Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ________________________________________________________________________________ Broj 3. - GODINA XVI

Bjelovar, 12. ožujka 2009.

ISSN 1331-3819

________________________________________________________________________________

SADRŽAJ ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odluka o subvencioniranju nabave kvalitetnih loznih sadnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2009. godini; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije; Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza na vodoopskrbnom sustavu Općine Nova Rača 1. faza; Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i rasplodne stoke poljoprivrednim proizvođačima na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2009. godini; Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarskobilogorske županije u 2009. godini; Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2009. godini; Rješenje o imenovanju predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije u Znanstveno vijeće zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru; Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za darovanje zemljišta i zgrade u Dragancu Gradu Čazmi; Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za poovećanje cijene sata iznajmljivanja prostora školsko-športske dvorane; Zaključak o davanju suglasnosti Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar za donaciju dijela opreme i namještaja; Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarskobilogorske županije; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije; AKTI ŽUPANA Izjava o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije; OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana . Bjelovarsko-bilogorske županije; 2 Odluka o imenovanju člana Općinskog poglavarstva Općine Zrinski Topolovac; . Odluka o razrješenju člana Općinskog poglavarstva; Odluka o izboru predsjednika i člana Komisije za izbor i imenovanja; Odluka o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja; Odluka o razrješenju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja; Odluka o imenovanju člana Komisije za popis potraživanja, obveza i novca na računima i u blagajni; Odluka o imenovanju člana Komisije za popis nematerijalne i materijalne imovine, te zaliha; Odluka o razrješenju člana Komisije za popis nematerijalne imovine, te zaliha; Odluka o razrješenju člana Komisije za popis potraživanja, obveza i novca na računima i u blagajni;

Strana

Strana


11. 12. 13. 12.

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac; Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac; Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac; Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2009. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

________________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 3./ 2009.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 3. - GODINA XVI Bjelovar, 12. ožujka 2009. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you