Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ___________________________________________________________________________ Broj 3. - GODINA XVI

Bjelovar, 9. ožujka 2010.

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŽAJ AKTI ŽUPANA 21.

Odluka o drugoj javnoj prodaji nekretnine u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije;

22.

Odluka o korištenju sredstava reprezentacije;

23.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije; Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije na raspolaganje viškom prihoda ostvarenog u 2009. godini; Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije o kreditnom zaduženju kod Zagrebačke banke d.d.; Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije; OPĆINA SEVERIN Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Općine Severin za 2009. godinu za razdoblje od 01.01.2009 do 31.12.2009. godine; Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja, uređenja, nabave i izgradnje objekata komunalne infrastrukture u 2009. godini ; Odluka o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Severin za 2009 godinu; Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i športu u 2009. godini; Odluka o usvajanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 31.12.2009. godine;

24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Odluka o raspodjeli rezultata 2009. godine; Odluka o odobravanju mjesta za postavljanje probnog mjernog stupa na mjerenje snage vjetra na području Općine Severin; Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2009. godinu komunalnog redara; Odluka o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Severin; Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Severin za katastarske općine Severin i Orovac; Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2010. godini; Odluka o plaćanju računa poduzeću „Severinski komunalac“ d.o.o.

13.

Odluka o obavljanju sustavne deratizacije na području Općine Severin;

14. 15.

Odluka o isplati nagrade bivšem Općinskom načelniku Mati Belaku; Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Severin; Plan prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Severin;

16.


»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 3./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 3. - GODINA XVII Bjelovar, 9. ožujka 2010. ISSN 1331-3819