Page 1


Županijski glasnik Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 5 - GODINA XI

Bjelovar, 29. srpnja 2004.

ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE

35. Na temelju Ëlanka 7. Odluke o privatizaciji “Hidroregulacije” d.d., (“Æupanijski glasnik”, broj 2/ 99), a temeljem Ëlanka 12 Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj dana 15. srpnja 2004. godine donijela je ODLUKU o prodaji 8,48 % dionica iz portfelja Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. Primjenom Programa privatizacije dioniËarskog druπtva “Hidroregulacija” d.d. (“Æupanijski glasnik”, broj 2/99), a temeljem Ëlanka 5. stavak 4. Bjelovarskobilogorska æupanija prodaje 8,48% dionica temeljnog kapitala Druπtva u iznosu od 3.304 dionica ukupne nominalne vrijednosti 1.321.600,00 kuna. Prodaja dionica vrπit Êe se bez popust sa pravom prvokupa malih dioniËara “Hidroregulacije” d.d., s moguËnoπÊu obroËne otplate na rok od 20 (dvadeset) godina. Za oglaπavanje i prodaju ovih dionica Bjelovarskobilogorske æupanije Æupanijsko poglavarstvo imenovat Êe Povjerenstvo za prodaju dionica.

ISSN 1331-3819

»lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave “Æupanijskom glasniku”. KLASA :011-01/04-01/01 URBROJ:2103/1-01-04-03 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

36. Na temelju Ëlanka 38. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine”, broj 121/03) i Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj dana 15. srpnja 2004. godine, donijela je Z A K LJ U » A K o davanju miπljenja na prijedlog Osnovne mreæe zdravstvene djelatnosti »lanak 1. Skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje svoje miπljenje na prijedlog Osnovne mreæe zdravstvene djelatnosti za zdravstvene ustanove Bjelovarskobilogorske æupanije kojim nije suglasna s predloæenom Osnovnom mreæom zdravstvene djelatnosti za OpÊu bolnicu Bjelovar, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju “Daruvarske toplice”, te za Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije.


Stranica 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Skupπtina konstatira slijedeÊe: I. OpÊa bolnica Bjelovar - nismo suglasni s prijedlogom mreæe Prema zadnjem popisu stanovnika iz 2001. godine, Bjelovarsko-bilogorske æupanija ima ukupno 133 084 stanovnika, a prema Planu zdravstvene zaπtite Republike Hrvatske od 07. travnja 2004. godine, broj osiguranih osoba iznosio je 126 473, dok dosadaπnji priznati broj osiguranika iznosi 106 000. Iz navedenog je vidljiv veliki raskorak izme u broja osiguranika (stanovnika) i priznatog broja osiguranika odre enog OpÊoj bolnici Bjelovar, a na osnovu kojeg je izraËunat pripadajuÊi broj kreveta. Miπljenja smo da se poveÊa broj osiguranika za najmanje 10.000, kako bi zdravstvenu zaπtitu u naπoj bolnici moglo ostvarivati najmanje 116 000 osiguranika, a time bi se i poveÊao broj kreveta πto je u skladu s realnim potrebama osiguranika (stanovnika). II. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" - nismo suglasni s prijedlogom mreæe u dijelovima koji se odnose na fizikalnu i medicinsku rehabilitaciju, i to kako slijedi: U tablici II. 1. specijalistiËko-konzilijarne i dijagnostiËke zdravstvene zaπtite utvr eno je 5 timova za fizikalnu medicinsku i medicinsku rehabilitaciju. "Daruvarske toplice" veÊ niz godina sa HZZO-om sklapaju Ugovor za pruæanje SKZ zdravstvene zaπtite sa dvije specijalistiËko konzilijarne ambulante s nepunim radnim vremenom, odnosno 46 sati tjedno. Iz Prijedloga Osnovne mreæe specijalistiËkokonzilijarne i dijagnostiËke zdravstvene zaπtite ili nije predvi eno ili nije razvidno kako se obavljaju ambulantne fizikalne terapije. Naime, sve specijalne bolnice za fizikalnu medicinsku i medicinsku rehabilitaciju godiπnjim Ugovorima sa HZZO-om posebno ugovaraju ambulantnu rehatilitaciju kao dio specijalistiËko-konzilijarne zdravstvene zaπtite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom. "Daruvarske toplice" temeljem Ugovora sa HZZO-o- za 2003. godinu, ambulantnu fizikalnu terapiju obavljaju u 8 ordinacija - terapijskih prostora sa 1 V©S i 22 SSS fizioterapeuta. Tako er, zbog nedovoljnog mjeseËnog limita odre en za SKZ specijalistiËku ambulantu i ambulante fizikalne terapije u iznosu od 159.156 kuna, formirana je lista Ëekanja za obavljanje ambulantnih fizikalnih terapija. Trenutno je na listi Ëekanja 450 pacijenata. U tablici III.2.2. Osnovne mreæe bolniËke zdravstvene zaπtite, za Bjelovarsko-bilogorsku æupaniju utvr uje se za Specijalnu bolnicu za medicinsku

