Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ___________________________________________________________________________ Broj 20. - GODINA XVII

Bjelovar, 30. prosinca 2010.________

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŽAJ

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

OPĆINA NOVA RAČA Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Rača za 2010. godinu;

Odluka o donošenju polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna za razdoblje 01.01. – 30.06.2010. godine; Odluka o upravljanju grobljima; Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Rača za 2011. godinu; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nova Rača za 2010. godinu; Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Nova Rača za 2010. godinu; Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Nova Rača za 2010. godinu; Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Nova Rača za 2010. godinu; Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu; Proračun Općine Nova Rača za 2011. godinu; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Nova Rača za 2011. godinu; Program socijalno-zdravstvenih potreba Općine Nova Rača za 2011. godinu; Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Nova Rača za 2011. godinu; Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu; OPĆINA ROVIŠĆE Proračun Općine Rovišće za 2011. godinu; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa za 2010. godinu; Odluka o usvajanju Izvješća o trošenju sredstava proračunske zalihe; Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rovišće za 2010. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rovišće za 2011. godinu; Odluka o razvrstavanju općinskih cesta; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju projekcija Proračuna Općine Rovišće za 2011. i 2012. godinu, izvršenja Proračuna za 2009. godinu i procjene


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Proračuna za 2010. godinu; Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rovišće u 2010. godini; Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rovišće u 2011. godini; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu; Program javnih potreba u kulturi Općine Rovišće za 2011. godinu; Program javnih potreba u športu Općine Rovišće za 2011. godinu; Program o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu; Program socijalno-zdravstvenih potreba Općine Rovišće za 2011. godinu; OPĆINA SEVERIN Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2011. godini; Proračun Općine Severin za 2011. godinu; Projekcija Proračuna Općine Severin za razdoblje 2011.-2013. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2011.; Program javnih potreba u kulturi i športu u 2011.; Program socijalnih potreba Općine Severin za 2011.; Program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.; Odluka o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Severin tokom 2011. godine;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, mag.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 20./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 20. - GODINA XVII Bjelovar, 30. prosinca 2010. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you