovanja za 2002. godinu “Bjelovarskog sajma” d.o.o. Bjelovar;

8

8

9

9

ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 45. Odluka o organiziranju ljetovanja uËenika osnovnih πkola s podruËja Bjelovarskobilogorske æupanije u Primoπtenu; 46. Odluka o davanju suglasnosti za ovlaπtenje ravnateljice Doma zdravlja Daruvar za potpisivanje Ugovora o nagodbi s Ministarstvom financija kojim Êe se urediti me usobna prava i obveze, te uvjeti sanacije dugovanja zdravstvene ustanove; 47. Odluka o rasporedu ostvarene dobiti “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini; 48. Odluka o otpisu potraæivanja za Dopunski uËiteljski studij; 49. Rjeπenje o imenovanju Ëlanova Uprave Zaklade Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 50. Rjeπenje o imenovanju v.d. ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 51. Rjeπenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, Ëlanova i tajnika Komisije za procjenu na okoliπ farme za tov piliÊa “©par” d.o.o. Bjelovar, Ulica braÊe Diviπ 41/1, izra ene po tvrtki “TEHNO ING” d.o.o Zagreb, Srebrnjak 92; 52. Rjeπenje o izmjeni i dopuni Rjeπenja o imenovanju Ëlanova Povjerenstva za pripremu privatizacije “Ceste” d.o.o. Bjelovar; 53. ZakljuËak o prihvaÊanju Informacije o zakljuËcima Vlade RH o mjerama i aktivnostima poduzetim za ublaæavanje posljedica suπe; 54. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa Zajednice kulturno umjetniËkih udruga za 2002. godinu;

9

10 10 10 11 11

11

12

12 12


Strana 24

ÆUPANIJSKI GLASNIK Strana

55. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa Zaklade Bjelovarsko-blogorske æupanije za 2001. i 2002. godinu; 56. ZakljuËak o davanju suglasnosti na Ugovor sklopljen izme u Doma zdravlja Daruvar u Daruvaru, koga zastupa ravnateljica Katica Bauer-IlijeviÊ, dr.med., Osnovne πkole Vladimira Nazora u Daruvaru, koju zastupa ravnatelj Ivan Cegledi, prof., i Grad Daruvar kojeg zastupa gradonaËelnik Zvonko Cegledi, ing.cest. prometa; 57. ZakljuËak o davanja suglasnosti na osnivanje Ustanove za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba; 58. ZakljuËak o davanja suglasnosti na osnivanje Ustanove za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba; 59. ZakljuËak o davanja suglasnosti na osnivanje Ustanove za pomoÊ, skrb i smjeπtaj starih i nemoÊnih osoba; 60. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini; 61. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o poslovanju “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2002. godini; 62. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o utvr ivanju procjenjene vrijednosti na dan 31. prosinca 2002. godine tvrtke “Ceste” d.o.o. Bjelovar; 63 ZakljuËak o davanja suglasnosti na Statut doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije;

13 3.

4.

13 5. 13 6. 14 7.

15

15

16

Odluka o proglaπenju elementarne nepogode za podruËje opÊine RoviπÊe i dijela Grada Bjelovara. 16

OSTALI AKTI 1.

Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πtete od elementarnih nepogoda “Hrvatske πume” d.o.o.o., Uprava πuma Podruænica Bjelovar iz Bjelovara Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Dikacommerce” d.o.o.; Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku Ratarstvo-Dorada “Hercegovac” d.d. u steËaju iz Hercegovca; Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Velika Pisanica” Poljoprivredna zadruga iz Velike Pisanice; Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Poljodar” d.d. iz Daruvara; Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “Poljodar TIM” d.o.o. iz Daruvara;

17

17

18

18

19

19

15

ÆUPAN 3.

Strana 2.

14

Broj 9

Odluka o imenovanju struËnog povjerenstva za procjenu πteta od elementarnih nepogoda za tvrtku “RibnjaËarstvo KonËanica” d.d. iz KonËanice; 16

OP∆ INA ROVI©∆ E 24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natjeËaja za davanje u zakup poslovnog prostora; 25. Odluka o produæenju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza; 26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli javnih priznanja OpÊine RoviπÊe; 27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu; 28. Odluka o usvajanju IzvjeπÊa o troπenju sredstava proraËunske priËuve; 29. IzvjeπÊe o troπenju sredstava ProraËunske priËuve za razdoblje sijeËanj - lipanj 2003. godine; 30. Odluka o prestanku rada djeËjeg vrtiÊa PodruËnog odjela RoviπÊe; 31. Odluka o razrjeπenju i imenovanju Ëlana πkolskog odbora Osnovne πkole RoviπÊe; 32. Odluka o prihvaÊanju oËitovanja o parcelaciji.

“Æupanijski Glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2003. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Oslobo eno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

19 20 20 21 21

21 22 22 22

Županijski glasnik broj 9./ 2003.  
Županijski glasnik broj 9./ 2003.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 9. - GODINA X Bjelovar, 18. srpnja 2003. ISSN 1331-3819

Advertisement