Broj 5

rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 140 postelja za lijeËenje od akutnih i kroniËnih bolesti. U 2003. godini "Daruvarskih toplicama" je ugovoreno 140 bolniËkih postelja za lijeËenje kroniËnih bolesti. Potrebe su znatno veÊe. Naime, novom kalsifikacijom i πifriranjem bolesnika (Odluka HZZO-a, Klasa:650-01/04-01/9; Ur.broj:338-01-08-04-15, dana 25. svibnja 2004.g.), predvi eno je da se mogu odobravati i kreveti za akutne bolesnike i "Daruvarske toplice" su poslale zahtjev da se uz 140 postelja za kroniËne bolesnike odobri dodatnih 47 postelja za rehabilitaciju akutnih i subakutnih bolesnika. Tako er, zbog nedovoljno ugovorenih 140 postelja, i ovdje je ustrojena lista Ëekanja na kojoj se danas nalazi 350 bolesnika s rokom Ëekanja od 30-60 dana. Jedan od razloga takvog stanja je Ëinjenica da na rehabilitaciju u "Daruvarskim toplicama" gravitira preko milijun æitelja iz slavonske regije, od OsjeËko-baranjske i drugih, koja je po broju ostvarenih dana na prvom mjestu. Isto je vidljivo iz slijedeÊeg tabelarnog prikaza: Pregled gravitirajuÊih æupanija i broj ostvarenih b.o. dana, te broj korisnika medicinskih usluga u “Daruvarskim toplicama” u 2003. g. Naziv æupanije:

Broj b.o. Broj korisnika med. dana: usluga u “D. t.”

Bjelovarsko-bilogorska

13.496

779

VirovitËko-podravska

14.575

762

Brodsko-posavska

7.007

373

OsjeËko-baranjska

12.066

611

Vukovarsko-srijemska

5.348

295

Poæeπko-slavonska

2.458

137

SisaËko-moslavaËka

957

52

Grad Zagreb

972

51

III. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije nismo sugalsni Nismo suglasni s prijedlogom Osnovne mreæe zdravstvene djelatnosti za Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske æupanije po slijedeÊim toËkama: U tablici I.2.2. Djelatnost opÊe/obiteljske medicine, predlaæemo da se redni brojevi 5,6,7,8,10,13,14 i 22 mijenjaju i glase: 5. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Deæanovac 1 2 6. Bjelovarsko-bilogorska æupanija –ulovac 1 2 7. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Gareπnica 7 8 (s G. Brestovcem)


Broj 5 8. Bjelovarsko-bilogorska æupanija 10. Bjelovarsko-bilogorska æupanija 13. Bjelovarsko-bilogorska æupanija 14. Bjelovarsko-bilogorska æupanija 22. Bjelovarsko-bilogorska æupanija

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 3

Ivanska

2 2

U tablici I.9.2. Zdravstvene njege po opÊinama, predlaæemo da se kolona pod rednim brojem 7, mijenja i glasi: 7. Gareπnica 4

Nova RaËa

3 3 (s Bulincem)

I. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ÆUPANIJA 39

RoviπÊe

2 3

IV. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije - suglasni smo s predloæenim, uz napomenu po tablici I. 11.

Grub. Polje 5 5 (s V. Zdencima)

V. Trojstvo 1 2

U tablici I.3.1. Djelatnost zdravstvene zaπtite predπkolske djece, nije ispravan podatak u prijedlogu Osnovne mreæe zdavstvene djelatnosti po toËci : I. Bjelovarsko-bilogorska æupanija - potreban broj timova 7. Ispravno je 9 jer je postojeÊe ugovoreno stanje timova po ovoj djelatnosti 9, dok je prema standardu najveÊi moguÊi broj timova 10. Timovi su u : Bjelovaru (6), »azmi (1), Daruvar (1), te Gareπnica (1). U tablici I.3.2. Djelatnost zdravstvene zaπtite predπkolske djece, predlaæemo da se kolone pod rednim brojevima 2, 14 mijenjaju i glase: 2. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Bjelovar 14. Bjelovarsko-bilogorska æupanija RoviπÊe

4

5

0

1

U tablici I.4.2. Djelatnost stomatoloπke zdravstvene zaπtite, predlaæemo da se kolone pod rednim brojevima 1,6,13,14,15,20,21 mijenjaju i glase: 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Berek 6. Bjelovarsko-bilogorska æupanija –ulovac 13. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Nova RaËa 14. Bjelovarsko-bilogorska æupanija RoviπÊe 15. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Severin 20. Bjelovarsko-bilogorska æupanija V. Trnovitica 21. Bjelovarsko-bilogorska æupanija V. Gr evac

0

1

1

2

1

2

1

2

0

1

0

1

1

2

U tablici I.9.1. Djelatnost zdravstvene njege u RH, predlaæemo da se kolona pod rednim brojem I. mijenja i glasi: I. Bjelovarsko-bilogorska æupanija

39

U tablici I.11. Osnovna mreæa timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaπtitu djece i studenata u RH po æupanijama: Slaæemo se s prijedlogom za postojanjem Ëetiri tima πkolske medicine na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije jer mi veÊ sada imamo Ëetiri tima. Problem je πto tri tima moæemo financijski pratiti adekvatnim iznosom glavarine po jednom uËeniku, no nema dovoljno sredstava za financiranje Ëetvrtog tima, te molimo da se ugovori financiranje za joπ jedan predloæeni tim. V. Ljekarna Bjelovar - suglasni smo s prijedlogom Osnovne mreæe zdravstvene djelatnosti »lanak 4. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku” . KLASA: 500-01/04-01/05 URBROJ: 2103/1-01-04-8 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

37. Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o obavljenoj reviziji ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu »lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o obavljenoj reviziji ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske Æupanije za 2003. godinu.


Stranica 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 5

»lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku«.

II Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 400-08/04-01/04 URBROJ: 2103/1-01-04-08 Bjelovar, 15. srpnja 2004.

