Page 1


Tiraţ - 200 kom

»ŢUPANIJSKI GLASNIK« Sluţbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije ___________________________________________________________________________ Broj 17. - GODINA XVII

Bjelovar, 16. prosinca 2010.________

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŢAJ

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu;

Odluka o uspostavljanju suradnje Bjelovarsko-bilogorske ţupanije i Plzenske ţupanije; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Bjelovarskobilogorske ţupanije za 2010. godinu; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarskobilogorske ţupanije za 2010. godinu; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu; Odluka o Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu; Odluka o razrješenju potpredsjednika Ţupanijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Program javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Program javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Program javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Plan rada Ţupanijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2011. godinu; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Bjelovar; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Bjelovar; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac; Rješenje o imenovanju Komasacione komisije; Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Ţupanijske uprave za ceste Bjelovarskobilogorske ţupanije; Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarskobilogorske ţupanije za 2011. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje o darovanju nekretnina Gradu Grubišnom Polju;


76. 77. 78.

79.

80. 81. 82.

142. 143.

144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.

8.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske ţupanije u 2010. godini; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o podnesenom zahtjevu za nastavljanjem obnašanja duţnosti članice Ţupanijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Zaključak o prihvaćanju Ţupanijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, Akcijskog plana Ţupanijske razvojne strategije, Komunikacijske strategije Ţupanijske razvojne strategije i Akcijskog plana komunikacijske strategije Ţupanijske razvojne strategije za razdoblje 2011. – 2013. godine; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mjerama i potporama u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji za 2009. i 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji kreditiranja poljoprivrede; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Europskom tjednu u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima Upravnog odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju za 2010. godinu; AKTI ŽUPANA Odluka o provođenju popisa imovine, obveza i potraţivanja; Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza na magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu Bjelovar-Daruvar, dionice Patkovac-Daruvar, VI faze – dionica Končanica-Pehovac; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Medicinske škole Bjelovar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Garešnica, Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Daruvar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Ekonomske i turističke škole Daruvar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Gimnazije Bjelovar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole Bjelovar; Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar; OPĆINA KAPELA Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu;

»Ţupanijski glasnik« sluţbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska ţupanija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, mag.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat«


d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 17./ 2010.  
Županijski glasnik broj 17./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 17. - GODINA XVII Bjelovar, 16. prosinca 2010. ISSN 1331-3819