Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ________________________________________________________________________________ Broj 21. - GODINA XVI

Bjelovar, 16. listopada 2009.

ISSN 1331-3819

________________________________________________________________________________

SADRŽAJ AKTI ŽUPANA 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za određivanje plaća, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještanika u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda župana Bjelovarskobilogorske županije; Pravilnik o utvrđivanju kriterija za prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća doma za starije i nemoćne osobe „Bjelovar“ o povećanju cijena usluga pomoći i njege u kući; Odluka o kreditiranju stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije; Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kreditiranje poljoprivrede; Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir projekata kreditiranje poljoprivrede; Zaključak o davanju suglasnosti na 2. Rebalans Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu; OPĆINA SEVERIN Odluka o izmjeni Odluke o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Severin; Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Općine Severin; Odluka o sufinanciranju školskih gableca sa 50% u školskoj godini 2009./2010.; Odluka o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća; Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Općine Severin za 2009. godinu za razdoblje od 01.01.2009. do 30.6.2009. godine; Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika DVD-ova i VZO-oa na području Općine Severin; Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Severin; Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Severin; Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Severin; Statut Općine Severin; »Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, dipl.iur., telefon: (043) 242279 ili 221-905 - Pretplata za 2009. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

________________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 21./ 2009.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 21. - GODINA XVI Bjelovar, 16. listopada 2009. ISSN 1331-3819