KLASA: 100-01/04-01/02 URBROJ: 2103/1-01-04-5 Bjelovar, 15. srpnja 2004.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

38.

40.

Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 19. sjednici odræanoj dana 15. srpnja 2004. godine, donijela je

Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o stanju poljoprivrede na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije

ZAKLJUÆAK o davanju podrπke Projektu: “Analiza potreba za znanjima i vjeπtinama, te broju potrebnih radnika u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije”

I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o stanju poljoprivrede na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/04-01/27 URBROJ: 2103/ 1-01-04-03 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

»lanak 1. Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje podrπku Projektu: “Analiza potreba za znanjima i vjeπtinama, te broju potrenbih radnika u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije”. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 100-01/04-01/02 URBROJ: 2103/1-01-04-06 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

39. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je

41.

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o nezaposlenosti i zapoπljavanju na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razdoblje sijeËanj-prosinac 2003. godine

Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je

I PrihvaÊa se IzvjeπÊe o nezaposlenosti i zapoπljavanju na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razdoblje sijeËanj-prosinac 2003. godine.

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 5

»lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu.

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o financijskom poslovanju “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2003. godinu

»lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku«.

I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o financijskom poslovanju “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2003. godinu.

KLASA: 340-01/04-01/07 URBROJ: 2103/1-01-04-03 Bjelovar, 15. srpnja 2004.

II. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

KLASA: 325-01/03-01/21 URBROJ: 2103/ 1-01-04-03 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

42. Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju Financijskog plana i Plana rada Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2004. godinu »lanak 1. PrihvaÊa se Financijski plan i Plan rada Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2004. godinu. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku«. KLASA: 340-01/04-01/08 URBROJ: 2103/1-01-04-03 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

44. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2003. godinu I PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Nadzornog odbora “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2003. godinu. II Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 310-01/03-01/21 URBROJ: 2103/1-01-04-15 Bjelovar, 15. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

43. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 19. sjednici odræanoj dana 15. srpnja 2004. godine, donijela je

45. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska


Stranica 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK

skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj 15. srpnja 2004. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju Programa rada i razvoja “Vodoprivrede” d.o.o. Daruvar za 2004. godinu I

Broj 5 II

Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 214-01/04-01/02 URBROJ: 2103/1-01-04-7 Bjelovar, 15. srpnja 2004.

PrihvaÊa se Program rada i razvoja “Vodoprivrede” d.o.o. Daruvar za 2004. godinu.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

II Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”

47.

KLASA: 310-01/03-01/21 URBROJ: 2103/1-01-04-7 Bjelovar, 15. srpnja 2004.

Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj dana 15. srpnja 2004. godine, donijela je

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

46. Na temelju Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 19. sjednici odræanoj dana 15. srpnja 2004. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o materijalno-financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarskobilogorske æupanije za 2003. godinu

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu I PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu. II Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 214-01/04-01/02 URBROJ: 2103/1-01-04-6 Bjelovar, 15. srpnja 2004.

I PrihvaÊa se IzvjeπÊe o materijalno-financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE

46. Na temelju Ëlanka 19. Statuta “Cesta” d.o.o. Bjelovar i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01.) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 6. srpnja 2004. godine donijelo je ODLUKU o rasporedu ostvarene dobiti “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini »lanak 1. Ostvarena dobit “Ceste” d.o.o. Bjelovar za 2003. godinu u iznosu od 3.644.794,71 kuna raspore uje se: 1. u rezervu Druπtva iznos od 364.479,47 kuna, 2. vlasniku Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji iznos od 546.719,20 kuna, 3. u zadræanu dobit iznos od 2.733.596,04 kuna. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 1. Utvr uje se da je Bjelovarsko-bilogorska æupanija u 2003. godini i ranijim godinama ostvarila poslovni rezultat u strukturi - viπak prihoda poslova u iznosu 31.038.508,88 kn - manjak prihoda od nefinancijske imovine 27.971.520,98 kn - manjak primitaka od financijske imovine 3.199.190,91 kn »lanak 2. Ostvareni viπak poslovanja raspore uje se za pokriÊe manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 27.971.50,98 kn i za pokriÊe manjka primitka od financijske imovine u iznosu od 3.199.190,91 kn. »lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danon donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 400-08/04-01/07 URBROJ: 2103/1-02-04-01 Bjelovar, 06. srpnja 2004.

KLASA: 310-01/03-01/22 URBROJ: 2103/1-02-04-11 Bjelovar, 6. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

47. Na temelju Ëlanka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podruËne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 150/02 i 147/03), Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03), Pravilnika o proraËunskom raËunovodstvu i raËunskom planu (“Narodne novine”, broj 119/01, 74/02 i 3/04), te Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 06. srpnja 2004. godine, donijelo je ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Bjelovarskobilogorske æupanije za 2003. godinu

Stranica 7

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

48. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 34. sjednici odræanoj dana 06. srpnja 2004. godine, donijelo je ODLUKU o pokroviteljstvu dræavnog natjecanja oraËa »lanak 1. Ovom Odlukom osiguravaju se sredstva za pokroviteljstvo dræavnog natjecanja oraËa i za nagrade oraËima. »lanak 2. Sredstva za namjenu iz Ëlanka 1. ove Odluke osiguravaju se u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2004. godinu razdjel 06 - Upravni odjel za poljoprivredu, pozicija - Program edukacije u poljoprivredi.


