Page 1


Tiraţ - 200 kom

»ŢUPANIJSKI GLASNIK« Sluţbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije ___________________________________________________________________________ Broj 19. - GODINA XVII

Bjelovar, 23. prosinca 2010.________

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŢAJ

155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

162. 163. 164.

9. 10. 11. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

AKTI ŽUPANA Izmjene i dopune Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu;

Pravilnik o radu u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Trnovitički Popovac; Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi „August Šenoa“ Garešnica za utrošak viška prihoda za 2010. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno ureĎenje Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg plana rada Zavoda za prostorno ureĎenje Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno ureĎenje Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Češke osnovne škole Josipa Ruţičke Končanica; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivanska; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole, Bjelovar; OPĆINA KAPELA Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2011. godinu; Plan Proračuna za 2011. godinu; Projekcija Proračuna; OPĆINA VELIKA PISANICA II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i ureĎenja komunalne infrastrukture u 2010. godini; II. Izmjene i dopune Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini; Izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Velika Pisanica u 2010. godini; Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Pisanica za 2010. godinu; II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu; II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Velika Pisanica za 2010. ; II. Izmjene i dopune Programa potpora razvojnih programa Općine Velika Pisanica za 2010. godinu; Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Pisanica za


44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

2010. godinu; Program izgradnje objekata i ureĎenja komunalne infrastrukture u 2011. godini; Program odrţavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini; Program javnih potreba u kulturi Općine Velika Pisanica za 2011. godinu; Program javnih potreba u športu za 2011. godinu; Program javnih potreba u vatrogastvu Općine Velika Pisanica za 2011. godinu; Program socijalno-zdravstvenih potreba Općine Velika Pisanica u 2011. godini; Program potpora razvojnih programa Općine Velika Pisanica za 2011. godinu; Proračun Općine Velika Pisanica za 2011. godinu; Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika Pisanica za 2011. godinu; Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Velika Pisanica; Odluka o davanju u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Velika Pisanica; Odluka o kupnji sluţbenog vozila;

»Ţupanijski glasnik« sluţbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska ţupanija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, mag.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - OsloboĎeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 19./ 2010.  
Županijski glasnik broj 19./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 19. - GODINA XVII Bjelovar, 23. prosinca 2010. ISSN 1331-3819

Advertisement