Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ___________________________________________________________________________ Broj 5. - GODINA XVII

Bjelovar, 16. ožujka 2010.

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŽAJ AKTI ŽUPANA 27.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća „Daruvarskih toplica“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (br. 83/09); ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

1. 2.

Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije; Odluka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarskobilogorske županije; Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju za financiranje izgradnje športskih dvorana; Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini; Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vrtlinska; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije ; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Bjelovarskobilogorske vode“; Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije; Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josip Ružička Končanica; Zaključak o pripremi Okruglog stola na temu stanja gospodarstva Bjelovarskobilogorske županije; Zaključak o prijedlogu predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije u Upravna vijeća centara za socijalnu skrb s područja Bjelovarsko-bilogorske županije; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata te o zamjenici člana koja će umjesto njega obnašati dužnost članice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarskobilogorske županije za 2009. godine Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-


bilogorske županije za 2009. godinu; 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarskobilogorske županije za 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Poslovnog plana Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Plana rada Sportsko-rekreacijskog centra Kukavica d.o.o. za 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarskobilogorske županije za 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Programa rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije sa financijskim planom za 2010. godinu; Zaključak o pokretanju inicijative za edukaciju poljoprivrednika u cilju dobivanja pravovremenih i pravovaljanih informacija oko ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju; Zaključak o pokretanju inicijative za pojednostavljenje legalizacije poljoprivrednogospodarskih objekata izgrađenih poslije 1968. godine; Zaključak o prihvaćanju Poslovnog plana Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Programa rada Ustanove „Suvenir Nova“ Sirač za 2010. godinu, te Plana proizvodnje za 2010. godinu za Zaštitnu radionicu Suvenir Arbor Vitae do.o.

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 5./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 5. - GODINA XVII Bjelovar, 16. ožujka 2010. ISSN 1331-3819

Advertisement