Stranica 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom djelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/04-01/26 URBROJ: 2103/1-02-04-2 Bjelovar, 06. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

49. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik broj 06/01.) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 6. srpnja 2004. godine donijelo je ODLUKU o organiziranju ljetovanja uËenika osnovnih πkola s podruËja Bjelovarsko-bilogorske æupanije u Primoπtenu »lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanija organizirat Êe ljetovanje uËenika osnovnih πkola u Primoπtenu u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza 2004. godine. »lanak 2. Bjelovarsko-bilogorska æupanija osigurat Êe potrebita sredstva za organiziranje i boravak uËenika u Primoπtenu ProraËunom za 2004. godinu. »lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za druπtvene djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danon donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/04-01/15 URBROJ: 2103-1-05-02-4 Bjelovar, 6. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Broj 5

50. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik broj 06/01.) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 6. srpnja 2004. godine donijelo je ODLUKU o osnivanju Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu »lanak 1. Ovom Odlukom osniva se Æupanijski odbor za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka za izbor kandidata za upis u srednju πkolu (u daljnjem tekstu: Odluka). »lanak 2. Æupanijski odbor nastupa u ime nositelja i sunositelja projekta, a zadaci odbora su: - davanje miπljenja o opravdanosti projekta - usmjeravanje istraæivanja - kontrola provedbe projekta u cjelini i njegovim dijelovima - odbor brine o dinamici ostvarivanja projekta - valorizira rezultate projekta - odbor obavlja funkciju nadzornog odbora projekta »lanak 3. Odbor ima devet Ëlanova i to: - jedan predstavnik Upravnog odjela za druπtvene djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske æupanije - jedan predstavnik Sluæbe za druπtvene djelatnosti Ureda dræavne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji - jedan predstavnik Hrvatske gospodarske komore - dva predstavnika Hrvatske obrtniËke komore - jedan predstavnik Grada Bjelovara - jedan predstavnik srednjeg πkolstva - jedan predstavnik osnovnog πkolstva - jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapoπljavanje - PodruËna sluæba Bjelovar »lanak 4. Predsjednika i Ëlanove Æupanijskog odbora i Voditelja istraæivaËkog tima imenuje Æupanijsko poglavarstvo posebnim rjeπenjima. »lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/04-01/01 URBROJ: 2103/1-05-04-2 Bjelovar, 6. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

51. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 06. srpnja 2004. godine, donijelo je ODLUKU o raspodjeli sredstava bespovratne potpore Fonda za regionalni razvoj Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji u 2004. godini »lanak 1. Ovom Odlukom raspore|uju se bespovratna sredstva Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji u iznosu od 4,519.290,00 kuna. Ova sredstva utroπiti Êe se za slijedeÊe projekte:

Red. br.

PROJEKAT

Iznos sredstava (u kn)

1.

magistralni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske æupanije (obuhvaÊa magistralni cjevovod Hrgovljani-RoviπÊe, Kapela, Veliko Trojstvo, Bjelovar-Daruvar, Velika Pisanica, Berek, Severin i Nova RaËa) 2,409.290,00

2.

kanalizacijski sustav naselja SiraË

3.

modernizacija ceste BegovaËa i Ruπkovac u opÊini Berek

4.

modernizacija ceste ©tefanje-Donja ©uπnjara i Laminac-Starine u opÊini ©tefanje

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 310-01/04-01/03 URBROJ: 2103/1-02-04-6 Bjelovar, 06. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

52. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 06. srpnja 2004. godine, donijelo je ODLUKU o raspodjeli kreditnih sredstava Fonda za regionalni razvoj Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji u 2004. godini »lanak 1. Ovom Odlukom raspore|uju se kreditna sredstva Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji u iznosu od 1,129.823,00 kuna. Ova sredstva utroπit Êe se za slijedeÊe projekte:

480.000,00 340.000,00

340.000,00

5.

pojaËano odræavanje æupanijskih i lokalnih cesta u gradu »azma 319.772,46

6.

izgradnja javnog parkiraliπta uz dræavnu cestu u »azmi 280.227,54

7.

poduzetniËki inkubator Velika Pisanica

150.000,00

8.

poduzetniËka zona “Jug” Gareπnica

100.000,00

9.

centar Mato Lovarak (Veliki Gr|evac)

100.000,00

UKUPNO

Stranica 9

4,519.290,00

»lanak 2. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije, a Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo i komunalne poslove vrπiti Êe nadzor nad koriπtenjem sredstava.

Red. br.

PROJEKAT

Iznos sredstava (u kn)

1.

poduzetniËka zona “Zapad 1” Daruvar

600.000,00

2.

izgradnja asfaltnih prometnica na podruËju opÊine Vel. Trojstvo

529.823,00

UKUPNO

1,129.823,00

»lanak 2. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije, a Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo i komunalne poslove vrπit Êe nadzor nad koriπtenjem sredstava. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 310-01/04-01/03 URBROJ: 2103/1-02-04-7 Bjelovar, 06. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Stranica 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

53. Na temelju Ëlanka 5. Odluke o odre ivanju naknada duænosnika, te plaÊa i drugim pravima proizlazeÊim iz radnog odnosa djelatnika zaposlenih u upravnim odjelima i sluæbama Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 5/95, 5/98, 2/99, 6/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj dana 28. srpnja 2004. godine, donosi sljedeÊu ODLUKU o utvr ivanju osnovice za odre ivanje plaÊa djelatnika zaposlenih u upravnim odjelima i sluæbama Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. Ovom Odlukom utvr uje se osnovica za odre ivanje prava djelatnika zaposlenih u upravnim odjelima i sluæbama Bjelovarsko-bilogorske æupanije na novËana primanja koja proizlaze iz radnog odnosa, sukladno Odluci o odre ivanju naknada duænosnika, te plaÊa i drugim pravima proizlazeÊim iz radnog odnosa djelatnika zaposlenih u upravnim odjelima i sluæbama Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 2. Osnovica iz Ëlanka 1. ove Odluke utvr uje se u iznosu od 2.806,33 (slovima: dvijetisuÊeosamstoπest kuna i tridesettri lipe) s danom 01. sijeËnja 2004. godine.

