Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ___________________________________________________________________________ Broj 7. - GODINA XVII

Bjelovar, 26. travnja 2010.

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŽAJ AKTI ŽUPANA 33.

Odluka o darovanju osnovnog sredstva – osobnog vozila- OPĆINI VELIKI GRĐEVAC;

34.

Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva poljoprivrednim proizvođačima na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2010. godini; Odluka o kreditiranju stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije; Odluka o kreditiranju proljetne sjetve u 2010. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije; Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pregled objekata i utvrđivanju ispunjenosti uvjeta za domove za starije i nemoćne osobe; Rješenje o raspodjeli sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu jedinicama lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za razvoj komunalne infrastrukture; Program subvencioniranja ekološke proizvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije; Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća „Daruvarskih toplica“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju o raspolaganju ostvarenim viškom prihoda po završnom računu za 2009. godinu;

35. 36. 37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

2. 3. 4. 5. 17.

OPĆINA KAPELA Odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Kapela; Odluka o utvrđivanju naknade za korištenje i zakup javnih površina na području Općine Kapela; Odluka o komunalnom doprinosu; Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora; OPĆINA SEVERIN Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Severin OPĆINA VELIKA PISANICA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Odluka o raspisivanju natječaja po Projektu „EE Škola“ o početku postupka Javne nabave roba za izradu toplinske izolacije vanjske ovojnice na zgradi osnovne škole Velika Pisanica; Odluka o imenovanju člana u Skupštinu lokalnog partnerstva u području Sjeverne Bilogore; Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Pisanica; Odluka o imenovanju članova povjerenstva za prodaju nekretnina Općine Velika Pisanica; Odluka o izvršenju proračuna Općine Velika Pisanica za razdoblje 01.01.31.12.2009. godine; Odluka o raspodjeli rezultata za 2009. godinu; Odluka o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Pisanica; Izmjene Odluke o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika Pisanica, te dužnosnika i njihovih zamjenika Općine Velika Pisanica koji svoju dužnost obavljaju profesionalno; Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Velika Pisanica u 2009. godini; Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu; Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu; Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2009. godinu; Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Pisanica za 2009. godinu; Izvršenje Programa gradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2009. godini; Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnog redara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 7./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 7. - GODINA XVII Bjelovar, 26. travnja 2010. ISSN 1331-3819