ODLUKU o prihvaÊanju Projekta “Lokalni projekti razvoja Poduzetnik” za 2004. godinu »lanak 1. Poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije prihvaÊa Projekt “Lokani projekti razvoja - Poduzetnik” za 2004. godinu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniπtva u cilju jaËanja poduzetniπtva i ravnomjernog razvoja podruËja Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 2. Sastavni dio ove Odluke je Projekt “Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik” za 2004. godinu i Zahtjev za ukljuËivanje u program poticanja malog i srednjeg poduzetniπtva u Projekt “Lokalni projekti razvoja Poduzetnik” za 2004. godinu. »lanak 3. Provo enje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo i komunalne poslove Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 403-01/04-01/21 URBROJ: 2103/1-02-04-01 Bjelovar, 28. srpnja 2004.

»lanak 3. Provedba ove Odluke povjerit Êe se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2004. godine. KLASA: 120-02/04-01/01 URBROJ: 2103/1-02-04-01 Bjelovar, 28. srpnja 2004.

Broj 5

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

55. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 6/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj 28. srpnja 2004. godine, donijelo je

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

ODLUKU o doznaci sredstava KonjiËkom klubu “Bjelovar” za ure enje jahaliπta

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 6/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj 28. srpnja 2004. godine, donijelo je

Ovom Odlukom osiguravvaju se sredstva KonjiËkom klubu “Bjelovar” za izgradnju jahaliπta za potrebe terapijskog jahanja djece s poteπkoÊama u razvoju, invalida Domovinskog rata i invalida sportaπa u iznosu 180.000,00 kuna.

»lanak 1. 54.


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Sredstva za namjenu iz Ëlanka 1. ove Odluke u iznosu 180.000,00 kuna osigurat Êe se ProraËunom Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2004. godinu i isplatit Êe se na æiro-raËun KonjiËkog kluba “Bjelovar” za izgradnju jahaliπta. »lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

Stranica 11

5. Mara MilinoviÊ, predstavnica Hrvatske gospodarske komore - Æupanijska komora Bjelovarsko-bilogorska æupanija 6. Dubravka Veseli, predstavnica Grada Bjelovara 7. Vladimir Tesar, predstavnik osnovnih πkola 8. Branko CvetkoviÊ, predstavnik srednjih πkola 9. Helena Vuksan, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapoπljavanje, PodruËna sluæba Bjelovar

»lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 2. Poslovi i zadaci Æupanijskog odbora iz Ëlanka 1. ovog rjeπenja utvr eni su Ëlankom 3. Odluke o osnivanju Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednje πkole.

KLASA: 402-01/04-01/78 URBROJ: 2103/1-02-04-01 Bjelovar, 28. srpnja 2004.

»lanak 3. Ovo rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

KLASA: 602-02/04-01/01 URBROJ: 2103/01-05-04-2 Bjelovar, 6. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

56. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01.) i Ëlanka 4. Odluke o osnivanju Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu (KLASA: 692-02/0401/01, URBROJ: 2103/01-05-04-1) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 6. srpnja 2004. godine donijelo je RJE©ENJE o imenovanju Ëlanova Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu »lanak 1. U Æupanijski odbor za provo enje Projektnog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu imenuju se: 1. Ana AntoloviÊ, predstavnica Upravnog odjela za druπtvene djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske æupanije 2. Tajna »orak, predstavnica Sluæbe za druπtvene djelatnosti Ureda dræavne uprave u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji 3. Josip ReniÊ, predstavnik Hrvatske gospodarske komore - ObrtniËke komore Bjelovarsko-bilogorske æupanije 4. Davorin VezmaroviÊ, predstavnik Hrvatske gospodarske komore - ObrtniËke komore Bjelovarskobilogorske æupanije

57. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 6/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 6. srpnja 2004. godine, donijelo je RJE©ENJE o raspodjeli sredstava iz ProraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za 2004. godinu jedinicama lokalne samouprave s podruËja Bjelovarskobilogorske æupanije za razvoj komunalne infrastrukture i izradu prostornih planova »lanak 1. Financijska sredstva ProraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za 2004. godinu - razdjel 05 - glava 1 - konto 36321 u iznosu od 1.751.296,00 kuna, koriste se za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu 1.147.296,00 kn i izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave s podruËja Bjelovarsko-bilogorske æupanije u iznosu 604.000,00 kuna. »lanak 2. Sredstva iz Ëlanka 1. ovog Rjeπenja raspore uju se jedinicama lokalne samouprave za razvoj komunalne infrastrukture i izradu prostornih planova kako slijedi:


Stranica 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Red. GRAD/OP∆INA broj

IZNOS KUNA IZNOS KUNA -komun. -prostorni infrastrukturaplanovi-

1.

BJELOVAR

36.405

2.

BEREK

51.405

3.

»AZMA

51.405

4.

DARUVAR

51.405

5.

DEÆANOVAC

51.404

30.000

6.

–ULOVAC

46.404

80.400

7.

GARE©NICA

51.404

8.

GRUBI©NO POLJE

51.404

9.

HERCEGOVAC

46.404

31.900

10.

IVANSKA

46.404

46.700

11.

KAPELA

46.404

62.800

12.

KON»ANICA

56.404

30.000

13.

NOVA RA»A

46.404

27.800

14.

ROVI©∆E

46.404

29.000

15.

SEVERIN

51.404

11.800

16.

SIRA»

51.404

31.000

17.

©ANDROVAC

51.404

26.500

18.

©TEFANJE

46.404

55.600

19.

VEL. PISANICA

51.404

38.300

20.

VEL. TRNOVITICA

56.404

12.000

21.

VEL. GR–EVAC

51.404

30.600

22.

VEL. TROJSTVO

51.404

27.600

23.

ZR. TOPOLOVAC

56.404

12.000

1.147.296

604.000

UKUPNO JLS

20.000

»lanak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije, a Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo i komunalne poslove vrπit Êe nadzor nad koriπtenjem sredstava jedinica lokalne samouprave. »lanak 4. Ovo rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 400-08/04-01/06 URBROJ: 2103/01-02-04-2 Bjelovar, 6. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Broj 5

58. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01.) i Ëlanka 4. Odluke o osnivanju Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu (KLASA: 69202/04-01/01, URBROJ: 2103/01-05-04-1) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj 28. srpnja 2004. godine donijelo je RJE©ENJE o imenovanju voditelja Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu »lanak 1. Za voditelja Æupanijski odbor za provo enje Projektnog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu imenuje se: Dr. sc. Vladimir Strugar »lanak 2. Poslovi i zadaci Æupanijskog odbora iz Ëlanka 1. ovog rjeπenja utvr eni su Ëlankom 3. Odluke o osnivanju Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednje πkole. »lanak 3. Ovo rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/04-01/01 URBROJ: 2103/01-05-04-2 Bjelovar, 28. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

59. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 6/01) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj 28. srpnja 2004. godine, donijelo je RJE©ENJE o raspodjeli sredstava ProraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za 2004. godinu - razdjel 07, glava 2, konto 38219, pozicija 233 i 234 koriste se sufinanciranje investicija u kulturi i zaπtite spomenika kulture »lanak 2. Sredstva iz Ëlanka 1. ovog Rjeπenja raspore uju se kako slijedi:


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

R. br.

KORISNIK

Stranica 13 IZNOS KUNA

1.

Rkt. crkva Sv. Marije Magdalene u »azmi - sanacija crkve i æupne kuÊe

95.000,00

2.

Rkt. crkva Presv. Trojstva u Daruvaru - sanacija crkve

30.000,00

3.

Rkt. crkva U.B.D. Marije u Novoj RaËi - sanacija crkve

35.000,00

4.

Pravoslavni manastir Sv. Ane u Donjoj Vrijeski - sanacija manastira

10.000,00

5.

Pravoslavna crkva Sv. Pavla u Novim Pavljanima - sanacija crkve

10.000,00

6.

Pravoslavni manastir Pakra u SiraËu - sanacija manastira

10.000,00

7.

Stari grad u SiraËu - sanacija Starog grada

20.000,00

8.

Crkva Sv. Kriæa u Gornjem Kriæu - sanacija crkve

35.000,00

9.

Crkva Sv. Mihaela u Zrinskom Topolovcu - sanacija crkve

25.000,00

10.

Rkt. æupa P.B.D. Marije Gornji Draganac, sanacija crkve

20.000,00

11.

Rkt. crkva sv. Tri kralja u St. PloπËici, sanacija crkve

15.000,00

12.

Rkt. æupa P.B.D. Marije ©androvac, konzerviranje i rekonstrukcija freski

25.000,00

13.

Rkt. æupa sv. Duha Veliki Gr evac

20.000,00

14.

Rkt. crkva sv. Terezije Avilske Bjelovar, sanacija crkve

40.000,00

15.

Rkt. crkva sv. Ivana Krstitelja Badljevina, sanacija crkve

10.000,00

16.

Rkt. crkva Presv. srca Isusova Velika Pisanica, obnova kroviπta æupne kuÊe

20.000,00

17.

Srpska pravoslavna crkvena opÊina - Crkveni odbor Narta, sanacija crkve

10.000,00

18.

Rkt. crkva sv. Katarine Nevinac, sanacija crkve

15.000,00

19.

Rkt. crkva sv. Duha u –ulovcu, unutarnje ure enje crkve

20.000,00

20.

Rkt. crkva sv. Bartola Apostola u Deæanovcu, sanacija crkve

25.000,00

21.

Rkt. crkva sv. ©imuna i Tadeja u Cigleni, sanacija crkve

10.000,00

22.

Rkt. æupa Pohoda B. D. Marije u Gareπnici

15.000,00

23.

Centar za kulturu “Slavko Kolar” u »azmi, ure enje i opremanje dvorane Centra

50.000,00

24.

GariÊ grad u PodgariÊu, sanacija grada

15.000,00

25.

Dvorac grofa JankoviÊa u Daruvaru, sanacija dvorca

25.000,00

26.

Grad Daruvar - sanacija knjiænice

15.000,00

27.

OpÊina V. Gr evac, Lovrakov centar

40.000,00

28.

Etno-okuÊnica u Velikom Trojstvu

10.000,00

29.

Rkt. æupa sv. Ivana Krstitelja Ivanska

15.000,00

30.

Pravoslavna crkva sv. Petke u Donjoj KovaËici

10.000,00

31.

Crkva sv. Tome u Tomaπu

10.000,00

32.

Gradski muzej Bjelovar, kulturni program, iskopavanja, izloæbe

30.000,00

33.

KrπÊanska adventistiËka crkva Bjelovar

15.000,00

34.

KrπÊanska adventistiËka crkva Daruvar

10.000,00

35.

Rkt. æupa Uznes.B. D. Marije KonËanica

20.000,00

36.

Rkt. æupa Presv. Trojstva Veliko Trojstvo

25.000,00

37.

Rkt. æupa sv. Tome Ap. Tomaπica, Gareπnica, elektrifikacija zvona, prekrivanje kroviπta

38.

Kapelica sv. Mihaela u Bereku

39.

OpÊina Hercegovac, opremanje doma u Hercegovcu i Paleπniku

40.

»eπka beseda Veliki i Mali Zdenci, ure enje prostora

41.

UKUPNO

6.500,00 5.000,00 35.000,00 4.500,00 856.000,00


Stranica 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK »lanak 3.

Provedba ovog Rjeπenja povjerava se Upravnom odjelu za financije, a Upravni odjel za druπtvene djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske æupanije ovlaπÊuje se da na osnovi skupnog izda pojedinaËna rjeπenja. »lanak 4. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 612-02/04-01/03 URBROJ: 2103/01-02-04-1 Bjelovar, 28. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Broj 5

61. Na temelju Ëlanka 19. Statuta “ Cesta” d.o.o. Bjelovar i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije ( “Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34 sjednici odræanoj 6. srpnja 2004 godine, donijelo je Z A K LJ U » A K o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini »lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Nadzornog odbora “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003.godini. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:310-01/03-01/22 URBROJ: 2103/1-002-04-10 BJELOVAR, 6. srpnja 2004.

60.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01.), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34. sjednici odræanoj 6. srpnja 2004. godine, donijelo je Z A K LJ U » A K o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli “Vladimir Nazor” u Daruvaru za dogradnju nadstreπnice za drva i baËve za med obnovljene stare zgrade PodruËne πkole u Batinjanima

62. Na temelju Ëlanka 19. Statuta “Ceste” d.o.o. Bjelovar i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 34 sjednici odræanoj dana 6. srpnja 2004. godine, donijelo je

I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Osnovnoj πkoli “Vladimir Nazor” u Daruvaru za dogradnju nadstreπnice na obnovljenu zgradu PodruËne πkole u Batinjanima, a u skladu s prijedlogom Osnovne πkole “Vladimir Nazor” u Daruvaru. II.

Z A K LJ U » A K o prihvaÊanju IzvjeπÊa o poslovanju “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini »lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o poslovanju “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini.

Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 602-02/04-01/06 URBROJ: 2103/1-02-04-2 Bjelovar, 6. srpnja 2004.

KLASA: 310-01/03-01/22 URBROJ:2103/1-02-04- 09 Bjelovar : 06. srpnja 2004.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

63 . Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01.), Ëlanka 37. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem πkolstvu (“Narodne novine” broj 59/01.) i Ëlanka 58. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” 76/93. i 29/ 97.) Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj 28. srpnja 2004. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o zajedniËkom sufinanciranju Bjelovarskobilogorske æupanije, OpÊine Veliko Trojstvo, OpÊine Velika Pisanica i OpÊine Hercegovac izgradnje πportskih dvorana pri O© Veliko Trojstvo, O© Velika Pisanica i O© Hercegovac I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije suglasno je da se iz proraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije i proraËuna OpÊina: Veliko Trojstvo, Velika Pisanica i Hercegovac sufinancira izgradnja πportskih dvorana pri Osnovnoj πkoli u Velikom Trojstvu, Osnovnoj πkoli u Velikoj Pisanici i pri Osnovnoj πkoli “Slavka Kolara” u Hercegovcu u dijelu iznad propisanog standarda obzirom na broj uËenika. II. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-03/04-01/21 URBROJ:2103/1-02-04- 1 Bjelovar : 28. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Stranica 15

64. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01.), Ëlanka 37. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem πkolstvu (“Narodne novine” broj 59/01.) i Ëanka 58. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” 76/93. i 29/ 97.). Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 35. sjednici odræanoj 28. srpnja 2004. godine, donijelo je Z A K LJ U » A K o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Deæanovac za prodaju nekretnine u Trojeglavi I. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske daje suglasnost Osnovnoj πkoli Deæanovac za prodaju stare zgrde PodruËne πkole u Trojeglavi, a sukladno prijedlogu Osnovne πkole Deæanovac. II. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-03/04-01/21 URBROJ: 2103/1-04-02/1 Bjelovar, 28. srpnja 2004. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Stranica 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

AKTI ÆUPANA 2. Na temelju Ëlanka 6. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97), donosim dana 28. lipnja 2004. godine ODLUKU O PROGLA©ENJU ELEMENTARNE NEPOGODE za dio grada Bjelovara, opÊinu ©androvac, opÊinu Velika Pisanica, opÊinu Veliko Trojstvo, opÊinu Hercegovac I Proglaπavam elementarnu nepogodu za podruËje dijela grada Bjelovara, opÊinu ©androvac, opÊinu Velika Pisanica, opÊinu Veliko Trojstvo, opÊinu Hercegovac, zbog tuËe i olujnog nevremena koje je zahvatilo navedena podruËja dana 11. lipnja 2004. godine, a opÊinu Hercegovac dana 16. lipnja 2004. godine. II Sukladno Ëlanku 28. Zakona o zaπtiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) obvezuju se gradska/opÊinska povjerenstva za procjenu

Broj 5

πteta od elementarnih nepogoda da u roku 8 dana od dana nastanka πtete izrade IzvjeπÊe - prvo priopÊenje s procjenom πtete te isto dostave Æupanijskom povjerenstvu za procjenu πteta od elementarnih nepogoda. III Obvezuje se Æupanijsko povjerenstvo za procjenu πteta od elementarnih nepogoda da odmah obavi izvid πtete na terenu, dostavi gradovima/opÊinama potrene upute za izraËun, te izradi konaËno izvjeπÊe o nastaloj πteti u roku 30 dana od dana nastanka πtete, te isto dostavi Dræavnom povjerenstvu za procjenu πteta od elementarnih nepogoda, Ministarstvu poljoprivrede i πumarstva te Dræavnom hidrometeoroloπkom zavodu. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 920-11/04-01/03 URBROJ: 2103-09-04-2 Bjelovar, 28. lipnja 2004. ÆUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 17


Stranica 18

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 5

SADRÆAJ Strana ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 35. Odluka o prodaji 8,48% dionica iz portfelja Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 36. ZakljuËak o davanju miπljenja na prijedlog Osnovne mreæe zdravstvene djelatnosti; 37. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o obavljenoj reviziji ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu; 38. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o stanju poljoprivrede na podruËju Bjelovarskobilogorske æupanije; 39. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o nezaposlenosti i zapoπljavanju na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razdoblje sijeËanj-prosinac 2003. godine; 40. ZakljuËak o davanju podrπke Projektu: “Analiza potreba za znanjima i vjeπtinama, te broju potrebnih radnika u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije”; 41. ZakljuËak o pirhvaÊanju IzvjeπÊa o radu Æupanijske uprave za ceste Bjelovarskobilogorske æupanije za 2003. godinu; 42. ZakljuËak o prihvaÊanju Financijskog plana i Plana rada Æupanijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2004. godinu; 43. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o financijskom poslovanju “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2003. godinu; 44. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2003. godinu; 45. ZakljuËak o prihvaÊanju Programa rada i razvoja “Vodoprivrede Daruvar” d.o.o. za 2004. godinu; 46. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o materijalno-financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu; 47. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu;

Strana

ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 1 1

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

46. Odluka o rasporedu ostvarene dobiti “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini; 47. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu; 48. Odluka o pokroviteljstvu dræavnog natjecanja oraËa; 49. Odluka o organiziranju ljetovanja uËenika osnovnih πkola s podruËja Bjelovarskobilogorske æupanije u Primoπtenu; 50. Odluka o osnivanju Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu; 51. Odluka o raspodjeli sredstava bespovratne potpore Fonda za regionalni razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2004. godini; 52. Odluka o raspodjeli kreditnih sredstava za regionalni razvoj Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji u 2004. godini; 53. Odluka o utvr ivanju osnovice za provo enje plaÊa djelatnika zaposlenih u upravnim odjelima i sluæbama Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 54. Odluka o prihvaÊanju Projekta “Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik” za 2004. godinu; 55. Odluka o doznaci sredstava KonjiËkom klubu “Bjelovar” za ure enje jahaliπta; 56. Rjeπenje o imenovanju Ëlanova Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu; 57. Rjeπenje o raspodjeli sredstava iz ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2004. godinu jedinicama lokalne samouprave s podruËja Bjelovarsko-bilogorske æupanije za razvoj komunalne infrastrukture i izradu prostornih planova; 58. Rjeπenje o imenovanju voditelja Æupanijskog odbora za provo enje Projektnog uËeniËkog zadatka kao mjerila za izbor kandidata za upis u srednju πkolu;

7

7 7

8

8

9

9

10

10 10

11

11

12


Broj 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana

Strana 59. Rjeπenje o raspodjeli sredstava iz ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za sufinanciranje investicija u kulturi i zaπtite spomenika kulture; 60. ZakljuËak o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli “Vladimir Nazor” u Daruvaru za dogradnju nadstreπnica drva i baËve za med obnovljene stare zgrade PodruËne πkole u Batinjanima; 61. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Nadzornog odbora “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini; 62. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o poslovanju “Ceste” d.o.o. Bjelovar u 2003. godini; 63. ZakljuËak o zajedniËkom sufinanciranju Bjelovarsko-bilogorske æupanije, OpÊine

12

Stranica 19

Veliko Trojstvo, OpÊine Velika Pisanica i OpÊine Hercegovac izgradnje πportskih dvorana pri O© Veliko Trojstvo, O© Velika Pisanica i O© Hercegovac; 64. ZakljuËak o davanju suglasnosti Osnovnoj πkoli Deæanovac za prodaju nekretnine u Trojeglavi.

15

15

14 AKTI ÆUPANA 14 2. 14

Odluka o proglaπenju elementarne nepogode za dio grada Bjelovara, opÊinu ©androvac, opÊinu Velika Pisanica, opÊinu Veliko Trojstvo, opÊinu Hercegovac.

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2004. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Oslobo eno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

16


Stranica 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 5

Županijski glasnik broj 5./ 2004.  
Županijski glasnik broj 5./ 2004.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 5. - GODINA XI Bjelovar, 29. srpnja 2004. ISSN 1331-3819

Advertisement